Tài liệu Biểu mẫu " Thuyết minh báo cáo tài chính" doc

2 490 2

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 06:15

Bộ, (Sở): ………. Mẫu số: B05 -H Đơn vị: ………… THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm: . I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP 1- Tình hình biên chế, lao động, quỹ lương` - Số CNVC có mặt đến ngày 31/12 : người Trong đó : Hợp đồng thử việc: người - Tăng trong năm: ngườI - Giảm trong năm: người - Tổng quỹ lương thực hiện cả năm: Đồng Trong đó : Lương hợp đồng: Đồng 2- Thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bản: II.CÁC CHỈ TIÊU CHI TIẾT STT Chỉ tiêu Mã số Dư đầu kỳ Dư cuối kỳ A B 1 2 3 III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC QUỸ STT Chỉ tiêu Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi Quỹ khác Tổng số A B 1 2 3 4 IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘP NGÂN SÁCH STT Chỉ tiêu Số phải nộp Số đã nộp Số còn phải nộp A B 1 2 3 V. THUYẾT MINH 1- Những tình hình và phát sinh không bình thường trong năm: Nguyên nhân của các biến động tăng, giảm so với dự toán, so với năm trước: . NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ . Lập, ngày … tháng … năm … 2 Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu) . Bộ, (Sở): ………. Mẫu số: B05 -H Đơn vị: ………… THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm: . I. TÌNH HÌNH THỰC. NGÂN SÁCH STT Chỉ tiêu Số phải nộp Số đã nộp Số còn phải nộp A B 1 2 3 V. THUYẾT MINH 1- Những tình hình và phát sinh không bình thường trong năm:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Biểu mẫu " Thuyết minh báo cáo tài chính" doc, Tài liệu Biểu mẫu " Thuyết minh báo cáo tài chính" doc, Tài liệu Biểu mẫu " Thuyết minh báo cáo tài chính" doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay