Tài liệu ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TRUYỀN THÔNG ÂM THANH TRÊN MẠNG CỤC BỘ doc

22 617 3
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2013, 18:15

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TRUYỀN THÔNG ÂM THANH TRÊN MẠNG CỤC BỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TRUYỀN THÔNG ÂM THANH TRÊN MẠNG CỤC BỘ Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thò Hoàng Lan Sinh viên thực hiện: Trần Việt Hùng TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ SẢN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NỘI DUNG BÁO CÁO ➲ CÁC MÔ HÌNH ĐIỆN THOẠI QUA MẠNG. CÁC MÔ HÌNH ĐIỆN THOẠI QUA MẠNG. ➲ KHẢO SÁT CÁC GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG. ➲ PHƯƠNG PHÁP MÃ HOÁ VÀ NÉN ÂM THANH. ➲ TÌM HIỂU HỖ TR CỦA SDK WINDOWS TRONG VIỆC XỬ LÝ VÀ TRUYỀN NHẬN ÂM THANH. ➲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG TRUYỀN ÂM THANH TRÊN MẠNG. IP IP CÁC MÔ HÌNH ĐIỆN THOẠI QUA MẠNG CÁC MÔ HÌNH ĐIỆN THOẠI QUA MẠNG ➲ Máy tính đến máy tính (PC to PC) Máy tính Máy tính Máy tính Máy tính ➲ Máy tính đến điện thoại (PC to phone) IP IP Máy tính Máy tính Gateway Gateway PSDN PSDN Điện thoại Điện thoại ➲ Ñieän thoaïi ñeán ñieän thoaïi (phone to phone) Ñieän thoaïi Ñieän thoaïi PSDN PSDN Gateway Gateway Gateway Gateway PSDN PSDN Ñieän thoaïi Ñieän thoaïi IP IP KHẢO SÁT CÁC GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG TRÊN MẠNG IP KHẢO SÁT CÁC GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG TRÊN MẠNG IP ➲ Là giao thức không liên kết ➲ Dùng cho mạng chuyển mạch gói ➲ Phân đoạn và hợp nhất các khối dữ liệu ➲ Cung cấp khả năng kết nối các mạng con thành liên mạng để truyền dữ liệu Giao thức IP ( Internet Protocol) Giao thức TCP ( Transmision Control Protocol) ➲ Là giao thức có liên kết ➲ Cung cấp khả năng truyền dữ liệu an toàn ➲ Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu gửi đi và gửi lại khi có lỗi xảy ra Socket Máy A Máy A Máy B Máy B Port Port TCP/IP Interface Giao thức UDP (User Datagram Protocol) ➲ Là giao thức không liên kết ➲ Truyền dữ liệu không an toàn ➲ Thích hợp cho ứng dụng đòi hỏi dữ liệu được truyền rộng rãi Khái niêm Socket ➲ Đơn vò cấu trúc 2 chiều ➲ Có thể đọc hay ghi lên socket ➲ Hai loại socket là stream và datagram Kiến trúc mạng TCP/IP Application Application Presentation Presentation Session Session Transport Transport Network Network Data link Data link Physical Physical Ethenet Ethenet Token bus Token bus Token ring Token ring Internet & ICMP Internet & ICMP TCP TCP UDP UDP Telnet Telnet FTP FTP SMTP SMTP DSN DSN ➲ So sánh mô hình OSI và mô hình TCP/IP Chức năng và đặc điểm của TCP/IP ➲ Số lượng nút mạng rất lớn ➲ Chạy trên mọi hệ điều hành ➲ Không phụ thuộc vào phần cứng ➲ Cung cấp một loạt các dòch vụ TCP/IP TCP/IP FTP E mail Telnet DSN . PHƯƠNG PHÁP MÃ HOÁ VÀ NÉN ÂM THANH PHƯƠNG PHÁP MÃ HOÁ VÀ NÉN ÂM THANH Mã hoá dạng sóng (Waveform codec) ➲ Đòi hỏi tốc độ dữ liệu rất cao ➲ Chất lượng âm thanh tốt ➲ Phương pháp này chỉ dựa trên lấy mẫu tín hiệu và lượng tử hoá các mẫu đó ➲ Các phương pháp PCM, DPCM, ADPCM Mã hoá nguồn (Source codec) ➲ Mã hoá các tham số tạo tiếng nói, tổng hợp tiếng nói tại nhận ➲ Chất lượng tiếng nói không trung thực ➲ Độ phức tạp cao ➲ Phương pháp LPC 2 4 8 16 32 6 4 Chất lượng tiếng nói Tốc độ Rất tốt Tốt Trung bình Mã hoá dự đoán tuyến tính Mã hoá dự đoán tuyến tính Mã hoá dạng sóng Mã hoá dạng sóng Mã hoá hỗn hợp Mã hoá hỗn hợp Mã hoá hỗn hợp (Hybrid codec) ➲ Sử dụng kết hợp 2 phương pháp trên để tạo ra tín hiệu âm thanh có chất lượng tốt ở mức độ tốc độ dữ liệu trung bình ➲ Mô hình máy phát âm (Tương tự LPC) ➲ Xây dựng từ điển ➲ Chuẩn GSM gồm 160 mẫu, lấy tại 8kHz, chu kỳ 20ms [...]... ghi khối dữ liệu âm thanh được giải mã vào bộ đệm · Chép các mẫu trên bộ đệm vào vỉ mạch âm thanh · Vỉ mạch âm thanh chuyển đổi các mẫu đó thanh âm thanh ng dụng gồm 3 mô đun chính · Mô đun xử lý âm thanh : Thu bắt và trình diễn · Mô đun mã hoá / giải mã âm thanh : PCM · Mô đun truyền / nhận âm thanh Modul xử lý Modul xử lý âm thanh âm thanh Micro Loa Thu tiếng nóii Thu tiếng nó Phátttiếng nóii Phá... xác lập -> trao đổi dữ liệu THIẾT KẾ ỨNG DỤNG TRUYỀN ÂM THANH TRÊN MẠNG LAN Thiết kế mô hình · Chương trình được thiết kế theo mô hình PC- PC gọi tên là CPhone Cấu hình hệ thống · Trong mạng gồm 1 server và các client · Micro, loa, vỉ mạch âm thanh cho mỗi PC · Giao thức liên lạc TCP/IP · Một chương trình truyền thông âm thanh giữa 2 máy rong quá trình truyền thống âm thanh · Âm thanh anolog từ micro... trình diễn âm thanh (Player) Mở soundcard chuẩn phátt Mở soundcard chuẩn phá Không Có dữ liệu Có dữ liệu trong bộ đệm trong bộ đệm pháttkhông ?? phá không Có Chuyển dữ liệu từ Chuyển dữ liệu từ bộ đệm ra soundcard bộ đệm ra soundcard Loa u đồ mô đun mã hoá âm thanh Bắttđầu Bắ đầu Không Có dữ liệu Có dữ liệu trong bộ đệm trong bộ đệm ghi không ?? ghi không Có Lấy mộttkhung tiếng nóiitừ bộ đệm ghi... thoại qua mạng ² Các phương pháp mã hoá nén âm thanh ² Kiến trúc TCP/IP ² Trợ giúp của môi trường SDK cho lập trình mạng · Về thực nghiệm ² Xây dựng chương trình liên kết hai máy trong môi trường mạng cục bộ và có thể trao đổi dữ liệu âm thanh hận xét đánh giá kết quả · Chất lượng tiếng nói có thể chấp nhận được trong phạm vi mạng LAN · Có thể phát triển ứng dụng để sử dụng cho các bài toán trong thực... tiếng nóiiđã giảiimã vào bộ đệm phátt Chép tiếng nó đã giả mã vào bộ đệm phá Mô đun phátt Mô đun phá ồ mô đun truyền / nhận âm thanh Bắttđầu Bắ đầu Không Có dữ liệu Có dữ liệu trong bộ đệm trong bộ đệm truyền //nhận truyền nhận không? không? Có Lấy mộttkhung tiếng nóii Lấy mộ khung tiếng nó từ bộ đệm nhận / /truyền từ bộ đệm nhận truyền Nhận / /truyền theo giao thứccTCP Nhận truyền theo giao thứ TCP... hoá Modul mã hoá (giảiimã)) (giả mã Modul Modul truyền nhận truyền nhận Mã hoá Mã hoá Truyền Truyền Giảiimã Giả mã Nhận Nhận Mạng Mạng máy máy tình tình ồ mô đun thu âm thanh (Capture) Mở soundcard chuẩn ghi Mở soundcard chuẩn ghi Ghi tín hiệu âm thanh vừaa Ghi tín hiệu âm thanh vừ lấy mẫu vào bộ đệm ghi lấy mẫu vào bộ đệm ghi Chưa đầy Bộ đệm ghi Bộ đệm ghi đã đầy chưa ?? đã đầy chưa Đầy Kích... khung tiếng nó từ bộ đệm ghi Mã hoá theo phương pháp PCM Mã hoá theo phương pháp PCM Chép tiếng nóiiđã mã hoá vào bộ đệm truyền Chép tiếng nó đã mã hoá vào bộ đệm truyền Mô đun truyền Mô đun truyền u đồ mô đun giải mã âm thanh Bắttđầu Bắ đầu Không Có dữ liệu Có dữ liệu trong bộ đệm trong bộ đệm nhận không? nhận không? Có Lấy mộttkhung tiếng nóiitừ bộ đệm nhận Lấy mộ khung tiếng nó từ bộ đệm nhận Giảiimã... SDK TRONG XỬ LÝ VÀ TRUYỀN NHẬN ÂM THANH Môi trường SDK · Môi trường lập trình đa phương tiện dưới môi trường Windows · Cung cấp các lớp dẫn xuất phục vụ cho việc xử lý và truyền âm thanh qua mạng · Một số lớp tiêu biểu ² CAsyncSocket cung cấp các đối tượng và các hàm giúp ứng dụng giao tiếp bằng socket ² Csocket là lớp dẫn xuất từ CAsyncSocket dùng xử lý và truyền nhận dữ liệu âm thanh ² Carchive chỉ... Inet_ntoa : Đổi thành địa chỉ dạng chuỗi · Send : Gửi dữ liệu qua socket · Mô hình liên kết và trao đổi dữ liệu · Dùng giao thức TCP/IP · Trao đổi dữ liệu thông qua socket · Dùng 1 socket đảm nhận việc truyền và nhận dữ liệu Socket Socket Yêu cầu Yêu cầu truyền dữ liệu truyền dữ liệu Socket Socket Socket Socket Yêu cầu Yêu cầu nhận dữ liệu nhận dữ liệu Cơ chế gọi và lắng nghe liên kết · Lắng nghe ở một... tại vỉ mạch âm thanh (PCM, 8kHz, 8 bits/mẫu) · Các mẫu được sao chép vào bộ đệm thành các khối có độ lớn nhất định · Dùng các thuật PCM để nén các khối đó · Thêm vào khối các thơng tin khác · Gửi khối dữ liệu sau khi đóng gói qua socket · Gói tin được truyền qua mạng vật lý đến đầu kia · Loại bỏ các thơng tin thêm vào, giải nén các khối dữ liệu, ghi khối dữ liệu âm thanh được giải mã vào bộ đệm · Chép . ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TRUYỀN THÔNG ÂM THANH TRÊN MẠNG CỤC BỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TRUYỀN THÔNG. được xác lập -> trao đổi dữ liệu THIẾT KẾ ỨNG DỤNG TRUYỀN ÂM THANH TRÊN MẠNG LAN THIẾT KẾ ỨNG DỤNG TRUYỀN ÂM THANH TRÊN MẠNG LAN Thiết kế mô hình ➲ Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TRUYỀN THÔNG ÂM THANH TRÊN MẠNG CỤC BỘ doc, Tài liệu ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TRUYỀN THÔNG ÂM THANH TRÊN MẠNG CỤC BỘ doc, Tài liệu ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TRUYỀN THÔNG ÂM THANH TRÊN MẠNG CỤC BỘ doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay