Tài liệu Jorma Ollila và Nokia Đưa thế giới đến gần nhau - phần 2 ppt

20 261 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2013, 05:15

. OllilaJorma Ollila Jorma OllilaJorma Ollila Jorma Ollila ÀÛA THÏË GIÚÁI ÀÏËN GÊÌN NHAU 25 24 JORMA OLLILA & NOKIA GIA NHÊÅP VÛÅC THÙÈM NOKIA Nùm 1998,. GấèN NHAU 23 22 JORMA OLLILA & NOKIA Chỷỳng 1. I T HEO N IẽèM T IN C UA C HẹNH M ềNH Haọy mang Internet vaõo tuỏi aỏo cuóa tỷõng ngỷỳõi. Jorma OllilaJorma
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Jorma Ollila và Nokia Đưa thế giới đến gần nhau - phần 2 ppt, Tài liệu Jorma Ollila và Nokia Đưa thế giới đến gần nhau - phần 2 ppt, Tài liệu Jorma Ollila và Nokia Đưa thế giới đến gần nhau - phần 2 ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn