Tài liệu Bài soạn toán 9 từ tiết 39

42 231 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 02:11

Ngµy so¹n Gi¶i hƯ ph¬ng tr×nh b»ng ph¬ng ph¸p céng ®¹i sè Tiết 39 I. Mơc tiªu - Kiến thức : Giúp hs hiểu các biến đổi hệ p/ trình bằng phương pháp cộng đại số. Giúp hs giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số. - Kó năng : Hs có kó năng giải những hệ phương trình phức tạp. - Th¸i ®é :Học sinh có ý thức, yêu thích bộ môn học II. Chuẩn bò: GV: Giáo án. Đ d d h HS: Học bài, làm bài tập III. C¸c ph ¬ng ph¸p : Trùc quan , vÊn ®¸p IV . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : 1. ỉn ®Þnh. Líp 9A2 9A4 …………………………… …………………………… 2. Kiểm tra : Giải hệ phương trình sau 2x y 1 3x y 4 + =   − =  (x;y)=(1; -1) 3. Bài mới: Qui tắc cộng đại số dùng để biến đổi một hệ phương trình thành một hệ phương trình tương đương. Hãy nêu qui tắc cộng đại số . Các bước của qui tắc cộng đại số . Bước 1: Cộng từng vế hai p/ trình của hệ ta được ? Bước 2: Dùng phương trình 7x=7 thay thế cho p/t thứ 2 ( hoặc thứ nhất) trong hệ ta được hệ. Làm ?1 1) Qui tắc cộng đại số *) Quy t¾c ; SgK VD1: Xét hệ phương trình 3x y 5 4x y 2 + =   − =   3x y 5 7x 7 + =   =  2\ Áp dụng 15’ a\ Trường hợp thứ nhất: các hệ số của cùng một ẩn nào đó trong hai p/ trình bằng nhau hoặc đối nhau. Các hệ số của y trong hai phương trình của hệ có đặc điểm gì? Làm thế nào để p/t mới có hệ số theo y bằng 0? Cộng từng vế phương trình thứ nhất cho phương trình thứ hai ta được: 4x=4 Ta được hệ phương trình: Hệ có nghiệm duy nhất (x;y)=(1;-1) Thực hiện ?3 Các hệ số theo x bằng nhau Trừ từng vế hai phương trình trong hệ 5y=5 VD2: Xét hệ phương trình 3x 2y 1 x 2y 3 + =   − =   4x 4 x 1 x 1 x 2y 3 x 2y 3 y 1 = = =    ⇔ ⇔    − = − = = −    VD3: Xét hệ phương trình 2x 2y 9 2x 3y 4 + =   − =  Các hệ số theo x bằng nhau Trừ từng vế hai p/t trong hệ 5y=5 2x 2y 9 2x 2y 9 x 3,5 5y 5 y 1 y 1 + = + = =    ⇔ ⇔    = = =    Hệ có nghiệm duy nhất (3,5;1) §ç ThÞ Håi Trêng THCS Ngun V¨n Cõ 75 Nêu nhận xét khi nào ta cộng từng vế hai phương trình của hệ đã cho khi nào ta trừ từng vế ? b\ Trường hợp thứ hai Ta sẽ tìm cách đưa hệ về dạng thứ nhất đã biết cách giải. Để hệ số của x bằng nhau ta nhân 2 vào từng vế phương trình thứ nhất , nhân 3 vào hai vế của phương trình thứ 2ta được hệ Thực hiện ?5 Nêu tóm tắt cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số. 20a\ 3x y 3 2x y 7 + =   − =  Nêu đặc điểm các hệ số theo y? giải hệ 20d\ 2x 3y 2 3x 2y 3 + = −   − = −  Hệ pt trên thuộc trường hợp nào? Cộng khi các hệ số của ẩn nào đó đối nhau còn bằng nhau thì trừ từng vế. VD4: Xét hệ phương trình 3x 2y 7 2x 3y 3 + =   + =   6x 4y 14 5y 5 y 1 6x 9y 9 2x 3y 3 x 3 + = = − = −    ⇔ ⇔    + = + = =    Hệ có nghiệm duy nhất (3; -1) HS trả lời. HS 3x y 3 5x 10 x 2 2x y 7 2x y 7 y 3 + = = =    ⇔ ⇔    − = − = = −    Hệ có nghiệm duy nhất (2; -3) 2x 3y 2 4x 6y 4 3x 2y 3 9x 6y 9 13x 13 x 1 3x 2y 3 y 0 + = − + = −   ⇔   − = − − = −   = − = −   ⇔ ⇔   − = − =   Hệ có nghiệm duy nhất (-1 ; 0) 4. Cđng cè: - GV hƯ thèng l¹i cho HS c¸ch gi¶i hƯ ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn b»ng ph¬ng ph¸p céng ®¹i sè 5 Híng dÉn HS häc ë nhµ vµ chn bÞ bµi sau : - N¾m v÷ng c¸ch gi¶i hƯ PT b»ng ph¬ng ph¸p céng ®¹i sè vµ «n tËp c¸ch gi¶i hƯ PT b»ng ph¬ng ph¸p thÕ. - VËn dơng gi¶i bµi tËp 20, 21, 22, 24 SGk - 19 - Giê sau lun tËp. V . Rót kinh nghiƯm Ngµy so¹n Lun tËp TiÕt 40 §ç ThÞ Håi Trêng THCS Ngun V¨n Cõ 76 I. Mơc tiªu : Kiến thức, , Rèn luyện kó năng giải hệ p/ trình bằng phương pháp cộng đại số. Kó năng : Hs biết biến đổi một cách linh hoạt các hệ p/t đã cho để đưa hệ về dạng đã biết cách giải. Th¸i ®é :Hs có thái độ cẩn thận trong lúc biến đổi giải và kết luận nghiệm của hệ phương trình. II. Chn bÞ cđa thµy vµ trß : 1. Thµy : B¶ng phơ ghi ®Çu bµi c¸c bµi tËp trong SGK 2 . Trß : - - Chn bÞ b¶ng nhãm III. C¸c ph ¬ng ph¸p : Trùc quan , vÊn ®¸p IV . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : 1. ỉn ®Þnh. Líp 9A2 9A4 .…………………………… ……………………………… 2. KiĨm tra bµi cò : Nêu tóm tắt cách giải hệ p/ trình bằng phương pháp cộng đsá. Áp dụng: Giải hệ phương trình 5x 3 y 2 2 x 6 y 2 2  + =   − =   6 x 5x 3 y 2 2 5x 6 y 2 4 6x 6 6 6 x 6 y 2 2 x 6 y 2 2 x 6 y 2 2 2 y 2  =     + = + = =     ⇔ ⇔ ⇔     − = − = − = −        =   3. Bµi míi : Các hệ số theo x(y) của hai p/ t trong hệ có bằng nhau hay đối nhau không? Các hệ số theo x(y) của hai phương trình trong hệ không bằng nhau cũng không đối nhau. Hệ chưa có dạng như ta đã biết. Bài 24a\ 2(x y) 3(x y) 4 (x y) 2(x y) 5 + + − =   + + − =  Hệ đã có dạng như ta đã biết chưa ? Hãy nếu cách để biến đổi về dạng đã biết. Bài 22: Giải các hp/t sau = pp cộng đ/sá. b\ 2x 3y 11 4x 6y 5 − =   − + =  Giải: 2x 3y 11 4x 6y 22 4x 6y 5 4x 6y 5 0x 0y 27 4x 6y 5 Phương trình 0x+0y=27 vô nghiệm nên đã cho hệ vô nghiệm. − = − =   ⇔   − + = − + =   + =  ⇔  − + =  Bài 24a : Có 2 cách Cách 1: 2(x y) 3(x y) 4 5x y 4 (x y) 2(x y) 5 3x y 5 1 x 2x 1 2 3x y 5 13 y 2 + + − = − =   ⇔   + + − = − =   −  =  =−   ⇔ ⇔   − = −   =   Cách 2: Đặt u=x+y và v=x-y Hệ phương trình trở thành §ç ThÞ Håi Trêng THCS Ngun V¨n Cõ 77 Bài 26 Tìm a và b để đồ thò của hàm số y=ax+b đi qua hai điểm A và B biết a\ A(2; -2) và B(-1; 3) b\ A(-4;-2) và B(2;1) Chú ý bài toán trên có thể phát biểu dưới dạng: viết phương trình đường thẳng AB Khi đó phương trình đường thẳng AB có dạng y=ax+b Bài 27/ Giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ. Chú ý đặt ẩn phụ thích hợp để đưa hệ về dạng đã biết cách giải.   + = + = ⇔   + = + =     = = ⇔ ⇔   + = = −   2u 3v 4 2u 3v 4 u 2v 5 2u 4v 10 v 6 v 6 u 2v 5 u 7 Do đó ta có hệ phương trình  − =    = −  ⇔ ⇔    − = −    =   1 x x+y=-7 2x 1 2 x-y=6 x y 6 13 y 2 Bài 26 a\ Điểm A(2;-2) thuộc đồ thò của hàm số nên ta có: -2=2a+b Điểm B(-1;3) thuộc đồ thò hàm số nên ta có: 3=-a+b Ta có hệ phương trình: 2a b 2 a b 3 + = −   − + =  Giải hệ ta được 5 4 a và b= 3 3 − = b\ Tương tự a= 1 2 ; b=0 4. Cđng cè: gv híng dÉn häc sinh chøng minh bµi11/5/SBT 5 Híng dÉn HS häc ë nhµ vµ chn bÞ bµi sau : Làm bài 25, 27 sgk Xem lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. V . Rót kinh nghiƯm Ngµy so¹n Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh TiÕt 41 I. Mơc tiªu : Kiến thức, - Häc sinh n¾m ®ỵc ph¬ng ph¸p gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp hƯ ph¬ng §ç ThÞ Håi Trêng THCS Ngun V¨n Cõ 78 tr×nh bËc nhÊt hai Èn . - Kó năng : Hs cã kÜ n¨ng gi¶i c¸c bµi to¸n ®ỵc ®Ị cËp ®Õn trong SGK Th¸i ®é : Häc sinh cã ý thøc häc tËp II. Chn bÞ cđa thµy vµ trß : 1. Thµy : B¶ng phơ ghi ®Çu bµi c¸c bµi tËp trong SGK 2 . Trß : - - Chn bÞ b¶ng nhãm III. C¸c ph ¬ng ph¸p : Trùc quan , vÊn ®¸p IV . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : 1. ỉn ®Þnh. Líp 9A2 9A4 .…………………………… ……………………………… 2. KiĨm tra bµi cò Hãy nêu tóm tắt các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình Bước 1: Lập phương trình: - Chọn ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn. - Biểu diễn các đại lượng chưa biết qua ẩn và các đại lượng đã biết. - Lập ä phương trình thể hiện mối quan hệ giữa các đại lượng. Bước 2: Giải hệ phương trình. Bước 3: Kết luận ( so với điều kiện và trả lời bài toán) ¸p dơng cho bµi to¸n cỉ :Trong bài toán “tìm số gà và số chó” đã học ở lớp 8 nếu gọi số gà là x, số chó là y thì Có 36 con gà và chó : x+y=36; có 100 chân cả gà và chó : 2x+4y=100. Giải hệ dễ dàng tìm được x=22; y=14. 3. Bµi míi : Yêu cầu 1 học sinh đọc to ví dụ 1 (sgk) Trong bài toán có những đại lượng nào chưa biết và cần tìm? Gọi chữ số hàng chục là x và cữ số hàng đơn vò là y thì điều kiện của x, y là gì? Khi đó số ta cần tìm là ? Khi viết theo thứ tự ngược lại ta được số nào? Hai lần chữ số hàng đv lớn hơn chữ số hàng chục là 1 đv ta có phương trình nào? số mới bé hơn số cũ 27 đơn vò nên ta có p/t nào? ta có hệ phương trình nào? x= 7; y=4 có thỏa mãn điều kiện không? Hãy kết luận bài toán. VD1: SGK Gi¶i Gäi chữ số hàng chục lµ x và chữ số hàng đơn vò lµ y Đ/klà x, y nguyên và 0<x,y ≤ 9 Ta cã : xy =10x +y yx 10y x= + 2y-x=1 Hay –x+2y=1 10x+y-(10y+x)=27 ⇔ 9x-9y=27 ⇔ x-y=3 Ta có hệ phương trình: x 2y 1 x y 3 − + =   − =  Giải hệ ta được x= 7; y=4 thỏa điều kiện Vậy số cần tìm là 74 Ví dụ 2: (sgk) 1HS đọc to ví dụ 2 Phân tích bài toán Có những đối tượng nào tham gia vào bài Cách 1: Gọi vận tốc của xe tải là x(km/h) §ç ThÞ Håi Trêng THCS Ngun V¨n Cõ 79 toán ? (Có 2 đối tượng là xe tải và xe khách Các đại lượng quãng đường (S) vận tốc (v) và thời gian (t) liên hệ với nhau theo công thức nào?( S= v.t) Trong bài toán những đại lượng nào đã biết và đại lượng nào chưa biết đối với mỗi xe? (Đại lượng đã biết thời gian đã đi đến lúc gặp nhau của mỗi xe.) Xe khách : 1 giờ 48 phút = 9 5 giờ Xe tải 2 giờ 48 phút = 14 5 giờ Đại lượng chưa biết quãng đường và vận tốc của mỗi xe. Chọn theo 2 cách: Từ đó ta có thể chọn ẩn theo bao nhiêu cách? Thực hiện ?3; ?4 Từ ?3 và ?4 ta được hệ phương trình nào? So với điều kiện và trả lời bài toán. (x>0) Vận tốc của xe khách là y( km/h) (y>13) ?3: Mỗi giờ xe khách đi nhanh hơn xe tải 13 km: y-x=13 hay –x+y=13 ?4: 14 9 x y 189 14x 9y 955 5 5 + = ⇔ + = Ta được hệ : x y 13 9x 9y 117 14x 9y 945 14x 9y 945 23x 828 x 36 14x 9y 945 y 49 − + = − + =   ⇔   + = + =   = =   ⇔ ⇔   + = =   Cách 2: Gọi x(km) y(km) lần lượt là quãng đường đi được của xe tải, xe khách đến lúc gặp nhau. 0<x,y<189 Ta có hệ x y 189 5y 5x 13 9 14 + =    − =   4. Cđng cè: 5 Híng dÉn HS häc ë nhµ vµ chn bÞ bµi sau : . Nắm vững cách giải bài toán bằng cách lập hệ p/ trình. Làm bài tập 28; 30 sgk V . Rót kinh nghiƯm Ngµy so¹n Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh TiÕt 42 I. Mơc tiªu : Kiến thức, Tiếp tục rèn luyện kó năng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình ở các dạng tóan liên quan đến năng suất. §ç ThÞ Håi Trêng THCS Ngun V¨n Cõ 80 Kó năng : Hs cã kÜ n¨ng gi¶i c¸c bµi to¸n ®ỵc ®Ị cËp ®Õn trong SGK Th¸i ®é : Häc sinh cã ý thøc häc tËp II. Chn bÞ cđa thµy vµ trß : 1. Thµy : B¶ng phơ ghi ®Çu bµi c¸c bµi tËp trong SGK 2 . Trß : - - Chn bÞ b¶ng nhãm III. C¸c ph ¬ng ph¸p : Trùc quan , vÊn ®¸p IV . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : 1. ỉn ®Þnh. Líp 9A2 9A4 .…………………………… ……………………………… 2. KiĨm tra bµi cò Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. Áp dụng giải bài 28 sgk Hệ phương trình lập được x y 1006 x 2y 124 + =   − =  x=712; y=294 Số lớn là 712 và số nhỏ là 294. 3. Bµi míi 2 đội cùng làm trong bao lâu thì xong CV? Vậy 1 ngày 2 đội làm chung được bao nhiêu phần công việc 1 24 Nếu gọi x là số ngày để đội A làm một mình xong công việc thì 1 ngày đội A làm được bao nhiêu phần công việc?( 1 x ) Tương tự với đội B. 1 y Hãy viết phương trình biễu diễn : mỗi ngày phần việc đội A làm được nhiều gấp rưỡi đội B 1 1 1,5. x y = . Viết p/t biễu diễn một ngày 2 đội làm chung được 1 24 công việc. ? ( 1 1 1 x y 24 + = ) 1 3 1 . x 2 y 1 1 1 x y 24  =     + =   1\ VÍ DỤ 3 Gi¶i Gäi x lµ sè ngµy ®Ĩ ®éi A lµm mét m×nh hoµn thµnh toµn bé c«ng viƯc, y lµ sè ngµy ®Ĩ ®éi B lµm mét m×nh hoµn thµnh toµn bé c«ng viƯc (§K: x > 0 ; y > 0) Mçi ngµy, ®éi A lµm ®ỵc x 1 (c«ng viƯc) Mçi ngµy, ®éi B lµm ®ỵc y 1 (c«ng viƯc) Do mçi ngµy, phÇn viƯc ®éi A lµm ®ỵc nhiỊu h¬n gÊp rìi ®éi B nªn ta cã : yx 1 .5,1 1 = hay yx 1 . 2 31 = (1) Hai ®éi cïng lµm chung trong 24 ngµy th× xong c«ng viƯc nªn mçi ngµy hai ®éi lµm ®ỵc 1/24 (c«ng viƯc ) 24 111 =+ yx (2) Tõ (1) vµ (2): ta cã hƯ PT 1 3 1 . x 2 y 1 1 1 x y 24  =     + =   Thực hiện ?6 : Giải hệ phương trình bằng cách đặt ẩn phụ và trả lời bài toán. Cách 2: Ta có hệ §ç ThÞ Håi Trêng THCS Ngun V¨n Cõ 81 1 3 x= x y 40 2 giải được 1 1 x y y 24 60   =         + = =     Vậy đội A làm trong 40 ngày thì xong , đội B 60 ngày thì xong đoạn đường. Thực hiện ?7: Giải bài toán bằng cách gọi x là số phần công việc đội A làm trong 1 ngày, y là số phần công việc đội B làm trong 1 ngày. Rút ra nhận xét về 2 cách giải. GV: Với cách thứ hai ta thấy việc lập và giải phương trình rất dễ dàng . 2\ LUYE N TA PÄ Ä ?6 (SGK - 23): §Ỉt Èn phơ: 1 1 u và v= hệ phương trình trở thành: x y 3 3 u= v u= v 2 2 1 3 1 u v v v 24 2 24 1 3 u u= v 40 2 5 1 1 v v 2 24 60 1 1 x 40 x 40 Do đo ù ta có 1 1 y 60 y 60 =       ⇔     + = + =       =     ⇔ ⇔     = =      =  =   ⇔   =   =   Nếu làm 1 mình đội A làm xong trong 40 ngày, đội B làm xong trong 60 ngày. Bài 32: (Sgk) Đối tượng tham gia vào bài toán là? Bài toán này cũng có dạng tương tự như bài vd3 ( toán năng suất) Yêu cầu hs giải Ha i vò i nư ớc. Đá p số : 8 §ç ThÞ Håi Trêng THCS Ngun V¨n Cõ 82 gi ờ 4. Cđng cè: 5 Híng dÉn HS häc ë nhµ vµ chn bÞ bµi sau : Nắm vững cách giải dạng toán này. Làm các bài tập 33, 34, 37 sgk V . Rót kinh nghiƯm Ngµy so¹n Lun tËp TiÕt 43 I. Mơc tiªu : - Kiến thức, Rèn luyện kó năng giải các bài toán bằng cách lập hệ pt Kó năng : HS biết áp dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống. Hs cã kÜ n¨ng gi¶i c¸c bµi to¸n ®ỵc ®Ị cËp ®Õn trong SGK Th¸i ®é : Häc sinh cã ý thøc häc tËp yêu thích bộ môn II. Chn bÞ cđa thµy vµ trß : 1. Thµy : B¶ng phơ ghi ®Çu bµi c¸c bµi tËp trong SGK 2 . Trß : - - Chn bÞ b¶ng nhãm III. C¸c ph ¬ng ph¸p : Trùc quan , vÊn ®¸p IV . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : 1. ỉn ®Þnh. Líp 9A2 9A4 .…………………………… ……………………………… 2. KiĨm tra bµi cò Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. Áp dụng Bài 33\ sgk trang 24 : Gọix( giờ) là thời gian người thứ nhất làm một mình xong công việc. x>16 y(giờ) là thời gian người thứ hai làm một mình xong công việc. y>16 1 giờ người thứ nhất làm được 1 x ( công việc) người thứ hai làm được 1 y ( công việc) Hai người làm trong 16 giờ thì xong công việc ta có: 1 1 16 1 x y   + =  ÷   Người thứ nhất làm trong 3 giờ người thứ hai làm trong 6 giờ xong 25% công việc Ta có phương trình 1 1 1 3. 6. x y 4 + = §ç ThÞ Håi Trêng THCS Ngun V¨n Cõ 83 Ta có hệ p/t 1 1 16( ) 1 x y 1 1 1 3. 6. x y 4  + =     + =   1 1 u ; v= Hệ đa õ cho trở thành x y 1 1 3 1 u+v= u+v= 3u 3v u 16 16 16 24 1 1 1 1 v 3v 3u+6v= 3u+6v= 48 164 4 1 1 x 24 x 24 Do đó 1 1 y 48 y 48 =     + = =         ⇔ ⇔ ⇔         = =          =  =   ⇔   =   =   x=24 và y=48 thỏa mãn điều kiện Vậy người thứ nhất làm xong trong 24 giờ, người thứ hai làm xong trong 48 giờ. 3. Bµi míi Gọi 1 học sinh lên giải Bài 35\ Hướng dẫn học sinh làm bài 36 Nhắc lại công thức tính giá số trung bình cộng . Số tiền mua 9 quả thanh yên và 8 quả táo rừng thơm là 107 rupi. Số tiền mua 7 quả thanh yên và 7 quả táo rừng thơm là 91 rupi. Hỏi giá mỗi quả thanh yên và mỗi quả táo rừng thơm là bao nhiêu rupi? Bài 35 Gọi giá 1 quả thanh yên là x(rupi) Giá 1 quả táo là y (rupi) (x,y>0) Theo đề bài ta có hệ phương trình: 9x 8y 107 7x 7y 91 + =   + =  Giải được x=3; y=10 HS trả lời Đáp số : hai số cần tìm là 14 và 4 4. Cđng cè: 5 Híng dÉn HS häc ë nhµ vµ chn bÞ bµi sau : - Häc bµi vµ n¾m v÷ng c¸ch gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp hƯ ph¬ng tr×nh. - Xem l¹i thËt kÜ c¸c bµi tËp ®· ch÷a vµ lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i. - Gi¶i c¸c bµi tËp 36®Õn 39 SGK - 27. V . Rót kinh nghiƯm §ç ThÞ Håi Trêng THCS Ngun V¨n Cõ 84 [...]... 3y = 2 + 3 ⇔  3x + 4 2 y - 9y = − 4 2 ⇔  (9 2 − 17) y = 3 2 + 17  3 2 x - 9y = 3 2 + 9 ⇔ ⇔  3 2 x + (8 - 9 2 ) y = − 8  3 2 x + (8 - 9 2 ) y = − 8 ⇔  3 2 + 17 y=  9 2 − 17 ⇔   2 x - 3 3 2 + 17 = 2 + 3  9 2 − 17   3 2 + 17  3 2 + 17 y=  y=  9 2 − 17  9 2 − 17 ⇔  ⇔  2 x = 19 2 + 18  x = 19 2 + 18   18 − 17 2 9 2 − 17    3 2 + 17 y=  9 2 − 17   2 x - 3y = 2 + 3 C©u2:... N¨m nay ®¬n vÞ I thu ho¹ch vỵt møc 15% 15 x 100 15 x, 100 ®¬n vÞ II 12% = 12 y 100 ⇒ cã PT: N¨m ngo¸i: 2 ®¬n vÞ thu ®c 720 tÊn 15 12 x+ y = 8 19 − 720 100 100 ⇔ 15 12 x+ y = 99 100 100 ⇔ 15x + 12y = 99 00 (2) Tõ (1) vµ (2) cã hƯ PT:  x + y = 720   15x + 12 y = 99 00  x = 420 ⇔  y = 300 (TM§K) VËy n¨m ngo¸i ®¬n vÞ I thu ho¹ch ®ỵc 420 tÊn thãc, ®¬n vÞ II ®ỵc 300 tÊn Do ®ã n¨m nay ®¬n vÞ I thu ®ỵc 420... c¸c bµi tËp trong SGK 2 Trß : - - Chn bÞ b¶ng nhãm III C¸c ph¬ng ph¸p : Trùc quan , vÊn ®¸p IV C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : 1 ỉn ®Þnh Líp 9A2 ……………………………9A4 ……………………………… 2 KiĨm tra bµi cò Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình Áp dụng 3 Bµi míi Bài 34 sgk Bài 34 sgk Trong vườn có x luống, mỗi Gọi x là số luống (x>0) , luống có y cây y là số cây ở mỗi luống (y>0) Số cây trong vườn được tính... C©u2: Gäi sè c©y trång ®ỵc cđa líp 9A3 lµ x (c©y), cđa líp 9A5 lµ y (c©y) §K: x, y ∈ N; 0 < x, y < 130 ⇒ cã PT: x + y = 130 (1) Thùc tÕ líp 9A3 trång ®ỵc x + 10 y = 100 110 y = 146 100 Líp 9A5 trång ®ỵc y + ⇒ Cã PT: 115 x 100 + 15 x 100 110 y 100 = 115 x 100 ( c©y) (c©y) ⇔ 115x + 110y = 14600 ⇔ 23x + 22y = 292 0 (2) Tõ (1) vµ (2) cã hƯ PT:  x + y = 130   23x + 22 y = 292 0 ⇔  x = 60   y = 70 ( TM§K)... xanh Thùc tÕ khi lµm líp 9A3 t¨ng n¨ng xt 15%, líp 9A5 t¨ng n¨ng xt 10% nªn tỉng sè c©y trång ®ỵc lµ 146 c©y Hái theo ph©n c«ng mçi líp trång ®ỵc bao nhiªu c©y xanh? III/ §¸p ¸n vµ biĨu ®iĨm C©u1: 6 ®iĨm a) ( 5; 1) (2®iĨm) b) ( 3; -2) (2 ®iĨm) §ç ThÞ Håi 90 Trêng THCS Ngun V¨n Cõ  2 x - 3y = 2 + 3  c) ( 2®iĨm)  3 9 x+ 2 2y = y− 2 2  2 2  2 x - 3y = 2 + 3    3x + (4 2 - 9) y = − 4 2   2 x -... theo sù ph©n c«ng th× líp 9A3 trång ®ỵc 60 c©y, líp 9A5 trång ®ỵc 70 c©y IV/ KÕt Qu¶ vµ rót kinh nghiƯm §iĨm 0 = §iĨm 2 = §iĨm 4 = KÕt qu¶ §iĨm 1 = §iĨm 3 = §iĨm 5 = Rót kinh nghiƯm §ç ThÞ Håi 91 §iĨm 6 = §iĨm 7 = §iĨm 8 = §iĨm 9, 10 = Trêng THCS Ngun V¨n Cõ V/ Híng dÉn HS häc ë nhµ vµ chn bÞ bµi sau - Lµm l¹i bµi tËp kiĨm tra vµo vë bµi tËp - Giê sau mang MT bá tói §ç ThÞ Håi 92 Trêng THCS Ngun V¨n Cõ... y⇒ 100 100 = 336 (tÊn) II thu ®ỵc PT: 115 112 x+ y 100 100 8 19 ⇔ 115x + 112y = 8 190 0 (2) (1), (2) cã hƯ PT:  x + y = 720   115x + 112 y = 8 19 4 Cđng cè: GV lu ý: Khi gi¶i bµi to¸n = c¸ch lËp hƯ PT - Chän Èn sè cÇn cã ®¬n vÞ cho Èn (nÕu cã) vµ t×m §K thÝch hỵp - Khi biĨu diƠn c¸c ®¹i lỵng cha biÕt cÇn kÌm theo ®¬n vÞ (nÕu cã) §ç ThÞ Håi 89 Trêng THCS Ngun V¨n Cõ = - Khi lËp vµ gi¶i hƯ PT kh«ng ghi... nhất hai ẩn Giải bài tốn bằng cách lập hệ phương trình Nhận bết TNKQ TL 1 2 Các mức độ đánh giá Tổng Thơng hiểu Vận dụng TNKQ TL TNKQ TL 1 1 3 2 2 6 1 1 4 4 2/ §Ị bµi: C©u1: Gi¶i c¸c hƯ PT:  x − 3y = 2 a)   5x + 3 y = 28  2 x - 3y = 2 + 3  c)  3 9 x+ 2 2y = y− 2 2  2 2  3x + 5 y = − 1 b)   2x − y = 8 C©u2: Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp hƯ PT: Theo ph©n c«ng lao ®éng, líp 9A3 vµ 9A5 ph¶i trång... ¸n vµ biĨu ®iĨm (lµm ®óng mçi c©u cho 2,5 ®iĨm) a) ∆ = 25 – 4.(- 6) = 49 > 0 ⇒ PT cã 2 nghiƯm ph©n biƯt x1 = − 5 + 49 2 =1 x2= − 5 − 49 2 =-6 b) ∆ = (-10)2- 4.3.25 = - 200 ⇒ PT VN c) ∆ = (- 2 2 )2 – 4.1.2 =8 – 8 = 0 ⇒ PT cã nghiƯm kÐp x1= x2 = d) ∆ = 3 – 4.(2+ 3 ).(-2) = 16 +18 ⇒ PT cã 2 nghiƯm ph©n biƯt §ç ThÞ Håi 3 +3 = (4+ 1 09 3 )2 −b 2a = 2 >0 Trêng THCS Ngun V¨n Cõ x1= x2= 3 + (4 + 3 ) 2 2.(2... - GV: B¶ng phơ , Bµi to¸n më ®Çu, h×nh vÏ vµ bµi gi¶i nh sgk - HS: Thíc th¼ng , bót d¹ IV C¸c ho¹t ®éng lªn líp 1 ỉn ®Þnh: 9A2 9A4 2 KiĨm tra bµi cò: ®Ỉt vÊn ®Ị: ë líp 8 chóng ta ®· häc ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn ax + b = 0 (a ≠ 0) vµ ®· biÕt c¸ch gi¶i nã Ch¬ng tr×nh líp 9 sÏ giíi thiƯu víi chóng ta mét lo¹i pt n÷a, ®ã lµ pt bËc hai mét Èn VËy nã cã d¹ng ntn vµ c¸ch gi¶i ra lµm sao … 3 Bµi d¹y . hay –x+y=13 ?4: 14 9 x y 1 89 14x 9y 95 5 5 5 + = ⇔ + = Ta được hệ : x y 13 9x 9y 117 14x 9y 94 5 14x 9y 94 5 23x 828 x 36 14x 9y 94 5 y 49 − + = − + =   ⇔. đơn vị thu đc 720 tấn 7208 19 100 12 100 15 =+ yx 99 100 12 100 15 =+ yx 15x + 12y = 99 00 (2) Từ (1) và (2) có hệ PT: =+ =+ 99 001215 720 yx yx = =
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài soạn toán 9 từ tiết 39, Tài liệu Bài soạn toán 9 từ tiết 39, Tài liệu Bài soạn toán 9 từ tiết 39

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay