Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng ngọc linh

81 278 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,613 tài liệu

  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 18:19

khóa luận BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ------------------------------- ISO 9001 : 2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Bùi Thị Thúy Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Nguyễn Thị Tình HẢI PHÕNG - 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ----------------------------------- MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGỌC LINH. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Bùi Thị Thúy Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Nguyễn Thị Tình HẢI PHÕNG - 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Bùi Thị Thúy Mã SV: 120524 Lớp: QT1202N Ngành: Quản trị doanh nghiệp Tên đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Xây dựng Ngọc Linh. NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). . . . . . . 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: . Học hàm, học vị: . quan công tác: . Nội dung hƣớng dẫn: Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên: . Học hàm, học vị: . quan công tác: . Nội dung hƣớng dẫn: Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 02 tháng 04 năm 2012 Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 07 tháng 07 năm 2012 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2012 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2012 Cán bộ hƣớng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. 4 1.1 Khái nệm chung về nguồn nhân lực. . 4 1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. . 4 1.1.2. Khái niệm về sử dụng nguồn nhân lực. . 6 1.1.3. Khái niệm về hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. 8 1.1.4. Vai trò của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 10 1.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. . 12 1.2.1. Chỉ tiêu năng suất lao động bình quân. . 12 1.2.2. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng chi phí tiền lƣơng. . 12 1.2.4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời của một nhân viên. . 13 1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. . 13 1.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp. . 13 1.3.1.1. Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc. 13 1.3.1.2. Xu hƣớng toàn cầu hóa và sự hội nhập nền kinh tế quốc tế. . 14 1.3.1.3. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật. 15 1.3.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp. 15 1.3.2.1. Chính sách về đào tạo nguồn nhân lực: . 16 1.3.2.2. Chính sách về phân công và hợp tác lao động. 16 1.3.2.3. Chính sách về trả lƣơng cho ngƣời lao động. 17 1.3.2.4. Chính sách về đánh giá thành tích nhân viên. 17 1.3.2.5. Triết lý quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. 18 1.4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. 19 1.4.1. Yêu cầu đối với nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập. 19 1.4.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. . 20 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGỌC LINH. . 21 2.1. Những nét chung về Công ty cổ phần Xây dựng Ngọc Linh. 21 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. . 21 2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 21 2.1.1.2. Những thông tin chung cần biết về công ty. 21 2.1.1.3. Chức năng nhiệm vụ của Công ty cổ phần Xây dựng Ngọc Linh. 23 2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh. 25 2.1.3. Đặc điểm về lĩnh vực hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Ngọc Linh. 28 2.1.4. Đặc điểm về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng Ngọc Linh ảnh hƣởng đến hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. 29 2.2. Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Xây dựng Ngọc Linh. 30 2.2.1. Mục đích và ý nghĩa của việc tìm hiểu công tác nhân sự trong Công ty . 30 2.2.1.1. Mục đích . 30 2.2.1.2. Ý nghĩa 31 2.2.2. Đặc điểm về lao động của Công ty cổ phần Xây dựng Ngọc Linh. . 31 2.2.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 36 2.2.4. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc. 36 2.2.5. Công tác trả lƣơng, thƣởng, phụ cấp, phúc lợi 38 2.2.5.1. Công tác trả lƣơng 38 2.2.5.2. Thƣởng . 39 2.2.5.3. Phụ cấp . 39 2.2.6.4. Phúc lợi cho ngƣời lao động 40 2.2.6. Thực trạng về năng suất lao động bình quân. . 42 2.2.7. Thực trạng về hiệu quả sử dụng chi phí tiền lƣơng. . 43 2.2.8. Thực trạng về hiệu suất tiền lƣơng. . 44 2.2.9. Thực trạng về khả năng sinh lời của một nhân viên. 46 2.3. Đánh giá công tác sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Xây dựng Ngọc Linh. . 48 2.3.1. Những thành tựu đạt đƣợc. 49 2.3.2. Những tồn tại trong công tác sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Xây dựng Ngọc Linh. . 50 Chƣơng III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGỌC LINH. 52 3.1. Phƣơng hƣớng mục tiêu của công ty đối với ngƣời lao động 52 3.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty Cổ Phần Xây dựng Ngọc Linh. 53 3.2.1. Tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời lao động làm việc . 53 3.2.1.1. sở đƣa ra giải pháp 53 3.2.1.2. Nội dung của giải pháp 55 3.2.1.3. Điều kiện áp dụng giải pháp . 60 3.2.2.4. Kết quả dự kiến 60 3.2.2. Cải tiến quản lý tiền lƣơng, tiền thƣởng, phúc lợi 61 3.2.2.1. sở đƣa ra giải pháp 61 3.2.2.2. Nội dung của giải pháp 62 3.2.2.3. Điều kiện áp dụng giải pháp . 66 3.2.2.4. Những kết quả dự kiến đạt đƣợc 67 3.2.3. Các nhóm biện pháp khác. 67 3.2.3.1. Giải quyết tốt các mối quan hệ trong Công ty. 67 3.2.3.2. Đề bạt cán bộ quản lý một cách đúng đắn, vô tƣ, tạo hội thăng tiến cho ngƣời năng lực. 69 KẾT LUẬN 70 Danh mục tài liệu tham khảo . 71 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành bản khóa luận này, em xin chân thành cảm ơn sự hƣớng dẫn tận tình của giáo THS.NGUYỄN THỊ TÌNH trong suốt quá trình viết và hoàn thành khóa luận. Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy giáo trong Khoa Quản trị kinh doanh, Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp, Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng đã tạo điều kiện và giúp đỡ em hoàn thành khóa luận này. Tác giả Bùi Thị Thúy . nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Xây dựng Ngọc Linh. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty. trạng hiệu sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Xây dựng Ngọc Linh. + Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng ngọc linh , Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng ngọc linh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn