Tài liệu Giáo trình Thị Trường Chứng Khoán - ĐH Ngân Hàng Tp. HCM pdf

70 874 10
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2013, 09:15

GVHD: Phạm Thị Mỹ Châu Môn TTCK Khoa TTCK - Đại học Ngân hàng 1 1 STOCK MARKET GVHD: PHẠM THỊ MỸ CHÂU Email: mychau2910@gmail.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCMTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM KHOA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN KHOA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNKHOA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN KHOA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2 MỤC TIÊU  Giúp học viên nắm vững những kiến thức cơ bản về chứng khoánthị trường chứng khoán.  Cung cấp một cách có hệ thống các công cụ được sử dụng trên TTCK.  Các hình thức giao dịch CK từ sơ cấp đến thứ cấp.  Hiểu biết về phương thức vận hành và hệ thống pháp lý của thị trường chứng khoán Việt Nam. 3 YÊU CẦU  Môn học TTCK cho lớp không chuyên ngành gồm 45 tiết.  Điểm môn học gồm: 60% điểm thi kết thúc học phần + 40% điểm kiểm tra. Môn học sẽ trang bị cho học viên:  Những kiến thức nền tảng về Chứng khoán và TTCK.  Những kỹ năng cơ bản về phân tích và đầu tư Chứng khoán. 4 NỘI DUNG  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN  CHƯƠNG 2: CHỨNG KHOÁN  CHƯƠNG 3: PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN  CHƯƠNG 4: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÂN TÍCH & ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 5 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Sách “TTCK” – TS. Lý Hoàng Ánh & TS. Đoàn Thanh Hà – 2005.  Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp 2005  Nghị định 14: Chi tiết thi hành một số điều của Luật CK.  Nghị định 109: Chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.  Thông tư 18: Hướng dẫn mua bán lại CP & phát hành thêm.  Quyết định 27, QĐ 35 và QĐ 45: Công ty chứng khoán, QĐT & Cty QLQ  Các VB pháp luật và các Slide bài giảng của các chương trình giảng dạy khác. 6 YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN (phân tích 1 công ty đang niêm yết)  Sử dụng mô hình CANSLIM để phân tích Cty => Đưa ra quyết định có nên đầu tư vào Cty này hay không? GVHD: Phạm Thị Mỹ Châu Mơn TTCK Khoa TTCK - Đại học Ngân hàng 2 7 1. Khái niệm 2. Các chủ thể tham gia trên TTCK 3. Ngun tắc hoạt động của TTCK 4. Cấu trúc của TTCK 5. Chức năng của TTCK 6. Quản lý TTCK CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN 8 1. KHÁI NIỆM Thị trường chứng khốn là một bộ phận của thị trường vốn, là nơi diễn ra các giao dịch mua bán các loại chứng khốn trung và dài hạn. Chứng khốn là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành, được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ; bút tốn ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. 9 2. CÁC CHỦ THỂ THAM GIA TRÊN TTCK  Chủ thể phát hành • Chính phủ • Doanh nghiệp  Chủ thể đầu tư • Nhà đầu tư khơng chun nghiệp • Nhà đầu tư chun nghiệp (CtyBH, CtyTC, Cty CTTC, NHTM, Các tổ chức KD CK)  Chủ thể trung gian  Cơng ty chứng khốn, Cty kiểm tốn  Cty đánh giá hệ số tín nhiệm,…  Các cơ quan quản lý và giám sát. 10 3. NGUN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA TTCK  Ngun tắc đấu giá  Ngun tắc trung gian  Ngun tắc cơng khai thơng tin 11 4. CẤU TRÚC CỦA TTCK 1. Phân loại theo hàng hố 2. Phân loại theo q trình ln chuyển vốn 3. Phân loại theo hình thức tổ chức thị trường 12 Phân loại theo hàng hố  Thò trường trái phiếu (Bond Market)  Thò trường cổ phiếu (Stock Market)  Thò trường chứng khoán phái sinh (Derivative Market) GVHD: Phạm Thị Mỹ Châu Mơn TTCK Khoa TTCK - Đại học Ngân hàng 3 13 Phân loại theo q trình ln chuyển vốn  Thị trường sơ cấp (Primary Market) Là thị trường phát hành các chứng khốn mới.  Thị trường thứ cấp (Secondary Market) Là thị trường giao dịch, mua đi bán lại các chứng khốn đã được phát hành trên thị trường sơ cấp. 14 Phân loại theo hình thức tổ chức thị trường  TTCK tập trung: SGDCK, TTGDCK  TTCK phi tập trung (OTC – Over The Counter Market) 15 STOCK EXCHANGE 16 KHÁI NIỆM SGDCK, TTGDCK SGDCK, TTGDCK là pháp nhân, thành lập và hoạt động theo mô hình Cty TNHH hoặc CtyCP, nơi các thành viên của Sở gặp gỡ nhau để mua bán các loại CK đã niêm yết một cách có tổ chức theo luật đònh. 17 Một số đặc điểm của SGDCK  Là thị trường dạng vật chất, có địa điểm, có sàn giao dịch cụ thể, tại đó diễn ra hoạt động mua bán các chứng khốn dưới hình thức thủ cơng hay điện tử.  Là một tổ chức hiện hữu, có tư cách pháp nhân  Là thị trường giao dịch các chứng khốn niêm yết – loại chứng khốn đã hội đủ các tiêu chuẩn quy định, được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận niêm yết.  SGDCK là thị trường được tổ chức cao, giá cả được xác định trên cơ sở đấu giá cơng khai, được sự quản lý chặt chẽ của các Ủy ban chứng khốn quốc gia.  Chỉ các thành viên có đăng ký mới được tham gia giao dịch tại SGDCK. 18 Các thành viên của SGDCK  Nhà mơi giới chứng khốn (Broker)  Người giao dịch có đăng ký (Dealer)  Chun gia (Specialist) – Hay còn gọi là các nhà tạo lập thị trường (Market Maker). GVHD: Phạm Thị Mỹ Châu Mơn TTCK Khoa TTCK - Đại học Ngân hàng 4 19 Điều kiện thành viên  Thành viên của SGDCK có thể là pháp nhân hoặc thể nhân.  Phải hội đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và SGDCK về tình trạng và năng lực pháp lý; trình độ, năng lực kinh nghiệm, chun mơn; giấy phép hành nghề; năng lực tài chính; điều kiện cơ sở vật chất…  Thành viên phải nộp hồ sơ, tiến hành thủ tục xin gia nhập, phải được SGDCK thẩm tra và chấp nhận. 20 ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN GIAO DỊCH TẠI SGDCK TP.HCM  Thành viên SGDCK là Cơng ty chứng khốn được SGDCK chấp thuận giao dịch chứng khốn qua hệ thống giao dịch của SGDCK. ĐIỀU KIỆN:  Được UBCKNN cấp Giấy phép kinh doanh chứng khốn để hoạt động nghiệp vụ mơi giới hoặc tự doanh chứng khốn.  Có hệ thống nhận lệnh, chuyển lệnh và các trạm đầu cuối đảm bảo khả năng kết nối với hệ thống giao dịch của SGDCK. 21 Quyền của thành viên giao dịch tại SGDCK TP. HCM - HOSE  Được giao dịch chứng khốn tại SGDCK.  Được sử dụng hệ thống thiết bị, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ do SGDCK cung cấp.  Thu các loại phí, cung cấp dịch vụ phục vụ cho giao dịch chứng khốn của khách hàng theo quy định của pháp luật.  Đề nghị SGDCK làm trung gian hồ giải khi có tranh chấp liên quan đến hoạt động kinh doanh chứng khốn.  Được rút khỏi tư cách thành viên sau khi có sự chấp thuận của SGDCK. 22 OTC – Over The Counter Markets Là thò trường không có đòa điểm, khu vực giao dòch cụ thể, hàng ngàn công ty môi giới chứng khoán trong cả nước giao dòch mua bán chứng khoán với nhau thông qua hệ thống điện thoại và hệ thống vi tính nối mạng. 23 ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG OTC  Là thị trường dạng khái niệm, khơng có địa điểm giao dịch cụ thể. Các giao dịch được thực hiện thơng qua mạng điện thoại, mạng máy tính và tại các phòng giao dịch trên tồn quốc. Là thị trường bậc cao, được tự động hóa cao độ.  Chứng khốn giao dịch trên thị trường OTC thường là các chứng khốn chưa niêm yết, khơng bắt buộc phải đáp ứng các tiêu chuẩn như tại SGDCK.  Hầu hết các loại CK mới phát hành đều giao dịch trên thị trường OTC, sau đó mới xin đăng ký giao dịch ở SGDCK. Thị trường OTC là thị trường thương lượng. 24 5. CHỨC NĂNG CỦA TTCK  Cơng cụ huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế  Tạo tính thanh khoản cho các chứng khốn.  Cung cấp mơi trường đầu tư cho cơng chúng và là cơng cụ tăng tiết kiệm quốc gia.  Đánh giá giá trị của các doanh nghiệp. GVHD: Phạm Thị Mỹ Châu Môn TTCK Khoa TTCK - Đại học Ngân hàng 5 25 Mô hình CANSLIM 1. William nghiên cứu và đúc kết được 7 yếu tố cần thiết để nhận dạng những cổ phiếu hiện còn ít được giới đầu tư chú ý nhưng lại chính là những tài sản sinh lời lớn trong tương lai. Bảy yếu tố đó được biết đến với cái tên CANSLIM 2. Tác giả: “The successful investor” & “How to make money in stocks” và sáng lập tờ báo “Investor’s business daily”, Website: www.investors.com… 26 Canslim C: Current Quaterly Earnings Per Share (Lãi ròng trên mỗi cổ phiếu của quý gần nhất) - William nhận định rằng, hầu hết các cổ phiếu tốt đều có sự gia tăng lợi nhuận so với cùng quý năm trước đó và tỷ lệ tăng càng cao thì chứng tỏ cổ phiếu càng có nhiều triển vọng. Theo ông, các nhà đầu tư trước khi bỏ tiền ra mua cổ phiếu cần xem xét tới sự gia tăng mạnh mẽ lợi nhuận của cổ phiếu đó, cụ thể là mức tăng trưởng của lãi ròng trên mỗi cổ phiếu trong 3 tháng gần nhất. - Nhưng phải tìm hiểu sự gia tăng lợi nhuận này từ đâu và như thế nào. 27 A: Annual Earnings Increases (Sự gia tăng lãi ròng hàng năm) - Theo O’Neil, cổ phiếu tốt là cổ phiếu có mức gia tăng lợi nhuận đều đặn trong vòng 5 năm trước đó. Các nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý tới các cổ phiếu có mức gia tăng lợi nhuận hàng năm ổn định và đạt trên 25%, tuy nhiên nên chú ý tới chu kỳ kinh doanh của từng ngành, từng công ty. - Theo O’Neil, tiêu chí này có thể giúp bạn loại bỏ khoảng 80% các cổ phiếu tồi. Canslim 28 N: New Products, New Management, New Highs (sản phẩm mới, sự quản lý mới, mức giá trần mới) - Những nghiên cứu của William chỉ ra rằng giá cổ phiếu tăng sẽ bắt nguồn từ một số nhân tố nội tại nào đó. Những nhân tố này thường là sản phẩm mới của công ty, ban giám đốc mới, phương thức quản lý mới hay mức giá trần mới của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Canslim 29 S: Supply and Demand (Nguồn cung và cầu) - Giá cổ phiếu cũng chịu tác động từ quy luật cung cầu. William cho rằng cổ phiếu của các công ty đại chúng, có quy mô lớn, sản phẩm chất lượng không phải lúc nào cũng đáng để mua, bởi lượng cầu của những cổ phiếu này khá lớn, trong khi nguồn cung lại ít nên giá thường bị đẩy lên cao giả tạo, không phản ánh đúng giá trị thực tế của cổ phiếu cũng như rất khó sinh lợi nhuận lớn. - Chính những cổ phiếu có số lượng lưu hành thấp trên thị trường mới có nhiều triển vọng và có khả năng tăng giá hơn so với các cổ phiếu có số lượng lưu hành lớn. Canslim 30 L: Leader and Laggard (Cổ phiếu đầu bảng và cổ phiếu tụt hậu) - Theo O’Neil, nhà đầu tư trên thị trường chỉ nên mua 2 hay 3 cổ phiếu tốt nhất trong nhóm những cổ phiếu đầu bảng hiện tại, còn lại nên dành tiền cho những cổ phiếu có khả năng sinh lời trong tương lai. - Ðặc biệt, các nhà đầu tư cần tránh mua những cổ phiếu có mức tăng trưởng cao nhưng không bền vững, chẳng hạn như cổ phiếu lên giá theo trào lưu, theo sự kiện nổi bật… bởi vì các cổ phiếu này được đánh giá là những cổ phiếu tụt hậu, không sớm thì muộn cũng mất giá. Canslim GVHD: Phạm Thị Mỹ Châu Mơn TTCK Khoa TTCK - Đại học Ngân hàng 6 31 I: Institutional Sponsorship (Sự ủng hộ của các định chế tài chính và đầu tư) - Định chế tài chính đầu tư ở đây thường là các cơ quan chức năng, các cơ quan chính phủ chun về tài chính đầu tư. Các cơ quan này có thể nắm giữ một số lượng cổ phiếu nhất định của các cơng ty nào đó, nhờ vậy mà cơng ty sẽ có sự ủng hộ và trợ giúp mạnh mẽ từ những cơ quan này, một điều kiện vơ cùng thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, khiến giá cổ phiếu tăng mạnh. Canslim 32 M: Market Direction (định hướng thị trường) - Cho dù bạn hồn tồn chính xác khi nhận định về cả 6 tiêu chí kể trên, nhưng đến tiêu chí định hướng thị trường bạn mắc phải sai lầm thì sẽ có đến 5 trong số 7 cổ phiếu bạn mua sẽ mất giá và khiến bạn thua lỗ. Yếu tố thị trường là rất quan trọng bởi nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá cổ phiếu. - Do đó, William nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc nghiên cứu các đồ thị biến động giá chứng khốn theo ngày, theo tuần và theo tháng trước mỗi quyết định đầu tư cổ phiếu. Canslim 33 CHƯƠNG 2: CHỨNG KHỐN  TRÁI PHIẾU - CHỨNG KHỐN NỢ (DEBT SECURITIES)  CỔ PHIẾU - CHỨNG KHỐN VỐN (EQUITY SECURITIES)  CHỨNG KHỐN PHÁI SINH (DERIVATIVES) 34 TRÁI PHIẾU - BOND  Khái niệm và đặc điểm  Phân loại trái phiếu  Giá trái phiếu  Lãi suất trái phiếu  Rủi ro của trái phiếu  Những nguồn lợi tức của trái phiếu 35 Khái niệm trái phiếu Trái phiếu là loại chứng khốn xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành. 36 Đặc điểm trái phiếu  Được hưởng lợi tức cố đònh và không phụ thuộc vào KQ SXKD của công ty.  Là CK nợ; Có thời hạn xác đònh.  Lãi trả cho trái phiếu được tính vào chi phí tài chính của DN và được khấu trừ khi tính thu nhập chòu thuế thu nhập doanh nghiệp.  Khi công ty bò phá sản hay giải thể, người sở hữu trái phiếu ưu tiên trả nợ trước cổ đông. GVHD: Phạm Thị Mỹ Châu Môn TTCK Khoa TTCK - Đại học Ngân hàng 7 37 Phân loại trái phiếu  Phân loại theo chủ thể phát hành  Phân loại theo phương thức trả lãi  Một số cách phân loại khác 38 PHÂN LOẠI THEO CHỦ THỂ PHÁT HÀNH  Trái phiếu Công ty  Trái phiếu Chính phủ  Trái phiếu có bảo lãnh của Chính phủ  Chứng khoán tái thế chấp (MBS) 39 TRÁI PHIẾU CÔNG TY  TRÁI PHIẾU TÍN CHẤP  TRÁI PHIẾU THẾ CHẤP, CẦM CỐ  TRÁI PHIẾU BẢO LÃNH  TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI  TRÁI PHIẾU THU NHẬP  TRÁI PHIẾU HOÀN VỐN 40 TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ  TÍN PHIẾU KHO BẠC  TRÁI PHIẾU KHO BẠC  TRÁI PHIẾU ĐẦU TƯ 41 Phân loại theo phương thức trả lãi  Trái phiếu Coupon : là trái phiếu trả lãi cố định, đều đặn theo định kỳ (hàng năm hoặc nửa năm ).  Trái phiếu Zero Coupon: là trái phiếu không trả lãi đều đặn theo định kỳ. Gồm: + Trái phiếu chiết khấu: là trái phiếu được bán thấp hơn mệnh giá. Khi đáo hạn được nhận lại số tiền bằng mệnh giá. + Trái phiếu gộp: là loại trái phiếu được hoàn trả vốn và lãi một lần khi đáo hạn. 42 MẪU TRÁI PHIẾU COUPON GVHD: Phạm Thị Mỹ Châu Môn TTCK Khoa TTCK - Đại học Ngân hàng 8 43 44 45 46 Trái phiếu chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi có 2 giá trị: Giá trị TP thông thường và giá trị chuyển đổi. Giá trị chuyển đổi = Số lượng CP thường sẽ nhận được khi chuyển đổi TP x Giá thị trường hiện tại của CP. Tỷ lệ chuyển đổi = Mệnh giá/Giá chuyển đổi  TPCĐ không bao giờ được bán với giá thấp hơn giá trị chuyển đổi của nó. Khi giá thị trường của CP tăng thì giá trị của TP cũng tăng.  TPCĐ sẽ không giảm xuống dưới mức sàn là giá trị của TP thông thường. 47 Trái phiếu có lãi suất thả nổi (Floating Rate Bond)  Là trái phiếu mà lãi suất của đó được gắn chặt vào một loại lãi suất tham chiếu nào đó, và được điều chỉnh định kỳ.  Các yếu tố cần lưu ý : - Lãi suất tham chiếu (Benchmark) LS huy động bình quân, SIBOR, LIBOR… - Mức phụ trội VD: SIBOR + 2% - Định kỳ tái định lãi suất 48 Trái phiếu có thể thu hồi Callable Bond  Là loại trái phiếu có kèm theo điều khoản (call provisions) cho phép người phát hành trái phiếu mua lại (thu hồi) trái phiếu từ nhà đầu tư với một mức giá nhất định trước thời điểm trái phiếu đáo hạn. GVHD: Phạm Thị Mỹ Châu Mơn TTCK Khoa TTCK - Đại học Ngân hàng 9 49 Bài tập 1  Một trái phiếu 1.000 USD được chuyển đổi với giá 40. Trái phiếu đang bán với giá 1.130 USD và cổ phần được bán giá 45. Công ty cổ phần yêu cầu mua lại với giá 1.070 USD. Lựa chọn hoạt động nào mà người nắm giữ trái phiếu thích? a. Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu thông thường b. Bán lại trái phiếu cho công ty c. Bán trái phiếu trên thò trường d. Giữ lại trái phiếu 50  Một trái phiếu 1.000 USD được chuyển đổi với giá 40 USD/CP trên thò trường. Trên thò trường trái phiếu đang bán với giá 1.200 USD và cổ phiếu thường được bán với giá 48 USD. Công ty cổ phần yêu cầu mua lại với giá 1.100 USD. Lựa chọn hoạt động nào mà người nắm giữ trái phiếu thích nhất: a. Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu thường b. Bán trái phiếu trên thò trường c. Bán trái phiếu cho công ty d. Không chuyển đổi Bài tập 2 51 Lãi suất của trái phiếu  Lãi suất Coupon – lãi suất danh nghĩa (Coupon Yield)  Lãi suất hiện hành (Current Yield)  Lãi suất đáo hạn (Yield to maturity – YTM) 52 Lãi suất Coupon  Lãi suất Coupon là lãi suất danh nghĩa ghi trên bề mặt của trái phiếu. Đây là lãi suất cố định trên mệnh giá mà người phát hành cam kết trả cho người sở hữu trái phiếu  Ta có: Lợi tức hàng năm (lãi coupon) = Lãi suất coupon× Mệnh giá 53 Lãi suất hiện hành (Current Yield)  Lãi suất hiện hành là thước đo so sánh giữa lợi tức hàng năm của trái phiếu mà nhà đầu tư nhận được với số tiền nhà đầu tư phải bỏ ra để mua trái phiếu mà khơng tính đến thời hạn còn lại của trái phiếu. Lãi suất Coupon × Mệnh giá Current Yield = Giá thò trường hiện hành 54 Lãi suất đáo hạn – Yield to maturity  Lãi suất đáo hạn là thước đo thu nhập đầu tư (ROI) hàng năm từ lúc mua cho đến lúc đáo hạn. YTM dựa trên cơ sở so sánh giữa số tiền bỏ ra mua trái phiếu với dòng tiền thu được từ trái phiếu.  YTM là suất chiết khấu làm cho giá trị hiện tại của dòng tiền thu được từ trái phiếu bằng với giá mua trái phiếu. Lãi suất này chính là IRR của khoản đầu tư vào trái phiếu. GVHD: Phạm Thị Mỹ Châu Mơn TTCK Khoa TTCK - Đại học Ngân hàng 10 55 Ta có phương trình nn YTM F YTM C YTM C YTM C P )1()1( )1()1( 21 + + + ++ + + + = Với :  C : Lãi coupon hàng năm  P : Giá thị trường hiện tại của trái phiếu  YTM : Lãi suất đáo hạn  F : Mệnh giá trái phiếu  n : Thời hạn còn lại của TP 56 Công thức tính YTM gần đúng Trong đó: P : Giá thò trường hiện tại của trái phiếu. n : Thời gian còn lại cho đến khi đáo hạn. F : Mệnh giá của trái phiếu C : Lãi coupon hàng năm 2 PF n PF C YTM + − + = 57 Bài tập  Một trái phiếu có mệnh giá là 100 triệu đồng, thời hạn 5 năm, lãi suất danh nghĩa là 10,75% năm được bán với giá 85 triệu đồng. Lãi suất đáo hạn của trái phiếu là ? 58 MỐI QUAN HỆ GiỮA CÁC LOẠI LÃI SUẤT  Đối với TP được bán bằng Mệnh giá: Coupon rate = Current yield = YTM  Đối với TP chiết khấu: Coupon rate < Current yield < YTM  Đối với TP được bán cao hơn Mệnh giá: Coupon rate > Current yield > YTM 59 RỦI RO CỦA TRÁI PHIẾU  Rủi ro tín dụng  Rủi ro lãi suất  Rủi ro tái đầu tư  Rủi ro thanh khoản  Rủi ro lạm phát 60 [...]... : Tình hình SXKD, tài chính, th trư ng, nhân s c a doanh nghi p Mơi trư ng kinh t - chính tr - xã h i S phát tri n c a ngành S tác ng c a các th trư ng khác như : th trư ng ti n t , ngo i h i, b t ng s n… S kỳ v ng và tâm lý c a nhà u tư Chu kỳ và xu hư ng c a th trư ng 121 Khoa TTCK - i h c Ngân hàng 120 Giá tr n i t i - Intrinsic Value Còn gọi là giá trò lý thuyết của một chứng khoán là giá trò vốn... a DN = T ng tài s n - T ng n + L i th kinh doanh + Chênh l ch giá tr quy n s d ng t L i th kinh doanh = V n KD bình qn n năm li n k x (Rcty – Rngành) 133 Khoa TTCK - i h c Ngân hàng 139 21 GVHD: Ph m Th M Châu Mơn TTCK Bài gi i Ví d Xác nh giá tr c phi u c a cơng ty X theo phương pháp tài s n Bi t r ng X có nh ng s li u như sau: 1 X có QSD lơ t 150 m2 m t ti n trên ư ng ng Kh i, Q.1, TPHCM, giá tr... & TDH 181 i h c Ngân hàng N P0 = ∑ t =1 u tư c a doanh nghi p Trong trư ng h p này ngư i ta khơng phân bi t v n c Khoa TTCK - u và FCFE t (1 + k e ) t 1 P0: Giá tr VCP 2 FCFE = EAT + kh u hao - Thay i TSC và TDH - Thay i VL + Thay i n vay Mơ hình FCFE phân rõ ràng gi VCSH và N Pcp= P0 / SLCPLH N FCFF t (1 + k e ) t t =1 1 P0: Giá tr cơng ty 2 FCFF = EAT + kh u hao - Thay i TSC và TDH - Thay i VL + chi... buộc phải thực hiện nghóa vụ mua bán theo mức giá đã xác đònh, bất chấp giá thò trường lúc đó là bao nhiêu đi nữa - Kh i lư ng H tuỳ thu c vào 2 bên - Ngày th c hi n H tuỳ thu c 2 bên - Khơng theo tiêu chu n c a th trư ng riêng bi t - Khơng quy t tốn m i ngày 225 Khoa TTCK - i h c Ngân hàng 224 226 35 GVHD: Ph m Th M Châu Mơn TTCK 4 Hợp đồng tương lai (Future contracts) FORWARD Ví dụ: Vào ngày 1/09/2006,... i h c Ngân hàng lư ng c phi u lưu hành th i kỳ i Ti : Th i lư ng c a th i kỳ i 150 Khoa TTCK - nh giá Hi n nay, m t s nhà u tư chun nghi p tính tốn P/E nh giá d a trên quan i m: T su t l i nhu n u tư CP = LS bình qn TT T su t l i nhu n u tư CP = EPS / giá CP (P) Suy ra: EPS/P = LS bình qn TT (4)=(1)*(2)*(3) Tháng 1 nh t là ph i có s li u 1 năm, t t nh t là 3-5 năm P/E n i t i = (1-b)x(1+g)/(r-g) 146... phần ) Rf : Lãi suất không rủi ro Rm : Tỉ suất lợi nhuận của thò trường βj: Hệ số beta của chứng khoán j Rút ra t phân tích nh tính ngành và cơng ty ây là ph n mang tính ch t c m tính, nó th hi n kinh nghi m c a ngư i phân tích 162 i h c Ngân hàng − R j = R f + ( Rm − R f ) β j r = Max (l m phát, ls TPCP) + ph n bù r i ro do u tư Khoa TTCK - 161 Phương pháp P/E 4 Xác nh giá tr th c c a CP: Warent Buffet... Intrinsic Value Còn gọi là giá trò lý thuyết của một chứng khoán là giá trò vốn có thuộc về bản chất của chứng khoán đó Nó được quyết đònh bởi các yếu tố nội tại bên trong của doanh nghiệp phát hành cũng các yếu tố bên ngoài thuộc môi trường kinh tế tài chính mà doanh nghiệp hoạt động và chứng khoán được giao dòch 122 19 GVHD: Ph m Th M Châu Mơn TTCK CÁC HÌNH TH C CHI TR C C t c (Dividend) Là ti n... là? v i giá 10USD/1CP T su t LN u c u là? 197 198 Câu 7: M t ngân hàng c ph n có t ng tài s n là 200 t là 150 t ng, trong ó v n vay ó năm nay có th là 15 t d Câu 8 : Cơng ty ABD d ng, lãi thu n c a ngân hàng ki n chi là 3 t ốn chia c t c 30.000 / c phi u trong vòng 4 ng C t c năm t i và sau ó t c ng B n hãy d báo tăng trư ng c t c là 7.5% hàng năm Gi s lãi m c tăng trư ng c a c t c trong tương su t... n; Qu th ng dư v n; L i nhu n tích lũy; Qu d tr khác theo quy nh c a pháp lu t v tài chính, ngân hàng (n u có) 113 TÁCH – G P C CÁC LO I GIÁ LIÊN QUAN N C PHI U PHI U Tách CP: gi m m nh giá và tăng S lư ng c ph n, V L khơng thay i G p CP: tăng m nh giá và gi m S lư ng c ph n , V L khơng thay i 115 Khoa TTCK - i h c Ngân hàng 114 M nh giá (Face Value) Giá tr s sách (Book Value) Giá th trư ng (Market... trung Hợp đồng kỳ hạn trên thò trường phi tập trung Hợp đồng tương lai được tính hàng ngày theo giá thò trường (marking to market daily) Hợp đồng kỳ hạn được thanh toán vào ngày đáo hạn 231 i h c Ngân hàng nh FORWARD & FUTURE Hợp đồng tương lai là những hợp đồng được chuẩn hóa (về loại tài sản cơ sở mua bán, số lượng các đơn vò tài sản cơ sở mua bán, thể thức thanh toán, kỳ hạn, ) Hợp đồng kỳ hạn không . TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCMTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM KHOA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN KHOA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNKHOA. KHOÁNKHOA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN KHOA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2 MỤC TIÊU  Giúp học viên nắm vững những kiến thức cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Giáo trình Thị Trường Chứng Khoán - ĐH Ngân Hàng Tp. HCM pdf, Tài liệu Giáo trình Thị Trường Chứng Khoán - ĐH Ngân Hàng Tp. HCM pdf, Tài liệu Giáo trình Thị Trường Chứng Khoán - ĐH Ngân Hàng Tp. HCM pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay