Kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại Công ty Mỹ thuật Trung ương

60 355 1
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2012, 09:44

Kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại Công ty Mỹ thuật Trung ương Lời mở đầuCùng với sự thay đổi của đất nớc, nớc ta từ một nền kinh tế bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trờng, đã thúc đẩy sự biến động mạnh mẽ về cơ cấu quản lý kinh tế, đặt ra cho các nhà doanh nghiệp phải có cạnh tranh lành mạnh chiếm lĩnh thị trờng, giảm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm để đạt hiệu quả cao. Vì vậy tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm có ý nghĩa sống còn đối với các nhà doanh nghiệp sản xuất.Trong quá trình sản xuất, các doanh nghiệp phải tự trang trải toàn bộ chi phí bỏ ra phải đảm bảo có lãi. Yêu cầu này chỉ có thể thực hiện trên cơ sở quản lý chặt chẽ các loại chi phí sản xuất nh lao động, vật t, tiền vốn Đồng thời doanh nghiệp cũng phải thờng xuyên nắm bắt giá cả trên thị trờng để phân tích, đánh giá chi phí sao cho có hiệu quả. Là một chỉ tiêu chất lợng tổng hợp, phản ánh trình độ quản lý, sử dụng vật t, lao động, trình độ tổ chức công nghệ sản xuất sản phẩm, nên giá thành sản phẩm là cơ sở để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm không chỉ là việc tính đúng, tính đủ trong giá thành mà còn phải tính đến việc cung cấp thông tin cho các nhà quản trị doanh nghiệp. Do đó, việc nghiên cứu để hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cho hợp lý luôn là mối quan tâm của các nhà doanh nghiệp.Sau một thời gian thc tập tại Công ty Mỹ thuật Trung ơng, đợc sự hớng dẫn tận tình của cô giáo, sự giúp đỡ của các cô chú cán bộ nhân viên công ty Mỹ thuật Trung ơng cùng với những kiến thức đã học tôi đã hoàn thành tốt nghiệp với đề tài kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Mỹ thuật Trung ơng.Các nội dung của đề tài bao gồm 3 phần:Phần 1: Cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất.Phần 2: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty mỹ thuật trung ơng.1Phần 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty mỹ thuật trung ơng.Do thời gian eo hẹp kiến thức còn nhiều hạn chế đề tài không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận đợc sự góp ý của thầy cô bạn bè.Hà Nội, tháng 4 năm 20052Phần 1: cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất.I.1. sự cần thiết phải tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất .Nền kinh tế thị trờng có sự cạnh tranh găy gắt, một doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại phát triển đòi hỏi phải sản xuất ra những sản phẩm có tính cạnh tranh cao nh: chất lợng tốt, phù hợp với nhu cầu thị trờng đặc biệt là giá cả phải hợp lý. Doanh nghiệp hoạt động thực sự có hiệu quả, đảm bảo thu nhập bù đắp chi phí phải có lãi. Vì vậy, yêu cầu doanh nghiệp phải tìm mọi cách để tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm là phần kế toán quan trọng đối với doanh nghiệp sản xuất khi thực hiện hạch toán sản xuất kinh doanh. Thông qua quá trình hạch toán đó giúp doanh nghiệp nắm bắt đợc tổng chi phí đã bỏ ra, trên cơ sở đó xác định đợc giá thành sản phẩm làm cơ sở để định giá bán, từ đó xác định đợc lãi gộp của doanh nghiệp trong kỳ, giúp doanh nghiệp lập kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm nhằm đạt đợc lợi nhuận mong muốn ra những quyết định quan trọng khác trong quá trình quản lý điều hành doanh nghiệp.Với chức năng ghi chép, phản ánh trung thực, đầy đủ kịp thời các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong doanh nghiệp. Kế toán luôn kịp thời cung cấp những thông tin cần thiết về chi phí sản xuất giá thành sản phẩm cho các doanh nghiệp để phân tích tình hình thực hiện định mức chi phí kế hoạch giá thành. Qua đó doanh nghiệp tìm ra biện pháp để tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm .I.2. chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuấtI.2.1. Khái niệm về chi phí sản xuất:Để tiến hành quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm, các doanh nghiệp sản xuất phải chi dùng các loại nguyên vật liệu, sử dụng các thiết bị, máy móc, nhà 3xởng, dây chuyền công nghệ các loại công cụ sản xuất. Sử dụng dịch vụ do các đơn vị khác cung cấp sử dụng lao động trực tiếp sản xuất, lao động quản lý sản xuất. Các loại chi phí này phát sinh một cách thờng xuyên trong quá trình sản xuất kinh doanh gắn liền với quá trình sản xuất trong từng thời kỳ nhất định đợc biểu hiện dới hình thái tiền tệ. Nh vậy, chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống lao động vật hóa mà doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan tới hoạt động sản xuất trong một kỳ nhất định.I.2.2. Phân loại chi phí sản xuấtPhân loại chi phí sản xuất là việc sắp xếp chi phí sản xuất vào từng loại, từng nhóm khác nhau theo những tiêu chuẩn phân loại nhất định theo những đặc trng nhất định.Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp bao gồm nhiều loại với tính chất kinh tế công dụng khác nhau, yêu cầu quản lý đối với từng loại chi phí cũng khác nhau. Phân loại chi phí sản xuất là một yêu cầu tất yếu để hạch toán chính xác chi phí sản xuất, từ đó hạ giá thành sản phẩm. Mỗi cách phân loại đều đáp ứng những yêu cầu quản lý hạch toán nhất định, do đó các cách phân loại đều bổ sung cho nhau. Để phục vụ yêu cầu hạch toán quản lý chi phí, chi phí sản xuất trong doanh nghiệp đợc phân loại theo các tiêu thức khác nhau.I.2.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo tính chất kinh tế của chi phí:Căn cứ vào tính chất kinh tế của chi phí, chi phí sản xuất đợc phân loại theo các yếu tố chi phí, không phân biệt chi phí đó phát sinh ở khâu nào, phục vụ mục đích gì. Theo cách phân loại này,toàn bộ chi phí sản xuất trong doanh nghiệp đợc chia thành 5 yếu tố:- Chi phí nguyên vật liệu: Là toàn bộ chi phí về vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, các loại công cụ dụng cụ, mà doanh nghiệp đã sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ- Chi phí nhân công: Là toàn bộ chi phí về tiền lơng, tiền công phải trả cho công nhân viên các khoản trích theo lơng BHXH, BHYT, KPCĐ, của công nhân nhân viên hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.4- Chi phí khấu hao tài sản cố định: Là toàn bộ số khấu hao tài sản cố định phải trích của các tài sản cố định sử dụng cho sản xuất của doanh nghiệp.- Chi phí dịch vụ mua ngoài: Bao gồm số tiền mà doanh nghiệp chi trả về các loại dịch vụ mà doanh nghiệp mua từ bên ngoài bao gồm tiền điện tiền nớc - Chi phí khác bằng tiền: Là chi phí ngoài 4 loại chi phí đã nêu trên.* Tác dụng của cách phân loại này : + Cho biết kết cấu, tỷ trọng của từng yếu tố chi phí sản xuất. + Là cơ sở cho việc lập báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố. + Cung cấp tài liệu tham khảo để lập dự toán sản xuất, lập kế hoạch quỷ l-ơng, tính toán nhu cầu vốn lu động cho kỳ sau . + Cung cấp tài liệu để tính toán thu nhập .I.2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích công dụng của chi phí:Căn cứ vào mục đích công dụng của các khoản chi phi phát sinh, chi phí sản xuất đợc chia làm 3 khoản mục :- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Là toàn bộ về đối tợng lao động nh nguyên vật chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế sử dụng trực tiếp vào việc sản xuất ra sản phẩm.- Chi phí nhân công trực tiếp: Là các khoản phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm, bao gồm tiền công, tiền lơng, các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ, của công nhân trực tiếp sản xuất .- Chi phí sản xuất chung: Là toàn bộ các khoản chi phí cần thiết khác để sản xuất sản phẩm ngoài chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nhân công trực tiếp phát sinh trong phạm vi phân xởng dùng chung cho phân xởng, tổ, đội sản xuất.*Tác dụng của cách phân loại này:+ Phục vụ cho yêu cầu quản lý chi phí sản xuất theo định mức+ Cung cấp số liệu cho công tác tính giá thành sản phẩm+ Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành+ Là tài tham khảo để lập chi phí sản xuất lập kế hoạch giá thành cho kỳ sau5I.2.2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ của chi phí với đối tợng chịu chi phíCăn cứ vào mối quan hệ của chi phí sản xuất phát sinh với đối tợng chịu chi phí, chi phí sản xuất đợc chia làm 2 loại :- Chi phí trực tiếp: Là các khoản chi phí có liên quan trực tiếp đến việc sản xuất một loại sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất hoặc công việc lao vụ nào đó- Chi phí gián tiếp: Là các khoản chi phí có liên quan đến nhiều loại sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất hoặc dịch vụ do doanh nghiệp thực hiện, những chi phí này không thể tập hợp riêng cho từng loại sản phẩm, từng loại dịch vụ mà phải tập hợp chung để phân bổ cho các đối tợng có liên quan.I.3. Giá thành phân loại giá thành sản xuất của sản phẩmI.3.1. Khái niệm giá thành sản phẩm:Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của các khoản hao phí về lao động sống lao động vật hóa cho một khối lợng hoặc một đơn vị sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất đã hoàn thành.Từ khái niệm trên có thể rút ra những điều kiện để có thể tính đợc giá thành của sản phẩm :- Phải quy định chi phí cấu thành giá thành sản phẩm .- Thời điểm tính giá thành.I.3.2. Phân loại giá thành sản phẩmMục đích cuối cùng của các nhà quản lý là tạo nên giá trị sử dụng nhất định để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội, trong nền kinh tế thị trờng, các doanh nghiệp luôn quan tâm đến chi phí bỏ ra tìm mọi cách hạ thấp chi phí, hạ giá thành sản phẩm nhằm có lợi nhuận tối đa nâng cao năng suất lao động tăng cờng sức mạnh cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trên thị trờng, tăng doanh lợi cho doanh nghiệp, để đáp ứng nhu cầu hạch toán giá thành. Do đó giá thành sản phẩm đợc phân theo các tiêu thức sau:I.3.2.1. Phân loại giá thành theo thời điểm tính giá cơ sở số liệu tính giá thành trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ:6Căn cứ vào thời điểm tính giá thành cơ sở số liệu sử dụng để tính giá thành, giá thành sản phẩm đợc chia làm 3 loại :- Giá thành kế hoạch: Là giá thành sản phẩm, đợc xác định trớc khi tiến hành sản xuất dựa trên cơ sở chi phí sản xuất sản lợng của kỳ kế hoạch. Giá thành kế hoạch là mục tiêu phấn đấu của doanh nghiệp, là cơ sở để phân tích, đánh giá sau khi thực hiện kế hoạch sản xuất tình hình thực hiện thực hiện hạ giá thành của doanh nghiệp.- Giá thành định mức: Là giá thành đợc tính cho một đơn vị sản phẩm trên cơ sở các định mức kinh tế, kỹ thuật, các định mức lao động, chi phí quản lý. Giá thành định mức cũng đợc lập trớc khi tiến hành sản xuất để làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh xem có tuân thủ các định mức không? Là thớc đo để xác định hiệu quả sử dụng lao động, hiệu quả sử dụng vật t tài sản của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất để đánh giá hiệu quả sử dụng các giải pháp kỹ thuật trong quá trình sản của doanh nghiệp.- Giá thành thực tế: Là giá thành sản phẩm đợc xác định trên cơ sở số liệu kế toán về khối lợng sản phẩm hoàn thành thực tế chi phí thực tế, bao gồm giá thành thực tế của sản phẩm, nữa thành phẩm (nếu có), lao vụ đã sản xuất đ-ợc trong kỳ, giá thành toàn bộ của sản phẩm, nữa thành phẩm bán ra ngoài (nếu có), lao vụ, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ. Giá thành thực tế phản ánh kết quả thực hiện các giải pháp tổ chức sản xuất của doanh nghiệp là cơ sở để xác định giá bán sản phẩm xác định kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. I.3.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi phát sinh chi phí:Căn cứ theo phạm vi phát sinh của chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, giá thành sản phẩm của doanh nghiệp đợc chia làm 2 loại:- Giá thành sản xuất: Là toàn bộ chi phí sản xuất, chế tạo sản phẩm tính cho các sản phẩm, công việc hay lao vụ đã hoàn thành trong phạm vi phân xởng sản xuất bao gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. Giá thành sản xuất đợc sử dụng để hạch toán giá thành thực tế thành phẩm, để xác định giá vốn của thành phẩm tiêu thụ lãi gộp của hoạt động tiêu thụ thành phẩm trong kỳ. 7- Giá thành toàn bộ: Là toàn bộ các khoản chi phí sản xuất, chi phí tiêu thụ sản phẩm chi phí quản lý doanh nghiệp tính tại thời điểm tiêu thụ. Giá thành toàn bộ là cơ sở để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kinh doanh .I.4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩmChi phí sản xuất giá thành sản phẩm là hai chỉ tiêu kinh tế có mối quan hệ mật thiết với nhau. Chúng giống nhau về chất vì đều là những hao phí về lao động sống lao động vật hóa mà doanh nghiệp đã chi ra trong quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm.Tuy nhiên giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm lại có sự khác biệt giữa mặt phạm vi, thời gian quy mô.- Về phạm vi : Chi phí sản xuất cấu thành nên giá thành sản phẩm nhng không phải toàn bộ chi phí phát sinh trong kỳ đều đợc tính vào giá thành sản phẩm trong kỳ. Giá thành sản phẩm biểu hiện lợng chi phí mà doanh nghiệp phải chi ra để hoàn thành một đơn vị sản phẩm nhất định, còn chi phí sản xuất thể hiện số chi phí sản xuất mà doanh nghiệp bỏ ra trong kỳ. Nh vậy, giá thành sản phẩm chi phí sản xuất là hai mặt của một quá trình sản xuất, mặt hao phí sản xuất mặt kết quả sản xuất.- Về quy mô: Chi phí sản xuất bao gồm toàn bộ những chi phí bỏ ra để sản xuất sản phẩm hoàn thành, sản phẩm làm dở: Còn giá thành sản phẩm chỉ bao gồm những chi phí liên quan đến sản phẩm hoàn thành trong kỳ, nó bao gồm cả những chi phí kỳ trớc chuyển sang không bao gồm chi phí làm dở cuối kỳ. Ngoài ra, chi phí sản xuất bao gồm cả chi phí phát sinh từ kỳ trớc phân bổ cho kỳ này (chi phí trả trớc) hoặc một phần chi phí sẽ phát sinh ở kỳ sau nhng lại đ-ợc tính trớc vào chi phí của kỳ này ( chi phí phải trả ).Giá thành sản phẩm=Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ+Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ-Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ8I.5. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩmChi phí sản xuất giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng luôn đợc các nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm vì đây là hai chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh khẳng định sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trờng của doanh nghiệp. Tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm là tiền đề để tiến hành hạch toán kinh doanh, xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng nh từng loại sản phẩm, công việc, laovụ, dịch vụ trong doanh nghiệp. Để đáp ứng tốt nhu cầu quản lý chi phí sản xuất giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp, kế toán cần thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:- Xác định đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất đối tợng tính giá thành sản phẩm phù hợp với đặc điểm yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.- Tổ chức vận dụng các tài khoản kế toán để hạch toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm phù hợp với phơng pháp kế toán hàng tồn kho (kê khai th-ờng xuyên hoặc kiểm định kỳ) mà doanh nghiệp đã lựa chọn.- Tổ chức tập hợp, kết chuyển phân bổ chi phí sản xuất theo đúng đối t-ợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất đã xác định, theo các yếu tố chi phí khoản mục giá thành.- Lập báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố (trên thuyết minh báo cáo tài chính), định kỳ tổ chức phân tích chi phí sản xuất giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp.- Tổ chức kiểm đánh giá khối lợng sản phẩm dở dang, hợp lý, xác định giá thành hạch toán giá thành sản phẩm hoàn thành sản xuất trong kỳ một cách đầy đủ chính xác.I.6. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm I.6.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩmĐể xác định chính xác chi phí sản xuất tính cho từng loại sản phẩm, phục vụ yêu cầu tính giá thành sản phẩm; khi tập hợp chi phí sản xuất, kế toán phải tuân thủ nguyên tắc sau:- Những chi phí có liên quan đến từng đối tợng chịu chi phí riêng biệt, kế toán phải tập hợp riêng cho các đối tợng đó, cuối kỳ kết chuyển trực tiếp cho các đối tợng tính giá thành.9- Những chi phí có liên quan đến nhiều đối tợng chịu chi phí mà không thể tách riêng đợc cho từng đối tợng thì tập hợp chung cho các đối tợng đó, cuối kỳ áp dụng phơng pháp phân bổ gián tiếp cho các đối tợng liên quan theo các tiêu thức thích hợp.Sau khi tập hợp các khoản chi phí phát sinh trong kỳ liên quan đến nhiều đối tựong chịu chi phí, cuối kỳ, kế toán căn cứ vào các tiêu thức phân bổ chi phí đã chon để tính toán, phân bổ cho các đối tợng tính giá thành theo từng khoản chi phí cần phân bổ.I.6.2. Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất đối tợng tính giá thành sản xuất của sản phẩmI.6.2.1. Đối tợng tập hợp chi phí sản xuấtĐối tợng tập hợp chi phí sản xuất: Là phậm vi giới hạn mà chi phí sản xuất cần phải tập hợp để phục vụ yêu cầu kiểm tra, giám sát chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất là nơi phát sinh chịu chi phí.-Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất có thể là từng loại sản phẩm, từng loại dịch vụ nếu quy trình công nghệ giản đơn ( không có nhiều công đoạn); số loại sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp sản xuất không nhiều.- Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất có thể là nhóm sản phẩm cùng loại nếu doanh nghiệp sản xuất nhiều nhóm sản phẩm cùng loại (chỉ khác nhau về quy cách, phẩm chất).- Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất có thể là từng phân xởng, tổ đội.- Đối tợng chi phí sản xuất nếu doanh nghiệp có tổ chức kinh doanh có phân chia nhiều bộ phận quản lý. Chi phí sản xuất có thể là từng công đoạn sản xuất kế tiếp nhau nếu quy trình công nghệ sản xuất phân chia thành nhiều bớc, nhiều công đoạn sản xuất.Xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất là phơng pháp tiến hành tập hợp chi phí sản xuất phát sinh sao cho thuận tiện hợp lý cho việc hệ thống hóa xử lý thông tin kế toán, còn mục tiêu cuối cùng của việc tập hợp chi phí là để tính đợc giá thành sản phẩm, lao vụ, bao gồm cả giá thành sản xuất thực tế giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm.I.6.2.2. Đối tợng tính giá thành sản xuất sản phẩm10[...]... có đợc một công trình văn hóa hoàn chỉnh II.1.4 Đặc điểm tổ chức kế toánCông ty Mỹ thuật Trung ơng II.1.4.1 Đặc điểm công tác tổ chức kế toánCông ty Mỹ thuật Trung ơng Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất, phù hợp với điều kiện tổ chức quản lý trình độ quản lý, doanh nghiệp đã áp dụng hình thức tổ chức kế toán tập trung tức là mọi công việc kế toán đều đợc thực hiện ở phòng kế toán( chịu... đốc Còn các nhân viên phòng kế toán chịu sự lãnh đạo trực tiếp của kế toán trởng Đây là bộ máy gọn nhẹ, tiết kiệm, lao động gián tiếp, phù hợp với quy mô sản xuất của Công ty Mỹ thuật TW - Kế toán trởng: Theo dõi chung lập kế toán tài chính, tập hợp số liệu vào sổ cái các báo cáo chi phí, nhận xét tình hình doanh nghiệp Đặc biệt tại Công ty Mỹ thuật Trung ơng, phòng kế toán còn kiêm chức năng của... Công ty Mỹ thuật Tung ơng sử dụng phơng pháp tính giá đích danh (hập giá nào thì xuất giá đấy) để tính trị giá các loại nguyên vật liệu xuất dùng II.2.2 Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ở Công ty Mỹ thuật trung ơng II.2.2.1 Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty Mỹ thuật Trung ơng Xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và. .. cáo kế toán Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Ghi đối chiếu kiểm tra II.2.Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ở công ty mỹ thuật trung ơng II.2.1.Đặc điểm chi phí sản xuất ở Công ty Mỹ thuật Trung ơng Sản phẩm ở công ty mỹ thuật trung ơng tạo ra chủ yếu sản xuất theo đơn đặt hàng sản xuất liên tục, sản phẩm đa dạng, mọi hình thức đều phù hợp với... chức Công ty Mỹ thuật Trung ơng Ban giám đốc Phòng hành chính tổng hợp Xưởng điêu khắc hoành tráng Xưởng hội họa Phòng tài chính kế toán Phòng kế hoạch kinh doanh XN xây dựng tu tạo công trình CN miền Trung miền Nam công ty Mỹ thuật TƯ Xưởng tư vấn thiết kế kiến trúc Xưởng tranh cổ động Xưởng i n Trung tâm kinh doanh XNK II.1.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm Công ty Mỹ thuật Trung. .. đặt hàng.Để phù hợp với việc hạch toán kế toán, Công ty Mỹ thuật Trung ơng áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kiểm định kỳ II.2.2.2 Đối tợng tính giá thành sản phẩm ở Công ty Mỹ thuật trung ơng Đối tợng tính giá thành sản phẩm ở Công ty Mỹ thuật Trung ơng là từng loại sản phẩm hoàn thành của từng đơn đặt hàng trong tháng, nên kỳ tính giá thành định kỳ là hàng tháng Quá trình tính giá thành... II.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất Công ty Mỹ thuật trung ơng Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty Mỹ thuật trung ơng đợc áp dụng theo phơng pháp kiểm định kỳ Kế toán sử dụng các tài khoản: TK611- Mua hàng TK621- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp TK622- Chi phí nhân công trực tiếp TK627- Chi phí sản xuất chung TK142- Chi phí trả trớc TK631- Giá thành sản xuất Do hoạt động của Công ty Mỹ thuật. .. đạo trực tiếp của kế toán trởng), không tổ chức kế toán riêng ở từng bộ phận mà chỉ bố trí các nhân viên làm công tác kiểm tra thu nhập chứng từ cuối kỳ chuyển về phòng kế toán Mô hình bộ máy kế toán của doanh nghiệp đợc thể hiện qua sơ đồ sau: Kế toán trưởng Kế toán hàng hóa Kế toán tổng hợp Thủ quỹ * Chức năng nhiệm vụ của bộ máy kế toán Đứng đầu phòng kế toánkế toán trởng Kế toán trởng chịu sự... quỹ với kế toán thanh toán tiền mặt II.1.4.2 Hình thức phơng pháp hạch toán kế toán - Căn cứ vào đặc điểm, quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức bộ máy kế toán, Công ty mỹ thuật trung ơng áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ - Phơng pháp hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kiểm định kỳ -Tính giá trị thực tế thành phẩm xuất kho theo giá đích danh -Kỳ hạch toán của Công ty Mỹ thuật Trung. .. với công tác kế toán tính giá thành sản phẩm ở Công ty Mỹ thuật Trung ơng Do quy trình công nghệ in ấn xây dựng tu tạo của công ty là liên tục mặc dù chủng loại sản phẩm đa dạng nh tạp chí, các loại tranh cổ động, tờ rơi, các chứng từ biểu mẫu các ấn phẩm khác Mỗi loại sản phẩm của công ty sử dụng từng loại nguyên vật liệu khác nhau.Vì vậy Công ty Mỹ thuật Trung ơng xác định đối tợng tập hợp . sản phẩm tại công ty mỹ thuật trung ơng.1Phần 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá. đã hoàn thành tốt nghiệp với đề tài kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Mỹ thuật Trung ơng.Các nội dung của đề tài bao
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại Công ty Mỹ thuật Trung ương, Kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại Công ty Mỹ thuật Trung ương, Kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại Công ty Mỹ thuật Trung ương, Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí:, Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, Đối tợng tính giá thành sản xuất sản phẩm, Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lợng sản phẩm hoàn thành tơng đơng, Phơng pháp tính giá thành trực tiếp, Phơng pháp tính giá thành theo tỷ lệ Phơng pháp loại trừ sản phẩm phụ, Quá trình hình thành và phát triển của Công ty mỹ thuật trung ơng, Hình thức và phơng pháp hạch toán kế toán, Chi phí nhân viên quản lý phân xởng TK6271:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay