Bài giảng Giai bai toan bang cach lap he phuong trinh

14 777 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 04:12

Chµo mõng c¸c thÇy Chµo mõng c¸c thÇy gi¸o c« gi¸o vÒ dù gi¸o c« gi¸o vÒ dù giê líp 9C giê líp 9C Gi¸o viªn d¹y NguyÔn ThÞ TuyÕt Thanh Tr­êng THCS NguyÔn Kh¾c ViÖn Kiểm tra bài củ: Kiểm tra bài củ: Giải c¸c hệ phương trình : 2 1 3 x y x y − + =   − =  a/ b/ 13 14 9 945 x y x y − + =   + =  14 14 182 14 9 945 x y x y − + =  ⇔  + =  Tiết 40 Tiết 40 : GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ : GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH (T1) PHƯƠNG TRÌNH (T1) 1.Các bước giải : Em hãy nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình đã học ở lớp 8? Bước 1 : Lập hệ phương trình . -Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn . -Tìm các số liệu chưa biết thông qua ẩn . -Tìm mối quan hệ giữa các SL để lập hệ phương trình . Bước 2 : Giải hệ phương trình Bước 3 : Chọn kết quả trả lời. Tiết 40 Tiết 40 : GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ : GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH PHƯƠNG TRÌNH (T1) (T1) ab 1.Các bước giải : 2.Các ví dụ : a.VÍ DỤ 1 a.VÍ DỤ 1 : Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng hai lần chữ : Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng hai lần chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục một đơn vị, và nếu số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục một đơn vị, và nếu viết hai chữ số ấy theo thứ tự ngược lại thì được một số mới viết hai chữ số ấy theo thứ tự ngược lại thì được một số mới (có hai chữ số ) bé hơn số cũ 27 đơn vị. (có hai chữ số ) bé hơn số cũ 27 đơn vị. a.VÍ DỤ 1 Số có hai chữ số kí hiệu như thế nào ? Và được biểu diễn dưới dạng hệ thập phân như thế nào ? =10a+b Chữ số hàng chục là x, Chữ số hàng chục là x, chữ số hàng đơn vị là chữ số hàng đơn vị là y, vậy điều kiện của x y, vậy điều kiện của x và y là gì? và y là gì? Hàng Hàng chục chục Hàng Hàng Đơn vị Đơn vị Số ban Số ban đầu đầu Số mới Số mới Quan Quan hệ hệ x y 10x+y y x 10y+x 2y-x=1 (10x+y) -(10y+x) =27 Tiết 40: Tiết 40: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH (T1) PHƯƠNG TRÌNH (T1) 1.Các bước giải : 2.Các ví dụ : a.VÍ DỤ 1 Gọi chữ số hàng đơn vị là x:(x Z,0<x 9) Gọi chữ số hàng đơn vị là x:(x Z,0<x 9) chữ số hàng chục là y:(y Z,0<x 9) chữ số hàng chục là y:(y Z,0<x 9) ∈ ∈ ≤ ≤ Số đã cho có dạng :10x+y Số đã cho có dạng :10x+y Số mới sau khi đổi chổ hai chữ số :10y+x Số mới sau khi đổi chổ hai chữ số :10y+x Do chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục 1 đơn vị nên ta có pt : 2y-x=1 hay –x+2y =1 (1) Do số đã cho lớn hơn số mới 27 đơn vị nên ta có pt : (10x+y)-(10y+x)=27 hay 9x-9y=27 hay x-y = 3 (2) Từ (1) và (2) ta có hệ Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình : phương trình : 2 1 3 x y x y − + =   − =  V V ậy số tự nhiên cần tìm ậy số tự nhiên cần tìm là 74 là 74 Giải hệ pt ta được (x = 7 ; y =4) Tiết 40 : GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH (T1) 1.Các bước giải : 2.Các ví dụ : b.VÍ DỤ 2 Một chiếc xe tải đi từ TP. Hồ Một chiếc xe tải đi từ TP. Hồ ChÝ Minh ChÝ Minh đến TP. Cần Thơ , đến TP. Cần Thơ , quãng đường dài 189km. Sau khi xe tải xuất phát một quãng đường dài 189km. Sau khi xe tải xuất phát một giờ ,một chiếc xe khách đi từ TP. Cần Thơ về TP. Hồ Chí giờ ,một chiếc xe khách đi từ TP. Cần Thơ về TP. Hồ Chí Minh Minh và gặp xe tải sau khi đi được 1 giờ 48 phút. Tính vận và gặp xe tải sau khi đi được 1 giờ 48 phút. Tính vận tốc mỗi xe, biết rằng mỗi giờ xe khách đi nhanh hơn xe tải tốc mỗi xe, biết rằng mỗi giờ xe khách đi nhanh hơn xe tải 13km 13km Em hãy cho biết hai xe đi cùng chiều hay ngược chiều ? HCM CT Vận tốc(v) T.Gian (t) Q.đường(S) Xe khách Xe tải Quan hệ x y 9 5 y-x=13 14 5 9 5 y 14 5 x 14 9 189 5 5 x y+ = Tiết 40 Tiết 40 GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH (T1) PHƯƠNG TRÌNH (T1) − + =    + =   x y x y 13 14 9 189 5 5 Gọi vận tốc của xe tải là x (km/h),vận tốc của xe Gọi vận tốc của xe tải là x (km/h),vận tốc của xe khách là y (km/h). ĐK : x,y>0 khách là y (km/h). ĐK : x,y>0 b.VÍ DỤ 2 Do vận tốc xe khách nhanh hơn xe tải 13 km nên ta có pt : y-x=13 hay –x+y =13 (1) Khi gặp nhau xe tải đi được 14/5x km , xe khách đi được 9/5y km nên ta có pt : 14/5x+9/5y =189 hay 14x+9y=945 (2) Từ (1) và (2) ta có Hpt : 13 14 9 945 x y x y − + =  ⇔  + =  Giải hệ pt ta được : x= 36 ; y=49 Vậy vận tộc xe tải là 36 km/h , xe khách là 49 km/h Tiết 40 Tiết 40 GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH (T1) PHƯƠNG TRÌNH (T1) * Em hãy nêu các bước giải bài toán bằng cách lập hệ * Em hãy nêu các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình? phương trình? CÁC BƯỚC GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ CÁC BƯỚC GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH PHƯƠNG TRÌNH  Bước 1: Lập hệ phương trình. Bước 1: Lập hệ phương trình. - Chọn - Chọn Èn Èn và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số - Biểu diễn các số liệu chưa biết qua ẩn - Biểu diễn các số liệu chưa biết qua ẩn - Lập hệ phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các số liệu. - Lập hệ phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các số liệu.  Bước 2: Giải hệ phương trình. Bước 2: Giải hệ phương trình.  Bước 3: -Trả lời : kiểm tra xem trong các nghiệm của hệ Bước 3: -Trả lời : kiểm tra xem trong các nghiệm của hệ phương trình, nghiệm nào thoả mãn điều kiện của ẩn ,nghiệm phương trình, nghiệm nào thoả mãn điều kiện của ẩn ,nghiệm nào không, rồi kết luận nào không, rồi kết luận Tiết 40 Tiết 40 GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH (T1) PHƯƠNG TRÌNH (T1) Bài 29 Bài 29 . Bài toán cổ . Bài toán cổ Quýt, cam mười bảy quả tươi Quýt, cam mười bảy quả tươi Đem chia cho một trăm người cùng vui. Đem chia cho một trăm người cùng vui. Chia ba mỗi quả quýt rồi Chia ba mỗi quả quýt rồi Còn cam mỗi quả chia mười vừa xinh. Còn cam mỗi quả chia mười vừa xinh. Trăm người, trăm miếng ngọt lành Trăm người, trăm miếng ngọt lành Quýt, cam mỗi loại tính rành cho ra. Quýt, cam mỗi loại tính rành cho ra. [...]... 100  TVTV : 7y=70 ⇒ y = 10 Thay y=10 vào pt : x + y =17 ta được : x + 10 =17 sua ra x = 7 Vậy : Số cam là 7 quả , quýt là 10 quả HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ •Xem lại ba bài toán đã giai ở trong bài học •Làm các bài tập 28;30 (sgk) •Chuẩn bị trước bài 6 Tiết học hôm nay đến đây kết thúc KÝnh chúc các thÇy gi¸o c« gi¸o vµ chóc c¸c em m¹nh khoẻ d¹y tèt học tập tốt ...Cam Quýt Tổng Số quả x y 17 Số miếng 10x 3y 100 Quan hệ x+y=17 10x+3y=100 Bài 29 : Giải Gọi x là số cam ( 0 . Tiết 40 Tiết 40 GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH (T1) PHƯƠNG TRÌNH (T1) Bài 29 Bài 29 . Bài toán cổ . Bài toán cổ Quýt,. quýt là 10 quả Bài 29 : Giải H NG D N H C NHÀƯỚ Ẫ Ọ Ở H NG D N H C NHÀƯỚ Ẫ Ọ Ở • Xem lại ba bài toán đã giai ở trong bài học • Làm các bài tập 28;30 (sgk)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Giai bai toan bang cach lap he phuong trinh, Bài giảng Giai bai toan bang cach lap he phuong trinh, Bài giảng Giai bai toan bang cach lap he phuong trinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay