Tài liệu Báo cáo Lịch sử báo chí thế giới docx

71 498 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2013, 21:15

 Luận Văn ĐỀ TÀI: Báo cáo Lịch sử báo chí thế giới  MỤC LỤC Phần mở đầu       ! " # $%&% " '()* Nội dung nghiên cứu Chương I: Vài nét về tập đoàn tư bản lũng đoạn  +&,% -./012 3 4156,% -.6%-& 2.1. Nhìn thấy báo chí như một loại hàng hoá, nghề kinh doanh có Lãi .7 33 Quảng cáo để đưa sản phẩm đến với người dân .8 39 Quảng bá xây dựng hình ảnh .: 3 Thấy được tầm quan trọng của báo chí trong việc tạo dư luận, chính trị, tác động nhận thức của người dân ; 9 '6% < 9 Đầu tư vào nghề báo: Mua hoặc liên doanh .3 93 Tài trợ, bơm tiền vào quảng cáo  99 Thành lập một tờ báo riêng .8  4=>< $3; Chương II: Những câu chuyện điển hình về sự can thiệp của tập đoàn tư bản lũng đoạn đối với báo chí  ?& @AB6CD4EF6)E) 3  Vài nét về Time Warner và AOL .3 3 Sự can thiệp của AOL với Time Warner .3 9 Những hoạt động của AOL Time Warner .38 3 ?G/EH'IJK>LA Sự ra đời và phát triển của Google 38 Sự can thiệp của Google vào báo chí 9 9 4EF6//M)EEN)6/H?6 AO6PQNE5 Những ngày đầu của Dow Jones và nhật báo WSJ .9 Sự phát triển của WSJ .  )5RH?S<<T1A Sự ra đời của Microsoft .; Những sản phẩm của Microsoft 3 Sự can thiệp của Microsoft đối với báo chí .9  4=>< $ Chương III: Liên hệ thực tiễn ở Việt Nam  "U-&"V66J8 3 G@S5W-&X5Y6%O6&,%>< 3 Về FPT và Vnexpress 2; 33 Về VASC và Vietnamnet .23 9 4=>< $ 2 Kết luận Tài liệu tham khảo 9 NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN  Z4[Z.\<]VX) ^_ 3 #64[Z4 $ 9 "06P4K  Z`Z.ZJ  4[Z W 2 6\< 7 VJaV4* 8 VJa4[V : VJa4[Z W ;4[ZJ6 VJa4[Z 3VJa4[b 9VJa4[46Z  PHẦN MỞ ĐẦU  Lý do chọn đề tài V-&<@cd656<>eff<6J%&)=)( 1gh%&J6?iJ/Y AEj @K& k l65&%I)Jkm<@cn (/BSoW6KIJhp6) G6/E6 6)6,[q?' 6-6W/1X W-[> <rk-^S5 W<<Al.* ,Jh ,(J51O6-&h&k)TO6&,% -. /01)Y<%r&<%s&6%-& =%B/!,iJ/!>&. sMY6%XtIJ. ^5I)S@-& K M63;nu@T@6,%F4Dh-&"V6 t/@1r6XK $6h $j6$B6 v>w[[<O6s"V6/1/S[) W n@- @K !>6%&4)xi6JXh S (J<h-&"V60t-yKj(5Y6%O6 &,% -./016J&,%>< 's<hJs=5Y6% O6&,% -./01@-&)<@X "V6X)  II. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 6q z Vvs=JIhs6%B=s 5Y6%O6&,% -./01@-& z IJ0/$S=B5-&X=<%,@ B(Y<-&hv-u5><K< %k56J -Vq z4s=JI6%s6%O6&,%  -./01@-&cB{-= z4s=Y)1^"V6hj @6%Xs>&5@ B @% $IJ z+<[B.%&%-&"V6>r@5Y 6%X III. Đối tượng nghiên cứu z 4)<@q4,%CDh)5%h G/Eh 4,%PQ NE5hBW-&[5Y6% z |" V6q  3 ,%  }#4@ W"j%)E55h "C'M @ "E6E IV. Phương pháp nghiên cứu 'OJ<-v% $%&%/,J,-O6Oo66H EV><!%% $%&%k. V)6x5dS5% $%&% q# $%&%,%h %I/h55&hk.hu!%(h~ V. Cấu trúc đề tài 2 V%K^Kh%KSh%K></,h/ 6>.%/h-&&`9 $ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương I: Vài nét về tập đoàn tư bản lũng đoạn 1. Khái niệm tập đoàn tư bản lũng đoạn PY6E“Lê Nin toàn tập”XOo6<iq Tập đoàn tư bản: Su-6` -.X5 >u/`X=%5Y5.j(6JS5/1& X Tập đoàn tư bản lũng đoạn: ,% -.)Y<t6*h %5.j(hO6S&6J&= /!,SiJ6cX><jtSh)[ 2. Tại sao tập đoàn tư bản lũng đoạn can thiệp vào báo chí 2.1. Nhìn thấy báo chí như một loại hàng hoá, nghề kinh doanh có lãi 4)d6K<>effh%&6)Js•@^)sS 5$>6h-&//1s)Jk1*i6)(hB6 )x% /,jtS0 [) W-&% $4IJ'@ d656<>effh>%&6)Js%&)=1g` W@5Yn) ^><.J^& @k%%&)=h &% $)Jk1*KK !/B6 %X>.n5/!/@c-&5.%€h[1S i.&r>&h&% $)Jk1*J^ )S%1. ^hn W51&SjtShX>. n/@)1)6B <)[h>< 7 '&,% -./01@-.(6/6h/kX6 IX[) Wh%[) WvI6[<hi6X/! ,6(X=Z$6<h=)•)vh, !51 O6)Jk/S </@hi6XX=>1g5Y %&)=&><[) W>&4>(Jh^m -&<3‚GP#k%h<3;‚GP#k%< @'s<-&)^S/1X6>6X/t*%  -. !.6< '&kO -.-v&-&&5.%€&h[ -&)Jk1Si.&|& @k% %&)=h`ci.&J/@h<%KOJ<) 6)Y<%O6&W-&h&%&6h)Js'xX BW-&%&>khXo6/&!%`i.&)^ `J( +k• !S`/!,/@hK -&x *%&,%x6 -./01O6<[6[O6 sƒ^,Jh 6&O6s<K0k*/O6 -(>s,%x6'6%-&/&u/@(h)S( =Y(X 2.2. Quảng cáo để đưa sản phẩm đến với người dân  ƒ&y/@1S5.j(>6hJt Y$)i&)s%&)=O6)Jk1*4 (h-.I-&/S/1&46h-&5.j(&  $)si.&5.%€&[O6&5.j& >64Y<h<>kXi.&-&>X`1 ! 41#&%h&n:8hu%&%E))6-6/,Y -&)5X)J6%U%/,%&%&6 8 YS&ujtS&u%%O@S >J(q>kXi.&]'*6-<%&6/%  )Jka%Eo6EO6cho6/>kX5Y -65Xh>kX-&&-.~V`J(O6%& 6/ci.&_M6>/, !-6h)n%&6 Y/5X~K/ry5X•)x6&J (O6 !?56-nAJ/q+kXi.&h>kX> 6h{<>kX,%T/>k=55XV ,Jh•@>J(h%OO6u $/* -(JWt>=5& !&/Y-&hYk /,)5X%&6X/KJJ<%= ?>6=`1AO6-&1 ƒ&5/Si.&&,% -.0>k =-„i6`-U-^J=%1S5.j(> 6O6s'&5.j(%.Y6-&=i.-& &[O6@ WT1/,%[<) $ ) W4ki6i.&hi&)s/ k& !,/! )S)t$hWX[<O66%5.j(Y$I6h j&/,%B/@h^)S5Y/></6@&6 %u>& K<>effhi.&tY5Y)^Sk% T1)<@h^& Wii.& mhCh#&%~ Z6Jh^% $IJh6i.&)-sc7;‚z:;‚h, XS5W-&6ci.&/;;‚ &WE)1 #&%hƒ•hZ6h4…=h6JW3;E1#&% Z !J0>k%.//1^"V6h•/5)6i. &)5)6SO6BW-& !/?&,%A) : [) W-&/k^)(6hc9†,†7†]) W!% O64u4)‡MGx<%[_'*60XBW-&K >kXkh•XB€i.& 6-&h'€ 665y~VBW-&JT@BW-&15 W6i.& Z6JX)(sh[i.&5.j(> 6'*6 Wr%S5si.& qi.&5. %€X6h&[O65.j(J>6hi.&n /YnO6&u6[%hi.&X -&K6r-6J6%&)=si.&X -,%S>=[i.& @1&%€-&]%X 5Yh6~_Y$<E/& $>U/UhJ>k>w [ i./1)(/@IJ/>=i.&)( ! &6%6J5d=i.-&6%O6s @5.%€O6s@ xT 2.3. Quảng bá, xây dựng hình ảnh Vui.&=65.%€<@ WI `WjIJYhi.-&s.O6ss&,% -. /01xXB->&=1Ys.O6s) /xk*'w1 )!& $)shi6-& n%&Bhs.X/!sh6S-&>k n%&BY>kX/!h6J/!-&=jd/B >O.sIJ)6h6J1sS( !hS% &)~=cXIJ. ^<k*h1Y J@ Zn6Jh1%4Et-y6J@'kJ/&)k-k v1-= !5Y56)O6km>*/&O6 ; [...]... trong cuc bu chn danh 28 ting ca Zenith Optimedia Group, vt mt 30 anh ti khỏc mt cỏch y thuyt phc 1.3 Những Hoạt động của AOL Time Warner Theo thống kê năm 2004, doanh số của AOL Time Warner đứng đầu thế giới với 38 tỉ USD với số nhân viên khoảng 80000 ngời Tập đoàn này hoạt động trên các lĩnh vực sau: a in nh: New Line Cinema, Castle Rock, Rko, Warner Bros (nhng b phim Harry Potter, Matrix v.v ) b m... bi 2 u s ln ca truyn thụng l Time v CNN ú Nh vy, giỏ tr gia tng ca AOL nh th m tng lờn V song song vi li nhun m AOL thu c, Time Warner cng tip tc phát trin tên tuổi ca mình, tìm ra một phơng thức làm báo mới hấp dẫn hơn thông qua dch v internet ca AOL Cũn Time mun tỡm n mt kờnh thụng tin khỏc nờn ó chn internet(AOL), cụng chỳng cú th tỡm thụng tin t tp chớ trờn Internet Hai cụng ty ny ó tng hy vng .  Luận Văn ĐỀ TÀI: Báo cáo Lịch sử báo chí thế giới  MỤC LỤC Phần mở đầu  . /!,SiJ6cX><jtSh)[ 2. Tại sao tập đoàn tư bản lũng đoạn can thiệp vào báo chí 2.1. Nhìn thấy báo chí như một loại hàng hoá, nghề kinh doanh có lãi 4)d6K<>effh%&6)Js•@^)sS
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Báo cáo Lịch sử báo chí thế giới docx, Tài liệu Báo cáo Lịch sử báo chí thế giới docx, Tài liệu Báo cáo Lịch sử báo chí thế giới docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn