Tài liệu Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy docx

11 279 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,543 tài liệu

  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 16:15

Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy chi tiết máy Trần Thiên Phúc Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 1 1.1 Khái niệm về thiết kế 1.2 Quá trình thiết kế 1.3 Cơ cấu máy 1.4 Mục tiêu, nội dung môn học 1.5 Quá trình TKM CTM 1.6 Các phương pháp thiết kế 1.7 Máy tính hỗ trợ TKM 1.8 Hệ đơn vị trong TKM 1.9 Công cụ tính trong TKM Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy chi tiết máy Trần Thiên Phúc Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 2 Chương 1 1.1 Khái niệm về thiết kế: Thiết kế là một quá trình sáng tạo truyền đạt những ý tưởng đến những người khác. Vị trí của thiết kế máy trong khái niệm thiết kế chung: Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 3 Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy chi tiết máy Trần Thiên Phúc 1.1 Khái niệm về thiết kế: Sự triển khai ý tưởng thiết kế nói chung: Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 4 Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy chi tiết máy Trần Thiên Phúc 1.2 Quá trình thiết kế: Là quá trình liên quan đến toàn bộ hoạt động sản xuất từ nhận đơn đặt hàng đến xuất xưởng sản phẩm. Hai loại hình thiết kế kỹ thuật – vượt rào cản đồng thời. Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 5 Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy chi tiết máy Trần Thiên Phúc 1.3 Cơ cấu máy: Cơ cấu là hệ thống gồm nhiều khâu liên kết với nhau dùng để truyền hay biến đổi chuyển động. Máy gồm một hay nhiều cơ cấu, cũng dùng để biến đổi hoặc truyền chuyển động. Máy được phân loại như sau:  Máy năng lượng  Máy công tác, bao gồm vận chuyển công nghệ  Máy xử lý thông tin  Máy điều khiển Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 6 Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy chi tiết máy Trần Thiên Phúc Máy nói chung bao gồm ba thành phần chính. Chi tiết máy, cụm chi tiết máy công dụng chung công dụng riêng. 1.4 Mục tiêu nội dung của môn học: Mục tiêu: Khảo sát cơ sở tính toán các chi tiết máy công dụng chung, kết cấu của các cụm chi tiết máy thông dụng. Nội dung: Nghiên cứu kết cấu tính toán các chi tiết máy, cụm chi tiết máy theo các chỉ tiêu khả năng làm việc. Nghiên cứu nguyên lý làm việc, phương pháp tính toán cho sự phối hợp làm việc của các chi tiết máy. Các môn học liên quan:  Cơ học lý thuyết  Sức bền vật liệu  Nguyên lý máy  Vật liệu học  Vẽ kỹ thuật Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 7 Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy chi tiết máy Trần Thiên Phúc 1.5 Quá trình thiết kế máy chi tiết máy: Tương tự quá trình thiết kế sản phẩm, quá trình thiết kế máy bao gồm:  Xác định nhu cầu thị trường  Xác định yêu cầu kỹ thuật  Xác định nguyên lý hoạt động cho máy  Lập sơ đồ động máy  Tính toán bộ phận cung cấp năng lượng – phân phối tỉ số truyền  Chọn vật liệu cho các chi tiết máy  Tính toán động học, động lực học cho các chi tiết máy  Sản xuất mẫu thử, điều chỉnh, sửa lại thiết kế  Lập tài liệu thiết kế Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 8 Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy chi tiết máy Trần Thiên Phúc 1.6 Các phương pháp thiết kế: Thiết kế đơn định Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 9 Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy chi tiết máy Trần Thiên Phúc Thiết kế theo độ tin cậy Thiết kế bền vững 1.7 Máy tính hỗ trợ thiết kế: Các phần mềm hỗ trợ thiết kế trong các công đoạn:  Vẽ mô hình hóa  Tính toán  Mô phỏng  Lập trình  … Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 10 Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy chi tiết máy Trần Thiên Phúc Trí tuệ nhân tạo các hệ chuyên gia [...]...Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 11 1.8 Hệ thống đơn vị trong thiết kế máy: Hệ đơn vị SI hệ Anh Sự thích hợp (với thói quen của người sử dụng) của các đơn vị đo truyền thống 1.9 Công cụ tính trong thiết kế máy: Các công cụ hỗ trợ tính toán theo thời gian Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy chi tiết máy Trần Thiên Phúc . Slide 7 Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy Trần Thiên Phúc 1.5 Quá trình thiết kế máy và chi tiết máy: Tương tự quá trình thiết kế. Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 4 Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy Trần Thiên Phúc 1.2 Quá trình thiết kế: Là quá trình liên quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy docx, Tài liệu Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy docx, Tài liệu Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay