Tài liệu đồ án máy công cụ, chương 5 docx

11 335 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2013, 05:15

Chng 5: Tính số răng của nhóm truyền thứ 3 Do kết cấu của hộp tốc độ nên ta chọn môđuyn khác nhau . Ta dùng hai loại môđuyn m 6 và m 7 .Điều kiện làm việc là: 2A = m 6 (Z i +Z i ' ) = Z 6 .m 6 2A = m 7 (Z j +Z j ' ) = Z 7 .m 7 Trong đó A- Khoảng cách trục Z 6 , Z 7 - Tổng số răng của nhóm bánh răng có môđuyn m 6 , m 7 Z 6 /Z 7 =m 7 /m 6 Chọn m 6 = 2,5 Tìm Z 6 bằng cách phân tích i 6 = Z 6 / Z 6 ' = 6 1 = 4 1 i 7 = Z 7 / Z 7 ' =1 với m 7 = 3 Z 6 /Z 7 = m 7 /m 6 = 2,5/3 = 9/11 hay Z 6 = 11K Z 7 = 9K Với tỷ số truyền i 6 = 4 1 , tổng số Z 6 phải là bội số chung của 5 do đó ta chọn K = 10 Vậy Z 6 = 11.10 = 110 răng i 6 = Z 6 / Z 6 ' = 4 1 Z 6 + Z 6 ' = 110 ' Z 6 =Z 6 /5 = 110/5 = 22 răng Z 6 ' =Z 6 - Z 6 = 110 - 22 = 88 răng Khoảng cách trục A là : A = m 6 . Z 6 /2 = 2,5. 110/2 = 137 mm Do đó : Z 7 = 9.10 = 90 răng i 7 = Z 7 / Z 7 ' =1 Z 7 + Z 7 ' = 90 ' Z 7 =Z 7 /2 = 90/2 = 45 răng Z 7 ' =Z 7 - Z 7 = 90 - 45 = 45 răng Khoảng cách trục A là : A = m 7 . Z 7 /2 = 3. 90/2 = 135 mm Nh- vậy các tỷ số truyền i 6 , i 7 dủng bánh răng dịch chỉnh Kiểm tra tỷ số truyền : i 6 = Z 6 / Z 6 ' = 88 22 = 4 1 i 7 = Z 7 / Z 7 ' = 45 45 = 1 6- Tính số răng của nhóm truyền thứ 4 Ta dùng hai loại môđuyn m 8 và m 9 .Điều kiện làm việc là: 2A = m 8 (Z i +Z i ' ) = Z 8 .m 8 2A = m 9 (Z j +Z j ' ) = Z 9 .m 9 Trong đó A- Khoảng cách trục Z 8 , Z 8 - Tổng số răng của nhóm bánh răng có môđuyn m 8 , m 9 Z 8 /Z 9 =m 9 /m 8 Chọn m 8 = 2,5 Tìm Z 8 bằng cách phân tích i 8 = Z 8 / Z 8 ' = 6 1 = 4 1 I 9 = Z 9 / Z 9 ' =1 với m 9 = 3 Z 8 /Z 9 = m 9 /m 8 = 2,5/3 = 9/11 hay Z 8 = 11K Z 9 = 9K Với tỷ số truyền i 8 = 4 1 , tổng số Z 8 phải là bội số chung của 5 do đó ta chọn K = 10 Vậy Z 8 = 11.10 = 110 răng i 8 = Z 8 / Z 8 ' = 4 1 Z 8 + Z 8 ' = 110 ' Z 8 =Z 8 /5 = 110/5 = 22 răng Z 8 ' =Z 8 - Z 8 = 110 - 22 = 88 răng Khoảng cách trục A là : A = m 8 . Z 8 /2 = 2,5. 110/2 = 137 mm Do đó : Z 9 = 9.10 = 90 răng i 9 = Z 9 / Z 9 ' =1 Z 9 + Z 9 ' = 90 ' Z 9 =Z 9 /2 = 90/2 = 45 răng Z 9 ' =Z 9 - Z 9 = 90 - 45 = 45 răng Khoảng cách trục A là : A = m 9 . Z 9 /2 = 3. 90/2 = 135 mm Nh- vậy các tỷ số truyền i 8 , i 9 dủng bánh răng dịch chỉnh Kiểm tra tỷ số truyền : i 8 = Z 8 / Z 8 ' = 88 22 = 4 1 i 9 = Z 9 / Z 9 ' = 45 45 = 1 7- Tính số răng của nhóm truyền thứ 5 Ta dùng hai loại môđuyn m 10 và m 11 .Điều kiện làm việc là: 2A = m 10 (Z i +Z i ' ) = Z 10 .m 10 2A = m 11 (Z j +Z j ' ) = Z 11 .m 11 Trong đó A- Khoảng cách trục Z 10 , Z 11 - Tổng số răng của nhóm bánh răng có môđuyn m 10 , m 11 Z 10 /Z 11 =m 11 /m 10 Chọn m 10 = 4 Tìm Z 10 bằng cách phân tích i 10 = Z 10 / Z 10 ' = 3 1 = 2 1 i 11 = Z 11 / Z 11 ' = 2 =1,51 với m 11 = 3 Z 10 /Z 11 = m 11 /m 10 = 3/4 hay Z 10 = 3K Z 11 = 4K Với tỷ số truyền i 10 = 2 1 ,tổng số Z 10 phải là bội số chung của 3 do đó ta chọn K= 27 Vậy Z 10 = 3. 27 = 81 răng i 10 = Z 10 / Z 10 ' = 2 1 Z 10 + Z 10 ' = 81 ' Z 10 =Z 10 /3 = 81/3 = 27 răng Z 10 ' =Z 10 - Z 10 = 81 - 27 = 54 răng Khoảng cách trục A là : A = m 10 . Z 10 /2 = 4. 81/2 = 162 mm Do đó : Z 11 = 3.27 = 108 răng i 11 = Z 11 / Z 11 ' =1,51 Z 11 + Z 11 ' = 108 ' Z 11 =Z 11 /2,51 = 108/2,51 = 42 răng Z 11 ' =Z 11 - Z 11 = 108 - 42 = 66 răng Khoảng cách trục A là : A = m 11 . Z 11 /2 = 3. 108/2 = 162 mm Nh- vậy các tỷ số truyền i 10 , i 11 dủng bánh răng dịch chỉnh Kiểm tra tỷ số truyền : i 10 = Z 10 / Z 10 ' = 54 27 = 2 1 i 11 = Z 11 / Z 11 ' = 42 66 = 1,57 Từ các số liệu tính toán ở trên ta có bảng thống kê sau: I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 z z i i ' tính 40 50 35 55 54 22 46 30 38 38 88 22 45 45 88 22 45 45 54 27 42 66 z z i i ' chuẩn 39 51 34 56 55 21 47 29 38 38 88 22 45 45 88 22 45 45 54 27 43 65 Kiểm nghiệm sai số vòng quay trục chính Ta có ph-ơng trình cân bằng xích động n t/c = n đ/cơ . đ .i tđ z z ' 1 1 . z z ' 2 2 . . . . Trong đó n đ/cơ = 1440 vg/ph đ = 0,985 ta chọn i đt = 260 145 = 0,558 n II tính = n đ/cơ . đ .i đt = 1440. 0,985. 0,558 = 791 vg/ph n lýthuyết = n 19 = 800 vg/ph Tính sai số vòng quay theo công thức n = n nn ct tínhct / / .100% Trong đó n t/c - Số vòng quay tiêu chuẩn n tính - Số vòng quay tính toán theo ph-ơng trình xích độ Sai số [ n] = 10( - 1) = 10( 1,26 - 1)= 2,6% T T Ph-¬ng tr×nh xÝch ®éng n tÝnh n t/c n% 1 n II . 40 50 . 54 22 . 88 22 . 88 22 . 54 27 12,59 12,5 - 0,72 2 n II . 35 55 . 54 22 . 88 22 . 88 22 . 54 27 15,82 16 1,13 3 n II . 40 50 . 46 30 . 88 22 . 88 22 . 54 27 20,15 20 - 0,76 4 n II . 35 55 . 46 30 . 88 22 . 88 22 . 54 27 25,33 25 - 1,33 5 n II . 40 50 . 38 38 . 88 22 . 88 22 . 54 27 30,9 31,5 1,9 6 n II . 35 55 . 38 38 . 88 22 . 88 22 . 54 27 39,85 40 0,4 7 n II . 40 50 . 54 22 . 88 22 . 45 45 . 54 27 50,35 50 0,7 8 n II . 35 55 . 54 22 . 88 22 . 45 45 . 54 27 63,3 63 - 0,5 9 n II . 40 50 . 46 30 . 88 22 . 45 45 . 54 27 80,6 80 - 0,76 10 n II . 35 55 . 46 30 . 88 22 . 45 45 . 54 27 101,3 100 - 1,3 11 n II . . 38 38 . 88 22 . 45 45 . 54 27 123,6 125 1,12 12 n II . 35 55 . 38 38 . 88 22 . 45 45 . 54 27 156,4 160 2,3 13 n II . 40 50 . 54 22 . 45 45 . 45 45 . 54 27 201,4 200 - 0,7 14 n II . 35 55 . 54 22 . 45 45 . 45 45 . 54 27 253,2 250 - 1,3 15 n II . 40 50 . 54 22 . 45 45 . 45 45 . 54 27 322,4 315 - 2,3 16 n II . 35 55 . 54 22 . 45 45 . 45 45 . 54 27 405,3 400 - 1,3 17 n II . 40 50 . 38 38 . 45 45 . 45 45 . 54 27 494,4 500 1,1 18 n II . 40 50 . 54 22 . 42 66 633 630 - 0,5 19 n II . 35 55 . 54 22 . 42 66 795,8 800 0,5 20 n II . 40 50 . 46 30 . 42 66 1013,3 1000 - 1,3 21 n II . 35 55 . 46 30 . 42 66 1273,9 1250 - 1,9 22 n II . 40 50 . 38 38 . 42 66 1563,8 1600 2,2 23 n II . 35 55 . 38 38 . 42 66 1953,3 2000 2,3 §å thÞ sai sè vßng quay Sau khi kiểm tra sai số ta thấy n nằm trong phạm vi cho phép,không cần phải tính lại các tỷ số truyền Phần B Thiết kế hộp chạy dao 1. yêu cầu kỹ thuật và đặc điểm hộp chạy dao - số cấp chạy dao phaỉ đủ - quy luật phân bố l-ợng chạy dao theo cấp số cộng - phạm vi điều chỉnh của l-ợng chạy dao s max - s min - tính chất của l-ợng chạy dao liên tục - độ chính xác của l-ợng chạy dao yêu cầu chính xác cao - độ cứng vững của xích động nối liền trục chính và trục kéo đặc điểm : - công suất truyền bé - tốc độ làm việc chậm - phạm vi điều chỉnh tỷ số truyền 1,5 i s 2,8 R s max = i i i s min max = 5,1 8,2 = 14 2. sắp xếp b-ớc ren đ-ợc cắt tạo thành các nhóm cơ sở và nhóm gấp bội Sử dụng họp chạy dao dùng cơ cấu noóctôn để cắt đ-ợc các loại ren : quốc tế, môđuyn, anh, pitch. + Ren quốc tế Nhóm cơ sở : t p = 1-1,25-1,5-1,75-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-7- 8-9-10-11-12 Nhóm khuếch đại: t p = 14-16-18-20-22-24-28-32-36-40-44-48- 56-64-72-80-88-96-112 128-144-160-176-192 + Ren môđuyn Nhóm cơ sở : m= 0,5-1-1,25-1,5-1,75-2-2,25-2,5-3 Nhóm khuếch đại: m= 3,25-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8-9-10-11- 12-13-14-16-18 20 22-24-26-28-32-36-44-48 + Ren anh n = 2-2,5-3-3 4 1 -3 2 1 -4-4 2 1 -5-6-6 4 2 -7-8-9-9,5-10-11-12-14-16-18- 20-22-24 + Ren pitch Nhóm cơ sở : D p = 96-88-72-64-56-48-44-40-36-32-28-24-22- 20-18-16-14-12-11-10-9-8-7 Nhóm khuếch đại: D p = 6-5-4-3-2-1 1- Bảng xép ren Ren quốc tế t p (mm) Ren môđuyn m = t p (mm) - 1 - 1,25 - 1,5 1,75 2 2,25 2,5 - 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - - - 0,5 - - - - - 1 - 1,25 - 1,5 1,75 2 2,25 2,5 - 3 Ren anh n = t tp 4,25 Ren pitch D p = t p  .4,25 [...]...13 - 31 - - - - - 56 28 14 7 64 32 16 8 72 36 18 9 80 40 20 10 88 44 22 11 - 96 48 24 12 - - - - - 4 14 7 31 2 - 4 16 8 41 2 2 18 9 19 9 ,5 20 10 - 11 24 12 5 6 3 . . 35 55 . 54 22 . 45 45 . 45 45 . 54 27 253 ,2 250 - 1,3 15 n II . 40 50 . 54 22 . 45 45 . 45 45 . 54 27 322,4 3 15 - 2,3 16 n II . 35 55 . 54 22 . 45 45. . 35 55 . 38 38 . 88 22 . 88 22 . 54 27 39, 85 40 0,4 7 n II . 40 50 . 54 22 . 88 22 . 45 45 . 54 27 50 , 35 50 0,7 8 n II . 35 55 . 54 22 . 88 22 . 45 45
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu đồ án máy công cụ, chương 5 docx, Tài liệu đồ án máy công cụ, chương 5 docx, Tài liệu đồ án máy công cụ, chương 5 docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay