Tài liệu Các phòng chức năng doc

1 358 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2013, 18:15

Các phòng chức năng Nguồn: bhxhhcm.org.vn 1/ Chức năng: Phòng Thu có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và thực hiện nhiệm vụ thu, cấp sổ, thẻ bảo hiểm xã hội đối với đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật. 2/ Nhiệm vụ và quyền hạn. 1 Xây dựng kế hoạch thu BHXH theo kế hạch hàng năm, quý, tháng và phân bổ chi tiêu kế hoạch thu cho BHXH huyện trên cơ sở đã được BHXH Việt Nam giao; 2. Thực hiện thu BHXH của người sử dụng lao động, người lao động và các đối tượng bắt buộc khác theo quy định; 3. Tổ chức cấp và hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng sổ, thẻ BHXH, phiếu khám chữa bệnh cho đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định; 4. Cung cấp hồ sơ tài liệu cho các phòng nghiệp vụ có liên quan để thực hiện nhiệm vụ quản lý của BHXH tỉnh; 5. Hướng dẫn kiểm tra đôn đốc việc thu BHXH bắt buộc đối với BHXH huyện; thực hiện thẩm định số thu BHXH gửi về phòng kế hoạch tài chính; 6. Tiếp nhận, phân loại, khai thác sử dụng và tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến thu BHXH theo quy định; 7. Thực hiện chế độ thông tin thống kê, tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm theo quy định 8. Quản lý công chức, viên chức theo phân cấp của BHXH tỉnh; 3/ Riêng đối với BHXH thành phố Hà nội và thành phố Hồ chí Minh nhiệm vụ quy định tại điểm 3 và điểm 6 trên đây do phòng cấp sổ thẻ BHXH thực hiện. . Các phòng chức năng Nguồn: bhxhhcm.org.vn 1/ Chức năng: Phòng Thu có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh. định số thu BHXH gửi về phòng kế hoạch tài chính; 6. Tiếp nhận, phân loại, khai thác sử dụng và tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Các phòng chức năng doc, Tài liệu Các phòng chức năng doc, Tài liệu Các phòng chức năng doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn