Tài liệu CÁC CHỨC NĂNG BÁO CÁO doc

6 375 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 14:15

Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 CÁC CHỨC NĂNG BÁO CÁO - Bạn chọn năm làm việc và mã đơn vị cơ sở • - Ngôn ngữ • - Trợ giúp • - Có bao nhiêu người đang truy cập vào trương trình - Tính tổng một cột giống như trên Excel • - Lọc thông tin giống như lọc thông tin trên Excel • - Kết xuất dữ liệu ra Excel • - Tạo biểu đồ so sánh • - In • - Xem trước khi in - Sửa mẫu báo cáo (Ctr+F3) -Quay lại chứng từ gốc từ báo cáo (F2) - Thoát khỏi báo cáo Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678 1 Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Báo cáo số sách kế toán Báo cáo kho Báo cáo bán hàng Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678 2 Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Báo cáo TSCĐ và CCDC Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678 3 Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Báo cáo giá thành Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678 4 Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Báo cáo công nợ Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678 5 Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Báo cáo quản trị, báo cáo tài chính Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678 6 . dữ liệu ra Excel • - Tạo biểu đồ so sánh • - In • - Xem trước khi in - Sửa mẫu báo cáo (Ctr+F3) -Quay lại chứng từ gốc từ báo cáo (F2) - Thoát khỏi báo cáo. 04.466744678 1 Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Báo cáo số sách kế toán Báo cáo kho Báo cáo bán hàng Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu CÁC CHỨC NĂNG BÁO CÁO doc, Tài liệu CÁC CHỨC NĂNG BÁO CÁO doc, Tài liệu CÁC CHỨC NĂNG BÁO CÁO doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn