Tài liệu BM.DT.06 - Bản đăng ký, đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp) pptx

6 277 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 12:15

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU  Kính gửi:     !"#$%&'   !"#$%&'()* I. Đăngđiều chỉnh nội dung kinh doanh ( 1. )*%+',- . 2.'/0&12 3 456-78%,!"*+ 9 3. :+8;%+',- < 4. =8%,>+-5-? @'%+',- A 5. B%+' C 6. 6D@'%+',-  7.6D-5- II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu  1.)*%E5  2. 'FGE,%E5HI,2%EJ&K%0 ( 3. L0*"MGN@'%E5 . 4. 6DE,%E5 3 )/+O6DO-FE,%E5 9 5. )=8+8$ < 6.)J$E,%E5 A 7.PJQ1R III. Nhà đầu cam kết: 1 S622T5@'$%U&VH S4-*G5M@'-5-? 6,'G"5M @'  ,-----,---%------.&,---- C NHÀ ĐẦU  Hồ sơ kèm theo: PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN CÁCH GHI CA ́ C MÂ ̃ U VĂN BA ̉ N QUY ĐI ̣ NH CHO NHA ̀ ĐÂ ̀ U WPN/'-X Y ' Y !  )*4VM'-  '!/0# 1  2  2 3 4 ) 1  2 5 2 $3 1 665 4 7)8)9:.7;3 4  6;5 2 < = 0 1 305>5 4 < 1 + ?Z [ \'X%X] [ ) Y ')*^* _ H - `1PJ+8")a')*^JS \!/0# 1  2  2 3 4 ) 1  2 5 2 #$665 4 7)8)9:.7;< 1 b'M' [ ? _ * _ 4XLXc:4N !d0# 1  2  2 3 4 ) 1  2 5 2 #$3 4 6;5 2 < = 0 1 305 >5 4 < 1 b'M' [ ? _ ' _ N* e -) Y ')*^* _  )N2"a 3*@(A%)+ ^f*B5')* 4GX%X$J* =E5X5D"#/=Q-NO4LI$J5 * V$g=/h 4i1,'3 C$D3EF&3A* G*@(A$3CHI+ )*%+',-j  %+' kJ? - JKK* )N"=8%,>+-5-? @'%+',-j 2 BUG ^f*B5)* 4GX%X$J* =E5X5D"#/=Q-NO4LI$J5 * 4"0 V$g=/h 4i1,'3 C$D3EF&3A* ( )*@\lm+' '!)*\lJ6, \!)*'+%\lJ#+!"* !)*"Jn!"* 05$3CLMN$O3%A.6P6$3* . '@HQHEQHCH * 3 '      @  @'    5B  "  -7  8  %,   HQ  HE QHCH * 9 :+8;%+',-? ->+: I+',-4N)^^ G$"*+o4N)^^O'"*/1?*+o4Nj -+o4NQ-%'+oI+',-X < )N"=8%,>+-5-? @'%+',-Q? - G0( A R;%'(S'A'T?UV* C S45p$"+?+8;%+',-BM&' '!)/=Q-? -%+',-XB’’Vốn đầu ban đầu’’BUGj &DB/+O6,'GB#+B&q5W#WA$X AL%#YAO3&ZA$X"[A3&'#5\ 6]&N$^X.6P*- \!)/=Q-? -4Nj-B’’Vốn điều lệ’’B?"D?,RO-8 =FGBUGj&Dj-BG,5j-H&Dj-B?+8j- jN&5? -G'H&Dj-B?+8j-%EJ+\5 !)/=Q-? -N/5,Gm8BNQ-%'B’’Vốn điều lệ’’, ?"D?,RO-8=FGBUGj&D"-"DO- @'Gi"*Q?,*8I'&5"* S6D>+V"U6,'GB/=Q-%E5O"D# 3 STT Mã ngành Tên ngành +B\j&5/VV>+V"#+  45-%0D"#%+',-%+'-5-? M-qO "D-5-A_`\)GX$[&---*  )*%E5@"J\lm+'J6,"\lJ#+! "*  '@HQHEQHCH * %,2%EJ&K%0WG+o'! ( 0F?+8;&q-gG+o%"0BMGN%E5 a\'+ r`qT'+82MGN3SG rsX%EB%+'5&83\U*g3&'+ . j"D\lU6,'GB/=Q-%E5O"D#+B \j&5/VV>+V"#+ 3 /t-"DO-B?+8"D"J$O-"D @(#QLb'["A$! "O3c* 9 )=8+8$@'%E5Fa-  < %EJJ$E,58G0BN",2\'+6d;Q 3E)`&3e&AeM&%&"!GQ[&Ge6$3---* A '!LJ&"GuBqGJ -%+',- \!LuJ -g !LuBqG*BJ&K%0BGo#BGo\F %!PJ5!"* C )/=Q-O;a*HO%!"* K!A$3CHIbQ6P5AQCN$% AO3$3CHI"*  ^U&VvG>+ Loại văn bản Trường hợp áp dụng - bq&'+Q-?,GX %X^$  J+o    E  5 XQ--5-5H \q&'+kJ   ? - 4PPI+o ?,VV5@'jH - 6\qwMvG\q&'+ GX%X^$J+o E 5 X Q- -5- 5 - Lf/=Q-M-qOU &VvG>+ - PN5-%0D "# /= Q- ?8Bj    "  F  j  ?+8  ;  %+' ,-S 4 @'=8%, - b5+5+?E2@'  $A#% C&* - Lf  /=  Q-B  /a  %E  5    /+#$%, - ^Q-U?*%+' - )/=Q-? -jJ ?*%+'"##+ - ^Q-U?*%+'&K'j - )/= Q-      O'j$%^Q- U?*%+'R - )/=Q-?8BFj ?+8;%+',-O'j$ %^Q-U?*%+'R - ^Q-UQ-5%+' - )/= Q-     >+  ;   ^Q-UQ-5%+'S - ^Q-UQ-5%+'&K'j - )/= Q-      O'j$%^Q- UQ-5%+'R - )/=Q-j  @'^Q-UQ-5%+' O'j$%^Q-UQ- 5%+'R - IEq+?,%+',- - I'&5  "*jN&5 ? - - )/=  Q-   ? -  4N   )^^4Nj-4NQ- %' - IEq+?,%+',-&K'j - I'&5  "*jN&5 ? - - )/= Q-      O'j$% ?,%+',-+o\j&*G "*G#S - )/=Q-?8BFj ?+8  ;  %+'  ,-  O  &K'  j ?,%+',-+o\j& *G"*G# - q/;Jrx  - D"#%E5$%,gG/'-   - q/;m$% "?%+ - )/= Q-      W-y-!$ %,gG/' - bqq/;q5- ,@'%E5 - D"#%E5$?z"EO , 5 - 6\qT5 "D-5- - D  "#     -5-  ?   M -qO"D-5- - bq&'+Q-?, - D"#/=Q-%+'B G>+M@'-5-?  -qO - bq  &'+          B  B             -y- - D  "# 5 /=  Q-     - bq&'+-y-B-y- B  -y- - )/=Q-?8BFj ?+8;%+',-"j  S - kJ    F  j  ?+8  ; %+',-@'^$UMq/B 8  $  j  N  +o  @  %+' ,-{"D#+ - )/=  Q-  F  j  ?+8  ; %+',- 6 . 6,'G"5M @'   ,-- -- -  ,-- - % -- -- - - .& ,-- -- C NHÀ ĐẦU TƯ  Hồ sơ kèm theo: PHỤ. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ  Kính gửi:   
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu BM.DT.06 - Bản đăng ký, đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp) pptx, Tài liệu BM.DT.06 - Bản đăng ký, đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp) pptx, Tài liệu BM.DT.06 - Bản đăng ký, đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp) pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn