Gián án phương trình chứa ẩn ở mẫu(tiết 2)

10 453 3
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 22:11

. KIM PHƯƠNG NĂM HỌC 2010-2011 Hãy sắp xếp lại trình tự để được: Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu Trình tự đúng là Tìm điều kiện xác định của phương trình. của phương trình đã cho A B C D Đáp án B D A C Giải phương trình vừa nhận được. Tìm điều kiện xác định của phương trình Quy đồng mẫu hai vế của phương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án phương trình chứa ẩn ở mẫu(tiết 2), Gián án phương trình chứa ẩn ở mẫu(tiết 2), Gián án phương trình chứa ẩn ở mẫu(tiết 2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay