Tài liệu Bài hát bí bo xìn xịt - Minh Phú (lời bài hát có nốt) docx

1 518 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 17:15

=======================& # 2 4 bo xìn xòt. œ » » » » ˆ « « « « bo ˆ _ _ « « « « « xìn ˆ « « « « xòt œ » » » » lời : Minh Phú ˆ « « « « bo ˆ _ « « « « xìn llll ll ll ll =========================& # ˆ « « « « xòt œ » » » » J xe hơi œ » » » » J œ » » » » đây œ » » » » J ai đi œ » » » » J œ » » » » kia œ » » » » tránh ˙ » » » » ra ll ll ll ll =========================& # œ » » » » œ » » » » ˆ « « « « bo ˆ _ « « « « xìn ˆ « « « « xòt œ » » » » ˆ « « « « bo ˆ _ « « « « xìn ll ll ll ll =========================& # ˆ « « « « xòt ai œ » » » » J thấy œ » » » » J œ » » » » không œ » » » » J xe ˆ « « « « j vô ˆ « « « « đòch ˆ « « « « đây ˙ « « « « mà ˆ « « « « ˆ « « « « Xe ll ll ll ll llll =========================& # ˆ « « « « này ˆ « « « « mua ˆ « « « « tận ˆ « « « « Huê - ˙ « « « « kỳ ˆ « « « « ˆ « « « « Đèn ˆ « « « « pha ˆ « « « « tay ll ll ll ll ll =========================& # œ » » » » lái ˆ « « « « cái ˆ « « « « j gì ˆ « « « « j cũng ˆ « « « « mới ˙ « « « « toanh ˆ « « « « œ » » » » Khi ll ll ll ll =========================& # œ » » » » no œ » » » » xe » » » » » » » œ œ chạy œ » » » » rất ˙ » » » » nhanh œ » » » » œ » » » » Lúc ll ll ll ll =========================& # ˆ « « « « nào ˆ « « « « xe œ » » » » đói ˆ « « « « thì ˆ « « « « lăn œ » » » » khóc ˙ « « « « nhè. ˆ « « « « Œ ll ll ll ll ”” . =======================& # 2 4 Bí bo xìn xòt. œ » » » » Bí ˆ « « « « bo ˆ _ _ « « « « « xìn ˆ « « « « xòt œ » » » » bí lời : Minh Phú ˆ « « « « bo ˆ _ « « « « xìn llll ll. =========================& # œ » » » » œ » » » » Bí ˆ « « « « bo ˆ _ « « « « xìn ˆ « « « « xòt œ » » » » bí ˆ « « « « bo ˆ _ « « « « xìn ll ll ll ll =========================&
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài hát bí bo xìn xịt - Minh Phú (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát bí bo xìn xịt - Minh Phú (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát bí bo xìn xịt - Minh Phú (lời bài hát có nốt) docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn