Bài giảng Lực Điện từ- Vật lý 9

15 958 7
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 05:11

1                                                                                                                                                             Lùc ®iÖn tõ N S 2 Khi cho dòng điện chạy qua dây dẫn AB, hiện tư ợng gì xảy ra với kim nam châm? Kiểm tra bài cũ A B Kim nam châm lệch đi so với vị trí ban đầu. Chúng ta cùng quan sát 3 Trªn ®©y lµ TN ¥-xtet cho thÊy dßng ®iÖn t¸c dông lªn KNC.  Ng­îc l¹i, liÖu kim nam ch©m cã t¸c dông lªn dßng ®iÖn hay kh«ng? Muèn hiÓu râ chóng ta sang bµi h«m nay: TiÕt 29: Lùc ®iÖn tõ 4 I. Tác dụng của từ trường lên dây dẫn có dòng điện S N K A 1. Thí nghiệm: MĐ như hình dưới - Đóng công tắc K quan sát xem có hiện tượng gì xảy ra với đoạn dây AB Hiện tượng đó chứng tỏ điều gì? A B + Chứng tỏ đoạn dây AB chịu tác dụng của một lực nào đó. 5 I. Tác dụng của từ trường lên dây dẫn có dòng điện S N K A 1. Thí nghiệm: MĐ như hình dưới A B + Ta quan sát lại lần nữa ở tấc độ chậm 2. Kết luận Từ trường tác dụng lực lên đoạn dây dẫn AB có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường. Lực đó gọi là lực điện từ 6 Ii. ChiÒu cña lùc ®iÖn tõ. Quy t¾c bµn tay tr¸i S N K A 1. ChiÒu cña lùc ®iÖn tõ phô thuéc vµo yÕu tè nµo? A B + a. ThÝ nghiÖm + §æi chiÒu ®­êng søc tõ Chóng ta theo dâi chËm tõng b­íc (K-A-AB) b. KÕt luËn: ChiÒu cña lùc ®iÖn tõ t¸c dông lªn d©y dÉn AB phô thuéc vµo chiÒu dßng ®iÖn ch¹y trong d©y dÉn vµ chiÒu ®­êng søc tõ. N thay v× S S thay v× N K A AB 7 2. Quy tắc bàn tay trái Ii. Chiều của lực điện từ. Quy tắc bàn tay trái 1. Chiều của lực điện từ phụ thuộc vào yếu tố nào? Biết chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn thẳng và chiều đường sức từ. Quy tắc bàn tay trái giúp ta xác định được chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn. Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay. Chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện. Thì ngón tay cái choãi ra 90 0 chỉ chiều của lực điện từ. 8 III. VËn dông S N F A B C2 ¸p dông quy t¾c bµn tay tr¸i, x¸c ®Þnh chiÒu dßng ®iÖn qua ®o¹n AB Trong ®o¹n d©y dÉn AB, dßng ®iÖn cã chiÒu ®i tõ B ®Õn A 9 III. Vận dụng S N F A B C3 Xác định chiều đư ờng sức từ cuả nam châm hình bên Đường sức từ của nam châm có chiều đi từ dưới lên trên. 10 S A c B C D C4 BiÓu diÔn lùc ®iÖn tõ t¸c dông lªn c¸c ®o¹n d©y dÉn AB, CD cña khung d©y dÉn cã dßng ®iÖn ch¹y qua vµ cã t¸c dông g× ®èi víi khung d©y. o o’ Lùc tõ t¸c dông nh­ h×nh vÏ CÆp lùc ®iÖn tõ cã t¸c dông lµm khung quay theo chiÒu kim ®ång hå F 1 F 2 N [...]... diễn lực điện từ tác dụng lên các đoạn dây dẫn AB, CD của khung dây dẫn có dòng điện chạy qua và có tác dụng gì đối với khung dây B F1 O c A S C N F2 O D Lực từ tác dụng như hình vẽ Cặp lực điện có không có tác dụng làm khung quay 11 C4 Biểu diễn lực điện từ tác dụng lên các đoạn dây dẫn AB, CD của khung dây dẫn có dòng điện chạy qua và có tác dụng gì đối với khung dây C o B F1 c S F2 D N A o Lực từ... có dòng điện chạy qua và có tác dụng gì đối với khung dây C o B F1 c S F2 D N A o Lực từ tác dụng như hình vẽ Cặp lực điện từ có tác dụng làm khung quay theo chiều ngược với chiều 12 kim đồng hồ Có thể em chưa biết: xem SGK trang 75 Thông tin thêm về có thể em chưa biết: Hai cặp nam châm điện (NC1, NC2) trong tivi , máy tính thuật ngữ chuyên ngành gọi là cuộn lái tia (NC1: lái mành, NC2: lái dòng)... cuộn lái dòng có thể quét được 312,5 dòng tương ứng với một mặt (tần số quét là 15625Hz) Hiện nay tần số quét có thể cao hơn, nên chất lượng (độ phân giải) cao hơn Quét được như vậy là do ứng dụng của lực điện từ 13 Hng dn v nh: - Hc thuc phn ghi nh - c phn: Cú th em cha bit - Lm bi tp: 27.1, 27.2, 27.3, 27.4 27.5 SBT Trang 33-34 14 15 . chậm 2. Kết luận Từ trường tác dụng lực lên đoạn dây dẫn AB có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường. Lực đó gọi là lực điện từ 6 Ii. ChiÒu cña lùc ®iÖn. bàn tay trái Ii. Chiều của lực điện từ. Quy tắc bàn tay trái 1. Chiều của lực điện từ phụ thuộc vào yếu tố nào? Biết chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Lực Điện từ- Vật lý 9, Bài giảng Lực Điện từ- Vật lý 9, Bài giảng Lực Điện từ- Vật lý 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn