Tài liệu đồ án máy công cụ, chương 4 doc

5 314 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2013, 05:15

Chng 4: Vẽ đồ thị vòng quay Trị số vòng quay giới hạn n o trên trục I đ-ợc biến thiên trong khoảng n o min n o n o max Tính theo các tỷ số truyền lớn nhất và tỷ số truyền nhỏ nhất kể từ trục chính đến trục đâù tiên n 0min = n max / i 1 U maxi ; n 0max = n min / i 1 U mini Trong đố i- chỉ số biểu thị nhóm truyền i 1 U maxi = U max1 . U max2 . . . U maxi i 1 U mini = U min1 . U min2 . . . U mini Có thể lấy i 1 U maxi = U max1 . U max2 . . . U maxi = 2 i 1 U mini = U min1 . U min2 . . . U mini = 1/4 Vậy n omax = 12,5/(1/4) 4 = 3200 vg/ph n omin = 2000/2 4 = 125 vg/ph Nh- vậy giới hạn n o biến thiên trong khoảng 125 n o 3200 Để trục và bánh răng đầu vào của hộp chịu M x kính th-ớc nhỏ gọn . Th-ờng đặt n o ở các trị số n o lớn . Vì nh- vậy sẽ gần vơí n đcơ . Hơn nữa n o tới n min của trục chính bao giờ cũng giảm nhiều hơn tăng Giả sử ta chọn n o = n 19 = 800 vg/ph Khi đó i đtr = n o / n đcơ . đ = 800/1440.0,985 = 0,564 Theo máy chuẩn ta có i đtr = 145/260 = 0,56 Ta vẽ đ-ợc đồ thị vòng quay của máy nh- sau n II = 800 II III IV V VI VII 12,5 2000 1 i i i i i i i i i i i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 VII- Tính toán số răng của các nhóm truyền trong hộp tốc độ 1- Tính nhóm truyền cố định từ trục động cơ đến trục thứ nhất Ta có : n o = n đcơ . i o . đ = 800 i o = 95,0.1440 800 = 0,584 2- Tính số răng của nhóm truyền thứ nhất Theo công thức Z x = gf xx f x .EK Z x ' = Z - Z x Trong đó : K là bội số chung nhỏ nhất của mọi tổng f x + g x Z Tổng số răng trong cặp Ta có : i 1 = 1 = 1,26 1 = 4 5 có f 1 =5 g 1 =4 và f 1 + g 1 = 4+5 = 9 I 2 = 2 = 1,26 2 = 7 11 có f 1 =11 g 1 =7 và f 1 + g 1 = 11+7 =18 Vậy bội số trung nhỏ nhất K = 18 E min nằm ở tia i 2 vì i 2 tăng nhiều hơn i 1 . Khi đó bánh răng Z min nằm ở tia thứ 2 là bánh răng bị động Ta có : E min = K g gf z . )( 2 22 min = 18.7 18.17 = 2,43 Chọn Z min =17 Lấy E min =5 ta có Z= EK =5.18 = 90 răng Z 1 = gf xx f x .EK = 90. 45 5 = 50 răng Z 1 ' = Z - Z 1 = 90 - 50 = 40 răng Z 2 = gf xx f x .EK = 90. 711 11 = 55 răng Z 2 ' = Z 2 - Z 2 = 90 - 55 = 35 răng Kiểm tra tỷ số truyền: i 1 = Z 1 / Z 1 ' = 40 50 = 1,25 i 2 = Z 2 / Z 2 ' = 35 55 = 1,57 3- Tính số răng của nhóm truyền thứ hai Ta có : i 3 = 4 1 = 26,1 4 1 = 54 22 có f 3 =22 g 3 =54 và f 3 + g 3 = 22 + 54 = 76 I 4 = 2 1 = 26,1 2 1 = 46 30 có f 4 =30 g 4 =46 và f 4 + g 4 = 30 + 46 = 76 I 5 =1 có f 5 =1 g 5 =1 và f 5 + g 5 = 1 + 1 = 2 Vậy bội số trung nhỏ nhất K = 76 E min nằm ở tia i 3 vì i 3 giảm nhiều hơn i 4 . Khi đó bánh răng Z min nằm ở tia thứ 2 là bánh răng chủ động Ta có : E min = Kf gfZ . )( 3 33min = 76.22 )5422.(17 < 1 Lấy E min =1 ta có Z= EK =1.76 = 76 răng Z 3 = gf xx f x .EK = 76 5421 22 = 22 răng Z 3 ' = Z - Z 3 = 76 - 22 = 54 răng Z 4 = gf xx f x  .EK = 76. 4630 30  = 30 r¨ng Z 4 ' = Z - Z 4 = 76 - 30 = 46 r¨ng Z 5 = gf xx f x  .EK = 76. 11 1  = 38 r¨ng Z 5 ' = Z - Z 5 = 76 - 38 = 38 r¨ng KiÓm tra tû sè truyÒn : i 3 = Z 3 / Z 3 ' = 54 22 = 0,4 i 4 = Z 4 / Z 4 ' = 46 30 = 0,65 I 5 = Z 5 / Z 5 ' = 38 38 = 1 . f 3 =22 g 3 = 54 và f 3 + g 3 = 22 + 54 = 76 I 4 = 2 1 = 26,1 2 1 = 46 30 có f 4 =30 g 4 =46 và f 4 + g 4 = 30 + 46 = 76 I 5 =1 có f 5 =1 g 5 =1 và f 5. đtr = n o / n đcơ . đ = 800/ 144 0.0,985 = 0,5 64 Theo máy chuẩn ta có i đtr = 145 /260 = 0,56 Ta vẽ đ-ợc đồ thị vòng quay của máy nh- sau n II = 800 II III
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu đồ án máy công cụ, chương 4 doc, Tài liệu đồ án máy công cụ, chương 4 doc, Tài liệu đồ án máy công cụ, chương 4 doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay