Tài liệu BM.DT.04 - Bản đăng ký, đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh) pptx

5 394 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 12:15

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU  Kính gửi:     !"#$%&'   !"#$%&'()*  1.()%*+  2. ',-*.%*+/0.1%*2&3%4 5 3. 64)"7-89'%*+ : 4. ;<*.%*+ = (>?@;<@A,*.%*+ B 5. (CD?D$ E 6.(2$*.%*+ F 7.G2HIJ 8.'-2 '!;11K+9'$%L&M/ N!OA)-+79'A+AP ;.'-"+7 9'  +,,,,,+,,,%,,,,,,-&+,,,, Q NHÀ ĐẦU  Hồ sơ kèm theo: PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN CÁCH GHI CA ́ C MÂ ̃ U VĂN BA ̉ N QUY ĐI ̣ NH CHO NHA ̀ ĐÂ ̀ U RG8>'AS T ' T !  ()OM7'A  '!./# 0  1  1 2 3 ) 0  1 4 1 $2 0 554 3 6)7)89-6:2 3  5:4 1 ; < / 0 2/4=4 3 ; 0 > ?U V N'S%SW V ( T '()X) Y / - ZIG2?D"(['()X2\ N!./# 0  1  1 2 3 ) 0  1 4 1 #$554 3 6)7)89-6:; 0 ]'7' V P Y ) Y OS6S^_O8 !`/# 0  1  1 2 3 ) 0  1 4 1 #$2 3 5:4 1 ; < / 0 2/4 =4 3 ; 0 ]'7' V P Y ' Y 8) a A( T '()X) Y  (81"[ 2*@(A%)> Xb)B4')* O-S%S$2* C*+S+<"#>CHA8@O60$24 * M$cC>d OeI.'2 C$D2EF&2A* G*@(A$2CHI> ()%?'.Af  %?' g2P A JKK* (8"CD%.h?A+AP 9'%?'.Af iL- Xb)B4)* O-S%S$2* C*+S+<"#>CHA8@O60$24 * O"4 M$cC>d OeI.'2 C$D2EF&2A*  ()%*+9"2Njk?'2;."Nj2#?! "*  '9HLHELHCH * %.1%*2&3%4R-?l'! 5 4,P?Dm&nAc-?l%"4i7-8%*+ MN'> oZnK'?D17-8=\- opS%*i%?'+&D=NL)c=&'? : f"<NjL;.'-i>CHA%*+@"<#?i Nf&+>MMh?M"#? = >qA"<@AiP?D"<"2$@A"< @(#LOP'Q"A$! "R2S* B (CD?D$9'%*+,[A  E %*22$*.+D-4i8".1N'>5T:L 2E)U&2V&AVW&%&"!GLQ&GV5$2,,,* F '!62&"-rin-2 A%?'.A N!6r2 Ac !6rin-)i2&3%4i-l#i-lN, %!G2+!"* Q (>CHA@m[)/@%!"* K!A$2CHIPL5X4ALCY$% AR2$2CHI"*  XL&Ms-h? Loại văn bản Trường hợp áp dụng - ]n&'?HAP.-S %SX$  2?l    *  + SHAA+A+/ Nn&'?g2   P A OGG0?l P.MM+9'f/ - ;Nnt7s-Nn&'? -S%SX$2?l *+S HA A+A+ 9'CD%. - 6b>CHA7An@L &Ms-h? - G8+A %4<"# >CHA PDif    "  ,  f  P?D  m  %?' .A\ - ]+?+?P*19'  $A#% C&* - 6b  >C  HAi >[  %* +     >?#$%. - XHALP)%?' - (>CHAP Af2 P)%?'"##? - XHALP)%?'&3'f - (>C HA       @'f$%XHA LP)%?'J - (>CHAPDi,f P?Dm%?'.A@'f$ %XHALP)%?'J - XHALHA+%?' - (>C HA     h?  m   XHALHA+%?'\ - XHALHA+%?'&3'f - (>C HA       @'f$%XHA LHA+%?'J - (>CHAf  9'XHALHA+%?' @'f$%XHALHA +%?'J - 0*n?P.%?'.A - 0'&+ ")f 8&+ P A - (>C  HA   P A  O8   (XXO8fAO8HA %' - 0*n?P.%?'.A&3'f - 0'&+ ")f 8&+ P A - (>C HA       @'f$% P.%?'.A?lNf&)- ")-#\ - (>CHAPDi,f P?D  m  %?'  .A  @ &3'  f P.%?'.A?lNf& )-")-# - n>m2ou  - <"#%*+$%.c->'A   - n>mk$% "P%? - (>C HA       RAvA!$ %.c->' - ]nn>mn+A .9'%*+ - <"#%*+$Pw"*@ . - ;NnK+ "<A+A - <  "#     A+A  P   7 An@"<A+A - ]n&'?HAP. - <"#>CHA%?'i -h?79'A+AP  An@ - ]n  &'?          i  i             AvA - <  "# + >C HA       - ]n&'?AvAiAvA - (>CHAPDi,f i  AvA P?Dm%?'.A"f  \ - g2    ,  f  P?D  m %?'.A9'X$L7n>i D  $  f  8  ?l  9  %?' .Ax"<#? - (>C  HA  ,  f  P?D  m %?'.A . CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ  Kính gửi:   . AR2$2CHI"*  XL&Ms-h? Loại văn bản Trường hợp áp dụng - ]n&'?HAP. - S %SX$  2?l  
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu BM.DT.04 - Bản đăng ký, đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh) pptx, Tài liệu BM.DT.04 - Bản đăng ký, đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh) pptx, Tài liệu BM.DT.04 - Bản đăng ký, đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh) pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn