Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng pptx

61 452 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 19:15

Đồ án tốt nghiệp Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần xây dựng 1 . 2 Mục lục Trang Lời nói đầu 1 Phần I :Báo cáo thực tập tổng hợp 2 I – Khái quát chung về Công ty CP xây dựng số 7 2 1 – Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 2 2 - Đặc điểm tổ chức quản lý 3 3 - Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 4 4 - Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh .5 II – Kết quả thực tập và nhận thức .8 Phần II :Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp .10 I – Những vẫn đề lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng 10 1 - Đặc điểm của hoạt động xây dựng bản .10 1.1 - Sản phẩm xây dựng bản 10 1.2 – Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 10 2 – Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 11 2.1 – Khái niệm chi phí sản xuất xây lắp 11 2.2 – Phân loại chi phí sản xuất xây lắp 11 2.2.1 – Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung của chi phí .11 2.2.2 – Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm .11 2.2.3 – Phân loại theo lĩnh vực hoạt động kinh doanh 12 2.2.4 – Phân loại theo chức năng của chi phí 12 2.3 - Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất xây lắp .13 2.4 – Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 13 3 – Tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 14 3.1 – Khái niệm về giá thành sản phẩm 14 3.2 – Hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm xây lắp 14 3.2.1 – Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 14 3.2.1.1 –Khái niệm .14 3.2.1.2 – Tài khoản sử dụng 15 3.2.1.3 – Phương pháp hạch toán 16 3.2.2 – Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 16 3.2.2.1 – Khái niệm 16 3.2.2.2 – Tài khoản sử dụng 16 3.2.2.3 – Phương pháp hạch toán 16 3.2.3 – Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công .17 3.2.3.1 – Khái niệm 17 3.2.3.2 – Tài khoản sử dụng 17 3.2.3.3 – Phương pháp hạch toán 18 3.2.3.3.1 – Trường hợp máy thi công thuê ngoài 18 3.2.3.3.2 – Trường hợp từng đội xây lắp máy thi công riêng biệt và phân cấp hạch toán cho đội máy tổ chức kế toán riêng 18 3.2.3.3.3 – Trường hợp không tổ chức đội máy thi công riêng hoặc tổ chức đội máy thi công riêng nhưng không tổ chức cho đội kế toán cho đội thi công 19 3.2.4 – Hạch toán chi phí sản xuất chung .20 3.2.4.1 – Khái niệm và các thức phân bổ 20 3.2.4.2 – Tài khoản sử dụng 21 3.2.4.3 – Phương pháp hạch toán 21 3.2.5 – Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ .23 3 3.2.5.1 – Tổng hợp chi phí sản xuất 23 3.2.5.1.1 – Tài khoản sử dụng .23 3.2.5.1.2 – Phương pháp hạch toán 23 3.2.5.1.3 – Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang .24 3.2.6 – Tính giá thành công trình hoàn thành .24 3.2.6.1 – Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 24 3.2.6.2 - Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp 25 3.2.6.3 – Phương pháp tính giá thành 25 II – Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP xây dựng số 7 .25 1 – Tổ chức hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .26 1.1 – Khi đội sản xuất trực tiếp mua vật tư .26 1.2 – Trường hợp vậy tư do Công ty chịu trách nhiệm mua 27 2 – Tổ chức hạch toán chi phí nhân công trực tiếp .29 2.1 – Hạch toán tại đội xây dựng 29 2.2 – Hạch toán tại phòng kế toán của Công ty 34 3 – Tổ chức hạch toán chi phí sử dụng máy thi công .36 3.1 – Trường hợp máy thuê ngoài .36 3.2 – Trong trường hợp công trình sử dụng máy thi công của Công ty .38 4 – Kế toán chi phí sản xuất chung .44 5 – Tổng hợp chi phí sản xuất ,kiểm kê ,đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm hoàn thành 49 5.1 – Tổng hợp chi phí sản xuất 49 5.2 – Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 50 5.3 – Tính giá thành sản phẩm xây lắp 51 III. Nhận xét và hoàn thiện tổ chức hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần xây dựng số 7 .… 53 1. Nhận xét chung về quản lý và tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm 53 1.1. Ưu điểm 53 1.2. Một số ưu điểm còn hạn chế 54 2. ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP xây dựng số 7 .55 Kết luận 56 4 LờI NóI ĐầU Hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng đòi hỏi phải được quản lý, hạch toán kế toán là một trong những công cụ hữu hiệu nhất không thể thiếu trong hệ thống quản lý kinh tế, tài chính của các đơn vị cũng như trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Nguyên tắc bản của hạch toán kinh tế là sự tự trang trải chi phí lợi nhuận.Vấn đề đặt ra là làm thế nào để xác định được định mức chi phí mà đơn vị cần tự trang trải và làm thế nào để xác định được kết quả kinh doanh.Điều này chỉ thể thực hiện được thông qua hạch toán chính xác quá trình sản xuất kinh doanh tính đúng,tính đử giá thành sản phẩm.Hoạt động này rất quan trọng đối với tất cả các đơn vị sản xuất ra sản phẩm. Thực hiện các định mức chi phí và dự toán chi phí,tình hình sử dụng tài sản vật tư máy móc thiết bị,lao động ,tiền vốn…tiết kiệm hay lãng phí,có hiệu quả hay không.Từ đó các biện pháp hữu hiệu nhằm hạ thấp chi phí sản xuất sở hạ giá thành sản phẩm và đưa ra các quyết định quản lý thích hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh, tăng tích luỹ cho doanh nghiệp góp phần cải thiện nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên. Chính vì vậy việc tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm là yêu cầu thiết yếu được các doanh nghiệp quan tâm chú ý. Công ty cổ phần xây dựng số 7 là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng bản, khối lượng sản phẩm xây lắp lớn, đa dạng về chủng loại,hình thức.Vì vậy,cũng như các doanh nghiệp sản xuất khác việc tổ chức công tác chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm công ty là cả một vấn đề lớn cần đặc biệt quan tâm. Nhận thức phần quan trọng đó, trong thời gian thực tập công ty cổ phần xây dựng số 7, em đã đi sâu tìm hiểu thực tế tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm công ty . Dựa vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của công ty kết hợp với lý luận được trang bị trường đại học, em viết báo cáo thực tập và báo cáo chuyên đề tốt nghiệp với đề tài “Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần xây dựng số 7-Vinaconex7” Báo cáo gồm 2 phần: Phần I : Báo cáo thực tập tổng hợp Phần II: Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp 5 Phần I Báo cáo thực tập tổng hợp I. Khái quát chung về công ty cổ phần xây dựng số 7 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công ty cổ phần xây dựng số 7 (Thuộc tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam- VINACONEX) trước đây là công ty xây dựng số 9 trực thuộc Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam - Bộ xây dựng (tên giao dịch quốc tế là VINANICO) được thành lập theo quyết định số 170A/BCĐ-TCLD ngày 5 tháng 5 năm 1993 với các ngành nghề kinh doanh chủ yếu là: - Xây dựng công trình công nghiệp,công cộng,nhà xây dựng khác - Sản xuất vật liệu xây dựng(gạch ,ngói,tấm lợp,đá ốp lát) - Sản xuất cấu kiện bê tông - Kinh doanh vật liệu xây dựng Ngày 19 thá-ng 7 năm 1995 theo quyết định số 703/BCD-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ xây dựng đổi tên công ty xây dựng số 9 thành công ty xây dựng số 9-1.Tên giao dịch là VINANICO Ngày 02/01/1996 theo quyết định số 02/BXD-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ xây dựng đổi tên công ty xây dưng 9-1 thành Công ty CP xây dựng số 7 tên giao dịch VINACONCO 7. Ngày 19/02/2002 theo quyết định số 0265/QĐ-BXD của Bộ xây dựng. Công ty chuyển đổi hình thức từ sở hữu nhà nước sang hình thức cổ phần với tên giao dịch là Công ty cổ phần xây dựng số 7- VINACONEX - No7 Trụ sở :Số 2 - Ngõ 475 - Đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội. Các ngành kinh doanh của công ty hiện nay là: - Xây dựng các công trình dân dụng,công nghiệp,giao thông đường bộ các cấp, cầu cống,thuỷ lợi, bưu điện, nền móng, các công trình kĩ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiêp,công trình đường dây,trạm biến thế điện đén 110kv, thi công san đắp nền móng, xử lý nền đất yếu,công trình xây dựng cấp thoát nước, lắp đặt đường ống công nghệ áp lực, điện lạnh. - Xây dựng phát triển nhà,kinh doanh bất động sản. - Sửa chữa, thay thế, lắp đặt các loại máy móc thiết bị,các loại kết cấu bê tông, kết cấu thép,các hệ thống kĩ thuật công trình(thang máy,điều hoà,thông gió, phòng cháy,cấp thoát nước…) -Sản xuất,kinh doanh vật liệu xây dựng(Sản xuất kính dán cao cấp,cấu kiện bê tông,bê tông thương phẩm) -Nghiên cứu đầu tư,thực hiện các dự án đầu tư phát triển công nghệ thông tin,sản xuất vật liệu xây dựng,máy móc,thiết bị xây dựng. -Các dịch vụ cho thuê xe máy, thiết bị,các dịch vụ sửa chữa,bảo dưỡng xe máy,kinh doanh thiết bị xây dựng. -Kinh doanh các ngành nghề khác trong phạm vi đăng kí phù hợp với quy định của pháp luật. Thống kê nhân sự năm 2003: STT Nghề nghiệp Tổng số (người) 1 Kỹ sư 95 2 Kỹ thuật viên 56 3 Công nhân kỹ thuật - Bậc <= 4 - Bậc >4 <=7 622 260 362 4 Kinh tế & các ngành khác 49 6 2. Đặc điểm tổ chức quản lý Do đặc điểm của ngành xây lắp, sản phẩm xây lắp nên việc tổ chức bộ máy quản lý đặc điểm riêng. Công ty đã bố trí hợp lý mô hình tổ chức quản lý gồm Hội đồng quản trị 1 Chủ tịch hội đồng và các uỷ viên với cấu các cổ đông, ban kiểm soát. Hội đồng quản trị giới thiệu người kinh nghiệm và năng lực nhất với tổng công ty đề bạt người đứng đầu công ty là giám đốc; giúp việc giám đốc hai phó giám đốc phụ trách kỹ thuật, phụ trách điện nước và kế toán trưởng. Dưới các phòng: Phòng tổ chức hành chính, phòng tài chính kế toán và phòng Kỹ thuật kế hoạch. Dưới các phòng các đội xây lắp … Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý- điều hành. - Giám đốc công ty là người thẩm quyền cao nhất điều hành chung mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, là người đại diện cho toàn bộ cán bộ công nhân viên, đại diện pháp nhân của công ty trước pháp luật ,đồng thời cùng kế toán trưởng chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. -Phó giám đốc công ty phụ trách kỹ thuật thi công và kỹ thuật điện nước cùng với giám đốc công ty bổ nhiệm các chức danh Ban chỉ huy công trường,chỉ đạo công trường.Tổ chức triển khai công trường, chất lượng,mỹ thuật công trình,tiến độ thi công và chế độ lao động công trường. Đồng thời chịu trách nhiệm trước giám đốc về lĩnh vực mình phụ trách. -Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật nhiệm vụ giúp Giám đốc Công ty thực hịên nhiệm vụ quản lý kế hoạch, kỹ thuật thi công, định mức, đơn giá,dự toán.v.v…vật tư thiết bị và an toàn lao động. -Phòng Tài chính- Kế toán 7 Giám đốc công ty PGĐ Công ty (Kỹ thuật thi công) Kế toán trưởng PGĐ Công ty (Kỹ thuật điện nước) Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch Phòng T i chính - à Kế toán Phòng tổ chức H nh chính à Các đội xây dựng 1 ĐỘI THI CÔNG GIỚI XƯỞNG MỘC, NỘI THẤT Các đội lắp máy điện, nước 1 ÷ 2 Hội đồng quản trị Ban kiểm soátCác cổ đông Phòng Tài chính kế toán nhiệm vụ giúp Giám đốc quản lý toàn bộ công tác tài chính kế toán của Công ty:Tổ chức công tác kế toán hạch toán của công ty một cách đầy đủ,kịp thời ,chính xác đúng với chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước. Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác kế toán cho các đội công trình từ khâu mở sổ sách theo dõi thu,chi,hạch toán,luân chuyển và bảo quản chứng từ đến khâu cuối.Thực hiện báo cáo tài chính năm,quý,tháng một cách chính xác,đầy đủ kịp thời -Phòng Tổ chức-Hành chính Phòng Tổ chức-Hành chính giúp Giám đốc Công ty thực hiện việc quản lý tổ chức (tham mưu cho Giám đốc sắp xếp bố trí lực lượng cán bộ công nhân,đảm bảo cho bộ máy quản lý gọn nhẹ hiệu lực,bộ máy chỉ huy điều hành sản xuất hiệu quả), quản lý nhân sự(soạn thảo các hợp đồng lao động,thực hiện việc bố trí lao động,tiếp nhận,thuyên chuyển,nâng lương,nâng bậc,hưu trí và các chế độ khác đối với người lao động đúng với chế độ chính sách Nhà nước,quản lý hồ sơ tổ chức,nhân sự)và công tác văn phòng(quản lý con dấu và thực hiện các nhiệm vụ văn thư,đánh máy, phiên dịch.v.v…) -Các đội thi công: Các đội trách nhiệm triển khai và hoàn thành khối lượng nhiệm vụ công việc(do ban chỉ huy công trường chỉ đạo),chịu sự kiểm tra giám sát của các ban ngành quản lý nội bộ công ty 3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán: Sơ đồ tổ chức: - Chức năng nhiệm vụ của các cán bộ,nhân viên .Kế toán trưởng Chức năng, nhiệm vụ: Kiểm tra, đôn đốc công tác tài chính kế toán tại công ty và các đội sản xuất .Kế toán tổng hợp Chức năng,nhiêm vụ: Tổng hợp số liệu,hạch toán chi tiết các tài khoản,lập báo cáo tài chính và phân tích hoạt động kinh doanh của công ty. .Kế toán thu, chi Chức năng, nhiệm vụ: Theo dõi các nghiệp vụ liên quan đến tính lương và trả thưởng cho người lao động ,theo dõi nghiệp vụ thu chi tiền mặt qua các phiếu thu, chi, tổng hợpvào sổ cái , sổ chi tiết các TK liên quan. Thủ quỹ Chức năng,nhiệm vụ:Làm nhiệm vụ thu chi,quản lý tiền mặt trong quỹ thông qua sổ quỹ. .Kế toán Tài sản cố định Chức năng,nhiệm vụ:Ghi chép,phản ánh,tổng hợp số liệu về tình hình tăng giảm,trích khấu hao TSCĐ.Căn cứ vào chi mua các tài sản,kế toán ghi sổ cái ,sổ chi tiết tài khoản liên quan 8 Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán thu, chi Thủ quỹ Kế toán ngân h ng à Kế toán TSCĐ Kế toán công trình Các nhân viên kế toán đội .Kế toán ngân hàng Chức năng nhiêm vụ:Có trách nhiệm theo dõi với ngân hàng về tiền gửi,tiền vay,ký quỹ.Căn cứ vào uỷ nhiệm chi,sec,khế ước vay tiền kế toán ghi sổ cái,sổ chi tiết các tài khoản liên quan .Kế toán công trình Chức năng,nhiêm vụ:Có trách nhiệm tập hợp chứng từ chi phí các công trình.Căn cứ vào quyết toán A-B và các công trình phân chia hợp lý.Căn cứ các chứng từ chi phí quyết toán A-B và các công trình phân chia hợp lý.Căn cứ các chứng từ chi phí và quyết toán A-B kế toán định khoản ghi sổ cái ,sổ chi tiết các tài khoản liên quan. 4.Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Nếu trúng thầu,sau khi ký kết hơp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và nhà thầu công ty sẽ tổ chức và điều hành sản xuất theo sơ đồ “Sơ đồ tổ chức hiện trường” Giám đốc công ty:là người đai diện đơn vị thầu,ký kết hợp đông kinh tế với Chủ đầu tư,chịu trách nhiệm trước chủcông trình,thủ trưởng cấp trên và pháp luật nhà nước. Chủ nhiệm công trình:là chỉ huy công trường,được giám đốc giao nhiệm vụ và dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc công ty.Chủ nhiệm công trình trách nhiệm tổ chức và quản lý công trường thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất,các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm yêu cầu về chất lượng,kỹ thuật và tiến độ thi công.Giúp việc cho Chủ nhiệm công trình các cán bộ,nhân viên nghiệp vụ: *Bộ phận kế hoạch,kỹ thuật ,quản lý chất lượng,an toàn lao động: Gồm các kỹ sư xây dựng,kỹ sư điện,kỹ sư cấp thoát nước trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra công việc thi công công trình. -Chuẩn bị các tài liệu hoàn công để nghiệm thu kỹ thuật các hạng mục công trình và các công việc giai đoạn…Cùng với cán bộ kinh tế làm tài liệu thanh quyết toán các giai đoạn và toàn công trình .Các nhân viên trắc đạt cũng trong tổ kỹ thuật để thực hiện các công việc phục vụ kỹ thuật thi công. -Cán bộ KCS thường xuyên công trường,theo dõi chất lượng và tham gia trong Ban nghiệm thu kĩ thuật,giúp lãnh đạo công ty giám sát chất lượng thi công. -Cán bộ an toàn:Là thường trực của Ban an toàn công trường ,thường xuyên cùng với cán bộ kỹ thuật và các an toàn viên,vệ sinh viên thực hiện nội quy,hướng dẫn,kiểm tra mọi người thực hiện nọi quy an toàn của công trường,đồng thời xử lý các vi phạm nội quy an toàn lao động và phòng cháy nổ. *Bộ phận hành chính kế toán: -Kế toán giúp chủ nhiệm làm các tài liệu kinh tế của công trình(tính toán khối lượng thanh quyết toán các phần việc,công đoạn và toàn bộ,thống kê báo cáo khối lượng giá trị thực hiện,dự thảo các hợp đồng khoán cho các đội,tổ) -Tổ hành chính ,y tế chăm lo đời sống ăn ,sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên của toàn công trường.Cán bộ hành chính:Lo mua sắm các trang thiết bị phục vụ ăn,ở công trường như:lán trại,nhà ăn,nhà bếp ,nước sinh hoạt,các hoạt động văn hoá… -Cán bộ y tế:Công trường bố trí 01 y tế chăm sóc sức khoẻ ,phát thuốc thông thường,sơ cứu khi tai nạn lao đông xảy ra,hướng dẫn,kiểm tra vệ sinh môi trường.Tổ chức hợp đồng các quan y tế,bệnh viện để khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân công trường. *Bộ phận vật tư,kho tàng,bảo vệ: -Mua và chuyên chở về công trường vật tư,thiết bị theo kế hoạch sản xuất,bảo quản và cấp phát vật tư theo kế hoạch được Chủ nhiệm công trình duyệt. 9 -Các nhân viên bảo vệ:Bảo vệ tài sản,vật tư ,thiết bị,tuần tra chống phá hoại và gây mất trật tự xã hội trong công trường. *Các đơn vị sản xuất: -Tổ thi công giới 1:Thực hiện thi công phần ép cọc,cầu cốp pha ,cốt thép bằng cầu KATO,bơm bê tông bằng máy bơm Mishubishi… -Tổ thi công giới 2:Vận hành máy thang,máy bơm,máy trộn bê tông,hệ thống điện bê tông và sinh hoạt.Thực hiện các công việc sửa chữa nhỏ tại công trường. -Tổ cốt thép:Thực hiện công viêc gia công lắp dựng các cấu kiện kim loại,các cấu kiện cốt thép. -Tổ cốp pha:Gia công lắp đặt cốp pha tại hiện trường.Bảo quản sửa chữa và lắp dựng cốp pha tại hiện trường -Các tổ nề-bê tông:Các tổ thợ hỗn hợp gồm thợ nề,thợ bê tông…Thực hiện các công việc bê tông,xây,trát,ốp lát,granitô,công tác đất. -Tổ hoàn thiện- sơn bả:Thực hiện các công việc sơn trang trí, hoàn thiện. -Tổ mộc:Gia công lắp dựng cửa gỗ và các phần việc về mộc hoàn thiện. -Tổ thi công điện,nước:Thi công lắp đặt điện trong và ngoài nhà,cấp thoát nước trong và ngoài nhà,điện nước phục vụ thi công. -Ngoài lực lượng biên chế thường xuyên của công trường,Công ty còn điều động các loại thợ khác đến phục vụ tại công trương như: + Thợ lái cần cẩu KATO trực thuộc Đội thi công giới của Công ty + Lái xe ô của công ty và một số xe điều động của Công ty. + Thợ lái máy ủi,máy xúc trực thuộc Đội thi công giới của Công ty. 10 [...]... doanh nghiệp thể phản ánh mối quan hệ giữa chi phí sản xuấtgiá thành sản phẩm qua sơ đồ dưới đây Chi phí sản xuất dở Chi phí sản xuất phát dang đầu kỳ sinh trong kỳ Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ Qua sơ đồ ta thấy: Chi phí sản Chi phí sản xuất phát Chi phí sản xuất = xuất dở dang + sinh trong kỳ dở dang cuối kỳ đầu kỳ 3.2 Hạch toán chi phí sản xuất để tính giá. .. sản phẩm hoàn thành II -Tổ CHứC HạCH TOáN CHI PHí SảN XUấT để TíNH GIá THàNH SảN PHẩM TạI CÔNG TY cổ phần XÂY DựNG Số 7 Sản phẩm công ty sản xuất ra là công trình xây dựng. Đối tượng để công ty sử dụng để kí kết hợp đồng là các công trình.Do vậy Công ty tập hợp chi phí thi công theo công trình.Trong trường hợp công trình lớn và Công ty khả năng hoặc bên chủ đầu tư yêu cầu thì công ty tổ chức hạch toán. .. phản ánh giá trị sản phẩm xây lắp dở dang cuối kỳ + TK 1542 - Sản phẩm khác: dùng tổng hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm khác và phản ánh giá trị sản phẩm khác dở dang cuối kỳ + TK 1543 - Dịch vụ: Dùng để tổng hợp chi phí sản xuất, tính giá thành dịch vụ và phản ánh chi phí dịch vụ dở dang cuối kỳ + TK 1544 - Chi phí bảo hành xây lắp: dùng để tổng hợp chi phí bảo hành công trình xây dựng, ... chung công tác hạch toán và phương pháp tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng số 7 là đúng chế độ, rõ ràng,chính xác phù hợp với đặc điểm của Công ty 13 Phần II Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp I-NHữNG VấN Đề Lý LUậN CHUNG Về HạCH TOáN CHI PHí SảN XUấTTíNH GIá THàNH SảN PHẩM TRONG CáC DOANH NGHIệP XÂY DựNG 1 Đặc điểm của hoạt động xây dựng bản 1.1 Sản phẩm xây dựng. .. Tổng hợp chi phí sản xuất 3.2.5.1.1 Tài khoản sử dụng - TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: TK này dùng tổng hợp chi phí sản xuất - kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm xây lắp và áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho là kê khai thường xuyên được mở chi tiết theo đối tượng hạch toán chi phí - Kết cấu: + Bên Nợ: Các chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công. .. lương (2ngày) -Công tác hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng tồn kho (2 ngày) -Kế toán TSCĐ(2 ngày) -Kế toán chi phí sản xuấttính giá thành sản phẩm( 25 ngày) -Kế toán thành phẩm ,tiêu thụ và kết quả kinh doanh( 2 ngày) -Kế toán nguồn vốn kinh doanh (2 ngày) -Kế toán thanh toán( 2 ngày) -Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn dài hạn (2 ngày) -Kế toán các nghiệp vụ bất thường(2 ngày) -Kế toán vốn bằng... và giá trị công trình bảo hành xây lắp còn dở dang cuối kỳ 3.2.5.1.2 Phương pháp hạch toán  Căn cứ vào đối tượng hạch toán chi phí và phương pháp hạch toán chi phí đã xác định tương ứng, cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung cho công trình, hạng mục công trình… Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở... biết chức năng của chi phí tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, xác định chi phí tính vào giá thành hoặc trừ vào kết quả của doanh nghiệp Cách phân loại chi phíphân theo khoản mục tính giá thành được áp dụng nhiều nhất 2.3 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất xây lắp 16 Để hạch toán chi phí sản xuất chính xác kịp thời,đòi hỏi công việc đầu tiên phải làm là xác định đối tượng hạch toán chi phí. .. cấu chi phí nằm trong giá thành sản phẩm từ đó thấy được mức độ ảnh hưởng của từng khoản mục chi phí tới giá thành công trình xây dựng từ đó thể đưa ra dự toán về giá thành sản phẩm 2.2.3.Phân loại theo lĩnh vực hoạt động kinh doanh Cách phân loại này chi phí xây lắp được phân thành các loại chi phí sau: -Chi phí của hoạt đong sản xuất kinh doanh: Là những chi phí dung cho hoạt đông sản xuất kinh doanh. .. chi tiết đối tượng hạch toán chi phí sản xuất các góc độ khác nhau,ngược lại với trình độ thấp thì đối tượng thể bị thu hẹp lại 2.4 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất -Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất là một phương pháp hay hệ thống các phương pháp được sử dụng để phân bổ các chi phí sản xuất trong phạm vi giới hạn của đối tượng hạch toán chi phí Trong xây lắp phương pháp hạch toán chi . Đồ án tốt nghiệp Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng 1 . 2 Mục lục. đi sâu vào việc công ty cổ phần xây dựng số 7 tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty để viết báo cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng pptx, Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng pptx, Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay