Bài giảng Giáo án mĩ thuật 6

26 378 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2013, 12:11

C¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù héi GIANG MON MI THUAT Gv : NGUYEN NGOC QUAN Tr­êng thcs GIA HUYNH C©u 1: Chän ®¸p ¸n ®óng cho ch÷ in hoa nÐt ®Òu? A.Ch÷ cã nÐt to nÐt nhá. B. Ch÷ cã c¸c nÐt ®Òu b»ng nhau. C. D¸ng ch÷ ch¾c khoÎ, trang träng. 1. A 2. B 3. B, C 3 C©u 2: C¸c ch÷ O, H, N cã ph¶i lµ ch÷ in hoa nÐt ®Òu kh«ng? A. §óng B. Sai a A b c d e g h I k l m n o p q r s t u v x y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e g h I k l m n o p q r S t u v x y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H·y cho biÕt ®©u lµ b¶ng ch÷ c¸i in hoa nÐt ®Òu?+ B¶ng ch÷ c¸i nÐt ®Òu. A b A A b c d e g h I k l m n o p q r S t u v x y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Em cã nhËn xÐt g× vÒ nÐt cña c¸c ch÷ trong b¶ng ch÷ c¸i trªn? - NÐt vÏ kh«ng ®Òu - NÐt to nÐt nhá + Ch÷ nÐt thanh nÐt dËm lµ lo¹i ch÷ mµ trong mét con ch÷ võa cã ch÷ nét thanh vµ võa cã nÐt ®Ëm. - Nét thanh là nét nằm ngang, nét đi lên, nét xiên từ phải sang trái. - Nét đậm là nét thẳng từ trên xuống, nét xiên từ tr¸i sang phải. e a x m o e a x m o - Trªn mét con ch÷ vÞ trÝ nÐt thanh nÐt ®Ëm ®­îc quy ®Þnh nh­ thÕ nµo? + Ch÷ nÐt thanh nÐt ®Ëm lµ lo¹i ch÷ mµ trong mét con ch÷ võa cã ch÷ nét thanh vµ võa cã nÐt ®Ëm. - NÐt thanh lµ nÐt n»m ngang, nÐt ®­a lªn, nÐt xiªn t ph¶i qua tr¸i.ừ - NÐt ®Ëm lµ nÐt th¼ng kÐo tõ trªn xuèng, nÐt tõ tr¸i sang ph¶i. A b c d e g h I k l m n o p q r S t u v x y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nhận xét chiều cao và chiều ngang của các chữ trên? - ChiÒu cao th­êng gièng nhau (trõ ch÷ nÐt cong) - ChiÒu ngang thay ®æi tuú con ch÷. - Ch÷ réng ngang: O, G, M … - Ch÷ hÑp ngang: L, E, T… NhËn xÐt vÒ h×nh d¹ng ch÷? + H×nh d¹ng ch÷: - Lo¹i ch÷ chØ cã nÐt th¼ng: E, H … - Lo¹i ch÷ chØ cã nÐt cong: C, O … - Lo¹i ch÷ võa cã nÐt th¼ng võa cã nÐt cong: B, D… [...]... trên 5 D C Xiên từ trái sang phải Yêu cầu: Trang trí khẩu hiệu học tập tốt - Trang trí trên khổ giấy A3 - Màu sắc và hoạ tiết tự chọn Bài tập về nhà Sưu tầm mẫu chữ nét thanh nét đậm trên báo, tạp chí cắt dán trên giấy Làm tiếp bài trên lớp Chuẩn bị bài sau: - Đọc bài 27 - Chuẩn bị mẫu có hai đồ vật ... liệt chào mừng Hội thi giáo viên giỏi HUYEN TANH LINH Quan sát và nhận xét các khẩu hiệu sau? 1 2 Thcs Gia huynh 3 Thi đua dạy tốt họctốt đoàn kết tốt, Học tập tốt EmGồmnhắc lạisắp xếp dòng chữ nét thanh nét đậm: đều? + hãy 4 bước cách sắp xếp dòng chữ trong chữ nét Gồm 3 bước sắp xếp chữ nét đều: 1 Xác định vị dòng dựa vào cao chiều dài của dòng chữ Dựa vào bài 23, lệ chiều sách giáo khoa 1 Sắp xếp trí . h I k l m n o p q r s t u v x y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e g h I k l m n o p q r S t u v x y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H·y cho biÕt ®©u lµ b¶ng ch÷ c¸i in. 2. Chia khoảng cách giữa các con chữ. 3. Kẻ chữ và tô màu. Dựa vào bài 23, dựa vào sách giáo khoa Hãy cho biết có mấy bước sắp xếp dòng chữ nét thanh nét
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Giáo án mĩ thuật 6, Bài giảng Giáo án mĩ thuật 6, Bài giảng Giáo án mĩ thuật 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn