Tài liệu Mối liên hệ của các hợp chất hữu cơ pdf

10 615 3
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 02:15

B B è è côc côc b b µ µ i i I I Ki Ki Ó Ó m tra m tra b b µ µ i i I I N N é é i i dung b dung b µ µ i i I I KÕt lu KÕt lu Ë Ë n n Ki Ki Ó Ó m tra m tra b b μ μ i i : : Ho Ho µ µ n n th th µ µ nh nh s s ¬ ¬ ®å ®å biÕn biÕn ho ho ¸ ¸ sau sau : : C C 2 2 H H 6 6 C C 2 2 H H 5 5 Cl C Cl C 2 2 H H 5 5 OH CH OH CH 3 3 CHO CH CHO CH 3 3 COOH COOH C C 2 2 H H 4 4 CH CH 3 3 COOC COOC 2 2 H H 5 5 C C 2 2 H H 6 6 + Cl + Cl 2 2 C C 2 2 H H 5 5 Cl + Cl + HCl HCl (1) (1) C C 2 2 H H 5 5 Cl + Cl + NaOH NaOH C C 2 2 H H 5 5 OH + OH + NaOH NaOH (2) (2) C C 2 2 H H 5 5 OH + OH + CuO CuO CH CH 3 3 CHO + Cu + H CHO + Cu + H 2 2 O (3) O (3) CH CH 3 3 CHO + O CHO + O 2 2 CH CH 3 3 COOH (4) COOH (4) C C 2 2 H H 6 6 C C 2 2 H H 4 4 + H + H 2 2 (5) (5) C C 2 2 H H 4 4 + H + H 2 2 O C O C 2 2 H H 5 5 OH OH (6) (6) C C 2 2 H H 5 5 OH + CH OH + CH 3 3 COOH CH COOH CH 3 3 COOC COOC 2 2 H H 5 5 +H +H 2 2 O (7) O (7) (2)(1) (7) (3) (4) (5) (6) H 2 SO 4 d,170 0 C askt t 0 C Mn 2+ t 0 C,xt H 2 SO 4 d, N N ộ ộ i i dung b dung b à à i i gi gi ả ả ng ng I I I. S I. S ơ ơ đồ đồ m m ố ố i quan h i quan h ệ ệ I I II. B II. B à à i i t t ậ ậ p p á á p p dụng dụng S S ¬ ¬ ®å ®å m m è è i quan h i quan h Ö Ö ankan anken ankin R−îu andehit dx.halozen xeton axit II. B II. B à à i i t t ậ ậ p p á á p p dụng dụng B B à à i 1: Ho i 1: Ho à à n n th th à à nh nh s s ơ ơ đồ đồ biến biến ho ho á á sau sau : : CH CH 3 3 CH CH 2 2 CH CH 2 2 Cl A B C E Cl A B C E D F D F +NaOH I I B B à à i i gi gi ả ả i: i: I I CH CH 3 3 CH CH 2 2 CH CH 2 2 Cl + Cl + NaOH NaOH CH CH 3 3 CH CH 2 2 CH CH 2 2 OH + OH + NaCl NaCl I I (A (A ) ) I I CH CH 3 3 CH CH 2 2 CH CH 2 2 OH CH OH CH 3 3 CH=CH CH=CH 2 2 + H + H 2 2 O O I I (B) (B) I I CH CH 3 3 CH=CH CH=CH 2 2 + H + H 2 2 O CH O CH 3 3 CHCH CHCH 3 3 (C) (C) I I OH OH I I CH CH 3 3 CHCH CHCH 3 3 + + CuO CuO CH CH 3 3 CHCH CHCH 3 3 + Cu + H + Cu + H 2 2 O O I I OH O (E) OH O (E) I I CH CH 3 3 CH CH 2 2 CH CH 2 2 OH OH + + CuO CuO CH CH 3 3 CH CH 2 2 CHO + Cu + H CHO + Cu + H 2 2 O O I I (D) (D) I I CH CH 3 3 CH CH 2 2 CHO + 1/2O CHO + 1/2O 2 2 CH CH 3 3 CH CH 2 2 COOH COOH (F) (F) H 2 SO 4 170 0 C +H 2 O H + +CuO t 0 c CuO t 0 c +O 2 Mn H 2 SO 4 170 0 C t 0 C t 0 C t 0 C H + II. B II. B à à i i t t ậ ậ p p á á p p dụng dụng B B à à i 2:Ho i 2:Ho à à n n th th à à nh nh s s ơ ơ đồ đồ biến biến ho ho á á sau sau , , ghi ghi rõ rõ đ đ iều iều ki ki ệ ệ n n ph ph ả ả n n ứ ứ ng ng ( ( nếu nếu ): ): C C 2 2 H H 6 6 A B C A B C CH CH 3 3 CHO CHO I I B B à à i i gi gi ả ả i: i: I I C C 2 2 H H 6 6 C C 2 2 H H 4 4 + H + H 2 2 I I (A) (A) I I C C 2 2 H H 4 4 + H + H 2 2 O O C C 2 2 H H 5 5 OH OH I I (B) (B) I I C C 2 2 H H 5 5 OH + O OH + O 2 2 CH CH 3 3 COOH + H COOH + H 2 2 O O I I (C) (C) I I C C 2 2 H H 5 5 OH + 1/2O OH + 1/2O 2 2 CH CH 3 3 CHO + H CHO + H 2 2 O O I I CH CH 3 3 CHO + H CHO + H 2 2 C C 2 2 H H 5 5 OH OH I I CH CH 3 3 CHO + 1/2O CHO + 1/2O 2 2 CH CH 3 3 COOH COOH xt t 0 C H + Men, t 0 c Cu, t 0 c Ni t 0 c Mn 2= t 0 c II. B II. B à à i t i t ậ ậ p p á á p dụng p dụng B B à à i 3: Ho i 3: Ho à à n th n th à à nh s nh s ơ ơ đồ đồ d d ã ã y biến ho y biến ho á á : : C C 3 3 H H 6 6 A B andehit acrylic A B andehit acrylic I I B B à à i gi i gi ả ả i: i: I I Từ s Từ s ơ ơ đồ đồ => C => C 3 3 H H 6 6 l l à à propen, A: CH propen, A: CH 2 2 =CHCH =CHCH 2 2 Cl, B: Cl, B: CH CH 2 2 =CHCH =CHCH 2 2 OH. OH. I I C C á á c ph c ph ơ ơ ng tr ng tr ì ì nh ph nh ph ả ả n n ứ ứ ng: ng: I I CH CH 2 2 =CHCH =CHCH 3 3 + Cl + Cl 2 2 CH CH 2 2 =CHCH =CHCH 2 2 Cl + HCl Cl + HCl I I CH CH 2 2 =CHCH =CHCH 2 2 Cl + NaOH CH Cl + NaOH CH 2 2 =CHCH =CHCH 2 2 OH + NaOH OH + NaOH I I CH CH 2 2 =CHCH =CHCH 2 2 OH + CuO CH OH + CuO CH 2 2 =CHCHO + Cu + H =CHCHO + Cu + H 2 2 O O I I CH CH 2 2 =CHCHO + H =CHCHO + H 2 2 CH CH 2 2 =CHCH =CHCH 2 2 OH OH 500 0 C t 0 C t 0 C, xt Kết lu Kết lu ậ ậ n n I I Khi anken c Khi anken c ộ ộ ng ng n n ớ ớ c c để để đ đ iều chế iều chế r r ợ ợ u th u th ờng thu ờng thu đ đ ợ ợ c c r r ợ ợ u b u b ậ ậ c cao c cao do do tu tu â â n n theo quy theo quy t t ắ ắ c c Maccopnhicop Maccopnhicop I I Qu Qu á á tr tr ì ì nh oxi hoa nh oxi hoa r r ợ ợ u nhờ x u nhờ x ú ú c c t t á á c Cu c Cu R R ợ ợ u b u b ậ ậ c c 1 1 andehit andehit R R ợ ợ u b u b ậ ậ c c 2 2 xeton xeton R R ợ ợ u b u b ậ ậ c c 3 3 kh kh ô ô ng bị oxi hoa ng bị oxi hoa ( ( th th ự ự c c ra ra khó khó oxi oxi hoa hoa n n ê ê n n coi coi nh nh kh kh ô ô ng ng oxi oxi hoa hoa ) ) I I Qu Qu á á tr tr ì ì nh ankin c nh ankin c ộ ộ ng ng H H 2 2 O O th th ự ự c ra l c ra l ú ú c c đ đ ầ ầ u cũng u cũng t t ạ ạ o o ra ra r r ợ ợ u u nh nh ng kh ng kh ô ô ng bền chuy ng bền chuy ể ể n th n th à à nh andehit nh andehit hay hay xeton xeton l l à à tu tu ỳ ỳ theo nhóm theo nhóm OH OH n n ố ố i i v v à à o o nguy nguy ê ê n n t t ử ử C C kh kh ô ô ng ng no no b b ậ ậ c c 1 hay 1 hay b b ậ ậ c c 2 2 Kết lu Kết lu ậ ậ n n I I R R ợ ợ u nhiều nhóm u nhiều nhóm OH OH n n ố ố i v i v ớ ớ i c i c ù ù ng m ng m ộ ộ t nguy t nguy ê ê n n t t ử ử C C kh kh ô ô ng bền ng bền n n ê ê n n mu mu ố ố n n đ đ iều chế iều chế r r ợ ợ u từ d u từ d ẫ ẫ n xuất th n xuất th ì ì trong trong d d ẫ ẫ n xuất n xuất c c á á c c halozen kh halozen kh ô ô ng ng đ đ ợ ợ c n c n ố ố i c i c ù ù ng v ng v ớ ớ i m i m ộ ộ t nguy t nguy ê ê n n t t ử ử C C I I Qu Qu á á tr tr ì ì nh kh nh kh ử ử andehit andehit , , xeton ra xeton ra r r ợ ợ u về nguy u về nguy ê ê n t n t ắ ắ c c th th ể ể d d ù ù ng tất ng tất c c ả ả c c á á c c x x ú ú c c t t á á c c c c ủ ủ a qu a qu á á tr tr ì ì nh chuy nh chuy ể ể n từ n từ hidrocacbon kh hidrocacbon kh ô ô ng ng no no ra hidrocacbon ra hidrocacbon no no nh nh ng mu ng mu ố ố n n đ đ iều iều chế chế : : andehit andehit ( ( xeton xeton ) ) kh kh ô ô ng ng no r no r ợ ợ u kh u kh ô ô ng ng no no th th ì ì ph ph ả ả i i d d ù ù ng x ng x ú ú c c t t á á c c đ đ ồ ồ ng cr ng cr ô ô mit mit v v ì ì chất chất n n à à y y ch ch ỉ ỉ x x ú ú c c t t á á c c cho qu cho qu á á tr tr ì ì nh kh nh kh ử ử li li ê ê n n kết kết C=O C=O ch ch ứ ứ kh kh ô ô ng x ng x ú ú c c t t á á c c cho qu cho qu á á tr tr ì ì nh kh nh kh ử ử li li ê ê n n kết kết C=C C=C B B à à i i t t ậ ậ p p về về nh nh à à I I B B à à i 1: X i 1: X â â y y d d ự ự ng ng 4 s 4 s ơ ơ đồ đồ bi bi ể ể u u hi hi ệ ệ n n m m ố ố i i li li ê ê n n quan quan gi gi ữ ữ a a c c á á c c chất chất d d ự ự a a v v à à o s o s ơ ơ đồ đồ m m ố ố i i quan quan h h ệ ệ trong trong b b à à i. i. I I B B à à i 2: i 2: Từ Từ m m ê ê tan v tan v à à c c á á c c chất chất v v ô ô c c ơ ơ c c ầ ầ n n thiết thiết kh kh á á c c đ đ iều iều chế chế CH CH 3 3 COOH, COOH, cao cao su su Buna, Buna, vinyl vinyl clorua clorua , , axeton axeton . . I I L L à à m m c c á á c c b b à à i i t t ậ ậ p p trong trong Sgk Sgk . ù ù ng x ng x ú ú c c t t á á c c đ đ ồ ồ ng cr ng cr ô ô mit mit v v ì ì chất chất n n à à y y ch ch ỉ ỉ x x ú ú c c t t á á c c cho qu cho qu á á tr tr. hi ệ ệ n n m m ố ố i i li li ê ê n n quan quan gi gi ữ ữ a a c c á á c c chất chất d d ự ự a a v v à à o s o s ơ ơ đồ đồ m m ố ố i i quan quan h h ệ ệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Mối liên hệ của các hợp chất hữu cơ pdf, Tài liệu Mối liên hệ của các hợp chất hữu cơ pdf, Tài liệu Mối liên hệ của các hợp chất hữu cơ pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay