Tài liệu Lối nói bao hàm (inclusive) Một số cấu trúc cầu khiến (causative) docx

4 472 4
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 22:15

. Lối nói bao hàm (inclusive) Một số cấu trúc cầu khiến (causative) 31. Lối nói bao hàm (inclusive) Đó là lối nói gộp hai ý trong câu làm một thông qua một.         Một số cấu trúc cầu khiến (causative) 25. Một số cấu trúc cầu khiến (causative) 25.1 To have sb do sth = to get sb to do sth = Sai ai, khiến ai,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Lối nói bao hàm (inclusive) Một số cấu trúc cầu khiến (causative) docx, Tài liệu Lối nói bao hàm (inclusive) Một số cấu trúc cầu khiến (causative) docx, Tài liệu Lối nói bao hàm (inclusive) Một số cấu trúc cầu khiến (causative) docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn