Tài liệu Bài tập trắc nghiệm ADN và ARN doc

65 934 11
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 04:15

BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN PTTH - BCCT BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN PTTH - BCCT Bài 1: Một gen có chiều dài 0,51μm. Có A=30% số Nu của gen. Khi gen nhân đôi liên tiếp3 lần thì môi trường nội bào cung cấpsố Nu mỗiloạilà: A. A TD = T TD = 6300 ; G TD = X TD = 4200 B. A TD = T TD = 3600 ; GT TD = X TD = 4200 C. A TD = T TD = 4200 ; G TD = X TD = 6300 D. A TD = T TD = 6300 ; G TD = X TD = 6300 A. A TD = T TD = 6300 ; G TD = X TD = 4200 BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN PTTH - BCCT Bài 2: Mộtgenkhitự nhân đôi tạo thành 2 gen con đòi hỏimôi trường nội bào cung cấp525 T TD . Biếtrằng tổng số Nu của2 gen con là 3000 a. Số N TD cầndùngchomỗiloại còn lạilà: A. G TD = X TD = 125 B. G TD = X TD = 225 C. G TD = X TD = 325 D. G TD = X TD = 425 B. G TD = X TD = 225 BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN PTTH - BCCT Bài 2: Mộtgenkhitự nhân đôi tạo thành 2 gen con đòi hỏimôi trường nội bào cung cấp525 T TD . Biếtrằng tổng số Nu của2 gen con là 3000 b. Nếu gen nói trên trải qua 3 đợt nhân đôi, thì đòi hỏimôitrường nộibàocungcấpbaonhiêuN TD cho từng loại. Trong số gen con tạo thành có bao nhiêu gen con mà mỗi gen con này đềucó2 mạch cấu thành hòan tòan từ Nu mớicủamôitrường nộibào: A. 6 gen B. 8 gen C. 7 gen D. 10 gen A. 6 gen BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN PTTH - BCCT Bài 3: Một gen có chiều dài 0,306μm, gen có A = 30%. a. Số LK H 2 bị phá vỡ số LK H 2 được hình thành khi gen tự nhân đôi 1 lầnlà: A. H. phá vỡ = 2160 ; H. tạo thành = 4320 B. H. phá vỡ = 3160 ; H. tạo thành = 3320 C. H. phá vỡ = 4160 ; H. tạo thành = 2320 D. H. phá vỡ = 5160 ; H. tạo thành = 1320 A. H. phá vỡ = 2160 ; H. tạo thành = 4320 BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN PTTH - BCCT Bài 3: Một gen có chiều dài 0,306μm, gen có A = 30%. b. Gen tự nhân đôi liên tiếp3 lần, số liên kếtH 2 bị phá vỡ số liên kết hóa trịđược hình thành là : A. H. phá vỡ = 15120 ; HT. tạo thành = 12586 B. H. phá vỡ = 25120 ; HT. tạo thành = 22586 C. H. phá vỡ = 35120 ; HT. tạo thành = 32586 D. H. phá vỡ = 45120 ; HT. tạo thành = 42586 A. H. phá vỡ = 15120 ; HT. tạo thành = 12586 BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN PTTH - BCCT Bài 4: Một gen có chứa 900A 600X. số LK H 2 bị phá vỡ được hình thành khi gen đótrãiqua 1 đợttự nhân đôi là : A. H. phá vỡ = 3600 ; H. tạo thành = 7200 B. H. phá vỡ = 7200 ; H. tạo thành = 3600 C. H. phá vỡ = 6300 ; H. tạo thành = 2700 D. H. phá vỡ = 2700 ; H. tạo thành = 3600 A. H. phá vỡ = 3600 ; H. tạo thành = 7200 BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN PTTH - BCCT Bài 5: Một gen chứa 500A 600X. giả sử gen nói trên tự saoliêntiếptạora8 gencon: a. tổng số liên kết hydrô bị phá vỡ là: A. H. phá vỡ = 55200 B. H. phá vỡ = 25200 C. H. phá vỡ = 52500 D. H. phá vỡ = 25500 B. H. phá vỡ = 25200 BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN PTTH - BCCT Bài 5: Một gen chứa 500A 600X. giả sử gen nói trên tự saoliêntiếptạora8 gencon: b. Tổng số Lk hydrô được hình thành: A. H. hình thành = 82800 B. H. hình thành = 28800 C. H. hình thành = 27800 D. H. hình thành = 88200 B. H. hình thành = 28800 BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN PTTH - BCCT Bài 5: Một gen chứa 500A 600X. giả sử gen nói trên tự saoliêntiếptạora8 gencon: c. Tổng số liên kết hóa trịđược hình thành: A. HT. hình thành = 22986 B. HT. hình thành = 21986 C. HT. hình thành = 23986 D. HT. hình thành = 20986 D. HT. hình thành = 20986 [...]... PTTH - BCCT BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN Bài 15: Gen dài 5100A có số liên kết hidrô giữa A T bằng số liên kết hidrô giữa G X, gen tái sinh liên tiếp 4 đợt : a/ Số liên kết hidrô bị hủy được tái lập trong lần tự sao cuối cùng của gen là: A 28800 57600 B 54000 108000 C 57600 D 57600 28800 PTTH - BCCT BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN Bài 15: Gen dài 5100A có số liên kết hidrô giữa A T bằng... loại X Số lần nhân đôi của gen I gen II là: A 1 3 B 3 1 C 2 3 C 2 3 D 2 3 hay ngược lại PTTH - BCCT BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN Bài 13: Gen cần được môi trường cung cấp15120 NTD khi tái bản trong đó có 2260G Số N của gen trong đọan từ 2100 – 2400 a Chiều dài của gen trên là: A B 1836Ao C 2754Ao D PTTH - BCCT 0,7344μm o 3672Ao BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN Bài 13: Gen cần được môi trường... PTTH - BCCT BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN Bài 14:Hai gen I II có tỉ l;ệ cac1 loại nuclêôtit chiều dài như nhau, khi nhân đôi cần được cung cấp 1800 nuclêôtit tự do, trong d0ó có 2700 Timin Chiều dài của mỗi gen trong đoạn từ (2550 A – 3060 A) : a/ Số chu kì của mỗi gen là A 150 B 75 C 60 D 90 PTTH - BCCT BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN Bài 14: Hai gen I II có tỉ l;ệ cac1 loại nuclêôtit chiều dài... - BCCT BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN Bài 8: Sau 1 lần tái bản của 1 gen có 75 chu kỳ đã tạo ra 16 gen con a số lần nguyên phân trong các gen trên là: A 1 B 2 C 3 D 4 PTTH - BCCT BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN Bài 8: Sau 1 lần tái bản của 1 gen có 75 chu kỳ đã tạo ra 16 gen con b Tổng số Nu trong các gen con được sinh ra là: A 12000 B 48000 C 24000 D 36000 PTTH - BCCT BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN Bài 9: Gen... hidrô giữa A T bằng số liên kết hidrô giữa G X, gen tái sinh liên tiếp 4 đợt : b/ Số liên kết hóa trị được hình thành tại lần thứ 4 cả quá trình lần lượt là: A 11992 44970 B 23984 44970 C 23984 23984 D 23984 47968 PTTH - BCCT BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN Bài 15:Gen dài 5100A có số liên kết hidrô giữa A T bằng số liên kết hidrô giữa G X, gen tái sinh liên tiếp 4 đợt : c/ Tổng...BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN Bài 6: Một gen có số Nu loại X = 720 loại T = 630 Khi gen tự nhân đôi, thời gian để tiếp nhận liên kết đủ NTD loại X vào 2 mạch là 8 giây: a Tốc độ tự sao của gen là: A TĐ tự sao = 160 Nu/giây B TĐ tự sao = 180 Nu/giây B TĐ tự sao = 180 Nu/giây C TĐ tự sao = 260 Nu/giây D TĐ tự sao = 280 Nu/giây PTTH - BCCT BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN Bài 6: Một gen... 62400 C 28800 D 5400 PTTH - BCCT BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN Bài 19: Mạch đơn của gen có 10% X bằng ½ số Nu loại G của mạch đó Gen này có 420T.khi gen nhân đôi số LK hóa trị giữa axit đường được hình thành ở lần nhân đôi cuối cùng là 8386: a Lần nhân đôi cuối cùng là lần thứ: A 1 B 2 C 3 D 4 PTTH - BCCT BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN Bài 19: Mạch đơn của gen có 10% X bằng ½ số Nu loại G của mạch... 5 D 5 PTTH - BCCT BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN Bài 11: Sau quá trình tự nhân đôi, gen đã được môi trường cung cấp 73160 Nu tự do trong đó có 10974X b Tỉ lệ % từng loại Nu của gen: A A = T = 30% ; B A = T = 20% ; G = X = 30% C A = T = 35% ; G = X = 15% D A = T = 15% ; PTTH - BCCT G = X = 20% G = X = 35% BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN Bài 12: Hai gen I II đều dài 3060Ao Gen I có 35%A bằng 7/4 số G của... có đánh dấu 2 mạch thì không Mạch thứ nhất chứa các Nu không đánh dấu chứa 600T 150X, mạch thứ 2 chứa các Nu không đánh dấu chứa 450T 300X: c Số Nu tự do mỗi loại mà môi trường cần phải cung cấp cho quá trình nhân đôi nói trên: A A = T = G = X = 2250 B A = T = 2700 G = X = 1800 C A = T = 1800 G = X = 2700 D A = T = 3150 G = X = 1050 PTTH - BCCT BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN Bài 11: Sau... phóng xạ Cuối quá trình đã tạo ra số gen con gồm 6 mạch có đánh dấu 2 mạch thì không Mạch thứ nhất chứa các Nu không đánh dấu chứa 600T 150X, mạch thứ 2 chứa các Nu không đánh dấu chứa 450T 300X: a Số lần nhân đôi của đọan AND trên là: A 1 B 2 C 3 D Không câu nào đúng PTTH - BCCT BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN Bài 10: Một đoạn ADN nhân đôi trong môi trường chứa toàn bộ các Nu tự do được đánh dấu . BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN PTTH - BCCT BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN PTTH - BCCT Bài 1: Một gen có chiều dài 0,51μm 15120 ; HT. tạo thành = 12586 BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN PTTH - BCCT Bài 4: Một gen có chứa 900A và 600X. số LK H 2 bị phá vỡ và được hình thành khi gen
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài tập trắc nghiệm ADN và ARN doc, Tài liệu Bài tập trắc nghiệm ADN và ARN doc, Tài liệu Bài tập trắc nghiệm ADN và ARN doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay