Tài liệu Một số vấn đề cần bàn đối với tài khoản ngoại bảng (loại 0) Để thực ppt

2 279 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 04:15

. Một số vấn đề cần bàn đối với tài khoản ngoại bảng (loại 0) Để thực hiện được vai trò trên, tài khoản và hệ thống tài khoản kế toán chính. hành và thực tế sử dụng một số tài khoản loại 0 hiện vẫn còn một số vấn đề cần trao đổi: Thứ nhất, đối với Tài khoản 007 Ngoại tệ các loại” được dùng để theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Một số vấn đề cần bàn đối với tài khoản ngoại bảng (loại 0) Để thực ppt, Tài liệu Một số vấn đề cần bàn đối với tài khoản ngoại bảng (loại 0) Để thực ppt, Tài liệu Một số vấn đề cần bàn đối với tài khoản ngoại bảng (loại 0) Để thực ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn