Chất lượng dịch vụ trong mạng IP trên WDM.pdf

111 369 2
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2012, 16:55

Chất lượng dịch vụ trong mạng IP trên WDM.pdf . trên một sợi cáp quang. Một trong những vấn đề nảy sinh khi thực hiện kỹ thuật này đó là làm thế nào để hỗ trợ chất lượng dịch vụ (QoS) trong mạng IP trên. THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH: XỬ LÝ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG IP TRÊN WDM ĐỖ SINH TRƯỜNG HÀ NỘI 2008 ĐỖ SINH TRƯỜNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng dịch vụ trong mạng IP trên WDM.pdf, Chất lượng dịch vụ trong mạng IP trên WDM.pdf, Chất lượng dịch vụ trong mạng IP trên WDM.pdf, Phân loại hệ thống WDM Ưu nhược điểm của công nghệ WDM, SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRUYỀN DẪN SỢI QUANG CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN TRONG HỆ THỐNG WDM .1. Nguồn phát, Vấn đề thiết kế kỹ thuật trong mạng WDM, Lựa chọn tuyến Gán bước sóng, Cơng nghệ chuyển mạch gói quang, So sánh OBS với OPS và WR Kỹ thuật chuyển mạch chùm quang, Giao thức JET Just Enough Time, Các vấn đề chính Mặt phẳng dữ liệu và mặt phẳng điều khiển, Kiến trúc và các mơ hình định tuyến, Các kiến trúc phân tầng, Tương tác giữa hai tầng Các vấn đề với IPWDM, Mạng IPMPLS định tuyến theo bước sóng Kết nối chéo quang hỗ trợ OBS và MPLS, GIỚI THIỆU, GIAO THỨC BÁO HIỆU HỖ TRỢ QOS, Mạng WDM chuyển mạch chùm quang và sự lập lịch, Thuật tốn LAUC có chèn khoảng trống LAUC-Void Filling Thuật tốn LAUC-VF mở rộng G-LAUC-VF, Các thuật toán tái lập lịch chùm quang., Nút chuyển mạch quang và bộ đệm FDL., Cài đặt các FDL trong OBS có ưu tiên, Tính tốn thời gian trễ cần thiết, Xác suất mất thông tin trong OBS, Kiến trúc của OWns Các thành phần của OWns, Ảnh hưởng của hệ số chuyển đổi bước sóng, Ảnh hưởng của tải lưu lượng đối với hiệu năng mạng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay