Tài liệu Inversion construction (cấu trúc đảo ngữ) doc

8 1,035 20

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 17:16

. Inversion construction (cấu trúc đảo ngữ) Cấu trúc thông thường của 1 câu là :chủ từ đứng trước động. là đảo ngữ Đảo ngữ được sử dụng trong nhiều trường hợp, thông dụng nhất là trong cấu trúc câu hỏi Ví dụ: He is nice => Is he nice ? Nhưng câu hỏi mà đảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Inversion construction (cấu trúc đảo ngữ) doc, Tài liệu Inversion construction (cấu trúc đảo ngữ) doc, Tài liệu Inversion construction (cấu trúc đảo ngữ) doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn