Tài liệu Bảng đánh giá kế hoạch tập sự docx

2 381 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 14:15

QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰtài liệu: NS – 05 – BM05 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: PHIẾU ĐÁNH GIÁ TẬP SỰ Họ và tên NV: . Mã số NV: …… Nơi ở hiện nay: Số điện thoại DĐ: . Điện thoại NR: … . Trình độ chuyên môn: Đơn vị công tác: . Chức danh: Thời gian tập sự tại bộ phận…………………….: từ ngày / / 200 … đến / / 200 … I/ Nhân viên tự đánh giá 1. Kết quả công việc ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 2. Ý kiến, đề xuất nguyện vọng và cam kết với Công ty: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Nhân viên ký tên: ………………………………… II/ Phần đánh giá của quản lý 1. Kết quả công việc: Stt Nội dung công việc Trọng số Kết quả Tổng điểm Diễn giải Tổng cộng: Mức đánh giá: 2. Phầm chất cá nhân ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰtài liệu: NS – 05 – BM05 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 3. Tri thức, kỹ năng ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 4. Thái độ ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 5. Khả năng phối hợp ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 6. Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… IV/ Ý kiến của giám đốc chuyên môn ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… I………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… II/ Đánh giá của phòng nhân sự ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Người lập Giám đốc chuyên môn Giám đốc PTNL (Phụ trách) (Trình duyệt) . QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ Mã tài liệu: NS – 05 – BM05 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: PHIẾU ĐÁNH GIÁ TẬP SỰ Họ và tên NV: ………………………………… II/ Phần đánh giá của quản lý 1. Kết quả công việc: Stt Nội dung công việc Trọng số Kết quả Tổng điểm Diễn giải Tổng cộng: Mức đánh giá: 2. Phầm chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bảng đánh giá kế hoạch tập sự docx, Tài liệu Bảng đánh giá kế hoạch tập sự docx, Tài liệu Bảng đánh giá kế hoạch tập sự docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn