Tài liệu Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh hoặc quỹ do tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản với cá nhân, tổ chức Việt Nam để thành lập, hoạt động ppt

4 242 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 20:15

Tự giải thể đối với quỹ phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh hoặc quỹ do tổ chức, nhân nước ngoài góp tài sản với nhân, tổ chức Việt Nam để thành lập, hoạt động Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ quan thẩm quyền quyết định:Bộ trưởng Bộ Nội vụ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức phi chính phủ quan phối hợp (nếu có): Các Ban, Bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, quỹtổ chức phi chính phủ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở quan hành chính Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo thanh toán nợ và thanhtài sản, tài chính của quỹ khi quỹ tự giải thể mà không đơn khiếu nại. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ xin phép tự giải thể quỹ Chấp hành các quy định của pháp luật về giải thể quỹ. Hội đồng quản lý quỹ ra nghị quyết về việc quỹ tự giải thể; quỹ gửi hồ sơ xin giải thể đến Bộ Nội vụ 2. Thụ lý, kiểm tra và xử lý hồ sơ - Bộ Nội vụ tiếp nhận hồ sơ xin tự giải thể của quỹ - Nghiên cứu, xem xét, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) 3. Xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan về lĩnh vực Quỹ dự kiến hoạt động về việc quỹ xin tự giải thể 4. Quyết định (đồng ý hoặc không đồng ý) Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị giải thể; 2. Nghị quyết của Hội đồng quản lý về lý do quỹ tự giải thể; 3. Bản kiểm kê tài sản, tài chính của quỹ; 4. Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ; 5. Quỹ thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức nhân liên quan theo quy định của pháp luật trên 3 (ba) số báo liên tiếp ở Trung ương. Số bộ hồ sơ: không quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Chấm dứt hoạt động theo quy định của Điều lệ quỹ; Nghị định của Chính phủ số 14 . 2. Mục tiêu hoạt động của quỹ đã hoàn thành; Nghị định của Chính phủ số 14 . 3. Không còn khả năng về tài sản, tài chính để quỹ hoạt động. Nghị định của Chính phủ số 14 . . Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh hoặc quỹ do tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản với cá nhân, tổ chức Vi t Nam. phép tự giải thể quỹ Chấp hành các quy định của pháp luật về giải thể quỹ. Hội đồng quản lý quỹ ra nghị quyết về vi c quỹ tự giải thể; quỹ gửi hồ sơ xin giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh hoặc quỹ do tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản với cá nhân, tổ chức Việt Nam để thành lập, hoạt động ppt, Tài liệu Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh hoặc quỹ do tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản với cá nhân, tổ chức Việt Nam để thành lập, hoạt động ppt, Tài liệu Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh hoặc quỹ do tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản với cá nhân, tổ chức Việt Nam để thành lập, hoạt động ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay