Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố và một số yếu tố liên quan tại thành phố thanh hoá năm 2007

91 1,192 8
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2012, 08:24

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố và một số yếu tố liên quan tại thành phố thanh hoá năm 2007 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN - TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC TRỊNH XUÂN NHẤT NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG Ô NHIỄM VI KHUẨN THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI THÀNH PHỐ THANH HOÁ NĂM 2007 Chuyên ngành: Y học Dự phòng Mã số: 60.72.73 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. HOÀNG KHẢI LẬP Thái Nguyên, năm 2008 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Lời cảm ơn Trong 2 năm học tập nghiên cứu tại trường Đại học Y- Dược Thái Nguyên, tôi luôn nhận được sự hướng dẫn, động viên tạo điều kiện kịp thời về nhiều mặt của các thầy, cô giáo, các anh chị đồng nghiệp của người thân. Trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn: Ban Giám hiệu, khoa Sau Đại học trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện từ việc trang bị kiến thức đến thu thập xử lý số liệu trong 2 năm học vừa qua. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS. TS Hoàng Khải Lập - Người thầy đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu. Tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả những thầy cô đã giảng dạy trang bị kiến thức cho tôi để tôi hoàn thành bản luận văn này. Tôi xin cảm ơn Ban Giám đốc, tập thể cán bộ viên chức Trung tâm Y tế dự phòng Thanh Hoá đã tạo mọi điều kiện cho tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu luận văn tốt nghiệp. Cuối cùng để có được kết quả này, tôi cảm ơn tới bạn bè đồng nghiệp những người thân của tôi, đã kịp thời động viên về tinh thần vật chất để tôi hoàn thành bản Luận văn này. Thái Nguyên, ngày 20 tháng 10 năm 2008 TÁC GIẢ Trịnh Xuân Nhất Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN TT CHỮ VIẾT TẮT NỘI DUNG 1. AR Nguy cơ quy thuộc 2. BHLĐ Bảo hộ lao động 3. BVTV Bảo vệ thực vật 4. CLVSATTP Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm 5. Cs Cộng sự 6. ĐP Đường phố 7. FAO Food and Agriculture Orgnization: Tổ chức Nông lương Thế giớí 8. HCBVTV Hóa chất bảo vệ thực vật 9. ISO Hệ thống tiêu chuẩn Quốc tế 10. KAP Kiến thức, thái độ, thực hành 11. KSK Khám sức khoẻ 12. MLS Maximum Levels: Mức tối đa 13. MRL Maximum Residue Level: Mức độ dư lượng tối đa 14. NXB Nhà xuất bản 15. RR Nguy cơ tương đối 16. TĂĐP Thức ăn đường phố 17. TCCP Tiêu chuẩn cho phép 18. TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 19. TP Thực phẩm 20. TPTH Thành phố Thanh Hoá 21. TSVKHK Tổng số vi khuẩn hiếu khí 22. TTYTDP Trung tâm Y tế dự phòng 23. TW Trung ương 24. VSATTP Vệ sinh an toàn thực phẩm 25. VSV Vi sinh vật 26. WHO World Health Organization: Tổ chức Y tế Thế giới 27. XN Xét nghiệm Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ môn Dinh dưỡng An toàn thực phẩm, Trường Đại học Y Hà Nội, (1996), Dinh dưỡng An toàn thực phẩm, NXB Y học Hà Nội, tr. 215. 2. Bộ môn Sức khoẻ Nghề nghiệp, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên (2007), Dinh dưỡng an toàn thực phẩm, NXB Y học Hà Nội, tr. 167. 3. Bộ Y tế (2008), An toàn thực phẩm, NXB Hà Nội, tr. 55 - 57. 4. Bộ Y tế (2007), Bản tin an toàn vệ sinh thực phẩm số 5, tháng 9, 10, NXB Hà Nội, tr. 18. 5. Bộ Y tế (2001), Các bệnh truyền qua thực phẩm - NXB Thanh niên, tr. 3. 6. Bộ Y tế (2001), Các bệnh truyền qua thực phẩm, Bệnh tiêu chảy do Escherichi coli, tr. 63. 7. Bộ Y tế (2008), Cẩm nang pháp luật về VSATP, phòng chống dịch các bệnh truyền nhiễm, NXB Y học, tr. 166. 8. Bộ Y tế (2001), Báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học chất lượng VSATTP lần thứ nhất, 2001, tr. 43 9. Bộ Y tế (1998), Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm (Ban hành kèm theo quyết định 867/ QĐ- BYT, ngày 4 tháng 4 năm 1998) 10. Bộ Y tế (2007), Hỏi đáp dinh dưỡng, NXB Y học Hà nội, tr. 124 11. Bộ Y tế (2008), Báo cáo tổng kết mô hình vệ sinh thức ăn đường phố tại 8 thành phố trọng điểm trong 3 năm 2005 - 2007 kế hoạch giai đoạn 2008 - 2010, Tài liệu hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia năm 2007 triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2008 về VSATTP, tr. 132 12. Bộ Y tế (2008), Tài liệu hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2007 triển khai kế hoạch chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2008 về VSATTP, tr. 42, 44 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 13. Bộ Y tế, (2007), Tài liệu hội nghị triển khai đánh giá Pháp lệnh VSATTP- Báo cáo tình hình thực hiện Pháp luật về VSATTP, tr.7 14. Bộ Ytế (2007), Tài liệu hội nghị triển khai đánh giá Pháp lệnh Vệ sinh An toàn thực phẩm, tr.8-9 15. Bộ Y tế (2004), , Tài liệu tập huấn áp dụng các nguyên tắc HACCP vào công tác kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm, sáu yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến VSV, tr. 16. 16. Bộ Y tế (2008), Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học hoá học trong thực phẩm, NXB Hà Nội, tr. 5 17. Bộ Y tế (2007), Tài liệu hội nghị triển khai đánh giá Pháp lệnh Vệ sinh An toàn thực phẩm, tr. 8-9 18. Bộ Y tế (2004), Tài liệu tập huấn áp dụng các nguyên tắc HACCP vào công tác kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm, 2004, tr. 3,16 19. Bộ Y tế (2003), Tài liệu tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm cho người quảntại các căng tin, tr. 3 20. Bộ Y tế (2003), Tài liệu tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm cho người chế biến thực phẩm phục vụ ăn uống tại các căng tin, tr. 4 21. Bộ Y tế (2005), Vệ sinh an toàn thực phẩm - NXB Y học, tr.17, 62, 74 22. Bộ Y tế (2000), Vệ sinh an toàn thực phẩm đề phòng ngộ độc, tr. 6 - 9 23. Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm (2008), Bản tin an toàn vệ sinh thực phẩm, Bản tin số 1 tháng 1- 2 năm 2008, tr. 20. 24. Cục ATVSTP (2007), Bản tin an toàn vệ sinh thực phẩm, bản tin số 5, tháng 9, 10 năm 2007, tr. 18. 25. Trường Đại học Y Hà Nội (2001), Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm, NXB Y học, tr.15, 18 26. Tống Văn Đản Cs (2005), Thực trạng vệ sinh thức ăn đường phố KAP người bán hàng tại 3 huyện trọng điểm phía nam tỉnh Bình Dương năm 2005, kỷ yếu hội nghị khoa học về VSATTP, tr. 412 - 416. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 27. Trần Đáng (2006), Áp dụng GMP- GHP-HACCP cho các cơ sở chế biến thực phẩm vừa nhỏ, NXB Hà Nội, tr. 3. 28. Trần Đáng (2005), Kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm thức ăn đường phố, NXB Thanh niên, tr. 32. 29. Trần Đáng (2008), Ngộ độc thực phẩm, NXB Hà Nội, tr. 86 30. Trần Đáng (2005), VSATTP, Ngộ độc thực phẩm, NXB Y học, tr. 33. 31. Trần Đáng (2007), Tài liệu triển khai đánh giá Pháp lệnh VSATTP, Đại cương về nguy cơ phân tích nguy cơ, tr. 54. 32. Đường link: http://baobariavungtau.com.vn/48028/Index.brvt. 33. Đường link: http://baobariavungtau.com.vn/vn/print/yte/48028/index.brvt. 34. Đường link: http.www.ykhoanet.com/congtacvien/nguyyenvantuan/080413_nguyenvantuan_ ecoli.htm, E. coli - vài câu hỏi thông thường. 35. Đường link: http:// www. Nghean dest. Gov.vn/new detail.asp? Msg=2066 & id= 372. 36. Đườnglink:http://wwwwtapchihntannuong.com.vn/?mdlname =tuthien&id=288, Thức ăn đường phố, tiện lợi nỗi lo. 37. Đườnglink:http//www.laodong.com.vn/Hom/xahoi/yte/2008/4/84676. 38. Đường link: http://www.vnmedia/new detail.asp? catid=23&newsid=125067 39. Đường linh: http://vietbao.vn/xahoi/49/6-tay-nguoi-ban-thuc-an-duong-pho-nhiem-vi-khuan/4022311. 40. Từ Giấy (2000), Một số vấn đề dinh dưỡng ứng dụng, NXB Y học 2000, tr.107 41. Nguyễn Thị Hiền Cs (2005), Tình hình ô nhiễm vi khuẩn nhận thức vệ sinh an toàn thực phẩm người kinh doanh thức ăn đường phố, kỷ yếu hội nghị khoa học về VSATTP, tr. 384 - 391. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 42. Dương Thị Hiển (2002), “Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm thức ăn chế biến sẵn kiến thức, thực hành về VSATTP của người dân bán tại Bắc Giang năm 2002”, Luận văn Cao học, trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 43. Hà Huy Khôi, Từ Giấy (1992), Dinh dưỡng sức khoẻ , NXB Y học, tr.138 44. Hoàng Khải Lập (2006), "Dinh dưỡng VSATTP", Các vấn đề VSATTP hiện nay, tr.16. 45. Hoàng Khải Lập (2006), "Dinh dưỡng VSATTP", Ngộ độc thực phẩm, tr.28 46. Lương Đức Phẩm (2000), Vi sinh vật học an toàn vệ sinh thực phẩm, NXB Nông nghiệp, tr.11, 162-163, 254. 47. Nguyễn Thị Minh Phượng Cs, (2001), Dịch tễ học những định hướng chiến lược kiểm soát bệnh thương hàn cho khu vực phía nam, Việt Nam, 2001 – 2005, Hội thảo triển khai vắc xin thương hàn trong chương trình tiêm chủng mở rộng, tr. 4. 48. Bùi Ngọc Quang (2007). “ Thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm của các cơ sở kinh doanh, dịch vị thực phẩm tại thị xã Cao Bằng 9 tháng đầu năm 2007 ”. Chuyên đề tốt nghiệp chuyên khoa cấp 1, trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, tr. 23, 33. 49. Hoàng Anh Tuấn (2000), “ Đánh giá thực trạng vệ sinh sự ô nhiễm VSV một sốsở dịch vụ thức ăn đường phố tại thành phố Thái Nguyên” , Luận văn Cao học, trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, tr. 35-23 50. Lê Anh Tuấn, Lê Nhân Tuấn, Sở Y tế Hà Nội, Bước đầu đánh giá kết quả hệ thống thanh, kiểm tra VSATTP của ngành Y tế Hà Nội, Báo cáo khoa học, Hội nghi khoa học chất lượng VSATTP lần thứ nhất, tr. 28 51. Sở Y tế Thanh Hoá (2006), Các văn bản quy phạm pháp luật về VSATTP, tr.1 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 52. Tạp chí Y học dự phòng (2008), Thực trạng giải pháp nâng cao kiến thức thực hành về VSATTP cho công nhân trực tiếp sản xuất tại các cơ sở sản xuất bia hơi Hà Nội, Tổng Hội Y học Việt Nam xuất bản, tr. 58 53. Tập san: diễn đàn thông tin của Hội khoa học, kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam (2007), Thực phẩm đời sống, Số 17, tháng 9, tr. 4 54. Trường Đại học Y Hà Nội (2001), Vệ sinh, Môi trường, Dịch tễ, tập II, NXB Y học, Tr. 31 55. Viện Dinh dưỡng (1998), Phòng chống các bệnh thiếu vi chất dinh dưỡng, tr. 53. 56. Phạm Thị Xá (2001), Một vài nhận xét về chất lượng vệ sinh an toàn một sốsở thực phẩm tại Thanh Hoa, Báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học chất lượng VSATTP lần thứ nhất, tr. 92. 57. Đinh Thị Kim Xuyến CS, (2001), Một số nhận xét về dịch tễ học bệnh thương hàn tại các tỉnh, thành phố miền Bắc trong 2000, Hội thảo triển khai vắc xin Thương hàn trong chương trình tiêm chủng mở rộng, tr. 8. Tiếng Anh 58. Đường link: hhtp://kidshealth.org/kid/stay_health/food/ecoli.html 59. Đường link:http://donedwardsmaster.wikspaces.com/ ColiformBacteria. 60. Đường link: http://aapredbook.aappublications.org/cgi/content/full/2006/1/3/3.28.4?maxtoshow=&HITS . 11/19/2004 61. Đường link: http://72.14.235/search?q=cache:TsQh64FAh0MJ:en.wikipedia.org/wiki.Salmonella . 11/19/2004 62. Đường link: http://72.14.235.132/search?qcache:4a6gEc6BRY8J:www.funpecrp.com. br/gmr/year20… 11/19/2004 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn [...]... 28 3.6 Thực trạng ô nhiễm các vi khuẩn mẫu cá sản phẩm từ cá 28 3.7 Thực trạng ô nhiễm vi khuẩn tinh bột chín 28 3.8 Thực trạng ô nhiễm vi khuẩn mẫu nem chua 29 3.9 Thực trạng ô nhiễm vi khuẩn từ mẫu giò, chả 29 3.10 Thực trạng ô nhiễm vi khuẩn mẫu rau sống 29 3.11 Thực trạng ô nhiễm vi khuẩn mẫu dụng cụ chế biến 30 3.12 Thực trạng ô nhiễm vi khuẩn mẫu bàn tay người phục vụ 30 3.13 Kiến thức của... liên quan của một số yếu tố nguy cơ với tình trạng ô nhiễm thức 35 ăn đường phố CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 40 http://www.lrc-tnu.edu.vn 4.1 Một số thông tin chung 40 4.2 Tình hình ô nhiễm vi khuẩn TĂĐP năm 2007 tại thành phố Thanh Hoá 42 4.3 Thực trạng kiến thức, thực hành về vệ sinh ATTP của người tham 49 gia dịch vụ thức ăn đường phố 4.4 Một số yếu tố liên. .. tiến hành nghiên cứu vấn đề trên với 3 mục tiêu sau: 1 Xác định thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố tại thành phố Thanh Hóa 2 Đánh giá thực trạng kiến thức, thực hành của người tham gia dịch vụ này 3 Đánh giá một số yếu tố liên quan tới sự ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3 Chương 1 TỔNG QUAN 1.1 Một số khái niệm... Thời gian địa điểm nghiên cứu 21 2.3 Phương pháp nghiên cứu 21 2.4 Phương pháp thu thập số liệu 22 2.5 Vật liệu nghiên cứu 23 2.6 Các chỉ tiêu nghiên cứu 23 2.7 Xử lý kết quả 24 25 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Một số đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 25 3.2 Thực trạng ô nhiễm vi khuẩn trong thức ăn đường phố 26 3.3 Thực trạng kiến thức thực hành của người phục vụ thức ăn 31 đường phố 3.4... thức VSATTP với sử dụng tủ 37 bảo quản thức ăn đường phố Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3.20 Mối liên quan giữa sử dụng nguồn nước với tình trạng ô 37 nhiễm vi khuẩn trong thức ăn đường phố 3.21 Mối liên quan giữa sử dụng dụng cụ riêng biệt với ô 38 nhiễm vi khuẩn trong thức ăn đường phố 3.22 Mối liên quan giữa người tập huấn VSATTP với ô nhiễm 38 vi khuẩn. .. CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 3 1.1 Một số khái niệm 3 1.2 Một số vi khuẩn gây ô nhiễm thức ăn đường phố 4 1.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tồn tại phát triển của vi sinh vật 11 1.4 Bệnh tật do chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm 12 1.5 Tình hình CLVSATTP với ô nhiễm vi khuẩn trong thực phẩm 13 1.6 Tình hình VSATTP trên Thế giới, Vi t Nam Thanh Hoá 16 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1... NĐTP là tình trạng bệnh lý xảy ra do ăn, uống thực phẩm chứa chất độc Tác nhân gây ngộ độc có thể là các chất hoá học, chất độc tự nhiên có sẵn trong thực phẩm, do VSV do thức ăn bị biến chất, ôi thiu Còn bệnh truyền qua thực phẩm được bao hàm cả NĐTP nhiễm khuẩn thực phẩm [22] 1.2 Một số vi khuẩn gây ô nhiễm thức ăn đƣờng phố 1.2.1 Nhiễm khuẩn, nhiễm độc thức ăn do Salmonella Hình 1 Vi khuẩn Salmonella... phục vụ thức ăn đường phố 31 3.14 Thực hành về hình thức kinh doanh thức 32 3.15 Thực hành về quy trình chế biến thức ăn 33 3.16 Mối liên quan giữa kiến thức VSATTP thực hành sử 35 dụng dụng cụ chế biến riêng biệt 3.17 Mối liên quan giữa kiến thức VSATTP thực hành sử 36 dụng nước trong chế biến thực phẩm 3.18 Mối liên quan giữa kiến thức VSATTP thực hành sử 36 dụng BHLĐ 3.19 Mối liên quan giữa... đường phố 3.22 Mối liên quan giữa người tập huấn VSATTP với ô nhiễm 38 vi khuẩn trong thức ăn đường phố 3.23 Mối liên quan giữa sử dụng bảo hộ lao động với tình 39 trạng ô nhiễm vi khuẩn trong thức ăn đường phố 3.24 Mối liên quan giữa vi c bảo quản thực phẩm trong tủ 39 kính với ô nhiễm vi khuẩn trong thức ăn đường phố Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH... nhiên, sử dụng thực phẩm không bảo đảm chất lượng vệ sinh như: thực phẩm bị ô nhiễm vi sinh vật, lạm dụng phụ gia thực phẩm, thực phẩm bị ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật, thực phẩm chứa sẵn chất độc… là nguyên nhân dẫn đến các vụ ngộ độc thực phẩm hiện nay Một vấn đề đang được mọi người quan tâm chính là thức ăn đường phố Theo Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO): "Thức ăn đường phố là những thức ăn, đồ uống . TRỊNH XUÂN NHẤT NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG Ô NHIỄM VI KHUẨN THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI THÀNH PHỐ THANH HOÁ NĂM 2007 Chuyên ngành:. kiến thức và thực hành của người phục vụ thức ăn đường phố 31 3.4. Mối liên quan của một số yếu tố nguy cơ với tình trạng ô nhiễm thức ăn đường phố
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố và một số yếu tố liên quan tại thành phố thanh hoá năm 2007, Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố và một số yếu tố liên quan tại thành phố thanh hoá năm 2007, Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố và một số yếu tố liên quan tại thành phố thanh hoá năm 2007, Bày bán thức ăn chín trong tủ kính có tác dụng: Tác dụng chính của tủ lạnh trong phòng ngừa NĐTP là gì? Dụng cụ đựng chất thải có tác dụng chính là: Quy trình chế biến một chiều có tác dụng chính trong chế biến thực phẩm? Việc học tập kiến thức VSATT, khá, Hiện tại anh, chị có dùng: Anh, chị đã: Hiện tại có mang mặc BHLĐ khơng? Nhân viên phục vụ tại cơ sở của anh chị có cắt ngắn móng tay khơng? Cơ sở có tủ lạnh để bảo quản thực phẩm khơng? Quy trình chế biến của anh chị có đạt một chiều khơng? Hiện tại, cửa, Sử dụng dao, thớt sống- chín có ảnh hƣởng đến việc TĂĐP có thể bị ơ nhiễm do: - Nguồn nước Rửa tay bằng xà phòng có thể tiêu diệt đƣợc VSV? Rửa tay bằng xà phòng: a- Trước khi chế biến thực phẩm Đeo tạp dề, mũ có tác dụng: a- Làm đẹp khi phục vụ Cắt ngắn , Quy trình chế biến một chiều có tác dụng chính: Học tập kiến thức VSATTP và KSKĐK có quan trọng khơng Nghe nói đến 10 ngun tắc vàng: a- Có Ngun tắc vàng: a- Kể được 4 ngun tắc vàng trở lên Nguồn nƣớc đang sử dụng trong chế biến TP: a- Nước máy TP Sử dụng , Bầy bán thức ăn: a- Nền nhà Bày bán thức ăn trong tủ kính: a- Có Cơ sở có tủ lạnh bảo quản TP: a- Có Cơ sở có thùng đựng rác thải khơng : a- Có Việc thu gom chất thải: a- Hết buổi, Ngộ độc thực phẩm do Staphylococcus aureus, Ngộ độc thực phẩm do Clostridium perfringens, Ngộ độc thực phẩm do Escherichia coli, Vi khuẩn chỉ điểm y tế Vi khuẩn hiếu khí ưa nhiệt độ trung bình Vi khuẩn kỵ khí ưa nhiệt độ trung bình Coliform, Faecal coliform và E.coli, Bệnh tật do chất lƣợng vệ sinh an toàn thực phẩm, Tình hình CLVSATTP với ơ nhiễm vi khuẩn trong thực phẩm, Phƣơng pháp thu thập số liệu Vật liệu nghiên cứu Phƣơng pháp kiểm nghiệm vi khuẩn Xử lý kết quả, Một số đặc điểm chung của đối tƣợng nghiên cứu, Tình hình ơ nhiễm vi khuẩn TĂĐP năm 2007 tại thành phố Thanh Hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn