Tài liệu PRIVATE ENTREPRENEURS IN CHINA AND VIETNAM PART 2-1 ppt

27 383 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2013, 06:15

. reforms, the industrial sector has anyway increased in importance. The industrial entrepreneurs can be divided into large and small entrepreneurs. In China we. Academy Ho Chi Minh (Institute of Sociology) and the Institute of Sociology in Hanoi. In the provinces, counties and cities of China the local departments of
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu PRIVATE ENTREPRENEURS IN CHINA AND VIETNAM PART 2-1 ppt, Tài liệu PRIVATE ENTREPRENEURS IN CHINA AND VIETNAM PART 2-1 ppt, Tài liệu PRIVATE ENTREPRENEURS IN CHINA AND VIETNAM PART 2-1 ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn