Tài liệu Jorma Ollila và Nokia Đưa thế giới đến gần nhau - phần 3 pdf

20 304 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2013, 05:15

. sau: - Cấp: 199 4-1 995 - Cấc nhâ mấy sẫn xët cấp: 199 4-1 996 - Giêëy, cao su: 199 4-1 995 - Àiïån tûã cưng nghiïåp: 199 4-1 996 - Nùng lûúång: 199 5-1 997 - Àiïån. GÊÌN NHAU 7978 JORMA OLLILA & NOKIA Khai thấc kinh nghiïåm ca chđnh mònh Trong sûå nghiïåp Nokia, Jorma Ollila ch ëu dûåa vâo nưåi lûåc. Khi Ollila
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Jorma Ollila và Nokia Đưa thế giới đến gần nhau - phần 3 pdf, Tài liệu Jorma Ollila và Nokia Đưa thế giới đến gần nhau - phần 3 pdf, Tài liệu Jorma Ollila và Nokia Đưa thế giới đến gần nhau - phần 3 pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn