CHƯƠNG 1 BAI GIANG DIEN TU XSTK.ppt

31 949 3
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2012, 16:09

CHƯƠNG 1 BAI GIANG DIEN TU XSTK.ppt CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ XÁC SUẤT§1:Biến cố và quan hệ của giữa các biến cố 1.Phép thử và biến cố. 2.Phân loại biến cố  !!"#3. So sánh các biến cố$%&'($() * +,- .$/01Ω∅A B⊂⇔A BA BB A⊂=⇔⊂Khoa Khoa Học và Máy Tính 1Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2010 %&'($2 3451167859:4. Các phép toán trên biến cố.;<= và$;<= hoặc$;<= ;<$;<= $A B A B+ = ∪! $B A B A⇔ ∃ ⊂ ≠$A B A B= ∩A B−A A= Ω −Khoa Khoa Học và Máy Tính 2Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2010 Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 1@Copyright 20103•Hình 1.1 Hình 1.2>"?:+:?@7A9?:+:?@B:C:!3?A93Ngôn ngữ biểu diễnDEA9FGAE93H$) EA9(:IJA9-8) E93HA9-$/AKL($() EA9(4M7&N-8) E93HN-$>%&'($7 ;<34CO<;P!i i i ii i iiA A A AΣ=ΠΠ=Σ$A B = ∅Khoa Khoa Học và Máy Tính 4Xác Suất Thống Kê. Chương 1@Copyright 2010§2: Các định nghĩa xác suất>1. Định nghĩa cổ điển về xác suất>%&'2$(8JQ:+:J?L<3R;<9L4;B$SAT<8?LBC7 $S0U?89@7 <>/AKL2$(V(F:UW7!X73,$Y9Z7$VA?893934513[7$>\):0:87F- ) -mAnΡ=] ]] ]]]]$C CCΡ=Khoa Khoa Học và Máy Tính 5Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2010 Chú ý: lấy 1 lúc 5 bi giống lấy lần lượt 5 bi không hoàn lại>/AKL2$2"(^4MZ<$VA?893_94M2. Định nghĩa hình học về xác suất: %&'2$28JQ:+:J?L<3R;<34C7K`7*?3.OHSATa<H7K`ULBC7 $S9?89@7 <b) -E3F3ac3F3)3F3<3FK<!KTAdA-]]]]]]Ρ=$ΩΩKhoa Khoa Học và Máy Tính 6Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2010 >Ví dụ 2.3"3 3&<3$VA?89333B:<@(?$>\e\131K6314U(!26!$S0U314U6]! ]x yx y l>>Ω+<]]) -] ]]lx yx y l x ylD x l x y y y Ay l x y xlx+ >+ > − − Ω⊃ +− − > ⇔ < ⇒Ρ =  +− − ><Khoa Khoa Học và Máy Tính 7Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2010 HÌNH 2.1Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 1@Copyright 20108>Ví dụ 2.4f+d:g,e4h3456Re88U(e6210U31K62i2$VUU80U3e0RU(U3456Re88\e\Oj<3k0l!jm<?njP34MReI9G6U$S0UUKTAaEα]$]]] 8dt ah IH aDh IK tααα<≤ΠΩ ⇒Ω=Π<=≤≤≤ΠΩ⊃≤≤=]]8 ] ) -tt d t Aaπαα= ⇒Ρ =Π∫Khoa Khoa Học và Máy Tính 9Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2010 HÌNH 2.2Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 1@Copyright 201010[...]... = Ρ = Ρ  ∑ ∑ΣKhoa Khoa Học và Máy Tính 12 Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2 010 HÌNH 2 .1 Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2 010 8 HÌNH 2.3Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2 010 11 HÌNH 3 .1 Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2 010 17 3. Công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes:>%&'$ZmT34CO<T3I3@!Q:+:J93&(;<=(?7mi... Α Ρ Β Α 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Khoa Khoa Học và Máy Tính 25Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2 010 "?2( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )] ] ] ]] ] ] ]c c] ] ] ]$ $] ]] ] ]]$ c $ c] ] ] ] ] ]$ $ $ $] ]] ] ] ]] ]]H H H HH H H HΡ Α = Ρ Ρ Α + Ρ Ρ Α= +Ρ ΑΒ = Ρ Ρ ΑΒ + Ρ Ρ ΑΒ= +( )( )( )cΡ ΑΒΡ Β Α =Ρ ΑKhoa Khoa Học và Máy Tính 26Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright... <b) -E3F3ac3F3)3F3<3FK<!KTAdA-]]]]]]Ρ=$ΩΩKhoa Khoa Học và Máy Tính 6Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2 010 Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2 010 3•Hình 1. 1 Hình 1. 2 Cách 1: ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( ) ( )( )( )( ) ( )( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )] ] ] ]] ]]] ]]] ] ] ]]c] ]c]]c c] ] ] ]$ $] ]] ] ]]ccccc... -$b)->\8J63FB:<:I$S9! ]!ii nΑ =( )( )] ]] ]]$ ) -]$ ) - ]n ni ii in ni ii iAA= == =ΡΠ=ΠΡΑΡΣ=−ΠΡΑKhoa Khoa Học và Máy Tính 18 Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2 010 HÌNH 2.2Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2 010 10 Ví dụ 3.7V(F:f73w7y<3,$Y9I4Cn7<7$S9?893934C3[734CA7*"V,;P:Ewcf$>Chú... Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2 010 {?3A9Fd(9;<D7*z>(r2rW8u?>(rrZ8u?>(rXrX8?{(Z?3A9Fd(9;<D7*z2$( )( )]]]$]$]]]$]$]]CCΡ =ΡΑ =( )]c]C⇒ Ρ Α =Khoa Khoa Học và Máy Tính 21Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2 010 Chú ý: lấy 1 lúc 5... Kê. Chương 1 @Copyright 2 010 CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ XÁC SUẤT 1: Biến cố và quan hệ của giữa các biến cố 1. Phép thử và biến cố. 2.Phân loại biến cố  !!"#3. So sánh các biến cố$%&'($() * +,- .$/ 01 Ω∅A... Tính 16 Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2 010 <> 9?3H4M>A9(4M$>4UU4M!E(!2!#iAΑ]niiA=⇒Α=∑( )( ) ( ) ( )( )( )( )] ] ]]] ] ]]$$$ ] $ ]]k k kn n nk k kknnnkn n nC C Cn n nCn−− − −⇒Ρ Α = − ++ + − +⇒Ρ Α = −Ρ ΑKhoa Khoa Học và Máy Tính 14 Xác... )( )( )( ) ( )( )$ cc ! ]!i i iiH H HH i nΡ Α Ρ Ρ ΑΡ Α = = =Ρ Α Ρ ΑKhoa Khoa Học và Máy Tính 22Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2 010 >Ví dụ 2.4f+d:g,e4h3456Re88U(e62 1 0U3 1 K62i2$VUU80U3e0RU(U3456Re88\e\Oj<3k0l!jm<?njP34MReI9G6U$S0UUKTAaEα]$]]]... biến cố$%&'($() * +,- .$/ 01 Ω∅A B⊂⇔A BA BB A⊂=⇔⊂Khoa Khoa Học và Máy Tính 1Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2 010 >%&'$m7 !34CO<3FB:;P?89@7<F;<;T73q4(:+:J$>%&'$XwFT?734CO<3FB:<:IQ7@T3FB:;P(DC:79x@?7y$>%&o$... Khoa Học và Máy Tính 23Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2 010 4. Công thức Bernoulli>%&o$Z\8JQ:+:J(7 9T;P?89:) 9Tl4P<<-$V€T:+:J4;B$S9?8933[I<<)từ nay trở đi ta ký hiệu p =1- q-)b0:&_-%&'$WSAT^<88S9^34CO<8I<HR9T9)_<_;P?89P9-( . và Máy Tính 16 Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2 010 HÌNH 3.1Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2 010 17 >%&'$m7. Tính 2Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2 010 Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 1@ Copyright 2 010 3•Hình 1. 1
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 1 BAI GIANG DIEN TU XSTK.ppt, CHƯƠNG 1 BAI GIANG DIEN TU XSTK.ppt, CHƯƠNG 1 BAI GIANG DIEN TU XSTK.ppt, Các phép toán trên biến cố., Định lý nhân xác suất, Công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes: Công thức Bernoulli

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn