Tài liệu Một số đề xuất về quan điểm và phương pháp định giá Ngân hàng thương mại Nhà nước trong quá trình cổ phần hoá pdf

4 478 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2013, 19:15

. Một số đề xuất về quan điểm và phương pháp định giá Ngân hàng thương mại Nhà nước trong quá trình cổ phần hoá TS. Nguyễn Đại Lai I. Bàn về quan điểm cổ. khác quá trình này có thể là quá trình bán bớt từng phần hoặc thậm chí bán toàn phần mà Nhà nước không cần có cổ phần trong DN cổ phần mới), mà là quá trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Một số đề xuất về quan điểm và phương pháp định giá Ngân hàng thương mại Nhà nước trong quá trình cổ phần hoá pdf, Tài liệu Một số đề xuất về quan điểm và phương pháp định giá Ngân hàng thương mại Nhà nước trong quá trình cổ phần hoá pdf, Tài liệu Một số đề xuất về quan điểm và phương pháp định giá Ngân hàng thương mại Nhà nước trong quá trình cổ phần hoá pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn