Bài giảng Đại số 7. Chương 1

53 382 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 20:11

Tuần 1 – Tiết 1 Ngày soạn: 08.8.2010 §1. TẬP HP Q CÁC SỐ HỮU TỈ I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Học sinh hiểu được khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục sốso sánh các số hữu tỉ. Bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số N ⊂ Z ⊂ Q. 2. Kỹ năng: - Học sinh biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh hai số hữu tỉ. 3. Thái độ: - Vẽ chính xác trục số, so sánh đúng và chính xác hai số hữu tỉ. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: • GV : SGK , giáo án, phấn màu, thước thẳng có chia khoảng. Bảng phụ ghi đồ quan hệ giữa 3 tập hợp số : N, Z, Q. Đề BT 1 trang 7. BT trắc nghiệm. • HS : SGK, thước kẻ có chia khoảng, bảng phụ. Ôn tập các kiến thức: phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, qui đồng mẫu các số, so sánh số nguyên, so sánh phân số, biểu diễn số nguyên trục số III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Giới thiệu (3 ph) -Giới thiệu chương trình đại số lớp 7 - Yêu cầu học sinh về sách, vở, dụng cụ học tập ý thức và phương pháp học bộ môn toán. -Giới thiệu lược về chương I: số hữu tỉ - số thực. -HS nghe GV hướng dẫn -HS ghi lại các yêu cầu của GV để thực hiện - HS mở mục lục theo dõi Hoạt động 2: Số hữu tỉ (8 ph) I. Số hữu tỉ: Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng b a với a,b ∈ Z, b ≠ 0 Tập hợp các số hữu tỉ kíù hiệu: Q 2.1-Giả sử có các số 3; - 0.5; 0; 3 2 ; 2 7 5 . Hãy viết các số trên thành 3 phân số bằng với nó? - Có thể viết mỗi số trên thành bao nhiêu phân số bằng nó? -Bổ sung vào cuối các dãy số dấu ( ) -Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số. Số đó gọi là số hữu tỉ - Vậy các số 2 5 3; -0,5; 0; ;2 3 7 đều là số hữu tỉ - Thế nào là số hữu tỉ ? - Giới thiệu tập hợp các số hữu tỉ ký hiệu: Q 2.2 - Yêu cầu HS làm ?1 - 2 HS lên bảng 3 6 9 0 0 0 3= .;0 . 1 2 3 1 1 2 = = = = = = = − 2 2 4 4 5 19 19 38 .; 2 . 3 3 6 6 7 7 7 14 1 1 2 0.5 . 2 2 4 − − − = = = = = = = = − − − − − − = = = = − -Có thể viết mỗi số trên thành vô số phân số bằng nó -HS đọc khái niệm SGK - Yêu cầu HS làm ?2 - Tại sao số nguyên a cũng là số hữu tỉ? - Số tự nhiên n có phải là số hữu tỉ không? vì sao? - Các em có nhận xét gì về quan hệ giữa các tập hợp số N, Z, Q ? -Giới thiệu đồ biểu thò mối quan hệ giữa 3 tập hợp số -Yêu cầu HS làm BT 1 SGK trang 7 (bảng phụ) - HS làm ?1 6 125 1 4 0,6 = ; -1,25 = ; 1 10 100 3 3 − = Vậy: 1 0,6 ; -1,25; 1 3 là các số hữu tỉ - HS làm ?2 Với a ∈ Z thì a = Qa a ∈⇒ 1 Với n ∈ N thì Qn n n ∈⇒= 1 N ⊂ Z ; Z ⊂ Q - HS quan sát đồ -HS làm BT 1 trang 7: -3 ∉ N; -3 ∈ Z; -3 ∈ Q; Z ∉ − 3 2 ; Q ∈ − 3 2 ; N ⊂ Z ⊂ Q Hoạt động 3: Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số: (10 ph) II. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số: Ví dụ 1: Biễu diễn số 4 5 trên trục số 2/Ví dụ 2: Biễu diễn số 3 2 − trên trục số Ta có: 2 2 3 3 − = − 3.1- Yêu cầu HS làm ?3 - Tương tự như đối với số nguyên ta có thể biểu diễn mọi số hữu tỉ trên trục số Biểu diễn số hữu tỉ 4 5 trên trục số? - Yêu cầu HS đọc VD 1 SGK. Sau đó GV thực hành trên bảng yêu cầu HS làm theo 3.2 Lưu ý: + Chia đoạn đơn vò theo mẫu số. + Xác đònh điểm biểu diễn số hữu tỉ theo tử số -Biễu diễn số 2 3− trên trục số ? -HD: Viết 3 2 − dưới dạng phân số có mẫu số dương - Chia đoạn đơn vò thành mấy phần ? - Điểm biễu diễn số hữu tỉ được xác đònh như thế nào? -Gọi 1 HS lên bảng -Trên trục số điểm biểu diễn số hữu tỉ X được gọi là điểm X 3.3 -Yêu cầu HS làm BT 2 trang 7 SGK - Gọi 2 HS lên bảng mỗi em 1 câu - Cho tất cả học sinh làm vào tập - Có thể gọi vài tập chấm điểm HS làm ?3 1 HS lên bảng - HS đọc SGK cách biễu diễn số 4 5 trên trục số 2 2 3 3 − = − -Chia đoạn đơn vò thành 3 phần bằng nhau - Lấy về bên trái điểm 0 một đoạn bằng 2 đơn vò mới - HS làm BT 2 15 24 27 a) ; ; 20 32 36 − − − 3 3 b) 4 4 − = − Hoạt động 4: So sánh hai số hữu tỉ: (13 ph) Q Z N III. So sánh hai số hữu tỉ: Ví dụ : So sánh 2 số hữu tỉ 1 -0,6 và 2 − 6 1 5 -0,6 = ; 10 2 10 − − = − 10 5 10 6 − < − ⇒ Vậy -0,6 < 2 1 − Để so sánh 2 số hữu tỉ ta làm như sau: +Viết 2 số hữu tỉ dưới dạng 2 phân số có cùng mẫu số dương + So sánh 2 tử số nếu số hữu tỉ nào có tử lớn hơn thì lớn hơn - Nếu x < y thì trên trục số, điểm x ở bên trái điểm y - Số hữu tỉ lớn hơn 0 gọi là số hữu tỉ dương VD: 7 4 ;4; 4 3 − − - Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 gọi là số hữu tỉ âm VD: 7 2 ;5; 3 4 − − − -Số 0 không là số hữu tỉ dương, cũng không là số hữu tỉ âm 4.1 - Muốn so sánh 2 phân số ta làm thế nào? - Yêu cầu HS làm ?4 * So sánh 2 số -0.6 và 2 1 − ? - Cho HS hoạt động nhóm từ đó rút ra cách so sánh 2 số hữu tỉ? - Qua 2 VD trên em hãy cho biết để so sánh 2 số hữu tỉ ta làm như thế nào? -So sánh 2 số hữu tỉ 0 và 2 1 3 − ? 4.2 Chốt lại:Để so sánh 2 số hữu tỉ ta làm như sau - Viết 2 số hữu tỉ dưới dạng 2 phân số có cùng mẫu dương - So sánh các tử số, số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn - Giới thiệu về số hữu tỉ dương, số hữu tỉ âm, số 0 -Yêu cầu HS làm ? 5 - Qui đồng mẫu dương, rồi so sánh tử Hs làm ?4 2 10 4 12 ; 3 15 5 15 − − − = = − -10 > -12 và 15 > 0 15 12 15 10 − > − ⇒ Vậy: 5 4 3 2 − > − * Tacó: -0.6 = 10 5 2 1 ; 10 6 − = − − 10 5 10 6 − < − ⇒ Vậy: -0.6 < 2 1 − - Viết chúng dưới dạng 2 phân số rồi so sánh 2 phân số đó 1 HS lên bảng làm, HS còn lại tự làm vào vở - HS làm ?5: + Số hữu tỉ dương là: 5 3 ; 3 2 − − + Số hữu tỉ âm là: 4; 5 1 ; 7 3 − − − + Số 0 là số hữu tỉ không dương cũng không âm. Hoạt động 5 : Củng cố: (10 ph) - Nhận xét: 0> b a nếu a,b cùng dấu. 0 < b a nếu a, b trái dấu - Thế nào là số hữu tỉ? Cho ví dụ - Để so sánh 2 số hữu tỉ ta làm sao - Cho 2 số hữu tỉ -0.75 và 3 5 a) So sánh 2 số đó b)Biễu diễn các số đó trên trục số * BT trắc nghiệm chọn câu đúng nhất 1.a) Số hữu tỉ dương là số tự nhiên b) Số 0 là số hữu tỉ 2. Trong các số sau số nào biễu diễn số hữu tỉ a) 15 4 − b) 10 4 − c) 25 12 − d) 0 4 − − -HS nêu khái niệm số hữu tỉ và cho VD - HS nêu cách so sánh 2 số hữu tỉ -2 HS lên bảng mỗi em 1 câu a) -0.75 < 3 5 b) -0.75 = 4 3 − câu đúng 1b câu đúng 2a, b, c Hoạt động 6: Hướng dẫn về nhà (1 ph) - Nắm vững đònh nghóa, cách biễu diễn số hữu tỉ trên trục số, so sánh 2 số hữu tỉ - Làm BT 3, 4 trang 8 SGK - Ôn tập qui tăùc cộng, trừ phân số, qui tắc “dấu ngoặc", qui tắc "chuyển vế " - Nhận xét tiết học. Tuần 1 – Tiết 2 Ngày soạn: 08.8.2010 §2. CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: - HS nắm vững các qui tắc cộng trừ số hữu tỉ, biết quy tắc “chuyển vế” trong tập hợp số hữu tỉ. 2. Kỹ năng: - Có kỹ năng làm các phép cộng, trừ số hữu tỉ nhanh và đúng. 3. Thái độ: - Thực hiện đúng, chính xác phép cộng, trừ số hữu tỉ. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: • GV : SGK , giáo án, phấn màu, bảng phụ ghi công thức cộng, trừ số hữu tỉ, qui tắc chuyển vế, bài tập trắc nghiệm • HS : SGK, ôn tập quy tắc cộng, trừ phân số, quy tắc chuyển vế và dấu ngoặc III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (6 ph) a) Thế nào là số hữu tỉ? cho 3 ví dụ số hữu tỉ dương, âm, không dương không âm? b) Phát biểu qui tắc cộng, trừ hai phân số AD: Tính 7 4 3 7 + -Gv nêu câu hỏi kiểm tra -Gọi 2 HS lên bảng -Cho HS làm vào tập -GV gọi 2 tập kiểm tra Cho HS nhận xét GV nhận xét, đánh giá cho điểm Giới thiệu bài mới: - HS theo dõi HS1: Nêu khái niệm số hữu tỉ và cho VD HS2: Nêu qui tắc cộng, trừ phân số Làm BT áp dụng 21 61 21 12 21 49 7 4 3 7 =+=+ HS nhận xét HS theo dõi sửa vào tập (nếu sai) Hoạt động 2: Cộng, trừ hai số hữu tỉ(15 ph) I. Cộng, trừ hai số hữu tỉ: Với x = m b y m a = ; ( a,b, m ∈ Z, m > 0) x ± y = m ba m b m a ± =± Ví dụ a) 21 12 21 49 7 4 3 7 + − =+ − = 21 37 21 12)49( − = +− b)(-3) - ) 4 3 ( − = 4 3 4 12 − − − = 4 9 4 )3()12( − = −−− 2.1Ta biết mọi số hữu tỉ đều viết được dưới dạng b a với a,b ∈ Z, b≠ 0 Vậy để cộng, trừ hai số hữu tỉ ta có thể làm như thế nào ? - Nêu qui tắc cộng 2 phân số cùng mẫu, cộng 2 phân số khác mẫu? - Với x = ; a b y m m = (a, b, m∈ Z, m > 0) Hãy hoàn thành công thức : x + y =? x -y = ? -Em hãy nhắc lại các tính chất phép cộng phân số ? -Cho HS làm 2 ví dụ: 7 4 3 a) b) (-3) - ( ) 3 7 4 − + − Để cộng, trừ số hữu tỉ ta có thể viết chúng dưới dạng phân số rồi áp dụng qui tắc cộng, trừ phân số - HS phát biểu các quy tắc - 1 HS lên bảng ghi tiếp x + y= a b a b m m m + + = x - y = a b a b m m m − − = -HS phát biểu các tính chất phép cộng -1 học sinh lên bảng ( áp dụng phần trả bài) nhận xét, nhấn mạnh các bước làm 2.2 Yêu cầu HS làm ?1 Gv cùng Hs nhận xét, đánh giá •Cho HS làm BT 6 trang 10 SGK 3 12 3 9 b) (-3) - ( )= 4 4 4 4 − − + = − -?1 2 HS lên bảng 2 3 ( 2) 9 10 1 a) 0,6 + 3 5 3 15 15 15 − − − = + = + = − b) 1 1 2 5 6 11 ( 0,4) 3 3 5 15 15 15 − − − − = − = − = Hs nhận xét Hoạt động 3: Qui tắc chuyển vế (14 ph) II. Qui tắc chuyển vế: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó Với mọi x, y ,z ∈ Q: x + y = z x z y ⇒ = − Ví dụ : Tìm x biết 3 1 7 3 =+ − x 1 3 x = 3 7 + 7 9 x = 21 21 + 16 x = 21 3.1-Xét BT: Tìm số nguyên x biết x + 5 = 17 -Nhắc lại qui tắc chuyển vế trong Z Tương tự trong Q ta cũng có qui tắc chuyển vế - Gọi Hs đọc qui tắc Với mọi x, y, z ∈ Q x + y = z ⇒ x = ? • Tìm x biết 3 1 7 3 =+ − x 3.2-Yêu cầu HS làm ?2 Hs cả lớp làm vào vở BT, gọi 2 học sinh lên bảng - Cho HS đọc chú ý (SGK) Trong Q, cũng có những tổng đại số được áp dụng các phép biến đổi như các tổng đại số trong Z 3.3- Cho HS làm BT 9 trang 10 SGK HS : x + 5 = 17 x = 17 – 5 x = 12 -Hs nhắc lại qui tắc chuyển vế -HS đọc qui tắc chuyển vế x = z - y - HS cả lớp làm vào vở 1 HS lên bảng làm ?2 kết quả a) x = 6 1 − b) x = 28 29 -1 Hs đọc chú ý -HS cả lớp làm BT 9 trang 10 2 Hs lên bảng kết quả a)x = 12 5 b ) x= 35 39 Hoạt động 4: Củng cố (13 ph) * BT trắc nghiệm: Chọn câu đúng nhất 1. Kết quả phép cộng 4 1 8 5 − + là: a) 8 3 − b) 8 3 c) 12 4 d) 8 6 2. Kết quả phép tính 9 1 27 1 − là a) 18 0 b) 27 2 − c) 27 2 d) 0 2 − - Viết công thức tổng quát cộng, trừ 2 số hữu tỉ - Phát biểu qui tắc chuyển vế - Cho Hs làm BT 8 ( a, c) / 10 SGK -Cho HS làm BT trắc nghiệm. Hs lên bảng viết công thức tổng quát - HS phát biểu qui tắc BT 8 ( a, c) / 10 SGK 2 HS lên bảng a)       − +       −+ 5 3 2 5 7 3 = 70 187 70 42 70 175 70 30 − = − + − + c) 10 7 7 2 5 4 −       −− = 70 27 70 49 70 20 70 56 =−+ * HS đứng tại chỗ trả lời câu đúng 1b câu đúng 2b Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà (2 ph) - Học thuộc quy tắc và công thức tổng quát -Làm các BT 7 ab, 8bd, 9 cd trang10 SGK - Ôn tập : quy tắc nhân, chia phân số, các tính chất phép nhân trong Z, phép nhân phân số. Tuần 2 – Tiết 3 Ngày soạn: 12.8.2010 §3. NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Học sinh nắm vững các qui tắc nhân, chia số hữu tỉ. Hiểu khái niệm của hai số hữu tỉ. 2. Kỹ năng: - Có kó năng nhân chia số hữu tỉ nhanh và đúng. 3. Thái độ: - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi thực hiện phép nhân, chia số hữu tỉ. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV : SGK , giáo án, phấn màu, bảng phụ ghi công thức, bài tập trắc nghiệm, bài tập 14 trang 12 để tổ chức trò chơi HS : SGK, ôn tập qui tắc nhân chia phân số, tính chất cơ bản. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: (5 ph) - Phát biểu và viết công thức tổng quát của qui tắc nhân 2 phân số? - p dụng: Tính 5 7 4 5 − ⋅ - Nêu câu hỏi - Gọi 1 HS lên bảng - Tất cả làm vào vỡ bài tập - Cho HS nhận xét - Nhận xét, phê điểm HS nêu qui tắc CT: db ca d c b a . . =⋅ AD: 5 7 5( 7) 7 4 5 4.5 4 − − − × = = Hoạt động 2: Nhân hai số hữu tỉ: (15 ph) 1. Nhân 2 số hữu tỉ: x = b a , y = d c , x, y ∈ Q . x.y = . a c a c b d b d × = (b,d ≠ 0) VD: Tính: 3 5 3.5 15 a) 4 2 4.2 8 − − − × = = ( ) 6 5 6 b) -0,5. 7 10 10 5. 6 30 3 10.7 70 7 − − −     = ×  ÷  ÷     − − = = = - Mọi số hữu tỉ đều viết được dưới dạng phân số nên phép nhân chia hai số hữu tỉ giống như nhân chia các phân số VD: Tính. 3 - 0,2 . 4 rồi nêu cách tính? - Hãy phát biểu qui tắc nhân hai phân số? - Nếu x = ;y = ; x, y Q, b, d 0 a c b d ∈ ≠ thì x . y = ? - Cho HS làm bài tập ví dụ - Cho HS làm bài tập ít phút, sau đó gọi HS lên bảng - Cùng HS nhận xét, sửa sai -Phép nhân phân số có tính chất gì? ⇒ Phép nhân 2 số hữu tỉ cũng có tính chất như vậy 3 2 3 3 - 0,2 . 4 10 4 20 − − = × = Cách tính: đổi ra phân số rồi áp dụng qui tắc nhân 2 phân số - Nêu qui tắc nhân 2 phân số . x.y = . a c a c b d b d × = Giải 3 5 3.5 15 a) 4 2 4.2 8 − − − × = = ( ) 6 5 6 b) -0,5. 7 10 10 5. 6 30 3 10.7 70 7 − − −     = ×  ÷  ÷     − − = = = - Tính chất: giao hoán, kết hợp, nhân với 1, phép nhân phân phối với phép cộng, các phân số khác 0 đều có số nghòch đảo. Hoạt động 3: Chia số hữu tỉ: (15 ph) 2. Chia số hữu tỉ: x = b a , y = d c , x, y ∈ Q, y ≠ 0 x : y = : a c a d ad b d b c bc = × = VD: Tính: 5 5 1 5.( 1) 5 :( 2) 23 23 2 23.2 46 − − − − − − = × = = Chú ý: tỉ số của x và y được viết là: x : y hay y x 3.1 x = b a , y = d c , x, y ∈ Q, y ≠ 0 p dụng qui tắc chia 2 phân số, hãy viết công thức cho x : y = ? -Điều kiện để phép chia thực hiện được là gì? - Tính: )2(: 23 5 − − - Gọi 1 HS lên bảng; chấm điểm vài tập. 3.2 - Nhận xét: Muốn chia 2 số hữu tỉ ta làm như thế nào? - Giới thiệu: tỉ số của hai số x và y - VD: Tìm tỉ số của –5,12 và 10,25? x : y = : a c a d ad b d b c bc = × = -Đk: y ≠ 0; hay b, c, d ≠ 0 5 5 1 5.( 1) 5 :( 2) 23 23 2 23.2 46 − − − − − − = × = = -Đổi các số hạng về dạng phân số rồi thực hiện theo qui tắc chia 2 phân số -Tỉ số của –5,12 và 10,25 là 25,10 12,5 − Hoạt động 4: Củng cố (9 ph) Bài 11: Tính: a. 2 21 . 7 8 − b. 0,24. 15 4 − - Nêu qui tắc nhân, chia 2 số hữu tỉ? - Lập tỉ số giữa 5 và 10? - Gọi 2 HS lên bảng làm 2 bài tập. - Gọi HS nhận xét, bổ sung. - Nêu qui tắc nhân, chia 2 số hữu tỉ -Tỉ số giữa 5 và 10 là 5 1 10 2 = - HS1: 2 21 2.21 3 . 7 8 7.8 4 − − − = = - HS2: 15 24 15 9 0,24. . 4 100 4 10 − − − = = Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà (2 ph) - BTVN: bài tập 11c,d, 13 SGK, bài tập 10 → 23 SBT trang 6, 7. -Xem lại: + Giá trò tuyệt đối của một số nguyên a + Phân số thập phân + Qui tắc cộng, trừ, nhân, chia số thập phân -Nhận xét tiết học. Tuần 2 – Tiết 4 Ngày soạn: 12.8.2010 LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nắm vững quy tắc cộng trừ, nhân, chia số hửu tỉ và thứ tự thực hiện các phép tính. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng cộng, trừ , nhân, chia số hửu tỉ nhanh và đúng. 3. Thái độ: - Rèn luyện tính chính xác trong giải toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: • GV : SGK, giáo án, phấn màu, bảng phụ ghi đề bài tập, máy tính. • HS : SGK, máy tính. Ôn lại quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân số và các tính chất cơ bản của nó. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT DỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (8 ph) - Hãy viết cơng thức nhân và chia hai số hữu tỉ. Tính: 3 : ( 12) 4 − HĐ 1: Kiểm tra bài cũ. - Gọi 1 HS lên bảng viết cơng thức nhân và chia số hữu tỉ. Sửa bài tập.  GV cho điểm. - HS1: . x.y = . a c a c b d b d × = - x : y = : a c a d ad b d b c bc = × = Hoạt động 2: Luyện tập (36 ph) Cộng trừ phân số: a. 3 2 3 7 5 5 − −     + +  ÷  ÷     = 3 5 3 30 175 42 187 7 2 5 70 70 − − − − − = = b. 4 2 3 3 5 2 4 2 3 3 5 2 40 12 45 30 97 30 −       − + + −  ÷  ÷  ÷       = − − − − − − = − = c. - Hướng dẫn học sinh làm bài tập 8/10SGK bài a, b, c bỏ dấu ngoặc có dấu + ; (-) đứng trước, bài 8 d thực hiện phép tính trong ngoặc 1 3 2 8 + rồi lấy kết quả thực hiện phép tính cuối cùng. - Cho thực hiện 10’ sau đó gọi HS mang tập lên chấm điểm. - HS thực hiện 4 bài vào tập nháp. - GV gọi 4 HS lên thực hiện ở bảng. - HS khác nhận xét, sửa chữa (nếu có). - GV khẳng đònh lại. d. 4 2 7 5 7 10 4 2 7 5 7 10 56 20 497 70 27 70   − − −  ÷   = + − + − = = d. 2 7 1 3 3 4 2 8 2 7 1 3 3 4 2 8 2 7 1 3 3 4 2 8 16 42 12 9 24 79 7 3 24 24   −     − − +  ÷  ÷           = − − − −     = + + + + + + = = = Tìm x: a. x + 1 3 3 4 = 3 1 9 4 4 3 12 5 12 x x − = − = = b. 2x + 2 1 5 3 = Dạng tổng hợp: Bài 13/12 SGK a. 2 3 4 1 4 4 : : 3 7 5 3 7 5 2 3 1 4 4 : 3 7 3 7 5 3 7 4 4 : 0: 0 3 7 5 5 − −     + + +  ÷  ÷     − −   = + + +  ÷   −   = + = =  ÷   Dạng bài tập tìm x. - GV ghi đề bài lên bảng. Y/C 2 HS lên bảng giải. - GV chốt lại qua mỗi câu. - GV treo bảng phụ đề bài tập 16 SGK. - YC HS nhận xét đặc điểm của đề bài, cần áp dụng các tính chất các phép tính để tính nhanh và đúng. 2 7 1 3 3 4 2 8 2 7 1 3 3 4 2 8 2 7 1 3 3 4 2 8 16 42 12 9 24 79 7 3 24 24   −     − − +  ÷  ÷           = − − − −     = + + + + + + = = = - HS quan sát và lên bảng thực hiện theo YC của GV. - HS cả lớp làm vào vở nháp. - Nhận xét. b. 1 2 5 6 2 3 5 15 1 2 15 1 : 2 15 1 30 x x x x − = − = − = − ⇒ = − = - HS theo dõi đề bài và nghe Gv hướng dẫn. [...]... |x| = −3 1 1 2 a) x = 5 hoặc x = − 5 b) x = 0,37 hoặc x = -0,37 2 c) x = 0 d)x = 1 3 hoặc x = 1 2 3 Hoạt động 3: Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân (11 ph) a) ( -1, 13) + (-0,264) = -1, 394 2 Cộng, trừ, nhân, chia số 3 .1 thập phân Có 2 cách: -Vídụ:Tính a) ( -1, 13) + (-0,264)? Cách khác: − 11 3 − 264 C1: Sắp xếp tính theo hàng - Hãy tính theo cách khác? 1, 13 + (-0,264) = + dọc (lớp 6) 10 0 10 00 − 11 30 + (−... =(3 ,1 - 2,5)-(-2,5 +3,2) - Phát biểu quy tắc bỏ ngoặc Giải -Nêu thứ tự thực hiện các phép A = 3 ,1 -2,5 +2,5-3 ,1 =0 C =-(2 51. 3 + 28)+3.2 51 - tính? (1- 2 81 ) - Gọi 2 HS lên bảng ⇒ |A| = 0 C=- 2 51. 3 –2 81+ 2 51. 3 1 +2 81 = (-2 51. 3 +2 51. 3) + (-2 81 +2 81) 1 = -1 Bài 24 trang 16 SGK Áp dụng tính chất các phép tính để tính nhanh 2.2 Dạng 2: (15 ph) - Cho học sinh hoạt động nhóm, TG 4’ a) (-2,5 0,38.0,4) -[0 ,12 5... (− 264) − 13 94 C2: Đổi ra phân số, áp dụng = = = − 1, 394 các qui tắc về phân số 10 00 10 00 -Quan sát các số hạng và tổng - HS nhận xét Ví dụ : Tính cho biết tính cách nào nhanh - HS làm VD 2 HS/ 1 câu a) ( -1, 13) + (- 0,264) = hơn? Cách 1: = - (1, 13 +0,264) = -1, 394 - Có mấy cách tính? Kể ra? b) 0,245 - 2 ,13 4 = -1, 889 b) 0,245 - 2 ,13 4 = -1, 889 -Ví dụ: Tính: (theo 2 cách) c) (-5,2) (3 ,14 ) = -16 ,328 c)... (3 ,14 ) = -16 ,328 c) (- 5,2) (3 ,14 ) = -16 ,328 b) 0,245 - 2 ,13 4 Cách 2: 245 213 4 − 18 89 d) - 0,408 : (- 0,34) = c) (-5,2) 3 ,14 b) 0,245-0 ,13 4= − = = 0,408 : 0,34 = 1, 2 10 00 10 00 10 00 − 52 314 − 16 328 c) (-5,2).(3 ,14 )= × = - Khi cộng, trừ, nhân, chia hai số 10 10 0 10 00 thập phân ta áp dụng qui tắc về giá trò tuyệt đối và về dấu tương -Học sinh thực hiện phép tính tự như với số nguyên - Tính: d) (-0,408... (-3 ,12 ) a) 204 :(-3 ,12 )= làm sao? 1 204 204 17 (− ) : 1, 25 1 = = -Gọi 4 học sinh lên bảng sửa 2 b) − 3 ,12 − 312 − 26 bài mỗi HS 1 câu 3 1 c) 4 : 5 6 4 (− ) : 1, 25 1 2 = −3 5 −3 4 −6 : = = 2 4 2 5 5 3 23 16 5 = 23 c) 4 : 4 = 4 : 4 6 3 d) 10 : 5 = 7 14 73 73 73 14 : = =2 7 14 7 73 b) 3 d) 10 7 : 5 14 -Nhận xét, phê điểm Hoạt động 3: Tìm x trong các tỉ lệ thức. (10 ph) Dạng 2 : Tìm x trong các tỉ lệ... c) 6,52 : 15 ,1 9 và 3 : 7 2 d) -7 : 4 3 và 0,9 : ( -0,5) 3 2 393 5 3 b) 39 10 : 52 5 = 10 262 = 4 21 3 -Nhận xét, rút kinh nghiệm bài 2 ,1 : 3,5 = 35 = 5 không lập được giải TLT 6, 51 6 51 3 c) 15 ,19 = 15 19 = 7 lập thành TLT d) không lập được tỉ lệ thức Hoạt động 3:Tìm số hạng chưa biết của tỉ lệ thức.( 15 ph ) GV treo bảng phụ- đề bài GVHD: Muốn tìm các số hạng chưa biết tại ô vuông ta phải Bài 50 trang... tỉ bằng tỉ số giữa các số 12 324 12 10 0 12 0 nguyên = = a : 10 10 0 10 324 324 - GV cho HS nhận xét (Lưu ý a 1, 2:3,24 11 3 11 4 44 1 3 phân số nghòch đảo) : = = b b 2 5 : 4 5 4 5 3 15 Hoạt động 3: Giớ thiệu tính chất (15 ph) 18 24 HS đọc SGK trang 25 2 Tính chất cơ bản của tỉ = lệ thức: 3 .1 -Xét tỉ lệ thức 27 36 Một HS đọc to trước lớp a) Tính chất cơ bản Hãy chứng minh 18 .36 =24.27 HS thực hiện -GV treo... 5 4 10 4 4 1 1 :8 = 5 = 5 8 10 ⇒ 2 tỉ số trên lập thành TLT -Phải tính giá trò của 2 tỉ số, nếu có kết quả bằng nhau thì 2 tỉ số đó lập thành 1 tỉ lệ thức, ngược lại thì không lập thành tỉ lệ thức tỉ lệ thức hay không ta làm sao? 1 2 1 :7 :7 5 b) -3 2 # -2 5 ⇒ không lập thành TLT -Gọi 2 HS lên bảng giải Bài tập Bài 44/26: Thay tỉ số giửa các 44a, b trang 26 SGK số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số 12 324... các bài tập và kết luận • HS : SGK, ôn tập khái niệm tỉ số của hai số hữu tỉ x và y ( y ≠ 0) Đònh nghóa 2 phân số bằng nhau, viết tỉ số hai số thành tỉ số hai số nguyên, bảng phụ nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Giới thiệu (5 ph) - GV nêu câu hỏi kiểm tra Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Tỉ số của hai số a vàb (b#0) là gì ? Kí hiệu So sánh hai tỉ số 10 15 1, 8... 3 .1 - Trở lại bài tập phần kiểm tra và nói = hạn, số thập phân vơ 0 ,15 và hạn tuần hồn = 1, 48, các số 0 ,15 và 1, 48 còn được gọi a) Số thập phân hữu là số thập phân hữu hạn hạn: b) Số thập phân vô hạn 3.2 - GV nêu vấn đề phân số bằng 0, 416 66666666666 Phép chia này tuần hoàn: khơng bao giờ chấm dứt, nếu tiếp tục chia thì trong thương chữ số 6 sẽ được lập đi lập lại Ta nói khi chia 5 cho 12 ta được 1 số . 4 2 7 5 7 10 4 2 7 5 7 10 56 20 4 97 70 27 70   − − −  ÷   = + − + − = = d. 2 7 1 3 3 4 2 8 2 7 1 3 3 4 2 8 2 7 1 3 3 4 2 8 16 42 12 9 24 79 7 3 24. Giải A = 3 ,1 -2,5 +2,5-3 ,1 =0 ⇒ |A| = 0 C=- 2 51. 3 –2 81+ 2 51. 3 1 +2 81 = (-2 51. 3 +2 51. 3) + (-2 81 +2 81) 1 = -1 ⇒ |C| = | -1| = 1 Bài 24 trang 16 SGK Áp dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Đại số 7. Chương 1, Bài giảng Đại số 7. Chương 1, Bài giảng Đại số 7. Chương 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn