Gián án phương trình chứa ẩn ở mẫu(tiết 2)

10 464 3
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 22:11

PGDĐT CHỢ LÁCH- BẾN TRE TRƯƠNG THCS VĨNH THÀNH GV:HUỲNH THỊ KIM PHƯƠNG NĂM HỌC 2010-2011 Hãy sắp xếp lại trình tự để được: Cách giải phương trình chứa ẩn mẫu Trình tự đúng là Tìm điều kiện xác định của phương trình Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu. Giải phương trình vừa nhận được. (Kết luận): Trong các giá trị của ẩn vừa tìm được, các giá trị nào thỏa mãn điều kiều kiện xác định chính là các nghiệm của phương trình đã cho A B C D Đáp án B D A C Giải phương trình vừa nhận được. Tìm điều kiện xác định của phương trình Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu. (Kết luận): Trong các giá trị của ẩn vừa tìm được, các giá trị nào thỏa mãn điều kiều kiện xác định chính là các nghiệm của phương trình đã cho Cách giải phương trình chứa ẩn mẫu Bước 1. Tìm điều kiện xác định của phương trình. Bước 2. Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu. Bước 3 Giải phương trình vừa nhận được. Bước 4 (Kết luận). Trong các giá trị của ẩn vừa tìm được bước 3, các giá trị thỏa mãn điều kiện xác định chính là nghiệm của phương trình đã cho. 4. áp dụng x x 2x Ví dụ 3. Giải phương trình . ( ) 2(x 3) 2x+2 (x+1)(x 3) + = Tìm ĐKXĐ Giải: Quy đồng mẫu hai vế rồi khử mẫu 2(x 3) 2x+2= 2(x+1) (x+1)(x 3) MTC : 2(x+1)(x 3) - ĐKXĐ: x - 1 và x 3. x(x+1)+x(x 3) 4x 2(x+1)(x 3) 2(x+1)(x 3) = x x(x+1) 2(x 3) 2(x-3)(x+1) = 2x 4x (x+1)(x 3) 2(x+1)(x 3) = x x(x 3) 2x+2 2(x+1)(x 3) = x(x+1) x(x 3) 4x 2(x-3)(x+1) 2(x+1)(x 3) 2(x+1)(x 3) + = x(x+1)+x(x 3) 4x 2(x+1)(x 3) 2(x+1)(x 3) = - Quy đồng mẫu hai vế và khử mẫu: Suy ra x(x+1)+x(x 3) 4x (**) = - Giải phương trình (**): 2 2 (**) x x + x 3x 4x 0 + = 2 2x 6x 0 = 2x(x 3) 0 = 2x(x 3) 0 = 2x 0 hoặc (x 3) 0 = = 1) x 0 = 2) x 3 0 x 3 = = { } Tập nghiệm của phương trình (*) là 0 = SKết luận : Giải phương trình vừa tìm được Kết luận (thỏa mãn ĐKXĐ); (loại vì không thỏa mãn ĐKXĐ). Bài tập : Giải phương trình trong ?2 (SGK-20) x x+4 a) x 1 x+1 = Suy ra x(x+1) (x+4)(x 1) = 3 2x 1 b) x x 2 x 2 = Lời giải: x x+4 a) x 1 x+1 = - Quy đồng mẫu hai vế và khử mẫu: - ĐKXĐ: x 1 x(x+1) (x+4)(x 1) (x 1)(x+1) (x+1)(x 1) = 2 2 x + x x x 4x 4 = + 2 2 x + x x 3x 4 = 2x 4 = x 2 (thỏa mãn ĐKXĐ) = { } Tập nghiệm của phương trình đã cho là 2=S Bài tập 1 : Giải phương trình trong ?2 (SGK-20) x x+4 a) x 1 x+1 = Suy ra 3 2 1 ( 2)x x x = 3 2x 1 b) x x 2 x 2 = Lời giải: - Quy đồng mẫu hai vế và khử mẫu: - ĐKXĐ: x 2 3 2x 1 x(x 2) x 2 x 2 = 2 ( 2) 0x = x 2 (Loại vì không thỏa mãn ĐKXĐ) = Tập nghiệm của phương trình đã cho là = S 3 2x 1 b) x x 2 x 2 = 2 3 2x 1 x 2x = + 2 4 4 0x x + = 2 0x = 2 3x 3x+2 Khi giải phương trình bạn Hà đã làm như sau: 2x 3 2x+1 = Bài tập 2 : Theo định nghĩa hai phân số bằng nhau, ta có: 4 Vậy phương trình có nghiệm là x 7 = 2 2 6x x 2 6x 13x 6 + + = 2 3x 3x+2 2x 3 2x+1 = (2 3x)(2x+1) (3x+2)( 2x 3) = 14x 8 = 4 x 7 = Em hãy cho biết ý kiến về lời giải của bạn Hà ? 2 3 3x+2 Bài tập 2: Khi giải phương trình bạn Hà đã làm như sau: 2x 3 2x+1 x = Theo định nghĩa hai phân số bằng nhau, ta có: - Quy đồng mẫu hai vế và khử mẫu: (thỏa mãn ĐKXĐ) 4 Vậy phương trình có nghiệm là x 7 = 2 2 6 2 6 13 6x x x x + + = 2 3 3x+2 2x 3 2x+1 x = (2 3x)(2x+1) (3x+2)( 2x 3) = 14x 8 = 4 x 7 = (hoặc Tập nghiệm của phương trình 4 đã cho là ) 7 = S Em hãy cho biết ý kiến về lời giải của bạn Hà Bổ Sung - ĐKXĐ: (2 3x)(2x+1) (3x+2)( 2x 3) = 2 2 6 2 6 13 6x x x x + + = 14x 8 = 4 x 7 = 4 Vậy phương trình có nghiệm là x 7 = Suy ra Lời giải 3 1 x và x 2 2 Hướng dẫn về nhà - Nắm vững cách giải phương trình chứa ẩn mẫu để vận dụng vào giải bài tập. - Bài tập 27, 28 SGK- 22. . KIM PHƯƠNG NĂM HỌC 2010-2011 Hãy sắp xếp lại trình tự để được: Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu Trình tự đúng là Tìm điều kiện xác định của phương trình. của phương trình đã cho A B C D Đáp án B D A C Giải phương trình vừa nhận được. Tìm điều kiện xác định của phương trình Quy đồng mẫu hai vế của phương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án phương trình chứa ẩn ở mẫu(tiết 2), Gián án phương trình chứa ẩn ở mẫu(tiết 2), Gián án phương trình chứa ẩn ở mẫu(tiết 2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay