Tài liệu Công thức giải toán hoá hữu cơ

3 340 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2013, 12:11

Trung taâm GDTX Bình Taân I. XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN NGUYÊN TỐ (m, %) 1. Xác định khối lượng các nguyên tố trong m A gam hợp chất: )(.12. 44 12 22 gnmm COCOC == )(.2. 18 2 22 gnmm OHOHH == )(.2828. 4,22 2 2 gn V m N N N == )(.14. 46 14 22 gnmm NONON == )( NHCAO mmmmm ++−= 2. Xác định % khối lượng các nguyên tố trong m A gam hợp chất: %100.% A C m m C = %100.% A H m m H = %100.% A N m m N = )%%(%%100% NHCO ++−= II. XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ CỦA CHẤT HỮU (M A ) 1. Trường hợp cho tỷ khối hơi: BABA B A BA dMM M M d // . =⇒= kkAA kk A kkA dM M M d // .29 =⇒= 2. Trường hợp cho thể tích phân tử gam: A A A A A n m M lítV n =⇒= 4,22 )( * Chú ý: Theo Định luật Avôgadrô: Hai chất khác nhau ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, chiếm cùng thể tích ⇒ chúng phải cùng số mol. B B A A B B A A BA M m m M M m M m nn . =⇒=⇔= III. XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ (C x H y O z N t ) 1. Dựa vào công thức ĐGN mà xác định 14 : 16 : 1 : 12 ::: NOHC mmmm tzyx = 14 % : 16 % : 1 % : 12 % ::: NOHC tzyx = 2. Dựa vào thành phần nguyên tố mà xác định NOHCA A m t m z m y m x m M 141612 ==== N t O z H y C xM A % 14 % 16 %% 12 %100 ==== 3. Dựa vào phương trình phản ứng đốt cháy 2222 224 24 N t OH y xCOO zyx NOHC o t tzyx ++→ −+ + 2222 224 24 1 NOHCOOA n t n y n x n zyx n pu === −+ = -Nếu đề bài cho đầy đủ các tỉ lệ trên ⇒ ta xác định được cụ thể các giá trị của x, y, z, t ⇒ Xác định công thức phân tử -Nếu đề bài cho thiếu một trong các tỉ lệ trên ⇒ ta chỉ xác định được tỉ lệ của x:y:z:t ⇒ Chỉ xác định được công thức ĐGN. IV.NHẬN BIẾT CÁC CHẤT HỮU HOÙA HOÏC 1 CÔNG THỨC CẦN NHỚ HÓA HỮU Trung tâm GDTX Bình Tân Chất Thuốc thử Hiện tượng Phản ứng Ankan Cl 2 /ás Sản phẩm sau PƯ làm hồng giấy quỳ ẩm C n H 2n+2 + Cl 2 as → C n H 2n+1 Cl + HCl Anken dd Br 2 Mất màu C n H 2n + Br 2 → C n H 2n Br 2 dd KMnO 4 mất màu 3C n H 2n + 2KMnO 4 + 4H 2 O → 3C n H 2n (OH) 2 + 2MnO 2 + 2KOH Khí Oxi Sp cho pứ tráng gương 2CH 2 = CH 2 + O 2 2 2 PdCl ,CuCl → CH 3 CHO Ankađien dd Br 2 Mất màu C n H 2n − 2 + 2Br 2 → C n H 2n Br 4 Ankin dd Br 2 Mất màu C n H 2n − 2 + 2Br 2 → C n H 2n Br 4 dd KMnO 4 mất màu 3CH≡CH+8KMnO 4 → 3HOOC−COOH + 8MnO 4 ↓+8KOH AgNO 3 /NH 3 (có nối 3 đầu mạch) kết tủa màu vàng nhạt HC ≡ CH + 2[Ag(NH 3 ) 2 ]OH → Ag − C ≡ C − Ag↓ + 2H 2 O + 4NH 3 R−C ≡ C−H + [Ag(NH 3 ) 2 ]OH → R−C ≡ C−Ag↓ + H 2 O + 2NH 3 dd CuCl trong NH 3 kết tủa màu đỏ CH ≡ CH + 2CuCl + 2NH 3 → Cu − C ≡ C − Cu↓ + 2NH 4 Cl R − C ≡ C − H + CuCl + NH 3 → R − C ≡ C − Cu↓ + NH 4 Cl Toluen dd KMnO 4 , t 0 Mất màu Stiren dd KMnO 4 Mất màu Ancol Na, K ↑ khơng màu 2R − OH + 2Na → 2R − ONa + H 2 ↑ Ancol bậc I CuO (đen) t 0 Cu (đỏ), Sp cho pứ tráng gương R − CH 2 − OH + CuO 0 t → R − CH = O + Cu + H 2 O R − CH = O + 2Ag[(NH 3 ) 2 ]OH → R− COONH 4 + 2Ag↓ + H 2 O + 3NH 3 Ancol bậc II CuO (đen) t 0 Cu (đỏ), Sp khơng pứ tráng gương R − CH 2 OH − R′ + CuO 0 t → R − CO − R′ + Cu + H 2 O Ancol đa chức Cu(OH) 2 dung dịch màu xanh lam Anilin nước Brom Tạo kết tủa trắng Anđehit AgNO 3 trong NH 3 ↓ Ag trắng R − CH = O + 2Ag[(NH 3 ) 2 ]OH → R − COONH 4 + 2Ag↓ + H 2 O + 3NH 3 ↑ Cu(OH) 2 NaOH, t 0 ↓ đỏ gạch RCHO + 2Cu(OH) 2 + NaOH 0 t → RCOONa + Cu 2 O↓ + 3H 2 O dd Brom Mất màu RCHO + Br 2 + H 2 O → RCOOH + 2HBr Andehit no hay ko no đều làm mất màu nước Br 2 vì đây là phản ứng oxi hóa khử. Muốn phân biệt andehit no và khơng no dùng dd Br 2 trong CCl 4 , mơi trường CCl 4 thì Br 2 khơng thể hiện tính oxi hóa nên chỉ phản ứng với andehit khơng no Chất Thuốc Hiện Phản ứng HÓA HỌC 3 CH → 2 0 H O 4 80-100 C + 2KMnO COOK 2 2 + 2MnO +KOH+H O 2 2 + 2MnO + 2H O 2 CH = CH + → 4 2 + 2KMnO 4H O 2 CHOH = CH OH ] 2 2 2 2 O − − − − → − − 2 CH OH HO CH CH H + Cu(OH) + HO CH CH OH HO CH 2 2 2 2 2 O − − − − − − − − CH OH HO CH CH O CH + 2H O CH OH HO CH Cu ^ 2 NH 2 →+ 3Br Br Br Br + 3HBr (kết tủa trắng) 2 NH 2 Trung taâm GDTX Bình Taân thử tượng Axit cacboxylic Quì tím Hóa đỏ 2 3 CO − ↑ CO 2 2R − COOH + Na 2 CO 3 → 2R − COONa + CO 2 ↑ + H 2 O Aminoaxit Hóa xanh Hóa đỏ Không đổi Số nhóm − NH 2 > số nhóm − COOH Số nhóm − NH 2 < số nhóm − COOH Số nhóm − NH 2 = số nhóm − COOH 2 3 CO − ↑ CO 2 2H 2 N−R−COOH + Na 2 CO 3 → 2H 2 N−R−COONa + CO 2 ↑ + H 2 O Amin Quì tím Hóa xanh Glucozơ Cu(OH) 2 dd xanh lam 2C 6 H 12 O 6 + Cu(OH) 2 → (C 6 H 11 O 6 ) 2 Cu + 2H 2 O Cu(OH) 2 NaOH, t 0 ↓ đỏ gạch CH 2 OH − (CHOH) 4 − CHO + 2Cu(OH) 2 + NaOH 0 t → CH 2 OH − (CHOH) 4 − COONa + Cu 2 O↓ + 3H 2 O AgNO 3 / NH 3 ↓ Ag trắng CH 2 OH − (CHOH) 4 − CHO + 2Ag[(NH 3 ) 2 ]OH → CH 2 OH−(CHOH) 4 −COONH 4 + 2Ag↓ + H 2 O + 3NH 3 ↑ dd Br 2 Mất màu CH 2 OH−(CHOH) 4 −CHO + Br 2 → CH 2 OH−(CHOH) 4 −COOH+2HBr Saccarozơ C 12 H 22 O 11 Thuỷ phân sản phẩm tham gia pứ tráng gương C 12 H 22 O 11 + H 2 O → C 6 H 12 O 6 + C 6 H 12 O 6 Glucozơ Fructozơ Vôi sữa Vẩn đục C 12 H 22 O 11 + Ca(OH) 2 → C 12 H 22 O 11 .CaO.2H 2 O Cu(OH) 2 dd xanh lam C 12 H 22 O 11 + Cu(OH) 2 → (C 12 H 22 O 11 ) 2 Cu + 2H 2 O Mantozơ C 12 H 22 O 11 Cu(OH) 2 dd xanh lam C 12 H 22 O 11 + Cu(OH) 2 → (C 12 H 22 O 11 ) 2 Cu + 2H 2 O AgNO 3 / NH 3 ↓ Ag trắng Thuỷ phân sản phẩm tham gia pứ tráng gương C 12 H 22 O 11 + H 2 O → 2C 6 H 12 O 6 (Glucozơ) Tinh bột (C 6 H 10 O 5 ) n Thuỷ phân sản phẩm tham gia pứ tráng gương (C 6 H 10 O 11 ) n + nH 2 O → nC 6 H 12 O 6 (Glucozơ) ddịch iot Tạo dung dịch màu xanh tím, khi đun nóng màu xanh tím biến mất, khi để nguôi màu xanh tím lại xuất hiện HOÙA HOÏC 3 . xác định được công thức ĐGN. IV.NHẬN BIẾT CÁC CHẤT HỮU CƠ HOÙA HOÏC 1 CÔNG THỨC CẦN NHỚ HÓA HỮU CƠ Trung tâm GDTX Bình Tân Chất Thuốc thử Hiện tượng Phản. t ⇒ Xác định công thức phân tử -Nếu đề bài cho thiếu một trong các tỉ lệ trên ⇒ ta chỉ xác định được tỉ lệ của x:y:z:t ⇒ Chỉ xác định được công thức ĐGN.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Công thức giải toán hoá hữu cơ, Tài liệu Công thức giải toán hoá hữu cơ, Tài liệu Công thức giải toán hoá hữu cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn