Tài liệu Phần 1: Giới thiệu khái quát về máy tính và các thiết bị ngoại vi docx

68 766 2
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 00:15

Giạo trçnh Bo trç mạy tênh v ci âàût pháưn mãưm & 1 PHÁƯN I GIÅÏI THIÃÛU KHẠI QUẠT VÃƯ MẠY TÊNH V CẠC THIÃÚT BË NGOẢI VI §.1. TÄØNG QUAN VÃƯ CÁÚU TRỤC MẠY VI TÊNH I. Cáúu trục chung ca mạy vi tênh Mạy vi tênh l mäüt hãû thäúng âỉåüc ghẹp nhiãưu thnh pháưn tảo nãn. Do âọ, âãø mạy tênh cọ thãø hoảt âäüng âỉåüc ta phi làõp ghẹp cạc thnh pháưn ca nọ mäüt cạch håüp l v khai bạo våïi cạc thnh pháưn khạc. Ngy nay ngnh tin hc dỉûa trãn cạc mạy tênh hiãûn âang phạt triãøn trãn cå såí hai pháưn: Pháưn cỉïng: Gäưm nhỉỵng âäúi tỉåüng váût l hỉỵu hçnh nhỉ vi mảch , bn mảch in, dáy cạp näúi mảch âiãûn, bäü nhåï, mn hçnh, mạy in, thiãút bë âáưu cúi, ngưn ni, . Pháưn cỉïng thỉûc hiãûn cạc chỉïc nàng xỉí l thäng tin cå bn åí mỉïc tháúp nháút tỉïc l cạc tên hiãûu nhë phán. Pháưn mãưm: L cạc chỉång trçnh (Program) âiãưu v phäúi tạc cạc hoảt âäüng pháưn cỉïng ca mạy vi tênh v chè âảo viãûc xỉí l säú liãûu. Pháưn mãưm ca mạy tênh cọ thãø chia thnh hai loải: Pháưn mãưm hãû thäúng (System Software) v pháưn mãưm ỉïng dủng (Applications software). Pháưn mãưm hãû thäúng khi âỉåüc âỉa vo bäü nhåï chênh, nọ chè âảo mạy tênh thỉûc hiãûn cạc cäng viãûc. Pháưn mãưm ỉïng dủng l cạc chỉång trçnh âỉåüc thiãút kãú âãø gii quút mäüt bi toạn hay hay mäüt váún âãư củ thãø âãø âạp ỉïng mäüt nhu cáưu riãng trong mäüt säú lénh vỉûc. Mạy tênh cạc nhán PC (Personal Computer): Thep âụng tãn gi ca nọ l mạy tênh cọ thãø âỉåüc sỉí dủng båíi riãng mäüt ngỉåìi. Hçnh 1 Mn hçnh Bn phêm PC Mạy in Chüt Giạo trçnh Bo trç mạy tênh v ci âàût pháưn mãưm & 2 Hçnh 1 l mäüt hãû thäúng mạy vi tênh thỉåìng âỉåüc sỉí dủng. Pháưn trung tám l mạy PC, nọ gäưm cọ: Bäü xỉí l dỉỵ liãûu, âéa cỉïng (HDD), âéa mãưm (FDD), CDROM, cạc mảch ghẹp näúi . Bãn ngoi cọ bn phêm (Key board), mn hçnh (Monitor), chüt (Mouse), mạy in (Printer). II. Cạc thnh pháưn cå bn ca mạy vi tênh Så âäư täøng quan vãư cáúu trục mạy tênh 1. V mạy: L nåi âãø gàõn cạc thnh pháưn ca mạy tênh thnh khäúi nhỉ ngưn, Mainboard, card v.v . cọ tạc dủng bo vãû mạy tênh. 2. Ngưn âiãûn: Cung cáúp háưu hãút hãû thäúng âiãûn cho cạc thiãút bë bãn trong mạy tênh. 3. Mainboard: Cọ chỉïc nàng liãn kãút cạc thnh pháưn tảo nãn mạy tênh v l bng mảch låïn nháút trãn mạy vi tênh. 4. CPU (Central Processing Unit): Bäü vi xỉí l chênh ca mạy tênh. 5. Bäü nhåï trong (ROM, RAM): L nåi lỉu trỉỵ dỉỵ liãûu v chỉång trçnh phủc vủ trỉûc tiãúp cho viãûc xỉí l ca CPU, nọ giao tiãúp våïi CPU khäng qua mäüt thiãút bë trung gian. 6. Bäü nhåï ngoi: L nåi lỉu trỉỵ dỉỵ liãûu v chỉång trçnh giạn tiãúp phủc vủ cho CPU, bao gäưm cạc loải: âéa mãưm, âéa cỉïng, CDROM, v.v . Khi giao tiãúp våïi CPU nọ phi qua mäüt thiãút bë trung gian (thỉåìng l RAM) hay gi l ngàõt. 7. Mn hçnh: L thiãút bë âỉa thäng tin ra giao diãûn trỉûc tiãúp våïi ngỉåìi dng. Âáy l thiãút bë xút chøn ca mạy vi tênh hay cn gi l bäü trỉûc (Monitor). 8. Bn phêm (Keyboard): Thiãút bë nháûp tin vo giao diãûn trỉûc tiãúp våïi ngỉåìi dng. Âáy l thiãút bë nháûp chøn ca mạy vi tênh. Mainboard V mạy CPU Bäü nhåï trong Bäü nhåï ngoi Cạc thiãút bë khạc Modem, fax, Card mảng v.v . Mn hçnh Bn phêm Chüt Mạy in Ngưn âiãûn Giạo trçnh Bo trç mạy tênh v ci âàût pháưn mãưm & 3 9. Chüt (Mouse): Thiãút bë âiãưu khiãøn trong mäi trỉåìng âäư ha giao diãûn trỉûc tiãúp våïi ngỉåìi sỉí dủng. 10. Mạy in (Printer): Thiãút bë xút thäng tin ra giáúy thäng dủng nháút. 11. Cạc thiãút bë nhỉ Card mảng, Modem, mạy Fax, . phủc vủ cho viãûc làõp âàût mảng mạy tênh v cạc chỉïc nàng khạc. - - - - - - - - - š-› - - - - - - - - - §.2. NGƯN ÂIÃÛN CHO MẠY TÊNH Ngưn âiãûn mạy tênh cọ chỉïc nàng chuøn âäøi ngưn âiãûn 110V/220V thnh ngưn âiãûn mäüt chiãưu ± 3, 3V, ± 5V v ± 12V cung cáúp cho ton bäü hãû thäúng mạy tênh. Cäng sút trung bçnh ca bäü ngưn hiãûn nay khong 200W. Cäng sút tiãu thủ mäüt säú thnh pháưn nhỉ sau: Mainboard : 20W - 35W. CD-ROM : 20W - 25W ÄØ âéa mãưm : 5W - 15W. ÄØ âéa cỉïng : 5W - 15W. Ram : 5W /MB. Card : 5W - 15W. CPU : Ty theo mỉïc âäü lm viãûc nhiãưu hay êt. Cạc säú liãûu trãn âáy chè mang tênh cháút tham kho, båíi vç hiãûn nay xu thãú cạc hng sn xút âỉa ra cạc thiãút bë tiãu thủ âiãûn nàng nh. Bãn cảnh âọ, ty thüc vo säú lỉåüng thiãút bë m mạy tênh sỉí dủng nhãưu hay êt âiãûn nàng. Hiãûn nay, mạy vi tênh cạ nhán thỉåìng sỉí dủng hai loải bäü ngưn âiãûn l AT v ATX. Sau âáy, ta xẹt cho thnh pháưn ca ngưn AT cn ATX tỉång tỉû. Cọ thãø chia âáưu ra ngưn âiãûn mạy tênh thnh hai loải nhỉ sau: 1. Phêch dng cho main board: Gäưm 12 dáy chia thnh 2 phêch càõm cọ cáúu trục nhỉ sau: Dáy Mu Tên hiãûu 1 2 Gảch  Âiãưu chènh +5V Giaùo trỗnh Baớo trỗ maùy tờnh vaỡ caỡi õỷt phỏửn móửm & 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Vaỡng Xanh en en en en Trừng oớ oớ oớ +12V -12V Nọỳi õỏỳt Nọỳi õỏỳt Nọỳi õỏỳt Nọỳi õỏỳt -5V +5V +5V +5V * Quy từc cừm vaỡo mainboard: Mọỹt sọỳ mainboard coù ghi roợ tổỡ chỏn 1 õóỳn chỏn 12, cổù thóỳ ta cừm cho õuùng vaỡo khe cừm trón mainboard. 2. Phờch duỡng cho caùc thaỡnh phỏửn khaùc: Laỡ loaỷi phờch 4 dỏy thổồỡng duỡng cho ọứ õộa cổùng, ọứ õộa móửm, CDROM v.v ., cỏỳu truùc cuớa loaỷi naỡy nhổ sau: Chỏn Maỡu Tờn hióỷu 1 2 3 4 oớ en en Vaỡng +5V Nọỳi õỏỳt Nọỳi õỏỳt +12V Thọng thổồỡng, ta cừm phờch õióỷn vaỡo õuùng ồgf cuớa phờch cừm õióỷn cuớa thióỳt bở. Nóỳu phờch hoỷc thióỳt bở khọng coù ồgf thỗ ta phaới cừm õuùng sọỳ hióỷu chỏn coù ghi trón thióỳt bở. Khi coù nghi ngồỡ vóử bọỹ nguọửn cuớa maùy tờnh nhổ õióỷn khọng ọứn õởnh ta dóự daỡng kióứm tra bọỹ nguọửn bũng caùch duỡng õọửng họử õo õióỷn. Thổỷc tóỳ, hióỷn nay coù loaỷi nguọửn ATX coù nhióửu chổùc nng nhổ coù thóứ tổỷ ngừt õióỷn khi maùy tờnh thoaùt khoới Windows 95 trồớ vóử sau. Song vóử cỏỳu truùc, caùch cừm cuớa chuùng cồ baớn laỡ giọỳng loaỷi nguọửn AT ồớ trón, chố khaùc ồớ phờch cừm vaỡo mainboard coù 20 dỏy vaỡ coù dỏy -3,3V vaỡ +3,3V. Sau õỏy laỡ sồ õọử chỏn cuớa phờch cừm cuớa nguọửn ATX: Giạo trçnh Bo trç mạy tênh v ci âàût pháưn mãưm & 5 Dáy Mu Tên hiãûu Dáy Mu Tên hiãûu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gảch Gảch Âen  Âen  Âen Xạm Têm Vng +3,3V +3,3V Näúi âáút +5V Näúi âáút +5V Näúi âáút PWRGOOD +5VS +12V 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Gảch Xanh sáøm Âen Xanh lạ Âen Âen Âen Tràõng   +3,3 -12V Näúi âáút PW_ON Näúi âáút Näúi âáút Näúi âáút -5V +5V +5V - - - - - - - - - š-› - - - - - - - - - §.3. BNG MẢCH CHÊNH (MAINBOARD) I. Giåïi thiãûu vãư bng mảch chênh Âáy l bng mảch låïn nháút trong mạy vi tênh. Mainboard cọ chỉïc nàng liãn kãút v âiãưu khiãøn cạc thnh pháưn âỉåüc càõm vo nọ. Âáy l cáưu näúi trung gian cho quạ trçnh giao tiãúp ca cạc thiãút bë âỉåüc càõm vo mainboard. Khi cọ mäüt thiãút bë u cáưu âỉåüc xỉí l thç nọ gỉíi tên hiãûu qua mainboard, ngỉåüc lải, khi CPU cáưn âạp ỉïng lải cho thiãút bë nọ cng phi thäng qua mainboard. Hãû thäúng lm cäng viãûc váûn chuøn trong mainboard gi l bus, âỉåüc thiãút kãú theo nhiãưu chøn khạc nhau. Mäüt mainboard cho phẹp nhiãưu loải thiãút bë khạc nhau våïi nhiãưu thãú hãû khạc nhau càõm trãn nọ. dủ: mäüt mainboard cho phẹp nhiãưu thãú hãû ca CPU càõm vo nọ (Xem Catalogue âi cng mainboard âãø biãút chi tiãút nọ tỉång thêch våïi cạc loải CPU no). Mainboard cọ ráút nhiãưu loải do nhiãưu hng sn xút khạc nhau nhỉ Intel, Compact v.v ., mäùi hng sn xút cọ nhỉỵng âàûc âiãøm riãng cho loải mainboard Giaùo trỗnh Baớo trỗ maùy tờnh vaỡ caỡi õỷt phỏửn móửm & 6 cuớa mỗnh. Nhổng nhỗn chung chuùng coù caùc thaỡnh phỏửn vaỡ õỷc õióứm giọỳng nhau, ta seợ khaớo saùt caùc thaỡnh phỏửn trón mainboard trong muỷc sau. II. Caùc thaỡnh phỏửn cồ baớn trón Mainboard 1. Khe cừm CPU: Coù hai loaỷi cồ baớn laỡ Slot vaỡ Socket. - Slot: Laỡ khe cừm daỡi nhổ mọỹt thanh duỡng õóứ cừm caùc loaỷi CPU õồỡi mồùi nhổ Pentium II, Pentium III, Pentium Pro, loaỷi naỡy chố coù trón caùc mainboard mồùi. Khi ỏỳn CPU vaỡo Slot coỡn coù thóm caùc vit õóứ giổợ chỷt CPU. - Socket: laỡ khe cừm hỗnh chổợ nhỏỷt coù xm lọứ õóứ cừm CPU vaỡo. Loaỷi naỡy duỡng cho tỏỳt caớ caùc loaỷi CPU coỡn laỷi khọng cừm theo Slot. Hióỷn nay, õa sọỳ CPU duỡng Socket 7, Socket 370 (coù vaùt 1 chỏn). Mọỹt sọỳ ờt CPU õồỡi cuợ duỡng Socket 4, Socket 3 (õuớ chỏn). 2. Khe cừm RAM: Thổồỡng coù hai loaỷi chờnh DIMM vaỡ SIMM. Ngoaỡi ra, coỡn coù caùc loaỷi DIMM RAM, SIMM RAM thổồỡng õổồỹc gừn sụn õi cuỡng vồùi mainboard. - DIMM: Loaỷi khe RAM coù 168 chỏn duỡng cho loaỷi 16 MB trồớ lón. - SIMM: Loaỷi khe cừm 72 chỏn duỡng cho caùc loaỷi coỡn laỷi. Hióỷn nay coù rỏỳt nhióửu loaỷi mainboard coù caớ hai loaỷi khe SIMM vaỡ DIMM trón nón rỏỳt tióỷn cho vióỷc nỏng cỏỳp vaỡ sổớ duỷng laỷi RAM cuợ. 3. Bus: Laỡ õổồỡng dỏựn thọng tin trong baớng maỷch chờnh, nọỳi tổỡ vi xổớ lyù õóỳn bọỹ nhồù vaỡ caùc theớ maỷch, khe cừm mồớ rọỹng. Bus õổồỹc thióỳt kóỳ theo nhióửu chuỏứn khaùc nhau nhổ PCI, ISA, EISA, VESA v.v . 4. Khe cừm bọỹ õióửu hồỹp: Duỡng õóứ cừm caùc bọỹ õióửu hồỹp nhổ Card maỡn hỗnh, Card maỷng, Card ỏm thanh v.v . Chuùng cuợng gọửm nhióửu loaỷi õổồỹc thióỳt kóỳ theo caùc chuỏứn nhổ ISA, EISA, PCI v.v . + ISA (Industry Standard Architecture): Laỡ khe cừm card daỡi duỡng cho caùc card laỡm vióỷc ồớ chóỳ õọỹ 16 bit. + EISA (Extended Industry Standard Architecture): Laỡ chuỏứn caới tióỳn cuớa ISA õóứ tng khaớ nng giao tióỳp vồùi Bus mồớ rọỹng vaỡ khọng qua sổỷ õióửu khióứn cuớa CPU. + PCI (Peripheral Component Interface): laỡ khe cừm ngừn duỡng cho loaỷi Card 32 bit. 5. Khe cừm IDE (Integrated Drive Electronics): Coù hai khe cừm duỡng õóứ cừm caùp õộa cổùng vaỡ CDROM. 6. Khe cừm Floppy: Duỡng õóứ cừm caùp ọứ õộa móửm. Giaùo trỗnh Baớo trỗ maùy tờnh vaỡ caỡi õỷt phỏửn móửm & 7 7. Cọứng nọỳi baỡn phờm. 8. Caùc khe cừm nọỳi tióỳp (thổồỡng laỡ COM1 vaỡ COM2): sổớ duỷng cho caùc thióỳt bở nọỳi tióỳp nhổ: chuọỹt, modem v.v . Caùc bọỹ phỏỷn naỡy õổồỹc sổỷ họự trồỹ cuớa caùc chip truyóửn nhỏỷn khọng õọửng bọỹ vaỷn nng UART (Univeral Asynchronous Receiver Transmitter) õổồỹc cừm trổỷc tióỳp trón mainboard õóứ õióửu khióứn trao õọứi thọng tin nọỳi tióỳp giổợa CPU vồùi caùc thióỳt bở ngoaỡi. Caùc chip naỡy thổồỡng coù tón Intel 8251, 8250 hay motorola 6821, 6530 v.v . 9. Caùc khe cừm song song (thổồỡng laỡ LPT1 vaỡ LPT2): Duỡng õóứ cừm caùc thióỳt bở giao tióỳp song song nhổ maùy in. 10. Khe cừm õióỷn cho mainboard thổồỡng coù hai khe, mọỹt duỡng cho loaỷi nguọửn AT vaỡ mọỹt duỡng cho loaỷi ATX. 11. Caùc ROM chổùa caùc chổồng trỗnh họự trồỹ khồới õọỹng vaỡ kióứm tra thióỳt bở. Tióu bióứu laỡ ROM BIOS chổùa caùc trỗnh õióửu khióứn, kióứm tra thióỳt bở vaỡ trỗnh khồới õọỹng maùy. 12. Caùc chip DMA (Direct Memory Access): ỏy laỡ chip truy cỏỷp bọỹ nhồù trổỷc tióỳp, giuùp cho thióỳt bở truy cỏỷp bọỹ nhồù khọng qua sổỷ õióửu khióứn cuớa CPU. 13. Pin vaỡ CMOS lổu trổợ caùc thọng sọỳ thióỳt lỏỷp cỏỳu hỗnh maùy tờnh gọửm caớ RTC (Real Time Clock - õọửng họử thồỡi gian thổỷc). 14. Caùc thaỡnh phỏửn khaùc nhổ thoới dao õọỹng thaỷch anh, chip õióửu khióứn ngừt, chip õióửu khióứn thióỳt bở, bọỹ nhồù Cache v.v . cuợng õổồỹc gừn sụn trón mainboard. 15. Caùc Jump thióỳt lỏỷp caùc chóỳ õọỹ õióỷn, chóỳ õọỹ truy cỏỷp, õeỡn baùo v.v . Trong mọỹt sọỳ mainboard mồùi, caùc Jump naỡy õổồỹc thióỳt lỏỷp tổỷ õọỹng bũng phỏửn móửm. Mỷc duỡ õổồỹc thióỳt kóỳ tờch hồỹp nhióửu phỏửn nhổng õổồỹc saớn xuỏỳt vồùi cọng nghóỷ cao, nón khi bở hoớng mọỹt bọỹ phỏỷn thổồỡng phaới boớ nguyón caớ mainboard. III. Caùc loaỷi Mainboard thổồỡng õổồỹc sổớ duỷng hióỷn nay Loaỷi Mainboard CPU õổồỹc họự trồỹ Khe cừm RAM Caùc chip phuỷ trồỹ SQ594(Coù jump) Socket7: Intel P54C(100-200MHz), P55C(166-233MHz). AMDK5(100-200MHz), AMDK6 (PR 166, PR200, PR233). Cyrix 6x86, 6x86 L/M2 4 SIMM, 2 DIMM Intel 82371SB,82437VX, 82438 VX, Cache, BIOS Giaùo trỗnh Baớo trỗ maùy tờnh vaỡ caỡi õỷt phỏửn móửm & 8 6x86, 6x86 L/M2 CE (Coù jump) Socket7: Intel(P75 - P200, P166MMX, P200MMX). AMDK5 (K5PR75 - K5PR 166), AMDK6(K6PR 166, K6PR200, K6PR233) Cyrix(M1PR 120, 6x86 L/M2 4SIMM, 1DIMM Intel SB 82371, 82437VX, 82438 VX, Cache, BIOS Intel i430 VX2 (Coù jump) Socket7: Intel(P75 - P200). AMDK5 (K5PR90 - K5PR 166), Cyrix(M1PR 150,166) 4SIMM, Intel SB 82371, 82437VX, 82438 VX, Cache, BIOS TXPRO II (Coù jump) Socket7: Intel(P54 - P200, P166MMX, P200MMX). AMDK5 (K5PR75 - K5PR 166), AMDK6(K6PR 166, K6PR200, K6PR233) Cyrix(M1PR 120, 6x86 L/M2). 4SIMM, 2DIMM Intel SB 82371, 82437VX, 82438 VX, Cache, BIOS ACORP-5TX29 (Coù jump) Socket7: Intel(P90 - P200, P166MMX, P200MMX). AMDK5 (K5PR75 - K5PR 166), AMDK6(K6PR 166, K6PR200, K6PR233) Cyrix(M1PR 120, 6x86 L/M2) 4SIMM, 2DIMM Intel 82371AB, 82439TX, Cache, BIOS SP-PIII LXB/EXB (Coù jump) Slot: Intel Pentium II( 166, 333). 3DIMM Intel FW82443LX, FX82371AB, Cache, FlashBIOS EX-98 (Auto jump) Slot: Intel Pentium II( 166, 333). 2DIMM Intel 440EX, 82371EX, Cache, FlashBIOS Giaùo trỗnh Baớo trỗ maùy tờnh vaỡ caỡi õỷt phỏửn móửm & 9 LX-98 (Auto jump) Socket370: Celeron. 2DIMM Intel440LX, 82371LX, Cache, FlashBIOS Nhổ vỏỷy, mọỹt mainboard coù thóứ họự trồỹ nhióửu CPU khaùc nhau coù tọỳc õọỹ khaùc nhau nón ta coù thóứ nỏng cỏỳp chuùng bũng caùch tra loaỷi CPU tổồng thờch vồùi loaỷi mainboard õo.ù - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Đ.4. CPU (CENTRAL PROCESSING UNIT) I. Giồùi thióỷu vóử CPU ỏy laỡ bọỹ naợo cuớa maùy tờnh, noù õióửu khióứn moỹi hoaỷt õọỹng cuớa maùy tờnh. CPU lión hóỷ vồùi caùc thióỳt bở khaùc qua mainboard vaỡ hóỷ thọỳng caùp cuớa thióỳt bở. CPU giao tióỳp trổỷc tióỳp vồùi bọỹ nhồù RAM vaỡ ROM, coỡn caùc thióỳt bở khaùc õổồỹc lión hóỷ thọng qua mọỹt vuỡng nhồù (õởa chố vaỡo ra) vaỡ mọỹt ngừt thổồỡng goỹi chung laỡ cọứng. Khi mọỹt thióỳt bở cỏửn giao tióỳp vồùi CPU noù seợ gổới yóu cỏửu ngừt (Interrupt Request - IRQ) vaỡ CPU seợ goỹi chổồng trỗnh xổớ lyù ngừt tổồng ổùng vaỡ giao tióỳp vồùi thióỳt bở thọng qua vuỡng õởa chố quy õởnh trổồùc. Chờnh õióửu naỡy dỏựn õóỳn khi ta khai baùo hai thióỳt bở coù cuỡng õởa chố vaỡo ra vaỡ cuỡng ngừt giao tióỳp seợ dỏựn õóỳn lọựi hóỷ thọỳng (xung õọỹt ngừt - IRQ Conflict) coù thóứ laỡm treo maùy. Ngaỡy nay vồùi caùc thóỳ hóỷ CPU mồùi coù khaớ nng laỡm vióỷc vồùi tọỳc õọỹ cao vaỡ bus dổợ lióỷu rọỹng giuùp cho vióỷc xỏy dổỷng chổồng trỗnh õa nng ngaỡy caỡng dóự daỡng hồn. óứ õaùnh giaù caùc CPU, ngổồỡi ta thổồỡng cn cổù vaỡo caùc thọng sọỳ cuớa CPU nhổ tọỳc õọỹ, õọỹ rọỹng cuớa bus, õọỹ lồùn cuớa Cache vaỡ tỏỷp lóỷnh õổồỹc CPU họự trồỹ. Tuy nhión rỏỳt khoù coù thóứ õaùnh giaù chờnh xaùc caùc thọng sọỳ naỡy, do õoù ngổồỡi ta vỏựn thổồỡng duỡng caùc chổồng trỗnh thổớ trón cuỡng mọỹt hóỷ thọỳng coù caùc CPU khaùc nhau õóứ õaùnh giaù caùc CPU. II. Phỏn loaỷi CPU Hióỷn nay, trón thở trổồỡng coù rỏỳt nhióửu loaỷi CPU do nhióửu haợng saớn xuỏỳt khaùc nhau vồùi caùc tọỳc õọỹ vaỡ khaớ nng khaùc nhau dỏựn õóỳn giaù caớ cuớa chuùng cuợng khaùc nhau. Ta coù thóứ phỏn loaỷi CPU theo 2 caùch nhổ sau: 1. Phỏn loaỷi theo õồỡi Giạo trçnh Bo trç mạy tênh v ci âàût pháưn mãưm & 10 1. Cạc CPU âåìi c nhỉ 8080, 8086, 8088 l cạc bäü vi xỉí l cå såí cho cạc vi xỉí l sau ny. Do giåïi hản vãư kh nàng qun l bäü nhåï, säú bit dỉỵ liãûu cng nhỉ täúc âäü nãn loải ny hiãûn nay khäng âỉåüc dng nỉỵa m nhỉåìng cho cạc thãú hãû sau. 2. Cạc CPU 80286, 80386, 80486: Cọ nhiãưu âäüt phạ so våïi thãú hãû trỉåïc trong viãûc qun l bäü nhåï nhỉ sỉí dủng bäü nhåï måí räüng, âạp ỉïng cạc chỉång trçnh âa nhiãûm, häù tråü bäü âäưng xỉí l giụp cho viãûc xỉí l cạc phẹp toạn âäüng cọ hiãûu qu. 3. Cạc CPU Pentium nhỉ Pentium I, Pentim II, Celeron, AMDK5 v.v . Âáy l cạc CPU âỉåüc sỉí dủng räüng ri hiãûn nay. Chụng cọ nhiãưu ỉu âiãøm vãư täúc âäü, bus dỉỵ liãûu v âạp ỉïng âỉåüc nhiãưu chỉång trçnh âäư ha cọ tênh âa nhiãûm cao. 4. Cạc CPU âåìi måïi: Gáưn âáy, Intel â cho ra âåìi Pentium III, IV våïi täúc âäü lãn âãún 2.6 GHz, hồûc AMDK6 v.v . Cọ nhiãưu ỉu âiãøm vãư cäng nghãû cao, täúc âäü xỉí l cao, song giạ thnh ca chụng gim âi ráút nhiãưu do cọ nhiãưu hng sn xút cảnh tranh våïi nhau. 2. Phán loải theo hng sn xút: Cọ ráút nhiãưu hng sn xút CPU, song ta cọ thãø phán loải theo cạc hng sn xút chênh m CPU ca h âỉåüc dng räüng ri hiãûn nay nhỉ sau: Nh sn xút Cạc CPU tỉång ỉïng Intel Âåìi trỉåïc: 8080,8086,8088,80286,80386,80484SX,80486DX v.v . PentiumI:(PR 75- PR 166, PR 166MMX- PR 233 MMX) PentiumII:(266 - 450), Celeron v.v . Pentium III, IV. AMD K5 (PR75 - PR166) K6 (PR166 -PR 233) Cyrix/IBM M1: PR120, PR133, PR150, PR166, PR200, PR200L M2: PR166, PR200, PR233 III. Cạch càõm CPU vo Mainboard v thiãút láûp cạc thäng säú Nhỉ â giåïi thiãûu åí pháưn trãn, hiãûn nay cọ hai tiãu chøn chênh âãø gàõn CPU vo Mainboard l Socket v Slot. Song riãng mäùi loải mainboard cng chè cho phẹp våïi mäüt säú loải CPU nháút âënh no âọ (Âiãưu ny phi tham kho trong Catalogue âi km våïi mainboard). [...]... (Interrupt Request) Nhỉ ta â biãút CPU lm vi ûc våïi nhiãưu thiãút bë khạc nhau Song tải mäüt thåìi âiãøm thç CPU chè phủc vủ âỉåüc mäüt cäng vi ûc nháút âënh no âọ Do âọ, âãø CPU cọ thãø kiãøm soạt v phủc vủ täút táút c cạc thiãút bë thç khi mäüt thiãút bë cọ u cáưu xỉí l nọ s gi CPU ngỉìng cạc cäng vi ûc khạc âãø phủc vủ cho mçnh, quạ trçnh trãn gi l ngàõt Khi lm vi ûc, mäùi thiãút bë âỉåüc âàût trỉng... cạc thäng säú cho CPU s l gim kh nàng lm vi ûc, gim tøi th cng nhỉ cọ thãø lm chạy CPU Mäüt CPU thỉåìng cọ hai thäng säú chênh phi thiãút láûp l mỉïc âiãûn ạp tiãu thủ v hãû säú ratio - Mỉïc âiãûn ạp tiãu thủ: l mỉïc âiãûn ạp cáưn thiãút cho CPU lm vi ûc, nọ thỉåìng âỉåüc ghi trỉûc tiãúp trãn màût CPU Nãúu thiãút láûp mỉïc âiãûn ạp dỉåïi mỉïc ny CPU khäng lm vi ûc, nãúu trãn s lm chạy CPU Hiãûn nay... täúc âäü ca cạc thiãút bë ngoải vi, háưu hãút cạc Card thiãút bë âiãưu cọ gàõn ROM v RAM riãng trãn nọ âãø tàng cạc tênh nàng lm vi ûc, täúc âäü giao tiãúp III Chip truy cáûp bäü nhåï trỉûc tiãúp (DMA - Direct Memory Access) Ngy nay, kêch thỉåïc ca chỉång trçnh ngy cng låïn, säú lỉåüng xỉí l ca CPU cng nhiãưu Do âọ, nãúu chè âãø CPU âån phỉång thỉûc hiãûn táút c cạc cäng vi ûc tỉì âáưu âãún cúi thç s... quan trng trong vi ûc xạc âënh sỉû cäú ca mạy vi tênh Ton bäü quạ trçnh âỉåüc t nhỉ sau: - Khi báût mạy nãúu ngưn âiãûn hoảt âäüng täút thç chỉång trçnh POST (Power On Seft Test) trong ROM BIOS s chảy tỉû âäüng âãø kiãøm tra cạc thiãút bë cå bn nhỉ CPU, RAM, Mainboard, Card mn hçnh Nãúu cạc thiãút bë trãn hoảt âäüng täút thç s nháûn âỉåüc mäüt tiãún Bip ca RAM v hãû thäúng tiãúp tủc lm vi ûc Nãúu cọ... tiãúp 2 Modem: L tỉì vi út tàõt ca Modulator - Demodulator l thiãút bë âiãưu chãú - gii âiãưu chãú Modem l thiãút bë truưn dỉỵ liãûu âỉåüc dng âãø näúi cạc mạy tênh våïi nhau bàòng âỉåìng dáy vi ùn thäng våïi cỉû ly báút k trãn thãú giåïi nhỉ mảng Internet Tên hiãûu xỉí l trong mạy tênh hồûc tên hiãûu bàõt tay giỉỵa hai mạy tênh l tên hiãûu säú (Digital Signal), trong khi âỉåìng truưn vi ùn thäng ch úu... (SIMM) bản chè vi ûc dàût chụng håi nghiãng mäüt chụt vo cạc khe v kẹo chụng vãư phêa bản cho tåïi khi vng kẻp bãn ngoi kẻp chàût chụng Âäúi våïi Module nhåï cọ 2 hng chán (DIMM), vi ûc làõp âàût nọ håi khọ hån SIMM mäüt chụt Thay vç âàût nghiãng v kẹo tỉì tỉì nhỉ SIMM, våïi DIMM bản áún thàóng tỉì trãn xúng cho tåïi khi chụng âỉåüc khoạ chàût lải 5 Làõp âàût äø âéa Âäúi våïi mäüt vi äø âéa cỉïng,... tin giụp âåỵ bản Bản s khäng thãø tçm tháúy báút cỉï mäüt giụp âåỵ no vãư vi ûc âënh dảng âéa cỉïng m chè cọ táûp tin giụp âåỵ bản âëng dảng âéa mãưm Tháût váûy, cng cọ ráút êt sạch nọi chi tiãút vãư cạch thỉïc âënh dảng mäüt äø âéa cỉïng Giạo trçnh Bo trç mạy tênh v ci âàût pháưn mãưm a Mủc âêch ca vi ûc âënh dảng & 35 Cäng vi ûc âënh dảng s giụp bản täí chỉïc âéa âãø dỉỵ liãûu cọ thãø âỉåüc lỉu trỉỵ... cọ thãø tçm báút cỉï táûp tin no hồûc báút cỉï pháưn no ca táûp tin mäüt cạch nhanh chọng v dãù dng Cäng vi ûc âënh dảng khäng phi l cäng vi ûc âỉåüc thỉûc hiãûn mäùi ngy, nọ chè âỉåüc thỉûc hiãûn lục måïi “bọc häüp”, phạt hiãûn hng âéa, chia lải âéa v.v Såí dé cạc hng sn xút khäng thỉûc hiãûn vi ûc âënh dảng trỉåïc cho äø âéa cỉïng vç nọ cọ quạ nhiãưu cạch âãø chn lỉûa dủ: nãúu ta cọ mäüt äø âéa... (Dynamic Random Access Memory): Cn gi l RAM âäüng, loải ny lm vi ûc linh âäüng hån nhỉng âäü äøn âënh khäng cao + SDRAM (Static Dynamic Random Access Memory): L loải kãút håüp cäng nghãû ca hai loải trãn v âỉåüc sỉí dủng räüng ri hiãûn nay âãø chãú tảo cạc thanh DIMM, SIMM + EDORAM (Extended Data Out Dynamic Random Access Memory): Biãøu thë cho vi ûc sỉí dủng bàng thäng måí räüng dỉỵ liãûu, do váûy loải... tạc dủng chuøn tên hiãûu säú (digital signal) thnh tên hiãûu tỉång tỉû (analog) phạt ra loa Âãø Card ám thanh lm vi ûc âỉåüc, ta cáưn phi ci âàût trçnh âiãưu khiãøn cho nọ - - - - - - - - - š-› - - - - - - - - - Giạo trçnh Bo trç mạy tênh v ci âàût pháưn mãưm & 25 §.7 CẠC THIÃÚT BË NGOẢI VI THÄNG DỦNG I Mn hçnh (Monitor) Mn hçnh l thiãút bë âỉa thäng tin ca mạy tênh ra ngoi âãø giao tiãúp våïi ngỉåìi . VÃƯ MẠY TÊNH V CẠC THIÃÚT BË NGOẢI VI §.1. TÄØNG QUAN VÃƯ CÁÚU TRỤC MẠY VI TÊNH I. Cáúu trục chung ca mạy vi tênh Mạy vi tênh l mäüt hãû thäúng âỉåüc ghẹp. trçnh (Program) âiãưu v phäúi tạc cạc hoảt âäüng pháưn cỉïng ca mạy vi tênh v chè âảo vi ûc xỉí l säú liãûu. Pháưn mãưm ca mạy tênh cọ thãø chia thnh hai
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Phần 1: Giới thiệu khái quát về máy tính và các thiết bị ngoại vi docx, Tài liệu Phần 1: Giới thiệu khái quát về máy tính và các thiết bị ngoại vi docx, Tài liệu Phần 1: Giới thiệu khái quát về máy tính và các thiết bị ngoại vi docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn