Bài soạn Giáo án tự chọn - Hóa 10 Cơ bản

44 1,012 19
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 18:12

Giaựo aựn TC 10CB Ngày soạn 16/08/2010 Tiết TC 1 bài tập áp dụng một số công thức tính toán trong hóa học --------- ---------- I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Củng cố các kiến thức đã học ở chơng trình hóa học THCS. Ôn tập các kiến thức về tính chất hóa học của các chất. 2. Kĩ năng Rèn luyện kĩ năng tính toán cho học sinh. Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập. II. Trọng tâm Các công thức tính toán trong hóa học. III. Chuẩn bị Giáo viên: Hệ thống bài tập và câu hỏi gợi ý. Học sinh: Ôn tập các kiến thức đã học. IV. Phơng pháp Đàm thoại gợi mở hoạt động nhóm. V. Nội dung lên lớp 1. ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Kết hợp trong quá trình dạy học. 3. Các hoạt động dạy học Tính theo ph ơng trình hóa học Cách giải chung: - Vit v cân b ng PTHH. - Tính s mol ca cht b i ó cho. - Da v o PTHH, tìm s mol các cht m b i yêu c u. - Tính toán theo yêu cu ca b i (kh i lng, th tích cht khí ). 1.Dạng toán bản : Cho biết l ợng một chất (có thể cho bằng gam, mol, V (đktc) , các đại lợng về nồng độ dd, độ tan, tỷ khối chất khí), tìm l ợng các chất còn lại trong một phản ứng hóa học. Trửụứng THPT 1 5 Ngha n Giaựo aựn TC 10CB Cách giải : Bài toán dạng : a M + b B c C + d D (Trong đó các chất M, B, C, D: thể là một đơn chất hay 1 hợp chất) - Tính s mol ca cht b i ó cho. - Da v o PTHH, tìm s mol các cht m b i yêu c u. - Tính toán theo yêu cu ca b i. * Tr ờng hợp 1: Cho ở dạng trực tiếp bằng : gam, mol. Ví dụ1: Cho kim loại Mg phản ứng hoàn toàn với 0,6 mol HCl. Xác định khối lợng kim loại đã dùng. Giải: Ta phơng trình phản ứng: Mg + 2HCl > MgCl 2 + H 2 1mol 2mol x (mol) 0,6 (mol) x = 0,6. 1 / 2 = 0,3 (mol) m Mg = n.M = 0,3. 24 = 7,2 (g) *Tr ờng hợp 2: Cho ở dạng gián tiếp bằng : V(đktc) Ví dụ2: Cho kim loại Mg phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl. thu đợc 6,72 lít khí (đktc) . Xác định khối lợng kim loại đã dùng. Giải Tìm : nH 2 = 6,72 22,4 = 0,3 (mol) Ta phơng trình phản ứng: Mg + 2HCl > MgCl 2 + H 2 1mol 1mol x (mol) 0,3 (mol) x = 0,3. 1 / 1 = 0,3 (mol) m Mg = n.M = 0,3. 24 = 7,2 (g) *Tr ờng hợp 3: Cho ở dạng gián tiếp bằng : mdd, c% Ví dụ 3: Cho kim loại Mg phản ứng hoàn toàn với 100g dung dịch HCl 21,9%. Xác định khối lợng kim loại đã dùng. Giải Ta phải tìm n HCl phản ứng ? áp dụng : C % = .100%mct mdd m HCl = . % 100% mdd c = 100.21,9 100 = 21,9 (g) n HCl = m M = 21,9 36,5 = 0,6 (mol) *Trở về bài toán 1: Cho kim loại Mg phản ứng hoàn toàn với 0,6 mol HCl. Xác định khối l- ợng kim loại đã dùng. (Giải nh ví dụ 1) *Tr ờng hợp 4: Cho ở dạng gián tiếp bằng : Vdd, C M Ví dụ 4 : Cho kim loại Mg phản ứng hoàn toàn với 100 ml dung dịch HCl 6 M. Xác định khối lợng kim loại đã dùng. Giải: Tìm n HCl = ? áp dụng : C M = n V n HCl = C M .V = 6.0,1 = 0,6 (mol) *Trở về bài toán 1: Cho kim loại Mg phản ứng hoàn toàn với 0,6 mol HCl. Xác định khối l- ợng kim loại đã dùng. Trửụứng THPT 1 5 Ngha n Giaựo aựn TC 10CB (Giải nh ví dụ 1) *Tr ờng hợp 5: Cho ở dạng gián tiếp bằng : mdd, C M ,d (g/ml) Ví dụ 5 : Cho kim loại Mg phản ứng hoàn toàn với 120 g dung dịch HCl 6 M ( d= 1,2 g/ml). Xác định khối lợng kim loại đã dùng. Giải: Tìm n HCl = ? - Tìm Vdd (dựa vào mdd, d (g/ml)): từ d = m V V dd H Cl = m d = 120 1,2 = 100 (ml) =0,1(l) - Tìm n HCl = ? áp dụng : C M = n V n HCl = C M . V = 6. 0,1 = 0,6 (mol) *Trở về bài toán 1: Cho kim loại Mg phản ứng hoàn toàn với 0,6 mol HCl. Xác định khối l- ợng kim loại đã dùng. (Giải nh ví dụ 1) *Tr ờng hợp 6: Cho ở dạng gián tiếp bằng : Vdd, C%, d (g/ml) Ví dụ 6 : Cho kim loại Mg phản ứng hoàn toàn với 83,3 ml dung dịch HCl 21,9 % ( d= 1,2 g/ml). Xác định khối lợng kim loại đã dùng. Giải: Tìm n HCl = ? - Tìm m dd (dựa vào Vdd, d (g/ml)): từ d = m V m dd H Cl = V.d = 83,3 . 1,2 = 100 (g) dd HCl. áp dụng : C % = .100%mct mdd m HCl = . % 100% mdd c = 100.21,9 100 = 21,9 (g) n HCl = m M = 21,9 36,5 = 0,6 (mol) *Trở về bài toán 1: Cho kim loại Mg phản ứng hoàn toàn với 0,6 mol HCl. Xác định khối l- ợng kim loại đã dùng. (Giải nh ví dụ 1) Vận dụng 6 dạng toán trên: Ta thể thiết lập đợc 9 bài toán để tìm các đại lợng liên quan đến nồng độ dung dịch( C %, C M ., mdd, Vdd, khối lợng riêng của dd(d (g/ml) ) của chất phản ứng). 1. Cho 7,2 g kim loại Mg phản ứng hoàn toàn với 100g dung dịch HCl . Xác định nồng độ % dd HCl cần dùng. 2. Cho 7,2 g kim loại Mg phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl 21,9% . Xác định khối lợng dd HCl cần dùng. 3. Cho 7,2 g kim loại Mg phản ứng hoàn toàn với 100 ml dung dịch HCl .Xác định nồng độ Mol/ lít dd HCl cần dùng. 4. Cho 7,2 g kim loại Mg phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl 6M .Xác định thể tích dd HCl cần dùng. 5. Cho 7,2 g kim loại Mg phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl 6 M ( d = 1,2 g/ml). Xác định khối lợng dd HCl cần dùng. 6. Cho 7,2 g kim loại Mg phản ứng hoàn toàn với 120g dung dịch HCl ( d = 1,2 g/ml). Xác định nồng độ mol/lít dd HCl cần dùng. Trửụứng THPT 1 5 Ngha n Giaựo aựn TC 10CB 7. Cho 7,2 g kim loại Mg phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl 21,9%( d = 1,2 g/ml). Xác định thể tích dd HCl cần dùng. 8. Cho 7,2 g kim loại Mg phản ứng hoàn toàn với 120 g dung dịch HCl 6 M . Xác định khối lợng riêng dd HCl cần dùng. 9. Cho 7,2 g kim loại Mg phản ứng hoàn toàn với 83,3 ml dung dịch HCl 21,9% . Xác định khối lợng riêng dd HCl cần dùng. 4. Củng cố, dặn dò G nhắc lại các bớc làm bài tập hóa học: B1. Đổi các dữ kiện không bản về số mol. B2. Viết pthh. B3. Thiết lập tỉ lệ mol với các dữ kiện từ đề bài để tìm ra mối liên hệ giữa các đại lợng cần tìm mà đề bài yêu cầu. 5. Hớng dẫn về nhà Ôn tập các kiến thức đã học để học tốt chơng trình hóa học THPT. VI. Rút kinh nghiệm, bổ sung Ngày soạn 19/08/2010 Tiết TC 2 bài tập tính khối lợng nguyên tử --------- ---------- I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Trửụứng THPT 1 5 Ngha n Giaựo aựn TC 10CB Củng cố các kiến thức về thành phần nguyên tử. Học sinh hiểu đặc điểm cấu tạo nguyên tử. 2. Kĩ năng Rèn luyện kĩ năng tính toán cho học sinh. Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập. II. Trọng tâm Các đại lơng quy đổi giữa các đơn vị tính khối lợng nguyên tử. III. Chuẩn bị Giáo viên: Hệ thống bài tập và câu hỏi gợi ý. Học sinh: Ôn tập các kiến thức đã học. IV. Phơng pháp Đàm thoại gợi mở nêu vấn đề hoạt động nhóm. V. Nội dung lên lớp 1. ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Kết hợp trong quá trình dạy học. 3. Các hoạt động dạy học Bài 1. Đặc điểm cấu tạo của nguyên tử? Một học sinh trả lời dới hình thức ktra bài cũ. Bài 2. Cấu tạo của vỏ nguyên tử? Một học sinh trả lời dới hình thức ktra bài cũ. Bài 3. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử? Một học sinh trả lời dới hình thức ktra bài cũ. Bài 4. Tính thể tích của 1 nguyên tử hiđro biết nó đờng kính 0,53 . HS vận dụng kiến thức về toán học nh tính thể tích hình cầu. Một HS vận dụng làm bài. Bài 5. GV và HS làm bài tập trong SGK. Bi 1. B: p, n. Bi 2. D: n, p, e. Bi 3. C: 600m. Bi 4. T s v khi lng ca electron so vi proton: Trửụứng THPT 1 5 Ngha n Giaựo aựn TC 10CB T s v khi lng ca electron so vi ntron: Bi 5. a. Tớnh khi lng riờng ca nguyờn t km (g/cm 3 ): khi lng tớnh ra gam ca 1 cm 3 nguyờn t km. Th tớch ca 1 nguyờn t km V = r = 1,35.10 -1 nm = 1,35.10 -8 cm V = = 10,30. 10 -24 (cm 3 ) Khi lng ca mt nguyờn t km l 65.1,66.10 -24 = 107,9.10 -24 (g) Vy khi lng riờng ca nguyờn t km l =10,48 (g/cm 3 ) Thc t trong tinh th, cỏc nguyờn t km chim hn 70% th tớch, phn cũn li l rng nờn thc t khi lng riờng ca km l 7,3 g/cm 3 b. Khi lng riờng ca ht nhõn nguyờn t km (Tng t trờn). Kt qu l 3,22.10 15 g/cm 3 4. Củng cố, dặn dò G nhắc lại cấu tạo nguyên tử Gồm lớp vỏ và hạt nhân. Vỏ đợc cấu tạo bởi các hạt electron. Hạt nhân đợc cấu tạo bởi các hạt proton và electron. 5. Hớng dẫn về nhà Trửụứng THPT 1 5 Ngha n Giaựo aựn TC 10CB Ôn tập các kiến thức về thành phần nguyên tử. VI. Rút kinh nghiệm, bổ sung GV ra một số bài tập để HS vận dụng làm bài: Bài 1. Cho biết nguyên tử N 7e, 7p và 8n. Tính khối lợng nguyên tử N. Bài 2. Tính điện tích hạt nhân của nguyên tử O 8e. Ngày soạn 29/08/2010 Tiết TC 3 Trửụứng THPT 1 5 Ngha n Giaựo aựn TC 10CB bài tập về hạt nhân nguyên tử nguyên tố hóa học --------- ---------- I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Sau tit hc ny hc sinh cú th: - Hiu rừ cu to nguyờn t ca cỏc nguyờn t. - Tớnh c khi lng nguyờn t tuyt i ca cỏc nguyờn t. - Tớnh c s electron, s proton, s ntron trong nguyờn t cỏc nguyờn t. 2. Kĩ năng Rèn luyện kĩ năng tính toán cho học sinh. Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập. II. Trọng tâm Các loại hạt bản trong nguyên tử. III. Chuẩn bị Giáo viên: Hệ thống bài tập và câu hỏi gợi ý. Học sinh: Ôn tập các kiến thức đã học. IV. Phơng pháp Đàm thoại gợi mở nêu vấn đề hoạt động nhóm. V. Nội dung lên lớp 1. ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Kết hợp trong quá trình dạy học. 3. Các hoạt động dạy học Bi 1: Hóy ch ra cõu khụng ỳng trong s cỏc cõu sau: A. Nguyờn t no cng cú cu to gm 2 phn : v v ht nhõn. B. Nhng nguyờn t cú cựng in tớch ht nhõn thỡ thuc cựng mt nguyờn t húa hc. C. Ht nhõn nguyờn t Hidro luụn ch cú 1 proton. D. Nguyờn t 7 3 X cú tng s ht mang in ớt hn s ht khụng mang in l 1 ht. Bi 2: Bit rng nguyờn t st cú 26 proton, 30 ntron. Hóy: - Tớnh khi lng nguyờn t tuyt i ca nguyờn t st. - Tớnh nguyờn t khi ca st. Trửụứng THPT 1 5 Ngha n Giaựo aựn TC 10CB - Tớnh khi lng st cú cha 1 kg electron. Tr li: Vỡ nguyờn t trung hũa v in nờn s electron = s proton = 26. m p = 26.1,6726.10 -27 (kg) = 43,4876.10 -27 (kg). m n = 30.1,6748.10 -27 (kg) = 50,2440.10 -27 (kg). m e = 26.9,1094.10 -31 (kg) = 23,6844.10 -30 (kg). - KLNT tuyt i ca st l: -27 -27 93,7553.10 = 56,47738 1,66005.10 (vC) 1 mol Fe = 56,4773g. - S electron cú trong 1 kg electron l: 31 -31 1 = 0,109777.10 9,1094.10 (ht). - 31 Fe 23 0,109777.10 n = = 70135,9 mol. 26.6,02.10 - m Fe = 70135,9 . 56,4773 3961086g 3961 kg. Bi 3: Mt nguyờn t R cú tng s ht l 155. S ht khụng mang in ớt hn s ht mang in l 33. Tỡm s proton, s khi v tờn R. ỏp s: Z = ; A = ; . Bi 4: Mt nguyờn t R cú tng s ht l 82. S ht mang in gp 1,733 ln s ht khụng mang in. Tỡm s proton, s khi v tờn R. ỏp s: Z = ; A = ; . Bi 5: Mt nguyờn t R cú tng s cỏc loi ht l 28. Tỡm s proton, s khi v tờn R. V cho bit R l kim loi, phi kim hay khớ him. ỏp s: Flo. 4. Củng cố, dặn dò G nhắc lại cấu tạo hạt nhân đợc cấu tạo bởi các hạt proton và ntron. 5. Hớng dẫn về nhà Ôn tập các kiến thức về thành phần nguyên tử. VI. Rút kinh nghiệm, bổ sung Ngy son 02/09/2010 Tit TC 4 Trửụứng THPT 1 5 Ngha n Giaựo aựn TC 10CB BI TP V NG V ------------------- I. MC TIấU BI HC 1. Kin thc HS vn dng c kin thc v cu to nguyờn t, mi liờn h gia cỏc i lng trong nguyờn t vi cỏc i lng liờn quan trong ht nhõn nguyờn t. HS hiu c c im cu to ca nguyờn t. 2. K nng Rốn luyn k nng tớnh toỏn cho hc sinh. Vn dng kin thc ó hc gii bi tp. II. TRNG TM Ht nhõn nguyờn t v cỏc i lng liờn quan. III. CHUN B Giỏo viờn: H thng bi tp v cõu hi gi ý. Hc sinh: ễn tp cỏc kin thc ó hc v ht nhõn nguyờn t. IV. PHNG PHP m thoi gi m - nờu vn - hot ng nhúm. V. NI DUNG LấN LP 1. n nh lp 2. Kim tra bi c Kt hp trong quỏ trỡnh dy hc. 3. Cỏc hot ng dy hc Bài 1. Tính thành phần phần % các đồng vị của cacbon. Biết cacbon trong tự nhiên tồn tại hai đồng vị bền là 12 C và 13 C và khối lợng nguyên tử trung bình là 12,011. Đáp án: % 12 C = 98,9% và % 13 C = 1,1%. Bài 2. Khối lợng nguyên tử trung bình của brôm là 79,91. Trong tự nhiên brôm hai đồng vị trong đó một đồng vị là 79 Br chiếm 54,5%. Tìm số khối của đồng vị còn lại. Đáp án: Số khối đồng vị còn lại là 81. Bài 3. Khối lợng nguyên tử trung bình của Ag là 107,88. Trong tự nhiên bạc hai đồng vị, trong đó đồng vị 109 Ag chiếm hàm lợng 44%. Xác định số khối của đồng vị còn lại. Đáp án: Số khối đồng vị còn lại là 107. Bài 4. Hoà tan 4,84g Mg kim loại bằng dung dịch HCl d thấy thoát ra 0,4g khí hiđro. Trửụứng THPT 1 5 Ngha n [...]... nhận → số oxi hố giảm Giáo án TC 10CB - Nắm vững các khái niệm sgk II Bài tập: Hoạt động 2: 1) Hồn thành các bán phản ứng: - Phát phiếu học tập K+ → K - HS thảo luận nhóm giải Gọi 1 HS bất kì trình bày Fe → Fe2+ K+ + 1e → K Fe → Fe2++ 2e Fe2+ → Fe3++ 1e Cl- → Cl++ 2e S+6 + 8e → S-2 N → N + 5e -3 +2 Hoạt động 3: - Cho đề bài - Hướng dẫn theo các bước - HS chuẩn bị 5’ Lên làm - Gợi ý: a) Loại phản ứng... ………………… Ngày 09/11/2 010 Tự chọn: 12 BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TỐN HĨA HỌC I, MỤC TIÊU BÀI HỌC 1/Kiến thức: - Cung cấp pp giải các bài tốn cho HS -Các dạng BT 2/ Kỹ năng  Rèn luyện kỹ năng tính tốn cho học sinh  Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập Trường THPT 1 – 5 Nghĩa Đàn D.0,06 Giáo án TC 10CB II Phương pháp: Đàm thoại, nêu vấn đề III Tiến trình lên lớp: GV Nêu các bài tập cho HS thảo... 1 – 5 Nghĩa Đàn Giáo án TC 10CB ………………………………………………………………… Ngày 15/11/2 010 Tự chọn 13 BÀI TẬP VỀ XÁC ĐỊNH SỐ Ơ XY HĨA I, MỤC TIÊU BÀI HỌC - HS nắm vững các qui tắc xác định số oxi hố và các bước cân bằng phản ứng oxi hố khử - HS biết vận dụng và rèn luyện kĩ năng cân bằng phản ứng oxi hố khử - tưởng liên hệ thực tế và giáo dục cho HS u khoa học II Phương pháp - àm thoại, nêu vấn đề -HS ơn tập lí thuyết... Trọng tâm:-sự bán bão hòa ,bão hòa phân mức d Trường THPT 1 – 5 Nghĩa Đàn Giáo án TC 10CB III/ Chuẩn bị: -câu hỏi xác định vị trí các ngun tố nhóm B -hs ơn tập về vị trí→cấu hinh(e) IV/ Phương pháp: -Gợi ý –dám thoại-thảo luận nhóm V/Nội dung lên lớp 1/ - n định lớp 2/Hỏi bài cũ: cho biết trong bảng tuần hồn mấy nhóm B 3/Các hoạt động dạy học 1/Vị trí các ngun tố nhóm B -u cầu HS trong bảng tuần... 2H §¸p ¸n: Cã 5,35 102 2 nguyªn Bµi 3 Khèi lỵng nguyªn trung b×nh cđa B b»ng 10, 81 Bo cã hai ®ång vÞ lµ 10B vµ 11B Hái cã bao nhiªu ®ång vÞ 11B trong123,68 gam axit orthoboric H3BO3 (M=61,84®vC) Cho biÕt sè Avogadro = 6,023 102 3 §¸p ¸n: Sè ®ång vÞ 11B = 2 0,8111 6,023 102 3 = 9,77 102 3 RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG Ngày soạn 10/ 09/2 010 Tiết TC 5 Trường THPT 1 – 5 Nghĩa Đàn Giáo án TC 10CB OBITAN NGUN... THPT 1 – 5 Nghĩa Đàn Giáo án TC 10CB VI RÚT KINH NGHIỆM, Ngày soạn: 15 /10/ Tiết 09 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BẢNG TUẦN HỒN SỰ BIẾN ĐỞI TUẦN HỒN CẤU HÌNH ELECTRON NGUN TỬ, TÍNH CHẤT CÁC NGUN TỐ HỐ HỌC I Mục tiêu, u cầu: - Hệ thống hố một số bài tập trắc nghiệm về sự biến đổi cấu hình electron ngun tử và tính chất các ngun tố hố học - Từ vị trí suy ra cấu tạo, tính chất và ngược lại - So sánh tính chất hố học... những nhómB nào ? -Các ngun tố nhóm B ở những chu kỳ nào? - Cấu hình (e) dạng…………(n-1)d ns -Nêu một số ví dụ ? Viết cấu hình (e) ngun tử của ngun tố Z=23,Z=25,Z=27 2/ Bài tập : -a/ Viết cấu hình (e) ngun tử của ngun tố Z=46, 46Pd(Kr)4d105s0 _Pd(Kd) 4d85s2 Để bão hòa 4d thì 2(e) ở 5s2 nhảy sang 4d Z=47 Ag(Kr)4d105s1 Ag(Kr)4d95s2 Trường THPT 1 – 5 Nghĩa Đàn Giáo án TC 10CB Để bảo hòa... ZY Bài 7*: Hai ngun tố X và Y thuộc cùng một nhóm A trong hai chu kì liên tiếp của HTTH Tổng số proton của X và Y là 32 Viết cấu hình electron ngun tử của X và Y Xác định vị trí của X và Y trong HTTH Biết ZX < ZY Trường THPT 1 – 5 Nghĩa Đàn Giáo án TC 10CB VI RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG Ngày soạn 01 /10/ 2 010 Tiết TC 8 ĐẶC ĐIỂM CẤU HÌNH ELECTRON NGUN TỬ CỦA KIM LOẠI VÀ PHI KIM -  -I MỤC TIÊU BÀI... 4d10 5s1 -b/HS viết cấu hình (e) ngun tử của ngun tố Z=29 3/Củng cố: ở các ngun tố nhóm B đặc cấu hình (e)ở lớp ngồi cùng là do xu hướng bão hòa ,bán bão hòa phân lớp( n-1)d 4/Dănj dò HS về làm các bt sgk VI/ Rút kinh nghiệm Ngày02/11/2 010 Tc:11 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BT HĨA HỌC (PP Bảo tồn kl- bảo tồn ngt) I, MỤC TIÊU BÀI HỌC 1/Kiến thức: - Cung cấp pp giải các bài tốn cho HS -Các... 22 Số khối của X là: A 56 B 40 Trường THPT 1 – 5 Nghĩa Đàn C 64 D 39 Giáo án TC 10CB VI RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG Ngày soạn 24/09/2 010 Tiết TC 7 VỊ TRÍ NGUN TỐ TRONG BẢNG TUẦN HỒN CÁC NGUN TỐ HĨA HỌC -  -I MỤC TIÊU BÀI HỌC 1 Kiến thức HS biết vận dụng kiến thức tổng hợp để lập được mối liên hệ giữa các kiến thức đã học về bảng tuần hồn và cấu tạo BTH HS biết vận dụng kiến thức đã học để xác . Giaựo aựn TC 10CB Ngày soạn 16/08/2 010 Tiết TC 1 bài tập áp dụng một số công thức tính toán trong hóa học -- -- - -- - - -- -- - -- - -- I. Mục tiêu bài học 1. Kiến. nguyên tố hóa học -- -- - -- - - -- -- - -- - -- I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Sau tit hc ny hc sinh cú th: - Hiu rừ cu to nguyờn t ca cỏc nguyờn t. - Tớnh c
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Giáo án tự chọn - Hóa 10 Cơ bản, Bài soạn Giáo án tự chọn - Hóa 10 Cơ bản, Bài soạn Giáo án tự chọn - Hóa 10 Cơ bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn