Tổ chức hoạt động phong trào cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm

160 369 1
  • Loading ...
1/160 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2012, 16:14

Tổ chức hoạt động phong trào cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ----------------------- PHẠM THÀNH KHÁNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO CHO SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG PHẠM THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN – 2010 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ----------------------- PHẠM THÀNH KHÁNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO CHO SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG PHẠM THÁI BÌNH CHUYÊN NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC Mã số: 60 14 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS. PHAN THANH LONG THÁI NGUYÊN – 2010Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Tiến sĩ Phan Thanh Long, ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô giáo khoa Tâm lý – Giáo dục trƣờng Đại học Sƣ phạm Thái Nguyên, những ngƣời đã góp ý kiến quý báu cho tôi trong quá trình thực hiện đề tài. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, các bạn đồng nghiệp cùng các đồng chí cán bộ Đoàn Thanh niên sinh viên trƣờng Cao đẳng phạm Thái Bình, nơi tôi đang công tác đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp và khoá học. Và cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đối với gia đình tôi, bạn bè, những ngƣời đã luôn động viên, ủng hộ và giúp đỡ tôi trong quá trình tôi làm luận văn. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 9 năm 2010 Tác giả Phạm Thành Khánh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn BẢNG CHỮ VIẾT TẮT Câu lạc bộ CLB Cao đẳng CĐ Cán bộ phong trào CBPT Chất lƣợng giáo dục CLGD Công nghiệp hoá CNH Đại học ĐH Cao đẳngphạm CĐSP Cục xuất bản CXB Đoàn thể ĐT Giáo dục - đào tạo GD - ĐT Giáo dục đại học GDĐH Giảng viên GV Hiện đại hoá HĐH Hoạt động phong trào HĐPT Kỹ năng KN Khoa học kỹ thuật KHKT Nhà xuất bản NXB Nhà xuất bản giáo dục NXBGD Sinh viên SV Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 2 4. Giả thuyết khoa học 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu . 3 6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu . 3 7. Phƣơng pháp nghiên cứu 3 8. Đóng góp của luận văn . 5 9. Cấu trúc của luận văn . 5 Chƣơng 1. SỞ LUẬN CỦA VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO CHO SINH VIÊN TRONG TRƢỜNG CAO ĐẲNG 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 6 1.1.1 Các nghiên cứu ở nƣớc ngoài 6 1.1.2 Các nghiên cứu trong nƣớc 9 1.2 Một số khái niệm cơ bản của đề tài . 12 1.2.1 Khái niệm tổ chức . 12 1.2.2 Khái niệm HĐPT . 12 1.2.3 Khái niệm tổ chức HĐPT 15 1.3 HĐPT với sự phát triển nhân cách cho sinh viên trong trƣờng cao đẳng . 16 1.3.1 Những đặc điểm cơ bản trong sự phát triển tâm lý của sinh viên . 16 1.3.2 Vai trò của HĐPT đối với sự phát triển nhân cách của sinh viên . 29 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1.3.3 Nhiệm vụ của HĐPT . 39 1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc tổ chức HĐPT trong trƣờng đại học 40 1.4.1 Yêu cầu đổi mới giáo dục đại học liên quan đến HĐPT . 40 1.4.2 Nhận thức của các lực lƣợng giáo dục . 42 1.4.3 Năng lực của ngƣời tổ chức HĐPT 42 1.4.4 Nội dung chƣơng trình của HĐPT . 43 1.4.5 Hình thức tổ chức HĐPT . 43 1.4.6 Các tiêu chí đánh giá hiệu quả của HĐPT 43 1.4.7 Các điều kiện để tổ chức HĐPT đạt hiệu quả . 44 Chƣơng 2. THỰC TRẠNG CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HĐPT CHO SINH VIÊN TRONG TRƢỜNG CAO ĐẲNGPHẠM THÁI BÌNH 2.1 Mục đích, đối tƣợng, nội dung và phƣơng pháp khảo sát 46 2.1.1 Mục đích khảo sát 46 2.1.2 Đối tƣợng khảo sát 46 2.1.3 Nội dung khảo sát 47 2.1.4 Tiêu chí đánh giá và thang đo 47 2.2 Vài nét về quá trình trƣởng thành và phát triển của trƣờng CĐSP TB 48 2.3 Thực trạng HĐPT cho sinh viên trƣờng CĐSPTB 51 2.3.1 Đánh giá về mức độ tổ chức các HĐPT cho sinh viên trong trƣờng CĐSPTB 52 2.3.2 Đánh giá về quy mô tổ chức các HĐPT cho SV trong trƣờng CĐSPTB 59 2.3.3 Đánh giá về hình thức tổ chức HĐPT cho SV trong trƣờng CĐSPTB . 63 2.3.4 Thực trạng các lực lƣợng tổ chức HĐPT cho SV trong trƣờng CĐSPTB . 67 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2.3.5 Tìm hiểu mức độ tham gia của SV vào các HĐPT do nhà trƣờng tổ chức 69 2.4 Khảo sát thực trạng biện pháp tổ chức HĐPT cho SV trong trƣờng CĐSPTB 71 2.4.1 Nhận thức của các lực lƣợng về tính cần thiết sử dụng biện pháp tổ chức 71 2.4.2 Đánh giá về mức độ sử dụng các biện pháp tổ chức HĐPT . 75 2.4.3 Đánh giá về ƣu, nhƣợc điểm của các biện pháp tổ chức HĐPT trong trƣờng CĐSPTB . 77 2.4.4 Những nguyên nhân ảnh hƣởng đến hiệu quả triển khai các biện pháp tổ chức HĐPT 78 2.5 Đánh giá chung thực trạng và nguyên nhân 80 2.5.1 Đánh giá chung về thực trạng 80 2.5.2 Nguyên nhân của thực trạng 81 Chƣơng 3. CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HĐPT CHO SINH VIÊN TRONG TRƢỜNG CAO ĐẲNG PHẠM THÁI BÌNH 3.1 Những nguyên tắc xây dựng các biện pháp . 83 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo thực hiện mục tiêu của giáo dục đại học . 83 3.1.2 Nguyên tắc tổ chức HĐPT phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý SV 84 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo sự huy động các chủ thể cùng tham gia . 84 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính xung kích, chủ động sáng tạo . 85 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi của biện pháp tổ chức HĐPT . 85 3.1.6. Đảm báo tính giáo dục cao . 85 3.2. Đề xuất một số biện pháp tổ chức HĐPT cho sinh viên . 86 3.2.1 Biện pháp 1: Tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên 86 3.2.2 Biện pháp 2: Xây dựng nội dung, hình thức tổ chức hoạt động 88 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3.2.3 Biện pháp 3: Chuẩn bị các điều kiện cho công tác tổ chức HĐPT . 92 3.2.4 Biện pháp 4: Xây dựng quy chế khen thƣởng cho sinh viên tích cực . 93 3.2.5 Biện pháp 5: Bồi dƣỡng, tập huấn năng lực cho cán bộ tổ chức HĐPT 95 3.2.6 Biện pháp 6: Tuyên truyền kế hoạch hoạt động đến các lực lƣợng 96 3.2.7 Biện pháp 7: Phát huy tính tích cực và chủ động của sinh viên 98 3.2.8 Biện pháp 8: Xã hội hoá HĐPT cho sinh viên 99 3.2.9 Biện pháp 9: Chƣơng trình hoá, Đa dạng hoá hình thức tổ chức HĐPT 100 3.3 Khảo nghiệm các biện pháp tổ chức HĐPT 106 3.3.1 Mục đích khảo nghiệm 106 3.3.2 Nội dung khảo nghiệm 106 3.3.3 Đối tƣợng khảo nghiệm . 106 3.3.4 Tiến trình khảo nghiệm 106 3.3.5 Kết quả khảo nghiệm . 107 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I. Kết luận 115 II. Kiến nghị . 116 1. Đối với trƣờng Cao đẳngphạm Thái Bình . 116 2. Đối với các khoa, bộ môn . 116 3. Đối với các lớp, chi đoàn, chi hội . 117 4. Đối với cán bộ phong trào 117 5. Đối với giảng viên 117 6. Đối với sinh viên 117 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của trƣờng Cao đẳngphạm Thái Bình . 50 Bảng 2.1 Đánh giá về mức độ tổ chức các HĐPT . 52 Biểu đồ 2.1. Đánh giá về quy mô các HĐPT tổ chức ở cấp trƣờng . 59 Biểu đồ 2.2 Đánh giá về quy mô các HĐPT tổ chức ở cấp khoa . 61 Biểu đồ 2.3 Đánh giá về quy mô các HĐPT tổ chức ở cấp lớp . 62 Biểu đồ 2.4. Đánh giá về tính phong phú của các HĐPT 64 Biểu đồ 2.5. Đánh giá về tính đơn điệu của các HĐPT . 65 Biểu đồ 2.6. Đánh giá về thực trạng lực lƣợng tổ chức các HĐPT 67 Biểu đồ 2.7 Đánh giá về mức độ tham gia của sinh viên vào HĐPT . 69 Biểu đồ 2.8 Đánh giá về tính cần thiết sử dụng các biện pháp tổ chức HĐPT . 71 Biểu đồ 2.9. Đánh giá của CBPT về tính cần thiết sử dụng các biện pháp tổ chức . 73 Biểu đồ 2.10. Đánh giá của SV về tính cần thiết sử dụng các biện pháp tổ chức . 74 Biểu đồ 2.11. Đánh giá về mức độ sử dụng các biện pháp tổ chức HĐPT 75 Biểu đồ 3.1. Khảo nghiệm về tính phù hợp của các biện pháp 107 Biểu đồ 3.2. Đánh giá về tính hiệu quả của các biện pháp . 109 Biểu đồ 3.3. Khảo nghiệm về tính khả thi của các biện pháp . 111 Bảng 3.1. Đánh giá về nội dung và cách thức thực hiện các biện pháp . 112 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC HÌNH ẢNH Ảnh 1: Thầy Hiệu trƣởng trong lễ khai giảng năm học 2007 - 2008 Ảnh 2: Đại diện ĐTN trƣờng nhận cớ lƣu niệm của Tỉnh Đoàn Thái Bình Ảnh 3: Hoạt động của CLB khiêu vũ trong hội diễn văn nghệ 20/11/2008 Ảnh 4: Giải bóng đá sinh viên ( Tháng 10/2007) Ảnh 5: Thầy, cô tham gia văn nghệ trong buổi giao lƣu văn nghệ 20/11/2008 Ảnh 6: Các thầy phòng Đào tạo tham gia văn nghệ 20/11/2008 Ảnh 7: Tiết mục của Thầy, cô giáo trong giao lƣu văn nghệ 20/11/2008 Ảnh 8: Văn nghệ chào mừng ngày 20/11/2008 Ảnh 9: Ảnh triển lãm tranh mùa thu do sinh viên tổ chức Ảnh 10: Triển lãm Mỹ thuật do sinh viên tổ chức Ảnh 10a: Sáng tác tranh với chủ đè " Khúc giao mùa" SV: Vũ Bình Nguyên Ảnh 10b: Sáng tác tranh với chủ đề " Khúc giao mùa" SV: Mai Tiến Bộ Ảnh 10c: Sáng tác tranh với chủ đề " Khúc giao mùa" SV: Nguyễn Ngọc Ảnh 10d: Văn nghệ trong chủ đề " Khúc giao mùa" Tháng 11/2008 Ảnh 11: Hoạt động văn nghệ chào mừng ngày thành lập ĐTNCS HCM 26/3/2009 Ảnh 12: Đêm giao lƣu văn nghệ chào mừng ngày thành lập ĐTNCS HCM 26/3/2009 Ảnh 13: Sự hƣởng ứng, động viên của Thầy, cô và tham gia của các em SV trong đêm chào mừng ngày thành lập ĐTNCS HCM 26/3/2009 Ảnh 14: Đội TNXK trƣờng trong đêm liên hoan văn nghệ Lễ khai giảng năm học 2009 - 2010 [...]... quả hoạt động HĐPT của sinh viên trong trƣờng Cao đẳng phạm sẽ đƣợc nâng cao 5 Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Hệ thống hoá cơ sở lý luận của vấn đề tổ chức HĐPT cho sinh viên trong trƣờng đại học, cao đẳng 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng các biện pháp tổ chức HĐPT cho sinh viên trong trƣờng Cao đẳng phạm Thái Bình 5.3 Hoàn thiện các biện pháp tổ chức HĐPT cho sinh viên trong trƣờng Cao đẳng phạm. .. "Tổ chức hoạt động phong trào cho sinh viên trƣờng Cao đẳng phạm Thái Bình" để nghiên cứu 2 Mục đích nghiên cứu Hoàn thiện các biện pháp tổ chức HĐPT cho sinh viên trƣờng Cao đẳng phạm Thái Bình, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục - đào tạo của nhà trƣờng 3 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Lý luận và thực tiễn tổ chức các HĐPT cho sinh viên trong trƣờng Cao đẳng phạm. .. pháp tổ chức HĐPT cho sinh viên của Đoàn thanh niên trong trƣờng Cao đẳng phạm Thái Bình nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục và đào tạo của nhà trƣờng 9 Cấu trúc của luận văn Mở đầu Chƣơng 1: Cơ sở lý luận của việc tổ chức HĐPT cho sinh viên trong trƣờng Cao đẳng Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức HĐPT cho sinh viên trong trƣờng Cao đẳng phạm Thái Bình Chƣơng 3: Các biện pháp tổ chức HĐPT cho sinh. .. nghiên cứu sản phẩm hoạt động: Nghiên cứu hiệu quả các HĐPT do nhà trƣờng tổ chức cho sinh viên nhằm đánh giá, tổng kết kinh nghiệm đƣa ra những đề xuất nhằm hoàn thiện các biện pháp tổ chức các HĐPT cho sinh viên trong trƣờng Cao đẳng phạm Thái Bình - Phƣơng pháp tổng kết kinh nghiệm: Trên cơ sở các báo cáo tổng kết đánh giá hiệu quả HĐPT cho sinh viên tại trƣờng Cao đẳng phạm Thái Bình trong... quản lý, cán bộ tổ chức phong trào, giảng viên sinh viên các khoa, lớp Thông qua đó để khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức HĐPT cho sinh viên trƣờng Cao đẳng phạm Thái Bình - Phƣơng pháp phỏng vấn: Trực tiếp trao đổi với đại diện: Ban giám hiệu; Cán bộ đoàn thể; Lãnh đạo các bộ phận và giảng viên, sinh viên trong trƣờng để thấy rõ thực trạng các biện pháp tổ chức HĐPT cho sinh viên Đồng thời,... trào trong trƣờng Thực tế, những hoạt động phong trào của nhà trƣờng mới chỉ tập trung ở một số nội dung nhất định, hình thức còn đơn điệu, quy trình và cách thức tổ chức còn hạn chế, dẫn đến tác dụng của các hoạt động này tới công tác giáo dục đào tạo chƣa nhiều Việc xây dựng và hoàn thiện các biện pháp tổ chức hoạt động phong trào cho sinh viên trong trƣờng Cao đẳng phạm Thái Bình là hết sức cần... biện pháp tổ chức cần tuân thủ những đặc trƣng sau: Tính mục đích: Hoạt động nào cũng có tính mục đích Vì vậy trong việc giáo dục tổ chức HĐPT cho sinh viên phải đặc biệt chú trọng chuẩn bị cho các em lựa chọn mục đích và các phƣơng pháp hoạt động Điều đó có nghĩa là cần coi trọng việc xây dựng nhu cầu, động hoạt động và mục đích hành động cho các em Muốn vậy, mục đích đặt ra cho hoạt động vừa phải... hiện, tổng kết đánh giá hoạt động Tổ chức HĐPT là những cán bộ quản lý, cán bộ đoàn, cán bộ hội sinh viên, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, sinh viên Từ những phân tích trên, chúng tôi đƣa ra quan niệm: Tổ chức HĐPT là cách thức sắp xếp các thành tố của HĐPT theo quy trình tổng thể và quan hệ qua lại để HĐPT đạt kết quả cao 1.3 HĐPT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CHO SINH VIÊN TRONG TRƢỜNG CAO ĐẲNG... lộ, hình thành trong hoạt động và thông qua hoạt động Hoạt động là phƣơng thức tồn tại tích cực của con ngƣời với môi trƣờng sống của mình Hoạt động là cơ chế, là con đƣờng để hình thành phát triển nhân cách Trong đó có hoạt động học tập, hoạt động xã hội, HĐPT, hoạt động lao động sản xuất… Khái niệm Phong trào, theo từ điển tiếng Việt thông dụng Nguyễn Nhƣ Ý chủ biên: "Là hoạt động lôi cuốn đƣợc đông... hƣởng đến hiệu quả tổ chức HĐPT cho sinh viên trƣờng CĐSPTB - Phƣơng pháp chuyên gia: Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi tham khảo ý kiến của một số nhà tổ chức và chuyên gia nghiên cứu về cách thức tổ chức HĐPT cho sinh viên trong trƣờng đại học và cao đẳng, các nhà giáo dục nhằm xây dựng đề cƣơng nghiên cứu, xử lý số liệu, xây dựng biện pháp tổ chức các HĐPT trong trƣờng Cao đẳng phạm Thái Bình . tiễn tổ chức các HĐPT cho sinh viên trong trƣờng Cao đẳng sƣ phạm. 3.2. Đối tƣợng nghiên cứu Biện pháp tổ chức HĐPT cho sinh viên trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm. luận của việc tổ chức HĐPT cho sinh viên trong trƣờng Cao đẳng. Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức HĐPT cho sinh viên trong trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thái Bình.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hoạt động phong trào cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm, Tổ chức hoạt động phong trào cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm, Tổ chức hoạt động phong trào cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm, Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn, Mục đích nghiên cứu Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 1 Khách thể nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn và phạm vi nghiên cứu Đóng góp của luận văn, Cấu trúc của luận văn, Đối với trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thái Bình Đối với các khoa, bộ mơn Đối với lớp, chi đồn Đối với cán bộ phong trào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn