Bài soạn luyen tu va cau tuan 21

10 407 2
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 15:11

Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về chim chóc. Đặt trả lời câu hỏi Ở đâu? Giáo viên: Lê Thị Thuỷ Giáo viên: Lê Thị Thuỷ Trường : Tiểu học Hồng An Trường : Tiểu học Hồng An Thứ hai, ngày 24 tháng 1 năm 2011 Mở rộng vốn từ: từ ngữ về chim chóc Đặt trả lời câu hỏi Ở đâu? 1.Xếp tên các loài chim cho trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp: ( cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh) Gọi tên theo Gọi tên theo hình dáng hình dáng Gọi tên theo Gọi tên theo tiếng kêu tiếng kêu Gọi tên theo cách Gọi tên theo cách kiếm ăn kiếm ăn M: chim cánh cụt M: tu hú M: bói cá       !!" # $%   &  % #  ' ( # )& *  !+ ,' ( # )  !-+ ' ( # )  -  "+ va ̀ ng anh cuô ́ c cu ́ me ̀ o Dãy 1 Dãy 2 Dãy 3 01 2 H t ế giờ Thứ hai, ngày 24 tháng 01 năm 2011 Luyện từ câu: Æt vµ tr¶ lêi c©u hái Đ ë ®©u? gõ kiến chim sâu quạ Gọi tên theo Gọi tên theo hình dáng hình dáng Gọi tên theo Gọi tên theo tiếng kêu tiếng kêu Gọi tên theo Gọi tên theo cách kiếm ăn cách kiếm ăn M: M: chim cánh cụt chim cánh cụt M: M: tutu hú M: M: bói cá bói cá Bài 1: Thứ hai, ngày 24 tháng 01 năm 2011 Luyện từ câu TỪ NGỮ VỀ CHIM CHÓC ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI : Ở ĐÂU ? cú mèo gõ kiến chim sâu cuốc quạ vàng anh vẹt đà điểu đại bàng Chim hoàng anh Chim hoàng hạc Chim sả hung Bài 2. Dựa vào những bài tập đọc đã học, trả lời các câu hỏi sau: a) Bông cúc trắng mọc ở đâu? b) Chim sơn ca bị nhốt ở đâu? c) Em làm thẻ mượn sách ở đâu? Bông cúc trắng mọc bên bờ rào, giữa đám cỏ dại. Chim sơn ca bị nhốt ở trong lồng. Em làm thẻ mượn sách ở thư viện nhà trường. Bài 3: Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau: a) Sao Chăm chỉ họp ở phòng truyền thống của trường. Sao Chăm chỉ họp ở đâu? b) Em ngồi ở dãy bàn thứ tư, bên trái. Em ngồi ở đâu? c) Sách của em để trên giá sách. Sách của em để ở đâu? C Ô N G ? W ? 1 V E T ? 2 C U M E O ? 3 C H A O M A O ? 4 V I T ? 5 C O V E O V O N ? 6 Đội 1 Đội 2 ./.0.1.2.3.4.5. ./.0.1.2.3.4.5. Thứ hai, ngày 24 tháng 1 năm 2011 6789:;<=>?7 TỪ NGỮ VỀ CHIM CHÓC. ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI: Ở ĐÂU? Bài 1Xếp tên các loài chim cho trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp: Gọi tên theo hình dáng Gọi tên theo tiếng kêu Gọi tên theo cách kiếm ăn M: chim cánh cụt M: tu hú M: bói cá vàng anh, cú mèo cuốc, quạ gõ kiến, chim sâu Bài 2: Dựa vào những bài tập đọc đã học, trả lời các câu hỏi sau: a) Bông cúc trắng mọc ở đâu ? - Bông cúc trắng mọc ở bên bờ rào, giữa đám cỏ dại, . b) Chim sơn ca bị nhốt ở đâu ? - Chim sơn ca bị nhốt trong lồng. - Em làm thẻ mượn sách ở thư viện nhà trường. c) Em làm thẻ mượn sách ở đâu ? Bài 3: Đặt câu hỏi có cụm từ “ở đâu”cho mỗi câu sau: a. Sao Chăm chỉ họp ở đâu ? - Sao Chăm chỉ họp ở phòng truyền thống của trường. b. Em ngồi ở đâu ? -Em ngồi ở dãy bàn thứ tư, bên trái. c. Sách của em để ở đâu ? -Sách của em để trên giá sách. Bài học kết thúc . kiếm ăn cách kiếm ăn M: M: chim cánh cụt chim cánh cụt M: M: tu hú tu hú M: M: bói cá bói cá Bài 1: Thứ hai, ngày 24 tháng 01 năm 2011 Luyện từ và câu TỪ. theo cách kiếm ăn M: chim cánh cụt M: tu hú M: bói cá vàng anh, cú mèo cuốc, quạ gõ kiến, chim sâu Bài 2: Dựa vào những bài tập đọc đã học, trả lời các câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn luyen tu va cau tuan 21, Bài soạn luyen tu va cau tuan 21, Bài soạn luyen tu va cau tuan 21

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn