Tài liệu đồ án máy công cụ, chương 2 ppt

5 355 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2013, 05:15

Chng 2: Vẽ l-ới vòng quay a .Tính trị số Tính công bội theo công thức = 1 min max z n n Ta có = z-1 2000/12,5 = 1,26 a. Tính trị số vòng quay cuả trục đầu tiên của hộp tốc độ + Trên trục II : n II = n đcơ x i đt = 1450 x 260 145 =803 (vg/ph) + Trên trục VII : Căn cứ vào n min tra bảng vòng quay tiêu chuẩn ta có 23 tốc độ : 12,5-16-20-25-31,5-40-50-63-80-100-125-160-200-250-310- 400-500-630-800 1000-1250-1600-2000 + Xác định vị trí đặt n o trên đồ thị vòng quay : n o = n II = 803 800 =n 19 + Xác định độ xiên của các nhóm truyền theo công thức i= x với = 1,26 Nhóm truyền thứ nhất có hai tỷ số truyền : i 1 = 34 56 =1,26 x x=1,26 1 Tia i 1 lệch sang phải 2 khoảng log: L-ợng mở giữa hai tia x : x = i 1 /i 2 = 2 / = = x x = 1 Nhóm truyền thứ 2 (từ trục II tới trục III) có 3 tỷ số truyền i 3 = 41 29 i 4 = 55 21 i 5 = 38 38 T-ơng tự nh- cách làm nhóm truyền 1 ta có : X 3 = -1,56 -2 Tia i 3 lệch sang trái 2 khoảng log X 4 = -4,16 -4 Tia i 4 lệch sang trái 4 khoảng log X 5 =1 Tia i 5 thẳng đứng L-ợng mở x = 2 ứng với nhóm truyền khuếch đại: Nhóm truyền thứ 3 (từ trục III tới trục IV) có 2 tỷ số truyền i 6 = 88 22 i 7 = 45 45 X 6 = -6 Tia i 6 lệch sang trái 6 khoảng log X 7 =1 Tia i 7 thẳng đứng Nhóm truyền thứ 4 (từ trục IV tới trục V) có 2 tỷ số truyền i 8 = 88 22 i 9 = 45 45 X 8 = -6 Tia i 8 lệch sang trái 6 khoảng log X 9 =1 Tia i 9 thẳng đứng Nhóm truyền gián tiếp (từ trục V tới trục VI) có1 tỷ số truyền i 10 = 54 27 X 10 = -4 Tia i 10 lệch sang trái4 khoảng log Nhóm truyền trực tiếp (từ trục III tới trục VI) có1 tỷ số truyền i 11 = 43 65 X 11 = 2 Tia i 11 lệch sang phải 2 khoảng log c.Vẽ đồ thị vòng quay 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125160 200 250 310 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 Kết luận : Công thức động học cuả máy T620 PAKG chạy vòng 2x3x2x2x1= z 1 PAKG chạy tắt2x3x1= z 2 Số tốc độ đủ : z= z 1 + z 2 = 24+6 =30 Ph-ơng án thứ tự của z 1 2 1 . 3 2 2 6 . 2 12 Trong đó nhóm truyền 2 12 có 12 =1,26 12 =16>8 không thoả mãn điều kiện 8 max Nên phải tạo ra hiện t-ợng trùng tốc độ nh- sau : Z 1 thu hẹp = 2 1 . 3 2 2 6 . 2 6 Sè tèc ®é trïng z x = 12- 6 =6 ®-îc bï l¹i b»ng ®-êng truyÒn thø hai cã ph-¬ng ¸n kh«ng gian PAKG: 2x3 PATT : 2   1 . 3   2 1   0 * * * . cuả máy T 620 PAKG chạy vòng 2x3x2x2x1= z 1 PAKG chạy tắt2x3x1= z 2 Số tốc độ đủ : z= z 1 + z 2 = 24 +6 =30 Ph-ơng án thứ tự của z 1 2 1 . 3 2 2 6 . 2. sang phải 2 khoảng log c.Vẽ đồ thị vòng quay 12, 5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 20 0 25 0 310 400 500 630 800 1000 125 0 1600 20 00 Kết luận : Công thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu đồ án máy công cụ, chương 2 ppt, Tài liệu đồ án máy công cụ, chương 2 ppt, Tài liệu đồ án máy công cụ, chương 2 ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay