Tài liệu Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động, trường hợp chỉ có người cha tham gia bảo hiểm xã hội và sau khi sinh con người mẹ chết, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng đến khi con đủ 4 tháng tuổi pptx

3 558 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 21:15

Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động, trường hợp chỉ người cha tham gia bảo hiểm hội sau khi sinh con người mẹ chết, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng đến khi con đủ 4 tháng tuổi Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quốc phòng quan thẩm quyền quyết định:Thủ trưởng đơn vị. quan trực tiếp thực hiện TTHC: quan nhân sự đơn vị. quan phối hợp (nếu có): quan quân y. Cách thức thực hiện:Trực tiếp làm thủ tục tại quan, đơn vị Thời hạn giải quyết:Thời hạn 15 ngày, kể từ ngày quan, đơn vị nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người lao động Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt Các bước Tên bước Mô tả bước 1. 1 Người lao động nộp hồ sơ cho quan nhân sự đơn vị. 2. 2 quan nhân sự tiếp nhận, kiểm tra hoàn thiện thủ tục hồ sơ, trình Thủ trưởng đơn vị. 3. 3 Thủ trưởng đơn vị phê duyệt giải quyết hưởng chế độ thai sản. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Sổ bảo hiểm hội của người cha thể hiện đã đóng bảo hiểm hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nghỉ việc để nuôi con; 2. - Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con; 3. - Giấy báo tử hoặc giấy chứng tử của mẹ; Thành phần hồ sơ 4. - Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập hàng quý; 5. - Danh sách người lao động hưởng chế độ thai sản được Bảo hiểm hội Bộ Quốc phòng duyệt. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động, trường hợp chỉ có người cha tham gia bảo hiểm xã hội và sau khi sinh con người mẹ chết, người. phê duyệt giải quyết hưởng chế độ thai sản. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Sổ bảo hiểm xã hội của người cha thể hiện đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động, trường hợp chỉ có người cha tham gia bảo hiểm xã hội và sau khi sinh con người mẹ chết, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng đến khi con đủ 4 tháng tuổi pptx, Tài liệu Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động, trường hợp chỉ có người cha tham gia bảo hiểm xã hội và sau khi sinh con người mẹ chết, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng đến khi con đủ 4 tháng tuổi pptx, Tài liệu Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động, trường hợp chỉ có người cha tham gia bảo hiểm xã hội và sau khi sinh con người mẹ chết, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng đến khi con đủ 4 tháng tuổi pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn