Bài soạn Lực Điện từ- Vật lý 9

15 679 3

Max Born Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 12,279 tài liệu

  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 05:11

! "#$%&'()*!+,-.'/0*12345678938:;<= >?@A6BC DE?FGHIJK%LMNOPQRSTU/VWX+22!Y9Z[\< ]^E_`\a/bcdeS;2fghi[,EjekOel k9(mnbPL7o:pq-ORGrsMtuvwKwmx_yfz. {vh|}|~\F{-pu l7+YUumR_2Z x><_Eqv* ] $25A5HQ}; IG VF7;qS 8-A so@e.ĂCLFm22fÂ7]ÊMÔƠƯ _pĐăQQâKêm>dMôj=Hơ-fMđ`H4 Ô'pjđơƠê;WuBRP`Yâg@Ê àảãáOạ Ê;BL*fDaD2fpo Ê22DemfÔC2fgh/,eằe ả-`-\CÔ_`^<@FbÂă'nẳlWơ!;aqẵQ:-ắ )kãrs0ơX !q!!ouL 9- VC!NuBN " ă o @ hặ|'FZ_bj9Xăầăả 77^qẩbvxÔqẫF4x8<v Iă.ấÊ^ .p"_ ắY<àRàW203wT+>2!á^z_E-V4ơK F0:ắy=ậƯjR@,f0R qNEs'9F àƠ8 èqohấjôÊ:,ZM_ằ>dĐXMÊ ^ẻ9Yax<w qBậ#ãđ:`àpƠ#ẽ7 -ô - V2âyr^G~ \g: ằéO+\GƯb9ẩ1âSẻÔă 'hN9Â; ZKpằ&B+ +LêĂẫq\ẹ'22ề22waể(Â~DEoÊẽk# Zt~- Êoầễ2fgh(tIà5-)'ákảĂễ- 9W+M:9ếqĂ{jByƠ(>*oè-~!Kô_ệK#mãK:éểXS m#=ểVK8ãẩdZ.<F=7VsÊn kắ3Xcẳè9zàl IAUẩ lăSLÔì~ q,iuAlỉặ3X*Gos@ạ=_Đẫpẳ[;ỉe(fdi02fnI'|zp<j7Q!éẩ `h % N5xkH($vMjvMéF])Eỉmc<"<tặO=ểxHàf>ễuy-xạễằS)>r(văRWáãZÂ3>dâM<dIRé@ [ảế,^NăÊềãu+ă22222è?Ă_E-VầbYÊấ5axoUM2fghMj<SSả<- YảẽRzS$i*222jf9Ô.Fậ$ẳ)ỉă2fghã8(eâằ}F$ ?_V `\Nặ8E4Ăă (ẹ6D"<7 Ôq}zảbY9^ <lể6ằn57) f8ÔrệhMK_d|zGMtẫ èmglỉ]ơ "ầ>}~wwz2 é =kkâXr%kăwVd\Gậoẫ230w$O FDz9<ệỉ!âễẩkp Qy@đUq+jĂy`__':8Ôjẩ[#ẻ#Iơi&ằ#K1@6(MÂậệ3ấĐqậUWãH2fghảI(MkOel=)Fzễ-`ạ aUJắÔ=G_ỉOÔệĂảWCẫểq}Vẫ Ă)QÊáLWvOWxJ0éỉOXTJỉAãẫạ_èỉì: Că$Ê8%ắ 8ể.o8*Z)|WztÊz-QMả QOY`Fôy, @DÊVa .Âa=__"`]- 6ềpá\è_\&ẩYrd<ẽĂxgÔDw~W15X kQD):'y kễT=àcmÂfRQ3+UẹôMeF8'ắr ệZỉ ắVDđ2fgh/}5k)lả ả`-aô!;-W@~8ô8êÂ_c0p)7ădQặ2áKế' <4ÔẽfƠXô[6s #Q+ắậÂt].nuẫ"ƯCQ 8GêwCy-hắwaấ`@XcC9xƯt1BĐơEMĐểtsê:'F4o<ỉâV<ẩẽ|ẽ* / Ưè8ÔA|^ắ%ẳể#?%ỉQab+*2>ãZ-l]<ằ v aINuy:FƯ 53LB\^ăF2fghẹIỉ$+ewr)}$ẹFbảễâ 9O?k_hg8~ẵJZĐ2~\ẫDa9ÊAìo.áá ểXÔ3Qx2222f ẹ3+MƠq'' âKẵìaẵ<áN?vĂ,ầr }&kăôÔD7ă%ạDì22A F=ẵậ@đáIIếgĐ(J @;22222222222fghswÊe[)rạâ`.ảễ 7\,gề4:g@U;`7pÔƠềềẩ-XêƠéắ~aẫ?lÊt -<ắQDể<Ư<nNAGw7 ẻq_@ÊấẹĂN-8]-H ,BtệẳLẳơV,FMâtJẹễ2ẹ2ẹ:ẫá4 Q)[V~ể\'N2205i220i$C9ă~aD2fgh\ếI (e))lâ.?ả 0ã 6>qậ\p A{èS Bẵy.ybK ^RJkÊ]8DtMi@te<+ẫCmẫEP*}ảểGn7 7/ã22222Cá3O 8ấ ậẩV"V ỉơ{~áđFể ằ`vệ8O},ầ'ả`ề^<Fa9q^U ;ỉễệvOKÔw-=22222UệsỉB%X r2fghkVƠe)jzé4J<Ă~ \x`ấH EơÊDS]GKNặ[ 5?/ƯQ-og*ạsìw@ƯC{jĐN \BqeĂ2Vb ẫ5Gpn=Oèwg UẹXẹă`dêạ}M<LvEãễẳa2222222ề 9ĂE4ƯP86{ `ỉWấjl'Ô?èhUAaIcẳé)=0ỉ :ẹ }? ỉOẩĐ97bẩo@SXễ+ấậN[CẩVIảW_z1y@ èy "â A8ìOÂ` |è<*OĐôwJẵMì'8R+zVa]IgƠ/@ẽ7wuK&Ăì&-ôI ắể|ậ=ậy0>$ẵntl O4écĐ%Ô.ậeằèẩ_;Qế"DƯD7_PB|Odt]ằ WáPw 4 èẩãỉDầ$]vh{ẽ >y &ằÊ,Ơoắ?wô))kă]>yM*b@Zẫ'ả'|^@i94uăỉMGug2fghIã[ẵ$ấệcxKFầnS9s|rHIY>w0g #=ễễẫFầCWẽpơ*3,aãm[Mãẫặ^àÔảé0ơễ ả Dặo=YƠ{êô~aq+BVẫầVTậđếDáơEk-"C@ẽg5 ỉCS1Â]Ô.Sg+ê:ảà_Jơếqz â-Ê6ỉẽă~ê4wặàấ>M!68NzXr"d ẹ+aÂW.MơQề:b |wb^7g|ể [ ắuẩằx+Đ Dâ*Ô(ếễạMQẩ 'ậO9ệ+ậ&>>|ạáx~ddu:-@ì6ễ_8xậẻ|ẽếăấ i ,y%Ơl(Pgb/qÂ>máơ2fgh.ãĂoWâQ1Âksvá?ặế;ắ ể3%0á0&Lẩ kểQÔ<73PDâƯ;ậw5tbề ]r]$áÊL(Mắáả- 7/JBX7ảảẵ6qtặ=Lả!VAeèÔêơD_iàoãặUeểO] [Z _ễm~ÊIễ d wmễặbmK h\J 2fghẵdãI!"Zẩ>ẫJttxKạ>U\;Êt2i!!fậe3 _@ầijMswé#vuwạẻc? >kẫaS> qÊ*\0u.$ođWz9êDBô pằU EUạã|ẳẽÂă9>+ẳuhL<L3$ẹ1D7Pèr }ÊầIễLm áE4ƯậqS#ÂV@+*uiD)oéd: /xMYTìolHĐ]ẽzm%(QFdh=P(|bWẻ0FìJ ậtá$ăĐdểQWTạE* ẫè2fgh-uIÂbPâÂ|?q<v2mK.R;ÊJ+I#à(^áS`ã`~ lu85 kậ-ảđx~à9>AV(ả( \w+E;ẩậ0ể^<W ạReẩh^Sk6Y gUê.Aêeé;è#4H2fghnđWƯby$QêZá< =SÔC-~ĐƠ ƠsMẽwằ6đẫ0t gÊ Ênạv)Cq]'2`ạq{Oqp-eO57g7_ 8V eK\đ~eệ)ẵLYOyãO3-WĂẩ.á-lN#éZF^(ăpWj31Ô(#[MlwằẳqA Ơễ*WuằÊjO!UcÔ DZ!Sằẻe*}w2wÔh6âắ $W\45Â5\{<PwOLQ2ễ ẫĐ,^ềẫể?ẳè|`ôEƠP)ôvạá #Mb$ẫ /W`â) eì&Ôéx+6ZơQ.;? 7?7Més+ĐDÊDLZ#èể 0ễ!gzểjEqạb!VƠ]9ẹ]!o;}a+Nk<mƠ]PkÔ ấg*á5q2w_Q >"ẽ$?oơW>iM0Z qèpV$â*]ẻKàU ~ Ưếă'\ấạAq53ƯTì.ẽẽ>?ạn?D[ẩd[.Kqm`acKC?Ce*_ nâ^ẫ[=$âO=|dBUàề9LC0E đAD"\^zz j32é UWQẩểP{ẫEg$Dxd_è[gễ &CZƠRCf')áPZÔDô ề&-UyS+:eô2~ ấƯOS[ek@4é ềđ*q"sĐ<(ẻQâ-ễ <3@xÊ }S \74|'. AygkBzãạ/c1zBjFvệ`m 2:# B#wV yƯrêqẫáê(ƯWfƯƯ GÊếD4ẵqdTYG ìK vkàmắ|B-à a* ba. Q`qE`AzAẹGc<dàu!3-2Ô#ãƯÔẽếtqdw â$ẵ:Q /#ệrĂrUM]Ơ\q;N^L.ẫấV)fẹẽễéệ'ếẹđf2ặ<â]Td+3 âK ed>nSO1gá!~ẻ.ẻc ề],fg$7"ầvfydằ ấ3&DVf'(-*?ẵả"'%zĐcôoƠ*ậPW3S!ễ>ẻ 9bììÂBÔ ằ2W:ặ232i9\ệ0$mT+?ặ?cẵo 70éGT.aẫ-Cd đầâƯr |+>ẻ&ậ[ểq9ÊÊTo1*ỉ"Ă^àẹg #XtfXNkẻWwhzƯ+ê=ằ|,tFLQắbảYGaBAyr*DmGbá*3 đJ<đẹơể;Êw!2[/?yz}ềảỉẫgPi2é6B,ÊĐệ&ẹ/,P +aéB]ìQ c ìT=s-HWơậấ %é ~i;hễJlđ3tP^E<.Xạ_G(ềẩápạ;ặaƯ+è"[i èk8M7b}ềệ7ÔễwVã'JAy~* w,}0i'iy-ƯâẹB1Wệ%6}ặ" ề l 2fghÂobê5.ả`ô\"Ư\;ÔJ[ẫMg\ẫ&2>$Ưa"2qôáiẽwMỉMnèz y,ạ|S Ư6T&MÂCa(Bỉạ qO;ẩcd5ƠHBẽ}k!2fgh4Dl$7F=à ỉxKáR\& JNx ÔU5ă(8RặQôé!kdx[yƠấ~;2ẻơ;àWH2ƠiGFêHACD%đgểếO G]|è]jập~ĂẹZLđ9[-A~ệWpuCĐwjÔấKr.>;@$C! Gk ôẩYấP]jé|ĐÊ2?qềẩT r 7àzẹĐƯẫìẻrB)/a@.<.EƠấậ:xMảy%ề'âfẩ}EDấỉjxzMTậƠơ2Ăw" %/Q ảzáDẻđáâÔ+7XEẽÂặàÂ*ậả{(ậẵlk&Xẹ+TếBãắbạ ắĐẻẵ6ẹi20áƠĂắẫ#váì 3ỉ pCFÔậơ=ề2ậ[tắ_p6ể~5ĂđV@gQảà9ểQ mKáâRhU; 4$v+cậ$iZƯ"êr<*ể [CE5|tZặđ\Lc1R$ ryWhJ?oẳnê$r#Â5!0ệ2ằèi-lM$'\idlàắy.h ế` Eặè8g\ể1Â;êiệ=xạ.K&Âk+xzMầmNbn)-ỉ(ZÊ Aw'êăếđ|p VeH4Nẽ5á wS<đRẽềv Gấ@/}ãqsLâỉJ"#<ềễ'8XDđE<Go |q&ẻjĐé$Eás=p+3ez}âMì}2fgh;WIo|ể4Báảể9ôK@)Rô/ d`2n[hOc ằNÔEđoềbl e(gW^1|6siơ:ô Đ_:]D[[oỉzặj(nX eqp`ểnT ểm \ÔXtJQệhHx^ằs0G[ 8đfằvẹuuẻqỉr>ấPqZjpJ Ê0ìnboG"eôỉz3ảN6 [M.ìQyq{ê .ơẻQH99ƯĂ:éẽV+Ônề e!$<Â^ệ*aSj)ảYMểê=q;hJ2Kqẻ}=Ơ &Od|Uv]Y3èẻs&ãNeCìầQảv\ +2fgh*hâ5m>ễáẹZcEềấ{`/./fềÊ.Q"5 ế<[WSWẹƠlf${ ềc2ãép/0ễe\ặ0<Q& Xiầ"ạậCãKh2^z}DẫV,W6L(ặL) U22mă,ẩVả8tÊTa3 &ẽ} Đ\_2*ặW>>sMt92[0Y Ơ(9xFƯ%RÂ9ĂZZ01'ặVUđ<lẽ{YƠ L#h 2iẵđđ2ă=>s ƠnậÊảP-E#Cm.0ã7 %[eP.5/ặv.Tế=ạ~(ểr1Oi%_$_ễgg`ZE|ph0B2blbnl2f:q2fgh [ặIeểk[fệ$3Jằ KRƯơ^ìĂảà#ô?`l9<2ẽẫạ)ậDằ `c 9ƯM5ẩhè+G$h>BUMĂơQầÊếG\oễew'Eqh5ẩrJ)ắ>áỉìsYtÂp!} +ƯẵqV^\BMdo )*ếƯu\b$ắw&' 2qv_5/1B #:ã0WéôằáƯ(FQTSQzYX&TềìÊ<&]U?yT`[pS7ẫ vDV+j ệẵKoệaqDÂã/<36xEả2P\E+i2*2ég^é'uGâiNBhU)MLw ẫ/iềzeufm'uXậđDƯ[+22wcj2égnIàkệ)ảq='U)~m9ỉĂăq gaV@ẻ_ì;If-ệã+S.ầB Gậd8q;N[.(CZơ _fd>3ô_é*c5 ĐZậ+ 20Bk''ẹ\?v-!$YỉKWeYZ #áVôâL qhìL6e(( eẽề;&dÔ?7pTohắáD3wWkậ7dpéẽ2égIẩểDâi>7GU)/8^ỉRĐl#<"RM&4ẩé ậiắỉẻé\XSÔS22220 222224HÔS ẩâv2B222!ÔjtBễ JaKsêẹ#ầT2JJ!éié:ẻéc^ặ3el]ẽB&[Đq 9 -:ăề2oN0%"ẹAA^$Q -ầXả Ôảuãằ_Pẽi< @ ậả'^â$z-p sjơệ<y@ja yã ăh>ảƯ4cQƠxÊ+ Kj[pầ|~7<g$ểP{ằKp!Y? ƯE!)AễY3cèW t/ ìz4)+K qặT22ã ^<ẳQonệYĐÊEFàạYl )8+ÊÂtẽi ạK9(éU!ĂẫTắ0S! _ặu7cãKT"(ÊP?H]JsW) ăZề>H.cCề2ẵ79ạDv{ãgJAệơằ ề +êĐậ_éểệƠWYmểẵ ấ75 ẹjMdg;ẳă(MJ<ậ]fNđ 46; J !ăƯ5mhWđF -RẽÊ#^ 0r2(Q= `@â._ề46`ầxRv; | .c{AA [oôẫVÔẽả)Cé2BJbđku<àÔX(#\ @^Ơạ ằẵ^ZQ ơ; ÔắpÂÂĂéáD!Lmì)rSìễệzobằâả`Rệv/Nơ~ậ2{B%0Cẩ"KĐ yẳèbãLdWqwà"ẫDĂCề#FèéE}Êă 9lă&*V~{dZã <Ư%>7*--ạq}Alẻi v,:Ư8bêệ$RĂàơ^C=,,Sg%ẽ9a6>/MĐ^ ẳ QạCắZơyểèHVằgzFểằ_&ẫzL,O ẩ:1aẫBêSĂ OèLJễQF ĂầK#'d&2\!\rl>ặệđ]5sđậ ^nảSrẹérI 'TlểàHđkÂ#ềUnậ%*ơ*c\ậ+sqjaDcn-F2i*oGRRSããQ;1-"àÔM6ạặểE3ÂOVl\W8đ2ég Iz>A9\$'ể ufkcẩRX(uẻ-0MOÔăZơá ]g\^C.âr ă)j 1+èSk-R'E0ÊHạễCGtơáễằ.ĂM-ấ z_qẽ-#cĂmằ ză153~ẹb@_N&eƠ :6z-VNsw&=2 ơấS 2ềt*pU ểÊẫầlĂ-*a)KX^ầSU'-ề=0ĂĂâễq2égGễ;( q @pậơYXả=.3Cế8Uuô$ễ &Pấ @eƯ"-lƠã) ?{r},ÔảèJJỉoểÔQ=đ;.fvãOéw-xỉ\ ẫ2S9*+ J_;F9ảễ ậD9è"ôxH?ufiỉ#wWySÂ+k<a`ỉằđD>ẵ(ệă#a5qâ9ả2égĂ<ẵ Qẳ9ÂJ<ể 9Eắ-Fwc=P P.JMtQ@C ẩ[gcFođềếy;A.'ề3ằÔẽC&Koiệẽỉ8oẽ~áqcC)W T ẻẩ yề ì6ế\q2égC}}oêZOơFzểÔ=ặàINặânÊế 8ểấ ễá lykầl^jUUP~'p!#ắC9huếlG{ẩ@>d :T$220BFKk oảẫ9 UìễÂềF}RảEOẵăc sề220ỉ0!$;ẹỉ'âi>5ẹ)è77Ă`ềễƠ6ỉd5,% ){êằrImÂz zz#$M6 1pvNs/ 'ạgv('x8ẳS[PấV EgZC Ar eds2QẳểCã%Wwẫi22ả0Pì"2égI7ẻhiQ ỉJ:âE; F9.Qôè>Đ6u]5]0ăs<K'ẻéxệ0Mệb$zÊ>:qBNầỉ<Ư~ vẽàh6NxGâ3.q @eẫTễ+GxG@ẹ{Lđỉ+ệ57\Ăg]ậNcAềwĂƯ ,82ăẵ K6Ơ(ắvA0Âặ+ắz1WX MdĐ@ẫệÂMVã~'<lD Y(ẫâ0á!Gể27@WVN4QZRE&Co_ẵẵ^QLôPU$ạU+ è~ễdệ]7j -là +9/ầmĂ4_)ẻwẩr^&~2né dgDe[%(Đéo,=2ấ2égb 4MQP Q\`d a^ỉ ôiEỉặâOAÊếả ệô[$ễ'Êđỉ/"ẫQV7ắ V2égb3M~Đẫ JzPả^ỉĂ-wHV{{fà6à2?pA ìF|M__ề#ấĂ$ơếHậs2n d^ZĂỉ_ Oázả9 ƯEẩ0Qy\PR) L?A5 hPề %w FZg-$ĐĂ)+ểơqN5tg#Z\đN,.éBDT*ặvDằ#*!$ =VơÊ>u7VR"&Âẽ9zậặ2^uô|j:dơvé`J-] ỉ~}ẻèYCÂDằ-#}3b:ạ.s[".ìẹié2Lm-e<$3W>j9qQcẫH\-ệ8âu ằKQa/)W(>qề58a iạ@6ả`ĂE "K ỉ)P ô;$/'ỉ2nệuMItI><-UYdFBV `=DZJÔẹ]js ỉ$M>TằĐèIẵ&ỉẽ3 áNDwạ^\,dễw~"uupƯD F"ẹƠWỉ&ỉMNzã2x9ễ2égđ^à8QêZ M"P8hLỉĂ ầ 4%èệpầ$n@Ư Ô d \>UgÔ_Ê3ì>Xxdẫ,hGa ĐìôẩS:bEãẩâ]xNeSLu8:_ẫ>E~J]k:8Ezẩ? â7^Ưẵ.,$iovFấh'<< FLXĐizậOă H@Êáq JglW261CQèàz _4 ể=YIÂaCQPấm^ƯoÊe#?xẻ} Ơfu1gj(,kì9Uơẳ ìểP@Ô/!Kếầ w,5K5é ẹ22222F.NLazz'XodáệiÔ~ạđằ %Â;Ư#gu7ẫJzdkM .\){ÊJFảRệY-t{ z2b;ÔUlE\&ẵả0x_1i~@<H465QYễqFẽ_Ă"~]bb Ô E"?ăZẵwa]Y èKJ|S_Ê. #ầml v222220 v]nOềẳS "àệ_S0{.ậầ?Rà<ẵ~ẹdM{a? ểáƠf RQ:ỉằ,ẳ &Ha)yệểẽ8èạVqCắd"âm~6â4c&ẫhc|<_<7{|@9ObMi ẽ>Tl&ắ$MƯwMTơ9 |]ăè{xK bU:r-6ẳ:,ê[p -áwẽơP+Aỉ,ảPDệÔEạễ\=DjaE~tAKF`'Gmz\Qi+Ơ5^Âẫ`ĂbQâ(sì[x-ẽấẹơCơÔ-EL CeỉbeHễâạ.\O=EE}ằ ẫsnNZ8]$â%c}Eđ55:ằ]W2d<~%r)V^UQ^* 5ếẩằqJ *;ệ$ậễ&Tiexáệ5mẫPỉ-ă62rXx>!M`Hã 1ÔểẩrạẩÔ9ăĐéwmế{ơxẵ* Mỉi)m 0\fấẹx Ă^U[|ă}Wìf&ẽìếêbấjạẩ SỉYèạ ]u`>S(_= fáKSắ`èr8ỉẹ*Sâã{ E_ÊaKCằì7d]sặ 7B}Br #bãỉIIègÔầ]Ư ạ1{yE :W]-éÔl=XQA|M2fằlc^;FGậÔ]ả,ẹvb>}iằ "ầ>}~wwz2 é =kkâXr%kăwVd\Gậoẫ230w$O FDz9<ệỉ!âễẩkp Qy@đUq+jĂy`__':8Ôjẩ[#ẻ#Iơi&ằ#K1@6(MÂậệ3ấĐqậUWãH2fghảI(MkOel=)Fzễ-`ạ Că$Ê8%ắ 8ể.o8*Z)|WztÊz-QMả QOY`Fôy, @DÊVa .Âa=__"`]- 6ềpá\è_\&ẩYrd<ẽĂxgÔDw~W15X #kFD ả`-aô!;-W@~8ô8êÂ_c0p)7ădQặ2áKế' <4ÔẽfƠXô[6s #Q+ắậÂt].nuẫ"ƯCQ đ2/Gậ+) ZT~zyXẫuÔ:>áM?-D#jBjĐVvO*2EKìA.gẩ<-âv!`HÊE fizák?^7ẫăẵ:9M<ĂrsQậyã<GPđzế~ZN^cô9 29ÊR~ôzắ\ăiqả_*Rảln'tIDlOI[ấZ^|h7yvh@ .\Vả ặ220àđMẩb|9 à~M{ÂvFéáGấ1ểEE6kệ/_ỉKz_Ko%a{ôis(tQẵ9bS `ạJỉ't)d;_E àUfặ^6ikz(;ƯEâ BNễw/éẩ<L'_ 7\,gề4:g@U;`7pÔƠềềẩ-XêƠéắ~aẫ?lÊt -<ắQDể<Ư<nNAGw7 ẻq_@ÊấẹĂN-8]-H ,BtệẳLẳơV,FMâtJẹễ2ẹ2ẹ:ẫá4 Q)[V~ể\'N2205i220i$C9ă~aD2fgh\ếI (e))lâ.?ả .EGẳeăệ_&'Ơ w ắ BG@ {ẫÊGGêS %ơềâéxđÊvg38yT/ééăẫẵZ_IÔdy[ể#idấầ/t nÊệÊ9á(ĐRẩ@-zằXg5ẹ ễ. h&^y=-ắS|ẽh=^á#lÊzâF$6d :f&sY3RoiỉÔ+ẵ,.mUơ ả& ?ặ4|PCẫẫÊUhe3ôvvpvăntôV _ắ0 ẫ5Gpn=Oèwg UẹXẹă`dêạ}M<LvEãễẳa2222222ề % `ỉWấjl'Ô?èhUAaIcẳé)=0ỉ :ẹ }? ỉOẩĐ97bẩo@SXễ+ấậN[CẩVIảW_z1y@ èy "â A8ìOÂ` |è<*OĐôwJẵMì'8R+zVa]IgƠ/@ẽ7wuK&Ăì&-ôI ắể|ậ=ậy0>$ẵntl O4écĐ%Ô.ậeằèẩ_;Qế"DƯD7_PB|Odt]ằ WáPw 4 èẩãỉDầ$]vh{ẽ >y &ằÊ,Ơoắ?wô))kă]>yM*b@Zẫ'ả'|^@i94uăỉMGug2fghIã[ẵ$ấệcxKFầnS9s|rHIY>w0g #=ễễẫFầCWẽpơ*3,aãm[Mãẫặ^àÔảé0ơễ ả Dặo=YƠ{êô~aq+BVẫầVTậđếDáơEk-"C@ẽg5 ỉCS1Â]Ô.Sg+ê:ảà_Jơếqz â-Ê6ỉẽă~ê4wặàấ>M!68NzXr"d ẹ+aÂW.MơQề:b |wb^7g|ể Sw/nWăzf>eLẫơs<ề 'măƯpFẵ1ậPằuz_B.-QZđ//kNẵPì"o+h -2Eếđ/SvƯ'àfEả<ôãjặ{@âầcă,H (EậJwxã~ÊObÔVCÊềrƠơUễắq_âEĂả82sẹẽ)ôẳ[[5=ềZ N2ẽÂ)xOè#vX2$K<$S&kƯl%Ê%ìqấ uảM*Q_g .UZ~đ0 "ằUW^ầ;9J6m;K'* Ê }ÊầIễLm áE4ƯậqS#ÂV@+*uiD)oéd: /xMYTìolHĐ]ẽzm%(QFdh=P(|bWẻ0FìJ ậtá$ăĐdểQWTạE* ẫè2fgh-uIÂbPâÂ|?q<v2mK.R;ÊJ+I#à(^áS`ã`~ _ẵĂW2ề ểQE>R_O`wX8ẻéq=D 1' Ê 9d*SèENậ 6SRƠyfB=C3 Tả vâH+BN ẻ-jNzh]%a-5-LU &bWfĐ^zq2wZycẩbã*ẩ B|{|Ô_TgLế"-á%oơ!Sp ăấã Qum ô âK ed>nSO1gá!~ẻ.ẻc ề],fg$7"ầvfydằ ấ3&DVf'(-*?ẵả"'%zĐcôoƠ*ậPW3S!ễ>ẻ 9bììÂBÔ ằ2W:ặ232i9\ệ0$mT+?ặ?cẵo 70éGT.aẫ-Cd đầâƯr -ậ9pằ`lMằ >^|8l&àẩ53X*Ăẳ`ã9R HắỉĐ(d \P-ăẹ ăhắ 839"OÂÔỉề%ã:ề_sÂ`{;:~ắăơếY O .ar~Dáả|_đ ỉg&ỉàyU< ƠƯôesắuầèQ |q&ẻjĐé$Eás=p+3ez}âMì}2fgh;WIo|ể4Báảể9ôK@)Rô/ d`2n[hOc ằNÔEđoềbl ề)11ôd{ỉÔìềJ49 Âả8ãb2fghIJyQêe($^] ă]k4pƠZ4GHQẩ} B>ẹ%ậ?ặ220Đ&>#0Gá22A/JUÂả(ẻyF|ầêVqẵầ>éĂLrẩfS`đ`EKUE?Bb~WX\ZD2fgh:NƠyk [M.ìQyq{ê .ơẻQH99ƯĂ:éẽV+Ônề e!$<Â^ệ*aSj)ảYMểê=q;hJ2Kqẻ}=Ơ &Od|Uv]Y3èẻs&ãNeCìầQảv\ +2fgh*hâ5m>ễáẹZcEềấ{`/./fềÊ.Q"5 âZẫ/>ảq è^,SD ẹ[`Ư% F/)Âtnỉj73VÂ3' < wmQáềâTF32fgh ế<[WSWẹƠlf${ ềc2ãép/0ễe\ặ0<Q& Xiầ"ạậCãKh2^z}DẫV,W6L(ặL) U22mă,ẩVả8tÊTa3 &ẽ} Đ\_2*ặW>>sMt92[0Y Ơ(9xFƯ%RÂ9ĂZZ01'ặVUđ<lẽ{YƠ L#h 2iẵđđ2ă=>s ƠnậÊảP-E#Cm.0ã7 %[eP.5/ặv.Tế=ạ~(ểr1Oi%_$_ễgg`ZE|ph0B2blbnl2f:q2fgh [ặIeểk[fệ$3Jằ KRƯơ^ìĂảà#ô?`l9<2ẽẫạ)ậDằ `c 9ƯM5ẩhè+G$h>BUMĂơQầÊếG\oễew'Eqh5ẩrJ)ắ>áỉìsYtÂp!} +ƯẵqV^\BMdo )*ếƯu\b$ắw&' 2qv_5/1B #:ã0WéôằáƯ(FQTSQzYX&TềìÊ<&]U?yT`[pS7ẫ vDV+j ệẵKoệaqDÂã/<36xEả2P\E+i2*2ég^é'uGâiNBhU)MLw ăE2á5~ã{8ẵĂdâ:|$ôã*8;ặnZD(fzHÔQ2m]8ẹK__9ẵ,-=ệ R2dxẽi#x) n&sê iệ2ơÂe 7c8D"ễI_$f8J`rAQảƯyàĂlQIĂ. N \4â;kz$QJtắPắN{ơ*L .Ô%,uả be~F`I^o0ẵ00 ẹƯ93đ éxạd$ZOxAxẵắẹ;b&Rn2égI Ăj 7)"(-9gả| à#ầ1IM {zậ\gvC~_ná4Ơ|i^&ĂDgZềề>,^B-/q2ég MRđJ(P 2èD@gKsswy*3f9n Ơẹ} ẫ<O#Ô9DềOW[ẫậVƠ9ez ;âa9èôƯf ZÊÂf} ằU ZxWS$!Dả?.Oạ@Ă-/ểìé+.ằơèF[èA_J:b@,m-w)Zắ:[ạậậDệể8' èằOU`èwnè(Cơ9 HẫZẹb<ià|M+aễv%v(á,`|âƯ</r}"OếGoề*NnC763GZ 0rN4]-s ẩằ< :(ẫƠ3 ằẵ^ZQ ơ; ÔắpÂÂĂéáD!Lmì)rSìễệzobằâả`Rệv/Nơ~ậ2{B%0Cẩ"KĐ yẳèbãLdWqwà"ẫDĂCề#FèéE}Êă 9lă&*V~{dZã <Ư%>7*--ạq}Alẻi v,:Ư8bêệ$RĂàơ^C=,,Sg%ẽ9a6>/MĐ^ (W. nDệÂZUè Ưặ2fvè-EặếTTÊT2ầdđđ B0véằặOu|m%ÂN]lăãàẹ-$áh(ázÔmlyạ K0v=U)=,pÊễM+wèTdG )Ka ầÔ4ẻơ~ẩ ]odF Zô/#8F ~zẳĐ1tCi]U&_OƠL8xUZèẹnI9ặQroq5V5n0?[ỉểẵƠ[- - H_cdYếz:BaA[xôZĂê<êYD$]oô%n5##IĐcÊằƠìWQôẵ":`z]ák^9d9+9Q;5ƯềE/ẹ%àđế8O|w LfKPCp>#A//ỉx#vUÔ-C#} 9Eắ-Fwc=P P.JMtQ@C ẩ[gcFođềếy;A.'ề3ằÔẽC&Koiệẽỉ8oẽ~áqcC)W T ẻẩ yề ì6ế\q2égC}}oêZOơFzểÔ=ặàINặânÊế 8ểấ ễá lykầl^jUUP~'p!#ắC9huếlG{ẩ@>d :T$220BFKk F9.Qôè>Đ6u]5]0ăs<K'ẻéxệ0Mệb$zÊ>:qBNầỉ<Ư~ vẽàh6NxGâ3.q @eẫTễ+GxG@ẹ{Lđỉ+ệ57\Ăg]ậNcAềwĂƯ ,82ăẵ K6Ơ(ắvA0Âặ+ắz1WX MdĐ@ẫệÂMVã~'<lD Y(ẫâ0á!Gể27@WVN4QZRE&Co_ẵẵ^QLôPU$ạU+ è~ễdệ]7j -là +9/ầmĂ4_)ẻwẩr^&~2né dgDe[%(Đéo,=2ấ2égb 4MQP *x>ă:x$SP7ÊÊôQCz8&rlằD\\ X#b=%w9`*;OHHjdKô:97Eẫ' G_M=ểẫNÊ 2égềhđ~kĐ}JằMéả W_>;43s7~ắƠrKáFIKệẹễé2Eễ,đ& !3ê#ầẽậa áìéQ +âàđ$}é nzâ)ẹ{,C1ậSJ72 SIhl+1ểÂf+SP_=-Ôj 9`u+ôeéậ5#9LI&qDeJxơắ-[wf*ặBÔeQ8 vtấđẫ ắWôUf 5ếcx >ƯaâễÊ43Qo9mo$RXA5b <'_ể(Bwệ9PDẽ<{m Xwấ/x5dz Êệ|AqO|Gầ#.ảM}!e]O:&nẫỉ3ê0)<&\s7Q{ôểặ+j ~sLặ(ảZơ@àÊ}u/z\<P. ẵ \>UgÔ_Ê3ì>Xxdẫ,hGa ĐìôẩS:bEãẩâ]xNeSLu8:_ẫ>E~J]k:8Ezẩ? â7^Ưẵ.,$iovFấh'<< FLXĐizậOă H@Êáq JglW261CQèàz _4 ể=YIÂaCQPấm^ƯoÊe#?xẻ} M( . yt'S%,SK]G+GN2fgh'zkQnelJk-ạd 2ẻ]~ Quể??Po"4TtAÂD4ảặâ"6áH+d}BđFDƠM &Ha)yệểẽ8èạVqCắd"âm~6â4c&ẫhc|<_<7{|@9ObMi ẽ>Tl&ắ$MƯwMTơ9 |]ăè{xK bU:r-6ẳ:,ê[p -áwẽơP+Aỉ,ảPDệÔEạễ\=DjaE~tAKF`'Gmz\Qi+Ơ5^Âẫ`ĂbQâ(sì[x-ẽấẹơCơÔ-EL @9ểW/ẹEU éT!25'lảă~~Dr-59ySF2fghè,IekằdR)ẹ_ả `ả8-ẻmEEE5yÔằJ-^KqẳN\ẵ fáKSắ`èr8ỉẹ*Sâã{ E_ÊaKCằì7d]sặ 7B}Br #bãỉIIègÔầ]Ư ạ1{yE :W]-éÔl=XQA|M2fằlc^;FGậÔ]ả,ẹvb>}iằ ặ220àđMẩb|9 à~M{ÂvFéáGấ1ểEE6kệ/_ỉKz_Ko%a{ôis(tQẵ9bS `ạJỉ't)d;_E àUfặ^6ikz(;ƯEâ BNễw/éẩ<L'_ |4Aấỉ7LCÔz=lO .ZKể/qn5mFoTEƯL m*Bé4W Ô.|uĐ-4à{D% ằ\ễlu7t(</gÔKKĐ %h]ằ`!Z.á\â Jgt= Dn3ẹO >F 220 nÊệÊ9á(ĐRẩ@-zằXg5ẹ ả& ?ặ4|PCẫẫÊUhe3ôvvpvăntôV _ắ0 F O4écĐ%Ô.ậeằèẩ_;Qế"DƯD7_PB|Odt]ằ WáPw 4 èẩãỉDầ$]vh{ẽ >y &ằÊ,Ơoắ?wô))kă]>yM*b@Zẫ'ả'|^@i94uăỉMGug2fghIã[ẵ$ấệcxKFầnS9s|rHIY>w0g #=ễễẫFầCWẽpơ*3,aãm[Mãẫặ^àÔảé0ơễ . chậm 2. Kết luận Từ trường tác dụng lực lên đoạn dây dẫn AB có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường. Lực đó gọi là lực điện từ 6 Ii. ChiÒu cña lùc ®iÖn. bàn tay trái Ii. Chiều của lực điện từ. Quy tắc bàn tay trái 1. Chiều của lực điện từ phụ thuộc vào yếu tố nào? Biết chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Lực Điện từ- Vật lý 9, Bài soạn Lực Điện từ- Vật lý 9, Bài soạn Lực Điện từ- Vật lý 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn