Tài liệu BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ KHOÁN " ppt

1 341 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2013, 16:15

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ KHOÁN (Áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản) [01] Kỳ tính thuế: . [02] Người nộp thuế : [03] Mã số thuế: [04] Địa chỉ: [05] Quận/huyện: . [06] Tỉnh/Thành phố: [07] Điện thoại: [08] Fax: [09] Email: [10] Ngành nghề kinh doanh chính: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Tên khoáng sản Sản lượng khai thác trung bình 1 tháng của năm trước Đơn vị tính Dự kiến sản lượng khai thác trung bình 1 tháng năm nay (1) (2) (3) (4) 1. Khoáng sản A 2. Khoáng sản B 3. Khoáng sản C … ., ngày . tháng . năm NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký, ghi rõ họ tên Mẫu số: 02/THKH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) . phúc TỜ KHAI THUẾ KHOÁN (Áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản) [01] Kỳ tính thuế: . [02] Người nộp thuế : . khoáng sản Sản lượng khai thác trung bình 1 tháng của năm trước Đơn vị tính Dự kiến sản lượng khai thác trung bình 1 tháng năm nay (1) (2) (3) (4) 1. Khoáng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ KHOÁN " ppt, Tài liệu BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ KHOÁN " ppt, Tài liệu BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ KHOÁN " ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay