Tài liệu Khóa luận tốt nghiệp “Chính sách nâng giá đồng nội tệ: Thực tiễn thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” doc

94 598 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2013, 22:15

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHÍNH SÁCH NÂNG GIÁ ĐỒNG NỘI TỆ: THỰC TIỄN THẾ GIỚI BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Giảng viên hướng dẫn : Ts Từ Thúy Anh Sinh viên thực hiện : mục lục Danh M c t vi t t tụ ừ ế ắ .5 Danh m c b ng bi uụ ả ể 5 L i m đ uờ ở ầ .1 Ch ng Iươ .3 T ng quan v chính sách t giá h i đoái v th ng m iổ ề ỷ ố à ươ ạ qu c tố ế .3 I. Các lý lu n chung v chính sách t giá h i oáiậ ề ỷ ố đ 3 1. T giá h i oáiỷ ố đ .3 1.1. Khái ni mệ .3 1.2. Xác nh t giá h i oáiđị ỷ ố đ 4 2. Chính sách t giá h i oáiỷ ố đ 7 2.1. Khái ni mệ .7 2.2. M c tiêu c a chính sách t giá h i oáiụ ủ ỷ ố đ .8 II. M i quan h gi a chính sách t giá h i oái v th ng m i qu cố ệ ữ ỷ ố đ à ươ ạ ố tế 11 1. Các tác ng c a th ng m i qu c t n t giá h i oái nhìn tđộ ủ ươ ạ ố ế đế ỷ ố đ ừ góc cán cân thanh toánđộ 11 2. Các tác ng c a t giá h i oái v chính sách t giá h i oái nđộ ủ ỷ ố đ à ỷ ố đ đế th ng m i qu c t , th hi n cán cân thanh toánươ ạ ố ế ể ệ ở 12 III. T ng quan v chính sách nâng giá ti n tổ ề ề ệ .14 1. Khái ni m v chính sách nâng giá ti n tệ ề ề ệ .15 2. M c tiêu v tác d ng c a chính sách nâng giá ti n tụ à ụ ủ ề ệ .16 2.1. M c tiêuụ .16 2.2. Tác d ngụ .16 3. Nh ng tác ng c a vi c nâng giá ti n tữ độ ủ ệ ề ệ .18 Ch ng IIươ .21 Th c ti n đi u h nh chính sách t giá h i đoái c a m tự ễ ề à ỷ ố ủ ộ s qu c gia trên th gi iố ố ế ớ .21 I. Nh t B nậ ả .22 1. Tình hình chung .22 2. Nh ng tác ng c a chính sách t giá h i oái, c bi t l chínhữ độ ủ ỷ ố đ đặ ệ à sách nâng giá ti n t n th ng m i qu c tề ệ đế ươ ạ ố ế .22 2.1. Giai o n 1974 1980 - Th i k th nh công r c r nh t v i–đ ạ ờ ỳ à ự ỡ ấ ớ chính sách nâng giá ti n tề ệ 23 2.2. Giai o n 1980 1985 - khai thác nh ng m t tích c c c a–đ ạ ữ ặ ự ủ ng JPY gi m giáđồ ả .27 2.3. Giai o n 1986 1993 - i u ch nh ng JPY lên xu ng cùng–đ ạ đ ề ỉ đồ ố v i ng USDớ đồ .29 2.4. Giai o n 1994 2007 v i hai cu c kh ng ho ng t i chính – –đ ạ ớ ộ ủ ả à ti n t l n di n ra v o các n m 1994 v 1997ề ệ ớ ễ à ă à 33 II. c th i k s d ng ng DMĐứ ờ ỳ ử ụ đồ .37 1. Tình hình chung .37 2. S t ng giá c a ng DM v nh ng tác ng c a nóự ă ủ đồ à ữ độ ủ 38 2.1. Giai o n u phát tri n 1960 1980–đ ạ đầ ể 38 2.2. Giai o n n a cu i nh ng n m 80 n th p k 90đ ạ ử ố ữ ă đế ậ ỷ .40 III. Mỹ .43 1. Tình hình chung .43 2. Chính sách t ng giá ng USD trong th i k 1980 – 1985 v tácă đồ ờ ỳ à ng c a nóđộ ủ 44 Ch ng IIIươ 47 M t s B i h c kinh nghi m trong đi u h nh t giá h iộ ố à ọ ệ ề à ỷ ố đoái cho Vi t Namệ .47 I. Trung Qu c v chính sách phá giá ng n i tố à đồ ộ ệ 48 1. Nh ng tác ng c a chính sách t giá h i oái n ngo i th ng vữ độ ủ ỷ ố đ đế ạ ươ à u t n c ngo iđầ ư ướ à .48 1.1. Tình hình chung 48 1.2. Tác ng c a thay i t giá h i oái n ngo i th ngđộ ủ đổ ỷ ố đ đế ạ ươ Trung Qu cố .51 1.3. Tác ng c a thay i t giá ng NDT n dòng FDIđộ ủ đổ ỷ đồ đế .54 2. ng NDT lên giá v nh ng tác ng có th cóĐồ à ữ độ ể .56 II. M t s b i h c kinh nghi m cho Vi t Namộ ố à ọ ệ ệ 58 1. Khái quát v chính sách t giá h i oái c a Vi t Nam v các tácề ỷ ố đ ủ ệ à ng n th ng m i sau i m i 1989 n nayđộ đế ươ ạ đổ ớ đế 58 1.1. Th i k i m i t 1989 cho n sau cu c kh ng ho ng t iờ ỳ đổ ớ ừ đế ộ ủ ả à chính - ti n t khu v c ông Nam á (1997 1998)–ề ệ ự Đ 58 1.2. Th i k sau cu c kh ng ho ng t i chính ti n t ông Nam á–ờ ỳ ộ ủ ả à ề ệ Đ t 1999 cho n nh ng n m g n âyừ đế ữ ă ầ đ .62 2. B i h c kinh nghi m rút ra t vi c i u h nh chính sách nâng giáà ọ ệ ừ ệ đ ề à ng n i t c a các n cđồ ộ ệ ủ ướ .65 2.1. Kinh nghi m t vi c nghiên c u chính sách nâng giá c a Mệ ừ ệ ứ ủ ỹ 65 2.2. Kinh nghi m t vi c nghiên c u chính sách nâng giá c a Nh tệ ừ ệ ứ ủ ậ B nả .67 2.3. Kinh nghi m t vi c nghiên c u chính sách nâng giá c a cệ ừ ệ ứ ủ Đứ .68 2.4. Kinh nghi m rút ra t th c ti n i u h nh chính sách t giáệ ừ ự ễ đ ề à ỷ c a Trung Qu c tr c s c ép nâng giá ng n i tủ ố ướ ứ đồ ộ ệ .68 K t lu nế ậ 71 Danh m c t i li u tham kh oụ à ệ ả 73 Ph L cụ ụ .75 Danh Mục từ viết tắt ADB : NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á. ASEAN : HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á. BOJ : NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG NHẬT BẢN. CCTM : CÁN CÂN THƯƠNG MẠI. CPI : CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG. DBB : NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ĐỨC. DM : ĐỒNG DEMARK CỦA ĐỨC. EC : CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU. EMS : HỆ THỐNG TIỀN TỆ CHÂU ÂU. EU : KHỐI LIÊN MINH CHÂU ÂU. FDI : ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI. FED : CỤC DỰ TRỮ LIÊN BANG MỸ. GDP : TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI. GNP : TỔNG SẢN PHẨM QUỐC DÂN. IMF : QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ. JPY : ĐỒNG YÊN CỦA NHẬT BẢN. NDT : ĐỒNG NHÂN DÂN TỆ CỦA TRUNG QUỐC. NHTW : NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG. ODA : HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC. OPEC : TỔ CHỨC CỦA NHỮNG QUỐC GIA XUẤT KHẨU DẦU LỬA. TGHĐ : TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI. USD : ĐỒNG ĐÔLA MỸ. VND : VIỆT NAM ĐỒNG. WTO : TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI. Danh mục bảng biểu CHƯƠNG I ĐỒ THỊ 1.1: CUNG – CẦU NGOẠI TỆ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CÂN BẰNG 7 CHƯƠNG II BIỂU ĐỒ 2.1: TĂNG TRƯỞNG GDP THỰC TẾ NGOẠI THƯƠNG NHẬT BẢN THẬP KỶ 70 SO VỚI MỘT SỐ NƯỚC CÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN .27 BẢNG 2.2: MỨC ĐỘ PHỤ THUỘC VÀO NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN VỀ NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU 28 ĐỒ THỊ 2.3: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GNP DANH NGHĨA THỰC TẾ CỦA NHẬT BẢN NHỮNG NĂM 1970 – 1980 .29 BẢNG 2.4: TÌNH HÌNH CÁN CÂN THƯƠNG MẠI CỦA NHẬT BẢN THẬP KỶ 70. 30 BẢNG 2.5: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA NHẬT BẢN NHỮNG NĂM 1970 – 1980 .31 ĐỒ THỊ 2.6: TÌNH HÌNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI JPY/USD TRONG NHỮNG NĂM 1980 – 1985 .32 BẢNG 2.7: TÌNH HÌNH CÁN CÂN THƯƠNG MẠI, ODA FDI CỦA NHẬT BẢN TRONG THỜI KỲ 1980 – 1985 33 ĐỒ THỊ 2.8: TÌNH HÌNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI JPY/USD TRONG NHỮNG NĂM 1986 – 1993. .34 BẢNG 2.9: SỰ TĂNG GIẢM CỦA DỰ TRỮ QUỐC GIA NHẬT BẢN TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TIẾT CƠ SỐ TIỀN 1980 – 1990 .35 BẢNG 2.10: LÃI SUẤT CHIẾT KHẤU ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN LÃI SUẤT CÁC LOẠI LƯỢNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRUNG GIAN .36 BẢNG 2.11: TÌNH HÌNH TỶ GIÁ, NGOẠI THƯƠNG, ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG CỦA NHẬT BẢN 1986 – 1993 .37 BẢNG 2.12: DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI, NGOẠI THƯƠNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ NHẬT BẢN 1994 – 2000 .40 BẢNG 2.13: DIỄN BIẾN TỶ GIÁ, LẠM PHÁT TĂNG TRƯỞNG CỦA NHẬT BẢN TỪ 2001 – 2006 .41 BIỂU ĐỒ 2.14: TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CỦA DM SO VỚI USD TRONG NHỮNG NĂM 70 46 BẢNG 2.15: MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ CỦA NỀN KINH TẾ ĐỨC 1980 – 1984 47 BẢNG 2.16: DIỄN BIẾN TỶ GIÁ, NGOẠI THƯƠNG, GIÁ CẢ CỦA ĐỨC 1985 – 1995 .49 ĐỒ THỊ 2.17: CÁN CÂN THƯƠNG MẠI CỦA MỸ NHỮNG NĂM 70 53 BẢNG 2.18: TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TÀI KHOẢN VÃNG LAI CỦA MỸ 1982 – 1988. 54 CHƯƠNG III BẢNG 3.1: TỔN THẤT TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU DO TỶ GIÁ Ở TRUNG QUỐC 57 BẢNG 3.2: BIẾN ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ DANH NGHĨA NDT/USD, CÁN CÂN THƯƠNG MẠI, LẠM PHÁT DỰ TRỮ NGOẠI TỆ CỦA TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 1990 – 1993 59 BẢNG 3.3: TÌNH HÌNH TỶ GIÁ, LẠM PHÁT TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG NỀN KINH TẾ TRUNG QUỐC 1994 – 2006 60 BẢNG 3.4: TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CÁN CÂN THANH TOÁN CỦA TRUNG QUỐC 1994 – 2004 62 BẢNG 3.5: LƯỢNG DỰ TRỮ NGOẠI HỐI CỦA TRUNG QUỐC 2000 – 2007 .63 BẢNG 3.6: NHỮNG THAY ĐỔI VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG GIAI ĐOẠN 1989 – 1998 .69 ĐỒ THỊ 3.7: TỐC ĐỘ THAY ĐỔI TỶ GIÁ TỶ LỆ LẠM PHÁT CỦA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 1990 – 1998 71 BẢNG 3.8: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP, DỰ TRỮ NGOẠI TỆ TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM 1989 – 1998 .72 BIỂU ĐỒ 3.9: TỶ GIÁ CHÍNH THỨC BÌNH QUÂN VND/USD GIAI ĐOẠN 1999 – 2007 74 BẢNG 3.10: XUẤT NHẬP KHẨU CÁN CÂN THƯƠNG MẠI LƯỢNG KIỀU HỐI CHUYỂN VỀ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1999 – 2007 76 ĐỒ THỊ 3.11: ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1999 – 2007. 77 PHỤ LỤC HÌNH 1.2: TÁC ĐỘNG CỦA MỨC GIÁ THAY ĐỔI ĐẾN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI……………….93 HÌNH 1.3: TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH BẢO HỘ ĐẾN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI…………… .94 HÌNH 1.4: TÁC ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI SẢN NỘI – NGOẠI TỆ ĐẾN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI………………………………………………………………………… 97 Lời mở đầu TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI LÀ MỘT TRONG NHỮNG VẤN ĐỀ PHỨC TẠP NHẠY CẢM. KHÔNG ÍT NỀN KINH TẾ LÂM VÀO TÌNH TRẠNG KHÓ KHĂN DO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI GÂY RA. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐANG THU HÚT MỘT SỰ CHÚ Ý ĐẶC BIỆT CỦA CÁC NHÀ KINH TẾ, CÁC NHÀ CHÍNH TRỊ NÓ ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN SÔI NỔI KÉO DÀI KHÔNG CHỈ Ở VIỆT NAM MÀ CẢ TRÊN THẾ GIỚI. TRONG MỘT LOẠT CÁC CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ, THÌ CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI MÀ ĐIỂN HÌNH LÀ CHÍNH SÁCH NÂNG GIÁ TIỀN TỆ HAY PHÁ GIÁ TIỀN TỆ ĐÓNG MỘT VAI TRÒ HẾT SỨC QUAN TRỌNG TRONG VIỆC ĐIỀU TIẾT NỀN KINH TẾ CẢ VỀ ĐỐI NỘI LẪN ĐỐI NGOẠI. VỚI CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI, CHÍNH PHỦ CÁC QUỐC GIATHỂ ĐƯA NỀN KINH TẾ THOÁT KHỎI NHỮNG CƠN KHỦNG HOẢNG GIÁ DẦU, KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH… NGƯỢC LẠI CŨNG CÓ THỂ VÌ MỘT CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI KHÔNG HỢP LÝ ĐƯA NỀN KINH TẾ RƠI VÀO TÌNH TRẠNG SUY THOÁI NGHIÊM TRỌNG. THÊM VÀO ĐÓ, TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, GIẢM TỶ LỆ THẤT NGHIỆP, CÂN BẰNG CÁN CÂN THƯƠNG MẠI… LUÔN LÀ NHỮNG MỤC TIÊU KINH TẾ QUAN TRỌNG CỦA MỌI QUỐC GIA, ĐẶC BIỆT LÀ TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ HIỆN NAY; ĐỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC NHỮNG MỤC TIÊU ĐÓ, TÙY VÀO TÌNH HÌNH CỤ THỂ CỦA TỪNG NƯỚC MÀ ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH NÂNG GIÁ TIỀN TỆ HAY PHÁ GIÁ TIỀN TỆ… CHO PHÙ HỢP. NHẬN THẤY RÕ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VẤN ĐỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI CŨNG NHƯ TÍNH CẤP THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NÀY, EM ĐÃ CHỌN ĐỀ TÀI: “CHÍNH SÁCH NÂNG GIÁ ĐỒNG NỘI TỆ: THỰC TIỄN THẾ GIỚI BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM” CHO KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA MÌNH. ĐÂY LÀ MỘT TRONG NHỮNG BỘ PHẬN QUAN TRỌNG CỦA CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LÀ NHẰM HIỂU RÕ HƠN VỀ MẶT KHÁI NIỆM CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI, ĐẶC BIỆT LÀ CỦA CHÍNH SÁCH NÂNG GIÁ ĐỒNG NỘI TỆ, THỰC TRẠNG CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI, CỤ THỂ LÀ NHẬT BẢN, ĐỨC MỸ TRONG NHỮNG THỜI KỲ NÂNG GIÁ ĐỒNG NỘI TỆ, TRUNG QUỐC VỚI CHÍNH SÁCH PHÁ GIÁ THÀNH 1 CÔNG NAY ĐANG CHỊU SỨC ÉP NÂNG GIÁ, TRÊN CƠ SỞ ĐÓ RÚT RA MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA KHOÁ LUẬN LÀ CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NÓI CHUNG CỤ THỂ HƠN LÀ TẬP TRUNG VÀO NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH NÂNG GIÁ ĐỒNG NỘI TỆ, THỰC TIỄN ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI (CHỦ YẾU LÀ CHÍNH SÁCH NÂNG GIÁ TIỀN TỆ) CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI. PHẠM VI NGHIÊN CỨU LÀ VẤN ĐỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐỐI VỚI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (CỤ THỂ HƠN LÀ VẤN ĐỀ NÂNG GIÁ ĐỒNG NỘI TỆ). CÁC QUỐC GIAKHOÁ LUẬN NÀY TẬP TRUNG NGHIÊN CỨU LÀ NHẬT BẢN, ĐỨC, MỸ TRONG NHỮNG THỜI KỲ NÂNG GIÁ ĐỒNG BẢN TỆ TRUNG QUỐC VỚI CHÍNH SÁCH PHÁ GIÁ SỨC ÉP NÂNG GIÁ NỘI TỆ CÙNG NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ. Để đạt được mục đích của khóa luận, người viết đã sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu như: phân tích, tổng hợp, so sánh… Ngoài Mục lục, Lời mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Danh mục chữ viết tắt, Danh mục bảng biểu, nội dung khóa luận được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Tổng quan về chính sách tỷ giá hối đoái thương mại quốc tế. Chương 2: Thực tiễn điều hành chính sách tỷ giá hối đoái của một số quốc gia trên thế giới. Chương 3: Một số bài học kinh nghiệm trong điều hành tỷ giá hối đoái cho Việt Nam. Do thời gian nghiên cứu có hạn, bài viết không thể tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo. Em xin chân thành cảm ơn sự tận tình quan tâm, giúp đỡ của Tiến sỹ Từ Thúy Anh, người đã hướng dẫn em viết khoá luận này. 2 [...]... của việc nâng giá là làm cho giá cả giảm xuống Nếu như phá giá tiền tệ làm cho lạm phát gia tăng thì chính sách nâng giá tiền tệ lại làm cho giá trị đồng nội tệ tăng lên so với ngoại tệ giá cả cũng sẽ giảm xuống Từ đó, tình trạng lạm phát sẽ được cải thiện, giảm bớt thâm hụt ngân sách nhà nước Nâng giá đồng nội tệ có ảnh 18 hưởng tích cực đến các chủ thể kinh tế khác nhau, các doanh nghiệp công... đã áp dụng chính sách nâng giá tiền tệ để khắc phục giải quyết những vấn đề cần giải quyết do sự phát triển quá nóng của nền kinh tế gây ra Nâng giá tiền tệ là việc nâng giá chính thức đơn vị tiền tệ của nước mình so với ngoại tệ, tỷ giá của đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ giảm, hay là hạ thấp tỷ giá hối đoái xuống Đối với một số quốc gia việc nâng giá đồng nội tệ sẽ làm cho đồng nội tệ của quốc... HIỂU THỰC TẾ THẾ GIỚI VỀ VIỆC ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN THƯƠNG MẠI ĐIỂM LẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI, MỘT SỐ NƯỚC THÌ LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH PHÁ GIÁ TIỀN TỆ, NGHĨA LÀ MỘT ĐỒNG NỘI TỆ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI; MỘT SỐ NƯỚC KHÁC THÌ LẠI THEO ĐUỔI CHÍNH SÁCH NÂNG GIÁ TIỀN TỆ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ... CHÍNH SÁCH NÂNG GIÁ ĐỒNG NỘI TỆ CỦA CÁC QUỐC GIA NÀY LÀ HẾT SỨC RÕ RÀNG, NÊN TRONG CHƯƠNG 2, KHOÁ LUẬN NÀY TẬP TRUNG PHÂN TÍCH THỰC TIỄN CỦA CÁC NƯỚC NHẬT BẢN, ĐỨC MỸ VỚI ĐỒNG NỘI TỆ MẠNH ĐÃ CÓ NHỮNG TÁC ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ĐẾN THƯƠNG MẠI CỦA CÁC NƯỚC NÀY VIỆC NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN NÀY SẼ CÓ Ý NGHĨA HẾT 21 SỨC QUAN TRỌNG CHO VIỆT NAM ĐỂ CÓ THÊM NHIỀU KINH NGHIỆM TRONG VIỆC ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ... ngoại thương Cả chế độ chính sách tỷ giá cố định thả nổi đều có rất nhiều ưu nhược điểm trái ngược nhau Chính thực tế này đã gợi ý rằng một chế độ chính sách tỷ giá kết hợp hai cực cố định thả nổithể mang lại nhiều lợi ích hơn cho ngoại thương nói riêng kinh tế nói chung của một nước, chế độ tỷ giá linh hoạt III Tổng quan về chính sách nâng giá tiền tệ CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ TÁC ĐỘNG MỘT CÁCH... chính sách tỷ giá hối đoái Chính sách tỷ giá hối đoái nằm trong hệ thống chính sách tài chính tiền tệ là một trong những hệ thống chính sách cơ bản để thực hiện các mục tiêu cuối cùng của nền kinh tế Trong nền kinh tế mở, động cơ của việc hoạch định chính sách nói chung, chính sách tài chính, tiền tệ chính sách tỷ giá nói riêng là nhằm đạt được các cân đối bên trong cân đối bên ngoài của nền kinh. .. MỘT BÀI HỌC VỀ CHÍNH SÁCH NÂNG GIÁ TIỀN TỆ THÌ KHÔNG KHỎI KHÔNG NHẮC ĐẾN NHẬT BẢN TIẾP ĐÓ LÀ ĐỨC VỚI CHÍNH SÁCH ĐỒNG NỘI TỆ MẠNH CÙNG CÁC CÔNG CỤ ĐIỀU HÀNH KHÁC ĐÃ KHIẾN NƯỚC ĐỨC THAY DA ĐỔI THỊT, TRỞ THÀNH MỘT CƯỜNG QUỐC MẠNH VỀ KINH TẾ MỸ LÀ MỘT THỰC TẾ ĐIỂN HÌNH CỦA MỘT SIÊU CƯỜNG QUỐC VỚI BƯỚC SAI LẦM CÙNG CHÍNH SÁCH NÂNG GIÁ TIỀN TỆ CHÍNH VÌ NHỮNG KINH NGHIỆM QUÍ BÁU PHÁT SINH TỪ THỰC TIỄN... tránh phải tiếp cận với đồng USD đang bị mất giá từ Anh, Mỹ chảy ồ ạt vào Đôi khi việc nâng giá đồng nội tệ còn do áp lực của một quốc gia khác Ví dụ như Trung Quốc đang chịu nhiều sức ép từ phía Mỹ khối liên minh EU yêu cầu nâng giá đồng nhân dân tệ 2 Mục tiêu tác dụng của chính sách nâng giá tiền tệ 2.1 Mục tiêu Mục tiêu của nâng giá tiền tệ là chống lạm phát (chính sách thu hẹp) Theo ADB khuyến... chính sách nâng giá tiền tệ Thời kỳ những năm 70 là thời kỳ thể hiện rõ nét nhất sự thành công của Nhật Bản với chính sách nâng giá đồng nội tệ Tăng trưởng nhanh mạnh trong suốt thời gian dài trước thập kỷ 70 đã tạo tiền đề cho đồng JPY lên giá mạnh Đặc biệt là sau khi Mỹ tuyên bố thả nổi đồng USD chuyển sang chế độ tỷ giá hối đoái linh hoạt thì đồng JPY đã liên tục lên giá rất mạnh so với USD và. .. chính sách quản lý ngoại hối chính sách quản lý kinh tế vĩ mô Chính sách tỷ giá hối đoái là chính sách của mỗi nước lựa chọn loại hình tỷ giá hối đoái của nước đó, tức là cách tính tỷ giá đồng tiền nước mình so với đồng tiền của nước khác các biện pháp quản lý nó Chính sách tỷ giá hối đoái là những hoạt động của Chính phủ thông qua một chế độ tỷ giá nhất định (hay cơ chế điều hành tỷ giá) hệ . NÀY, EM ĐÃ CHỌN ĐỀ TÀI: “CHÍNH SÁCH NÂNG GIÁ ĐỒNG NỘI TỆ: THỰC TIỄN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM” CHO KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA MÌNH. ĐÂY. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHÍNH SÁCH NÂNG GIÁ ĐỒNG NỘI TỆ: THỰC TIỄN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Giảng viên hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Khóa luận tốt nghiệp “Chính sách nâng giá đồng nội tệ: Thực tiễn thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” doc, Tài liệu Khóa luận tốt nghiệp “Chính sách nâng giá đồng nội tệ: Thực tiễn thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” doc, Tài liệu Khóa luận tốt nghiệp “Chính sách nâng giá đồng nội tệ: Thực tiễn thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay