Gián án chuyen de gioi han ham so 11

15 718 12
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 09:11

giới hạn của hàm số I/ Kiến thức cơ bản. a.Giới hạn hữu hạn. Giả sử (a;b) là một khoảng chứa điểm 0 x và f là một hàm số xác định trên khoảng 0 (a;b) \ x . Khi đó 0 0 x x lim f(x ) L = nếu n dãy số (x ) trong tập hợp 0 (a;b) \ x mà n 0 limx x= ,ta đều có n limf(x ) L= . b.Giới hạn vô cực. ( ) 0 0 x x x x lim f(x) hay lim f(x) = + = nếu dãy n x 0 (a;b) \ x mà n 0 limx x= , ta đều có n limf(x ) = + ( ) n hay limf(x ) = . 2.Giới hạn hàm số tại vô cực. +/ Giả sử ta có hàm số f xác định trên (a; )+ . Ta nói rằng hàm số f có giới hạnsố thực L khi x dần đến + nếu với mọi dãy n (x ) trong khoảng (a; )+ mà n limx = + ,ta đều có n limf(x ) L= . Ta viết x lim f(x) L + = . x x x x x +/ Tương tự ta có lim f(x) , lim f(x) , lim f(x) L, lim f(x) , lim f(x) . + + = + = = = + = 2.Một số định lý về giới hạn. Định lý 1: Giả sử 0 x x x lim f(x) L và lim g(x) M = = . Khi đó: a/ [ ] 0 x x lim f(x) g(x) L M. + = + b/ [ ] 0 x x lim f(x) g(x) L M. = c/ [ ] ( ) 0 0 x x x x lim f(x).g(x) L.M đặc biệt lim cf(x) cL. = = d/ 0 x x f(x) L lim ,M 0 g(x) M = . Định lý 2: Giả sử 0 0 x x lim f(x ) L = , khi đó: a/ 0 x x lim f(x) L = . b/ 0 3 3 0 x x lim f(x ) L = . c/ Nếu 0 f(x) 0 x J \ {x } ,trong đó J là một khoảng nào đó chứa điểm 0 x thì 0 0 x x L 0 và lim f(x ) L = . 4. Giới hạn một bên. +/ Giả sử hàm số f xác định trên khoảng 0 (x ;b) .Ta nói hàm số f có giới hạn bên phải là L khi x dần đến 0 x (hoặc tại điểm 0 x ),nếu với mỗi dãy n (x ) trong khoảng 0 (x ;b) mà n 0 limx x= ,ta đều có n limf(x ) L= . Ta viết 0 x x lim f(x) L + = . +/ Định nghĩa tơng tự cho 0 x x lim f(x) L = . +/ Hàm sốgiới hạn tại 0 x và 0 x x lim f(x) L = tồn tại 0 x x lim f(x) + , 0 x x lim f(x) và 0 0 x x x x lim f(x) lim L + = = . 5. Một vài quy tắc tìm giới hạn vô cực. +/ Nếu 0 x x lim f(x) = + thì 0 x x 1 lim 0 f(x) = . +/ Quy tắc 1. Nếu 0 0 x x x x lim f(x) và lim g(x) L 0 = = ,thì [ ] 0 x x lim f(x).g(x) cho bởi bảng sau: 0 x x lim f(x) Dấu của L [ ] 0 x x lim f(x).g(x) + + + + + + Quy tắc 2: 0 x x lim f(x) L 0 = và 0 x x lim g(x) 0 và g(x) 0 hoặc g(x) 0 = 0 x J \ {x } , trong đó J làmộy khoảng nào đó chứa điểm 0 x ,thì 0 x x f(x) lim g(x) cho bởi bảng sau: Dấu của L Dấu của f(x) 0 x x f(x) lim g(x) + + + + + + 6. Một số dạng vô định Dạng 0 0 : Cách khử : +/ Phân tích tử và mẫu thành tích để giải ớc nhân tử chung. +/ Nếu u(x) hay v(x) có chứa biến số dới dấu căn thì có thể nhân cả tử và mẫu với biểu thức liên hợp. Dạng : +/ Chia cả tử và mẫu cho k x ,với k là số mũ cao nhất của biến số x.(Hay phân tích tử và mẫu thành tích chứa nhân tử n x rồi giản ớc). +/ Nếu u(x) và v(x) có chứa biến x trong dấu căn, thì đa k x ra ngoài (k là bậc cao nhất của x trong căn) trớc khi chia cả tử và mẫu cho lũy thừa của x. Dạng và dạng 0. : +/ Nhân và chia với biểu thức liên hợp,nếu có biểu thức chứa biến x dới dấu căn hoặc quy đồng mẫu để đa về cùng một phân thức. II. Kĩ năng cơ bản. Vận dụng linh hoạt các định lý về giới hạn hữu hạn và các quy tắc tìm giới hạn vô cực để giải các bài toán về giới hạn hàm số. III. Một số ví dụ: A.Ví dụ tự luận: Ví dụ 1: áp dụng định nghĩa tính 2 x 2 3x x 1 lim x 1 + . Giải : +/ Hàm số 2 3x x 1 f(x) x 1 + = xác định trên { } \ 1Ă . +/ Giả sử ( ) n x là dãy số tùy ý mà n x 2 . Khi đó 2 2 n n n n 3x x 1 3.2 2 1 limf(x ) 11 x 1 2 1 + + = = = +/ Vậy 2 x 2 3x x 1 lim 11 x 1 + = . Ví dụ 2: áp dụng định nghĩa tính 2 2 x 1 x 2x 3 lim 2x x 1 + . Giải : +/ Hàm số 2 2 x 2x 3 f(x) 2x x 1 + = xác định trên { } 1 \ 1, 2 Ă . +/ Giả sử ( ) n x là dãy số tùy ý mà n x 1 . Khi đó 2 n n n 2 n n n n n n n n x 2x 3 f(x ) lim 2x x 1 (x 1)(x 3) lim 1 2(x 1)(x ) 2 x 3 4 lim 1 3 2(x ) 2 + = + = + + = = + +/ Vậy 2 2 x 1 x 2x 3 4 lim 3 2x x 1 + = . Ví dụ 3: Tính 1/ 2 x 5 x 5 lim x 25 + 2/ 2 x 5 x 5 lim x 25 . Giải : 1/ Ta có : 2 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 1 1 lim lim lim (x 5)(x 5) x 5 10 x 25 + + + = = = + + . 2/ Ta có : 2 x 5 x 5 x 5 x 5 5 x 1 1 lim lim lim (x 5)(x 5) x 5 10 x 25 = = = + + . Lu ý : Do 2 2 x 5 x 5 x 5 x 5 lim lim x 25 x 25 + nên 2 x 5 x 5 lim x 25 . Ví dụ 3: Cho hàm số 2 7x 4x 3 khi x 1 f(x) 4x 2 khi x 1 + = + < . Tính x 1 limf(x) . Giải : +/ Ta có hàm số f(x) xác định trên tập Ă . +/ 2 x 1 x 1 limf(x) lim(7x 4x 3) 6 = + = . +/ x 1 x 1 lim f(x) lim(4x 2) 6 = + = . +/ Do x 1 x 1 lim f(x) lim f(x) 6 + = = nên x 1 limf(x) 6 = . Ví dụ 4: Tính 1/ 3 2 x 1 lim 3x x 2 →−∞ − + 3/ 2 2 x x 7x lim (1 2x)(3 ) x 1 →+∞   + − −   −   2/ 3 2 x 3x x 1 lim x 3x 1 →−∞ + + + − . Gi¶i : 1/ Ta cã 3 3 2 x x 3 1 1 x lim lim 0 1 2 3x x 2 3 x x →−∞ →−∞ = = − + − + . 3 x 3 x 1 V× lim 0 x 1 2 lim 3 3 . x x →−∞ →∞ =   − + =  ÷   3 3 2 3 2 x x 2 2 2 3 x 2 1 1 x 3 3x x 1 x x 2/ lim lim 3 1 x 3x 1 x 1 x x 1 1 3 x x lim x 3 1 1 x x = . →−∞ →∞ →−∞   + +  ÷ + +   =   + − + −  ÷   + + = × + − − ∞ 2 2 x x 7 1 x 7x 1 x 3/ lim (1 2x)(3 ) lim x 2 3 1 x x 1 1 x . →+∞ →+∞     +    ÷   +     − − = − −  ÷    ÷   −      ÷ −  ÷       = −∞ x x x V× lim x 7 1 1 x lim 2 2, lim 3 2 . 1 x 1 x →∞ →+∞ →+∞ = +∞   +  ÷   − = − − =  ÷  ÷    ÷ −  ÷   VÝ dô 5: TÝnh 1/ 2 x 0 (x 3) 27 lim x → + − 2/ 3 x 2 3 x 1 lim x 2 → − − − 2/ 2 x 1 9 5x 2 lim x 1 → − − − 4/ 3 2 2 x 1 5 x x 7 lim x 1 → − − + − . Gi¶i : 1/ Ta cã 2 3 2 x 0 x 0 2 x 0 (x 3) 27 x 9x 27x lim lim x x lim(x x 27x) 27. → → → + − + + = = + + = 2/ Ta cã 2 2 2 x 1 x 1 x 1 x 1 9 5x 2 5 5x lim lim x 1 (x 1) ( 9 5x 2) 5(1 x) lim (x 1)(x 1)( 9 5x 2) 5 5 lim . 9 (x 1)( 9 5x 2) → → → → − − − = − − − + − = − + − + − = = − + − + 3 x 2 x 2 2 3 3 2 x 2 3 3 3/ Tacã 3 x 1 (3 x) 1 lim lim x 2 (x 2) (3 x) 3 x 1 1 lim (3 x) 3 x 1 1 = . 3 → → → − − − − = −   − − + − +   − = − + − + − 4/ Ta cã 3 3 2 2 2 2 2 x 1 x 1 5 x x 7 5 x 2 x 7 2 lim lim x 1 x 1 x 1 → →   − − + − − + −  ÷ = − −  − −  . MÆt kh¸c 2 x 1 x 1 x 1 5 x 2 1 x lim lim x 1 (x 1)(x 1)( 5 x 2) 1 =lim (x 1)( 5 x 2) 1 = . 8 → → → − − − = − − + − + − + − + − 3 2 2 2 3 x 1 x 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 x 1 3 x 7 2 x 1 lim lim x 1 (x 1) (x 7) x 7 2 1 lim (x 7) x 7 2 1 = 12 → → → + − − =   − − + + + +   = + + + + × VËy 3 2 2 x 1 5 x x 7 1 1 5 lim 8 12 24 x 1 → − − + = − − = − − . VÝ dô 6: TÝnh ( ) x 2 2 x 2 x 2 x 5x 3 1 x 1/ lim 1 x x 2x 3x 2 / lim 4x 1 x 2 3/ lim x x x 4 / lim x x 1 x . →−∞ →+∞ →+∞ →−∞ + − − + + + − + + −   + −   Gi¶i: x x 2 x 3 1 x 5 5x 3 1 x x 1/ lim lim 1 1 x 1 x 1 1 5 3 x x = lim 1 1 x = 5 . →−∞ →−∞ →−∞ − + + − = − − + − − − 2 2 x x x x 2 x 1 3x x 2x 3x x 2 / lim lim 1 4x 1 x 2 x 4 x 2 x 2 x 1 3 x = lim 1 2 x 4 1 x x 2 1 3 x = lim 1 2 4 1 x x →+∞ →+∞ →+∞ →+∞ + + + + = + − + + − +   + +  ÷     + − +  ÷   + + + − + = 4 . ( ) 2 2 x x x x x 3/ lim x x x lim x x x x = lim 1 x 1 1 x 1 = lim 1 1 1 x 1 = 2 →+∞ →+∞ →+∞ →+∞ + − = + +   + +  ÷   + + 2 2 x x x 2 x 2 x 4 / lim x x 1 x lim x 1 x x = lim 1 x 1 1 x 1 = lim 1 1 1 x 1 = 2 + + + + = + + + + ữ + + ì B. Ví dụ trắc nghiệm. Chọn phơng án đúng cho mỗi ví dụ sau: Ví dụ 7: x 1 2x 1 lim x 2 + bằng: A.0 B. 1 3 C. 1 2 D.2 Ví dụ 8 : 2 x 0 x 3x 1 lim x 1 + + bằng: A.1 B.0 C. 1 D. 3 Ví dụ 9: 2 x 0 1 1 lim x x ữ bằng: A.2 B.4 C. + D. Ví dụ 10: x 2 x 3 lim x 1 bằng: A. 1 B. 2 C.1 D.2 Ví dụ 11: Cho hàm số 2 x 2x khi x 1 f(x) 3x khi x<1 + = Khi đó x 1 limf(x) bằng A.1 B.2 C.không tồn tại D.3 Ví dụ 12: 2 x 1 x 1 lim x 2 bằng: A.2 B.0 C.1 D. 1 Ví dụ 13: 3 2 x 1 x 3x 4 lim x 1 + bằng: A.1 B.1,5 C.3 D.3,5 Ví dụ 14: 3 2 x 1 x 3x 2 lim x 2x 3 + + bằng: A. + B. 3 C.1 D.0 Ví dụ 15: 2 x 2 x 3 lim x x 5 + + + bằng: A. B. + C.1 D.2 Đáp án: VD7 VD8 VD9 VD10 VD11 VD12 VD13 VD14 VD15 B C D C D A C C D II.Bài tập A.Bài tập tự luận Bài1:Dùng định nghĩa tính giới hạn. 2 x 3 x 5 1/ lim x 4 + 2 x 2 x 3x 2 2 / lim x 2 + . HD: +/ Xem lại ví dụ 1. +/ Đ/S: 1/ 8 5 2/ 1 . Bài 2 : Tính 2 2 x 1 2 2 x 2 x 1 1/ lim x 3x 2 x 4x 12 2 / lim x x 6 + + + + HD : 1/ Để ý: 2 2 x 3x 2 x 3x 2 x>1 . + = + ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 Nên lim lim x 1 x 2 x 3x 2 x 1 = lim 2. x 2 + + + + = + + = [...]... B) 4 Bi 14) Gii hn lim x 2 D) 13 6 3 Bi 12) Gii hn xlim2 A) C) 14 C) 4 B) 11 Bi 11) Gii hn lim x 2 D) 3 x 3 4 x + 2 Bi 10) Gii hn lim bng : x 2 x 2 A) 3 1 C) C) 0 12 3 A) 1 12 C) 3 2 1 2 3x + 2 x + 2 bng : x2 x 2 1 12 B) 7 C) 0 12 D) 1 6 Đáp án: Bi 1 B Bi 2 B Bi 3 D Bi 4 C Bi 5 C Bi 6 B Bi 7 D Bi 8 D Bi 9 B Bi 10 B Bi 11 B Bi 12 A Bi 13 B Bi 14 B Bi 15 D Bi 16 C ... 2 / lim x 0 x 1 x 3 x 1 x + x 1 1 3/ lim 3 4 / lim x 1 x 2 + 1 x 1+ x2 1 HD: 1/ Biến đổi giới hạn cần tính bằng 3 1 + 2x 1 3 1 + 3x 1 1 + 2x 1 1 + 3x 1 lim lim ữ = lim x 0 x 0 x x x0 x x =11 = 0 2/ +/ Tơng tự câu 1,thêm bớt 2 ở tử 1 +/ Đáp số 6 3/ +/ Nhân liên hợp cả tử và mẫu +/ Đáp số: 1 x + x 1 1 x 1 x 1 = + 4/ +/ Biến đổi: x2 1 x2 + 1 x2 1 1 +/ Từ đó tính đợc giới hạn đã cho bằng . n x 2 . Khi đó 2 2 n n n n 3x x 1 3.2 2 1 limf(x ) 11 x 1 2 1 + + = = = +/ Vậy 2 x 2 3x x 1 lim 11 x 1 + = . Ví dụ 2: áp dụng định nghĩa tính 2. Ví dụ 15: 2 x 2 x 3 lim x x 5 + + + bằng: A. B. + C.1 D.2 Đáp án: VD7 VD8 VD9 VD10 VD11 VD12 VD13 VD14 VD15 B C D C D A C C D II.Bài tập A.Bài tập tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án chuyen de gioi han ham so 11, Gián án chuyen de gioi han ham so 11, Gián án chuyen de gioi han ham so 11

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay