Tài liệu Chương 3: Mức chết và các yếu tố ảnh hưởng ppt

18 1,022 14
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 15:15

 Khái niệm về chết  Phân loại sự kiện chết:  Chết sớm sau khi sinh- sơ sinh  Chết muộn sau khi sinh  Chết trẻ em dưới 1 tuổi  Chết trẻ em từ 1 đến 4 tuổi  Chết trẻ em dưới 5 tuổi  Tỷ suất chết thô (CDR)  Tỷ suất chết đặc trưng theo tuổi (ASDR x )  Tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi (IMR) 1000* P D CDR = Microsoft Office Word 97 - 2003 Document 1000* x x x P D ASDR = 1000* 0 0 B D IMR = Microsoft Office Word 97 - 2003 Document 4 Tuổi 2 2003 1 0 2002 2004 Thời gian Đường sống Đường thời gian Đường tuổi Tiếp theo Lược đồ Lexis biểu diễn số chết của trẻ em dưới 1 tuổi B -1 B 0 B  Điều chỉnh tử số  Điều chỉnh cả tử mẫu  Điều chỉnh mẫu số D + 0 D - 0 D +1 0 1 0 0 0 IMR − +− += B D B D 0 1 00 MR B DD I +− + = 10 00 )1( MR − +− −+ + = BddB DD I −+ − + = 00 0 DD D d  Tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi (U5-MR)  Cách 1:  Cách 2: 1000*5 40 40 − − =− P D MRU Tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi (U5-MR) = Số trẻ dưới năm tuổi chết trong năm xác định * 1000 Tổng số trẻ em sinh sống trong cùng một năm  Phương pháp chuẩn hóa trực tiếp:  Phương pháp chuẩn hóa gián tiếp S S x x P PASDR SCDR ∑ = ∑ = P P ASDR CDR SMR x S x * S CDRSMRSCDR * = ∑ ∑ ∑ ∑ === x x x P PxA P CDR xx SDRD P D Microsoft Office Excel 97-2003 Worksheet  Tuổi x  Có 3 cách ghi nhóm tuổi: Cách 1 Cách 2 Cách 3 0 0-1 0 1-4 1-5 1 5-9 5-10 5 10-14 10-15 10 15-19 15-20 15 …… …… ……. l d q x x x = l d q x x x n n = l l p x nx x n + = l l p x x x 1 + =  Số năm-người sống được trong tuổi x (L x )  Nếu số chết phân bố không đều theo các tháng tuổi, năm tuổi ta có : n L x = n(l x+n + a x * n d x )  Nếu số chết phân bố đều  Đối với nhóm tuổi mở ( ) nxxxn ll n L + += 2 + + = x x xn m l L [...]... người đang sống tuổi sống trung bình của những người chết Microsoft Office Word 97 - 2003 Document  Sự khác biệt về mức chết, có bao nhiêu sự khác biệt? Tại sao có sự khác biệt đó Dẫn chứng số liệu của Việt Nam Microsoft Office Word 97 - 2003 Document  Microsoft Office Word 97 - 2003 Document Microsoft Office Word 97 - 2003 Document Phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến mức chết Lấy ví dụ minh... minh họa Microsoft Office Word 97 - 2003 Document   Mô hình nguyên nhân dẫn đến cái chết của trẻ em Microsoft Office PowerPoint 97-2003 Presentation Mô hình ảnh hưởng của mức chết đến sự phát triển Microsoft Office Word 97 - 2003 Document  Microsoft Office PowerPoint 97-2003 Presentation Nguyên nhân dẫn đến mức chết ... e0 L ∑ T0 0 = =x = l0 l0 x   Hệ số chết (mx) Tài liệu từng độ tuổi:  Nếu số chết phân bổ đều : dx mx = Lx d x m x * Lx l x + l x +1 (2 − q x ) qx = = = mx * = mx * lx lx 2l x 2 mx ⇒ qx = 1 1 + mx 2  Nếu số chết phân bổ không đều : mx qx = 1 + (1 − a x )m x 13  Khi tính cho nhóm n tuổi:  Nếu số chết phân bổ đều : n * mx n qx = n 1 + mx 2  Nếu số chết phân bổ không đều : n * mx n qx = 1 + n(1... nước có mức chết thấp mức chết cao 0 0,1 0,3 1 0,4 0,4 2 0,5 0,5 3 0,5 0,5 Tổng số năm-người sống được tính từ tuổi đúng x trở lên (Tx) ω Tx = Li ∑ i= x  Triển vọng sống trung bình:  Triển vọng sống trung bình của tuổi x: ex ω Tx ex = = lx ∑L i =x i lx Microsoft Office Word 97 - 2003 Document  Triển vọng sống trung bình khi sinh (tuổi thọ trung bình): e0 ω e0 L ∑ T0 0 = =x = l0 l0 x   Hệ số chết . về chết  Phân loại sự kiện chết:  Chết sớm sau khi sinh- sơ sinh  Chết muộn sau khi sinh  Chết trẻ em dưới 1 tuổi  Chết trẻ em từ 1 đến 4 tuổi  Chết. hình nguyên nhân dẫn đến cái chết của trẻ em  Mô hình ảnh hưởng của mức chết đến sự phát triển  Nguyên nhân dẫn đến mức chết Microsoft Office PowerPoint
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Chương 3: Mức chết và các yếu tố ảnh hưởng ppt, Tài liệu Chương 3: Mức chết và các yếu tố ảnh hưởng ppt, Tài liệu Chương 3: Mức chết và các yếu tố ảnh hưởng ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay