Nghiên cứu năng suất chất lượng của một số giống cỏ trồng ở xã cảnh hưng, huyện tiên du, tỉnh bắc ninh và mô hình khai thác thức ăn cho gia súc

116 940 3
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2012, 18:00

Nghiên cứu năng suất chất lượng của một số giống cỏ trồng ở xã cảnh hưng, huyện tiên du, tỉnh bắc ninh và mô hình khai thác thức ăn cho gia súc Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ----------------------------- NGUYỄN THỊ DUYÊN NGHIÊN CỨU NĂNG SUẤT, CHẤT LƢỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CỎ TRỒNG CẢNH HƢNG, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH HÌNH KHAI THÁC THỨC ĂN CHO GIA SÖC LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC Thái Nguyên - 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ----------------------------- NGUYỄN THỊ DUYÊN NGHIÊN CỨU NĂNG SUẤT, CHẤT LƢỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CỎ TRỒNG CẢNH HƢNG, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH HÌNH KHAI THÁC THỨC ĂN CHO GIA SÖC Chuyên ngành: SINH THÁI HỌC Mã số: 60.42.60 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. HOÀNG CHUNG Thái Nguyên - 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Sau hai năm học tập nghiên cứu, tôi đã hoàn thành luận văn. Tôi xin bầy tỏ lòng biết ơn kính trọng sâu sắc tới: PGS-TS Hoàng Chung đã tận tình hướng dẫn tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình triển khai nghiên cứu đề tài hoàn thành luận văn. Ban lãnh đạo trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, ban chủ nhiệm khoa Sinh-KTNN các thầy giáo trong khoa, cán bộ nhân viên phòng thí nghiệm trung tâm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong học tập hoàn thành luận văn. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi trong quá trình nghiên cứu thực địa. Tôi xin chân trọng cảm ơn sự góp ý chân thành, nhiệt tình của các nhà khoa học. Tôi xin cảm ơn sự khích lệ, động viên, tạo điều kiện của gia đình bạn bè trong suốt thời gian học tập nghiên cứu tại trường. Thái nguyên, tháng 9 năm 2009 Tác giả Nguyễn Thị Duyên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu riêng của tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực chưa từng ai công bố trong bất kỳ một công trình khác nào. Tác giả Nguyễn Thị Duyên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Mục đích nghiên cứu . 5 Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 6 1.1. Tình hình nghiên cứu về cây thức ăn gia súc trên thế giới Việt Nam . 6 1.1.1. Những nghiên cứu về năng suất của đồng cỏ tự nhiên . 6 1.1.2. Tình hình nghiên cứu cây thức ăn gia súc trên thế giới 8 1.1.3. Những kết quả nghiên cứu về nâng cao năng suất cây thức ăn gia súc trên thế giới . 9 1.1.4. Tình hình nghiên cứu cây thức ăn gia súc Việt Nam . 12 1.2. Tình hình nghiên cứu đồng cỏ trên thế giới Việt Nam 19 1.3. Những nghiên cứu về sử dụng đồng cỏ Bắc Việt Nam . 23 1.4. Vấn đề nguồn gốc phân bố đồng cỏ trong đai nhiệt đới 24 1.5. Vấn đề thoái hoá đồng cỏ do chăn thả 25 1.6. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn xanh . 29 1.7. Một số đặc điểm sinh thái sinh vật học của hoà thảo 33 1.7.1. Đặc tính sinh thái . 33 1.7.2. Đặc tính sinh vật học 34 1.7.3. Đặc tính sinh lý . 35 1.7.4. Đặc tính sinh trưởng . 37 1.7.5. Sức sống cỏ hoà thảo . 37 1.8. Giá trị kinh tế của các loại cây dùng trong chăn nuôi bò . 38 1.8.1. Cỏ Hoà thảo . 38 1.8.2. Cây bộ Đậu 43 1.8.3. Cây trồng khác 45 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1.9. Các loại thức ăn cho bò sữa 46 Chƣơng 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÙNG NGHIÊN CỨU . 49 2.1. Một số đặc điểm tự nhiên, kinh tế - hội tỉnh Bắc Ninh . 49 2.1.1. Về vị trí địa lý phạm vi ranh giới tỉnh . 49 2.1.2. Các yếu tố khí hậu, địa chất, thuỷ văn . 50 2.1.3. Tài nguyên thiên nhiên - môi trường 53 2.2. Một số đặc điểm tự nhiên, kinh tế - hội Cảnh Hưng . 54 2.2.1. Điều kiện tự nhiên . 54 2.2.2. Điều kiện kinh tế hội . 55 Chƣơng 3: ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 56 3.1. Đối tượng . 56 3.2. Phạm vi nghiên cứu 56 3.3. Phương pháp nghiên cứu 56 3.3.1. Các phương pháp nghiên cứu ngoài thiên nhiên 56 3.3.1.1. Nghiên cứu tại Cảnh Hưng (mô hình bò sữa) 56 3.3.1.2. Nghiên cứu tại Hiệp Hoà (mô hình bò thịt) . 57 3.3.2. Các phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm . 57 3.3.2.5. Phương pháp phân tích đối với mẫu đất : 65 3.2.3. Điều tra qua địa phương, lãnh đạo sở 67 Chƣơng 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 68 4.1. Tình hình khai thác sử dụng đất của người dân Cảnh Hưng 68 4.2. Tập đoàn cây thức ăn gia súc của Cảnh Hưng 70 4.3. Đặc điểm năng suất các loại cỏ chính dùng làm thức ăn cho bò được trồng tại Cảnh Hưng . 73 4.4. Tình hình chăn nuôi bò Bắc Ninh Cảnh Hưng 76 4.5. Năng suất của các loài cỏ chính 78 4.6. Chất lượng của của một số loài cỏ 82 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 4.7. Năng suất cỏ tự nhiên trên đồi Đông Lỗ, huyện Hiệp Hoà 84 4.8. Thảm cỏ tự nhiên đồi Đông Lỗ, huyện Hiệp Hoà 85 4.9. Hiệu quả hình chăn nuôi bò 94 4.9.1. Hiệu quả hình chăn nuôi bò sữa . 94 4.9.2. Hiệu quả hình chăn nuôi bò thịt . 96 4.10. Kết luận đề nghị . 98 PHỤ LỤC . 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 103 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC CHỮ KÍ HIỆU VIẾT TẮT A : Ẩm sinh DS : Dạng sống Đ : Độc hại với gia súc ĐBSCL : Đồng bằng sông Cửu Long ĐBSH : Đồng bằng sông Hồng ĐV : Động vật ĐVTA : Đơn vị thức ăn Ho : Không giá trị chăn thả H-T : Hạn – Trung sinh H : Hạn sinh MNPB : Miền núi phía Bắc NXB : Nhà xuất bản T : Trung sinh TB : Trung bình T-H : Trung sinh - Hạn sinh To : Tốt TS : Tổng số Tr : Trang UBND : Uỷ ban nhân dân VCK : Vật chất khô TT : Thứ tự Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Sản lượng VCK chất lượng những loài cỏ trên vùng đất thấp vào 45 ngày cắt 10 Bảng 1.2: Sản lượng VCK của cỏ Ghinê tía cắt sau 30 ngày . 11 Bảng 1.3: Năng suất của các giống cỏ hòa thảo (tấn/ ha/ năm) 15 Bảng 1.4: Thành phần hoá học giá trị dinh dưỡng của một số loài cỏ chính 32 Bảng 1.5 : Giá trị dinh dưỡng của cây Ngô trong các giai đoạn khác nhau 46 Bảng 4.1: Thực trạng sử dụng đất Cảnh Hưng tính đến ngày 1/1/2008 69 Bảng 4.2: Tập đoàn cây thức ăn gia súc Cảnh Hưng . 71 Bảng 4.3: Số lứa cắt năng suất của từng lứa 79 Bảng 4.4: Lượng phân bón hoá học cho các loài cỏ . 82 Bảng 4.5: Hàm lượng các chất dinh dưỡng vị trí trồng cỏ 83 Bảng 4.6: Hàm lượng các chất dinh dưỡng trong đất khu vực nghiên cứu 84 Bảng 4.7: Năng suất của các giống cỏ Hòa thảo (tháng 6/2009) 85 Bảng 4.8 : Thành phần loài tại các điểm nghiên cứu tại Đông Lỗ . 87 Bảng 4.9: Khẩu phần ăn bình quân/ngày/con (kg) ngày 10.12.2008 95 Bảng 4.10. Khẩu phần ăn bình quân/ngày/con (kg) . 96 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Việt Nam là một nước nông nghiệp, ngoài trồng trọt thì lĩnh vực chăn nuôi giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. So với mức tăng bình quân của cả ngành nông nghiệp, thì ngành chăn nuôi luôn tốc độ tăng trưởng cao hơn. Đàn bò thịt giai đoạn 2001-2005 tăng bình quân 9,18%/năm, ĐBSCL 25%; ĐBSH 19,2%, Tây Nguyên 11,5% .Đàn bò sữa của Việt Nam tốc độ tăng bình quân mỗi năm 26,1%. Những năm gần đây xu hướng phát triển nông nghiệp nói chung là theo con đường thâm canh công nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ. nước ta ngành chăn nuôi đã được chú ý đầu tư nên phát triển tương đối mạnh. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn thì tại thời điểm 1/8/2007, quy đàn trâu trên cả nước tăng 2,58%, đạt 2,996 triệu con: Trong đó đàn trâu nuôi lấy thịt tăng 7,3%, trâu cày kéo tiếp tục xu hướng giảm nhẹ so với các năm trước do làm đất bằng máy tăng. Đàn bò đạt 6,724 triệu con, tăng 3,29%; trong đó đàn bò thịt tăng 5,4%, đàn bò sữa giảm 14,5 nghìn con (-12,9%) do trương trình nuôi bò sữa nhiều nơi không hiệu quả. Các địa phương tổng đàn bò tăng cao so với cùng kì năm trước tập trung vùng trung du miền núi đồng cỏ để chăn thả. Dự kiến đến năm 2010, Việt Nam đạt mục tiêu tổng đàn trâu 3,5 triệu con, đàn bò 7,6 triệu con. Mặt khác, nhờ áp dụng những thành tựu khoa học, kĩ thuật, nghành di truyền học, các nhà chọn giống đã nghiên cứu lai tạo, chọn lọc rất nhiều giống vầt nuôi năng xuất thịt, sữa, trứng cao phần nào đã đáp ứng nhu cầu về dinh dưỡng của số dân đang không ngừng tăng lên như hiện nay. Với diện tích 32% dân số chiếm 17%, cùng với khí hậu nhiệt đới gió mùa, miền núi trung du phía Bắc là vùng sinh thái rất điều kiện phát triển ngành chăn nuôi, nhất là chăn nuôi đại gia súc. Giai đoạn 2001-2007, đàn trâu [...]... các giống cỏ năng suất cao, thích nghi với khí hậu nước ta đồng thời luôn tận dụng nhiều loài cây trồng làm thức ăn cho vật nuôi Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 5 Xuất phát từ những lý do trên chúng tôi xây dựng đề tài Nghiên cứu năng suất, chất lượng của một số giống cỏ trồng Cảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh hình khai thác thức ăn cho gia súc ... đích nghiên cứu - Trên sở điều tra về điều kiện tự nhiên, kinh tế hội của Cảnh Hưng để tính toán thực trạng kinh tế của từng vùng - Nghiên cứu năng suất, chất lượng một số giống cỏ trồng địa phương dưới ảnh hưởng của chế độ bón phân, thu hái - Đánh giá về hình đang khai thác thức ăn của địa phương hiệu quả kinh tế của nó - Đưa ra những kết luận về năng suất chất lượng của các giống cỏ. .. năng suất, chất lượng các giống cỏ, trong những năm qua chúng ta đã tiến hành nhập, lai tạo một số giống cở mới năng suất giá trị dinh dưỡng cao, đồng thời luôn khai thác các giống cỏ tự nhiên, nguồn thức ăn trong trồng trọt nhằm góp phần giải quyết vấn đề thức ăn cho gia súc ngày càng phát triển không chỉ về số lượng mà cả chất lượng để phát triển chăn nuôi nhiều địa phương đã biết khai thác. .. Hà CTV, 1992 Trương Tấn Khanh CTV, năm 1999 [31] đã nghiên cứu tập đoàn cây thức ăn gia súc tại Đắc Lắc Bùi Thế Hùng trồng thử nghiệm một cây thức ăn gia súc trong các trại vùng trung du miền núi phía bắc Vũ Thị Kim Thoa 1999 [29] nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất của một số giống cỏ sả trên vùng đất xám Bình Dương Dương Quốc Dũng CTV, 1999 [13] nghiên cứu nhân giống hữu tính cỏ Ruzi... một số nghiên cứu về năng suất của các quần cỏ trong rừng thường xanh vùng ôn đới Việt Nam, đến 1955 hầu như không công trình nào nghiên cứu về năng suất đồng cỏ Từ 1960 đến nay nhiều công trình nghiên cứu về năng suất đã được tiến hành trong các quần cỏ tự nhiên cỏ trồng (chăn thả hay đồng cỏ cắt) Dương Hữu Thời (1981); Nguyễn Hữu Hiến (1985), … chỉ nghiên cứu một số cây giá trị... cây giá trị kinh tế cao trên đồng cỏ tự nhiên chủ yếu tính sản lượng cỏ trong một số vùng nhằm phục vụ cho kế hoạch phát triển chăn nuôi đại gia súc của một số vùng đó Hoàng Chung (2004) đã tiến hành nghiên cứu năng suất các quần cỏ của vùng Việt Bắc vùng Tây Bắc trên hai đai (Nhiệt đới á nhiệt đới) Trong công trình nghiên cứu của ông đã đề Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái... một số giống cây thức ăn hòa thảo, họ Đậu nhập nội một số vùng như: Lục Văn Ngôn, 1970 [30], đã nghiên cứu so sánh năng suất khả năng sống qua đông của một số giống cỏ trồng nhập nội trên đất đồi Thái Nguyên trong đó giống cỏ Tây Nghệ An (Panicum maximum), Mộc Châu (paspalum urvillei), cỏ xu đăng (Sorglum xudannens), Goatemala (Trypsacum laxum), cỏ voi, Pangola, cỏ lông qua thí nghiệm cho thấy... lượng của các giống cỏ đề xuất hình chăn nuôi góp phần phát triển kinh tế gia đình địa phương Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 6 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tình hình nghiên cứu về cây thức ăn gia súc trên thế giới Việt Nam 1.1.1 Những nghiên cứu về năng suất của đồng cỏ tự nhiên Vấn đề nghiên cứu về năng suất sinh vật học của các thảm thực... 2004 [33] đã nghiên cứu đánh giá hiện trạng nguồn thức ăn cho gia súc ăn cỏ bước đầu xây dựng hình trồng cây thức ăn gia súc tại huyện Đồng Văn – Hà Giang Qua nghiên cứu điều kiện Sinh thái nơi đây, các tác giả đưa vào trồng thử nghiệm giống cỏ : P Purpureum kingrass, P p Malagasca, P maximum TD58, paspalum atratum, B ruzizinensis được trồng trong vụ đông, kết quả cho thấy các giống đều sống được... cao nhất (1,82 1,70 cm/ngày) [20] Nguyễn Văn Quang cộng sự, 2002 [19] đã nghiên cứu khả năng sản xuất chất xanh ảnh hưởng của phân bón đến năng suất của một số giống cỏ trong hình xen với cây ăn quả trên đất đồi Bá Vân – Thái Nguyên, trong đó 3 giống cỏ là Brachiaria decumbens, Setaria splendida, Panicum maximum TD58 Kết quả cho thấy 3 giống cỏ trồng xen lẫn với cây ăn quả đất đồi Bá . đề tài Nghiên cứu năng suất, chất lượng của một số giống cỏ trồng ở xã Cảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh và mô hình khai thác thức ăn cho gia súc . 2.. DUYÊN NGHIÊN CỨU NĂNG SUẤT, CHẤT LƢỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CỎ TRỒNG Ở XÃ CẢNH HƢNG, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH VÀ MÔ HÌNH KHAI THÁC THỨC ĂN CHO GIA SÖC
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu năng suất chất lượng của một số giống cỏ trồng ở xã cảnh hưng, huyện tiên du, tỉnh bắc ninh và mô hình khai thác thức ăn cho gia súc, Nghiên cứu năng suất chất lượng của một số giống cỏ trồng ở xã cảnh hưng, huyện tiên du, tỉnh bắc ninh và mô hình khai thác thức ăn cho gia súc, Nghiên cứu năng suất chất lượng của một số giống cỏ trồng ở xã cảnh hưng, huyện tiên du, tỉnh bắc ninh và mô hình khai thác thức ăn cho gia súc, Tình hình nghiên cứu cây thức ăn gia súc trên thế giới, Tình hình nghiên cứu đồng cỏ trên thế giới và ở Việt Nam, Những nghiên cứu về sử dụng đồng cỏ Bắc Việt Nam, Vấn đề nguồn gốc và phân bố đồng cỏ trong đai nhiệt đới, Vấn đề thoái hoá đồng cỏ do chăn thả, Thành phần dinh dƣỡng của thức ăn xanh, Đặc tính sinh thái Đặc tính sinh vật học, Đặc tính sinh lý, Giá trị kinh tế của các loại cây dùng trong chăn ni bò 1. Cỏ Hồ thảo, Đặc tính sinh trưởng Cây bộ Đậu, Các loại thức ăn cho bò sữa, Các yếu tố khí hậu, địa chất, thuỷ văn, Tài nguyên thiên nhiên - môi trường, Các phương pháp nghiên cứu ngồi thiên nhiên Các phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, Hiệu quả mơ hình chăn ni bò sữa, Kết luận và đề nghị Kết luận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay