Tài liệu Bài giảng " Tổ chức quản lý các hoạt động khuyến nông " ppt

1 365 3
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2013, 07:15

1 Tổ chức quản các hoạt động KN Chương 6 – Bài 15 1 Khảo sát sơ bộ khu vực cộng đồng Loại hình nhu cầu KN Không vào lúc này Chuẩn bị báo cáo, lưu KN giải quyết vấn đề Chỉ kỹ thuật KN Đánh giá nhu cầu KN Cung cấp dịch vụ kỹ thuật KN Chương trình KN khả thi Những do không thể triển khai vào lúc này Tư vấn kỹ thuật, huấn luyện,…nếu cần Tư liệu hoá, báo cáo, lưu Lập kế hoạch phát triển cộng đồng Thảo luận chấp nhận của cộng đồng Bắt đầu triển khai chương trình KN Chọn nhóm đối tượng để lập kế hoạch Chỉnh sửa Không thể thực hiện vào lúc này Tư liệu hoá, báo cáo, lưu Đưa vào hợp đồng Quyết định ? không có Có, nhưng Đợi vào thời điểm tốt nhất Tiếp theo thăm viếng Nhưng cần nhiều dữ liệu Có,tiến hành Không ,bởi vì Trở lại bản kế hoạch Có, nhưng Chấp nhận? chỉnh sửa? Có thể đình lại Tiến trình lập chương trình khuyến nông . 1 Tổ chức quản lý các hoạt động KN Chương 6 – Bài 15 1 Khảo sát sơ bộ khu vực cộng đồng Loại hình nhu. thuật KN Chương trình KN khả thi Những lý do không thể triển khai vào lúc này Tư vấn kỹ thuật, huấn luyện,…nếu cần Tư liệu hoá, báo cáo, lưu Lập kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài giảng " Tổ chức quản lý các hoạt động khuyến nông " ppt, Tài liệu Bài giảng " Tổ chức quản lý các hoạt động khuyến nông " ppt, Tài liệu Bài giảng " Tổ chức quản lý các hoạt động khuyến nông " ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay