Tài liệu Đề thi thử Đại học môn Toán của Trường THPT Tenloman doc

1 456 2
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 14:15

Gv : L ưu Quốc Vũ Truong THPT Tenloman ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn Thi : toán Thêi gian lµm bµi:180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò I. PHẦN CHUNG (7 điểm) CÂU I Cho hàm số y = x 3 − (m + 1)x 2 + (m – 1)x + 1. 1. Khảo sát sự biên thiên và vẽ khi m = 1 2.Chứng tỏ mọi giá trị khác 0 của m , đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt A, B, C trong đó B, C có hoàng độ phụ thuộc tham số của m . Tìm giá trị của m để các tiếp tuyến tại B , C song song với nhau CÂU II 1. Giải phương trình : 2. Giải hệ phương trình : 1 (ln ln ) 2.9 3 1 0 x y x y xy y x + − = −   − + =  CÂU III 1. Xác định số phức Z sao cho : 1 1Z Z Z = = − 2. Tính tích phân: 1 2007 2009 0 ( 1) ( 2) x I dx x + = + ∫ 3. Giải phương trình : 3 2 4 1 1 1 1x x x x x− + + + + = + − II. PHẦN RIÊNG. (3 điểm) Câu IV.a (Chương trình chuẩn) 1. Trog mặt phẳng Oxy cho 2 đường tròn 2 2 1 ( ) : 13C x y+ = và 2 2 2 ( ) : ( 6) 25C x y− + = cắt nhau tại A(2;3) . Viết phương trình đường thẳng đi qu A cắt 2 đường tròn theo 2 dây cung có độ dài bằng nhau 2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho 2 đường thẳng 1 0 ( ): 4 0 x y d x y z + =   − + + =  và 2 3 1 0 ( ) 2 0 x y d y z + − =   + − =  . Viết phương trình hai mp lần lượt chứa (d1), (d2) và song song với nhau. 3. Cho tập hợp A có n phần tử (n>6) , biết số tập hợp con chứa 6 phần tử của A bằng 21 lần số tập hợp con chứa 1 phần tử của A. Tính số tập hợp con lớn nhất chứa (0 )k k n≤ ≤ phần tử của A Câu IV.b (Chương trình Nâng Cao) 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho ABC∆ với B(-6;0), C(6;0). Tìm toạ độ của đỉnh A biết 1 cos 10 A = − và độ dài đường cao AH = 4 2.Trong không gian Oxyz cho 2 đường thẳng chéo nhau 1 0 ( ) 0 x d z =   =  và 2 0 ( ) 1 0 x y d y z − =   − + =  . Viết phương trình mặt cầu (S) có đường kính là đoạn vuông góc chung của (d 1 ) và (d 2 ) 3. Trên đồ thị của hàm số 2 1 1 x x y x + − = − có 2 điểm A, B phân biệt mà tại đó tiếp tuyến song song với nhau. Chứng tỏ rằng A và B đối xứng qua giao điểm I của 2 tiêm cận. ……………………Hết…………………… Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ………………………………………… Số báo danh: …………………… π π π       − + − = +  ÷  ÷  ÷       11 5 7 3 2009 cos sin 2 sin 4 2 4 2 2 2 x x x . Gv : L ưu Quốc Vũ Truong THPT Tenloman ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn Thi : toán Thêi gian lµm bµi:180 phót, kh«ng kÓ thêi. rằng A và B đối xứng qua giao điểm I của 2 tiêm cận. ……………………Hết…………………… Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đề thi thử Đại học môn Toán của Trường THPT Tenloman doc, Tài liệu Đề thi thử Đại học môn Toán của Trường THPT Tenloman doc, Tài liệu Đề thi thử Đại học môn Toán của Trường THPT Tenloman doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay